Azərbaycan dili/Azərbaycanca: Sonrakı səhifə (106) doktorluq dissertasiyanın bir parçasıdır. Dissertasiyanın adı:

KOMPÜTERİ DAYAQLI İNFRA-QIRMIZI (İQ) SPEKTROSKOPİYASI İLƏ

DEHİDROASKORBİN[1]  VƏ DİKETOQÜLONİN TURŞUSUNDAN REAKSİYALARINA

TƏDQİQATLAR (Almanca)

Detlef Pagel tərəfəndən təqdim edildi (Hermannstein, Kreis Wetzlar (Hermannşteyn, Vetzlar Şəhristanı), Almaniyada doğulan)

Giessen (Gissen, Qissen) 1992

Bu səhifə, yazıçı tərəfəndən yazı makinasında çap edildi və çevirildi və dostça izni ilə Ümumdünya Hörümçək Torunun (World Wide Web) içinə yerləşdirildi, ©2019.

106

5 Xülasə

Bu tezdə həm askorbin[1]  turşu dehidroaskorbin[1]  turşu redoks sisteminin oksidləşməsi və reduksiyası həm də dehidroaskorbin[1]  turşusundan (DHA-ndan) diketoqülonin turşuna (DKG-na) (qarşı) qələvi hidroliz[18]  incələndi(lər)[13] . H–O və C=O rabitəsin qruplarını[14]  ehtiva edən maddələrdə infraqırmızı səthlərdən, tədqiq edilmiş zolağın parametrlərini və standart spektrlərin və kalibrləmə spektrlərin yardımı ilə, həm infraqırmızı spektroskopik reaksiyalar müşahidəsi üçün metodika həm də icmal, qiymətli bir dəstəqi yaşadı.

Bu əlaqədə, asetilasetonda və (izo-)askorbin[1]  turşusularda keto-enol tautomerlikin problemləri öyrenildi(lər). Daha çox, dipol momenti dəyişiklikləri ilə mütənasib olan O=C valent rəqsi modalarının inteqral ekstinksiya əmsalının kvadrat kök dəyərlərinin, qonşu rabitə qruplarının[15]  iqaməsi[17]  vasitəsilə kıyaslanabilir dəyişdiyini[16] , göründü. Keto qruplarının hidratasiyasının fenomeni, sadə bir molekulda (butanal, butiraldehid) infraqırmızı spektroskopik müşahidə edilə bilərdi. Təsirin bir neçə qarşılıqlı təsirləri səbəbiylə, məhlulda dehidroaskorbin[1]  turşuları halində, şərh daha qeyri-müəyyən. Lakin, kristal bis-DHA ilə hidratlaşmış DHA formanın arasındakı açıq fərqlər H–O və O=C valent rəqsi sahəsinde anlaşıldı(lar)[8] . Birmınalı, bis-DHA-nda HO qrupların deyteriumla mübadiləsi[6]  uğurlu oldu. DHA-nun sabunlaşmasının prosesi üçün, 79,3 kC / mol-un[19]  bir aktivləşmə enerjisi[2]  ilə istiliyin[3]  və pH-nin funksional tutarlılıklarının, təyin olundu(lar). Ən çox üç infraqırmızı standart spektr, D2O (ağır su) məhlullarından rəqəmli məlumatların emalı (RME, elektron məlumatların emalı, EME) yardımı ilə ayırd edilə bilirdilər[12] . Bunlar, DHA, DKG və başka redukton[5]  kimi bir maddədir. Sabun yaratma məsulunun (DKG), pH titrasiyası və infraqırmızı spektroskopiya tərəfəndən araşdırılan pKt dəyərinin, okso karbonik turşuların bilinmiş pKt dəyərlərinə uyğun olar. Tabletlər ilə spektrlərdə CO2-in gəlişməsi, dekarboksilizləyən DKG-nunda arxada götürülə bilir[7] . Lakin, 37 dərəcə C-də[11]  məhlulda, yüksək konsentrasiyalarda DKG, hələ de tamamən qərarlıdır. İnfraqırmızı spektroskopiya(İQS)-ya əlavə olaraq, hələ spektrofotometriya ilə və floresan spektroskopiyası ilə və həm də elektron paramaqnit rezonansi (EPR) spektroskopiyası ilə, DKG ana[4]  məhlullarından yola çıxaraq, DKG təhlil etmə reaksiyaları, həm də neytral və qələvi pH sahəsində, keyfiyyətcə analiz edildi(lər). Yüksək pH dəyərində rubin-qırmızı bir maddə, həm DHA-ndan həm də DKG-ndan gəlişti. O hava ilə əlaqədar təsirlərə qarşı qərarsızdır, və radikal prosesləri ilə əlaqədə gətirilə bilir[7] . R–O radikallarını işarə edən bir EPR siqnalı tapıldı.

Reduksiyanın və oksidləşmənin, DHA-nun və DKG-nun qərarsızlıqları[9]  ilə təsirləndikləri, problemlidir. Buna görə, DHA-nun əlavə olaraq sabunlaşması səbəbiylə, NADH-nın ekvimolyar konsentrasiyaları, sadəcə natamamca fizioloji pH sahəsində DHA-nu reduksiya edir(lər). H–S qrupu ehtiva edən maddələr ilə reduksiyalarda eynisi[10]  keçərli olur. Bunun üçün görünüşdə bir reaksiya dərəcəsi DHA-nun sabunlaşmasına bənzər tapıldı. Lakin, H–S qrupları ilə reaksiyalarda, DHA-nun gərçək reduksiya reaksiyasından izlədigi, bir ara dövlət, infraqırmızı spektroskopik sübut edilmiştir. Oksidləşmə reaksiyaları tərəfəndən, C(6)–O–C(3) xalqa oluşmaya üçün qabiliyyətsiz ilə qabiliyyətli törəmələrin arasındakı açıq infraqırmızı spektroskopik fərqlər tapıldı(lar).
Nota: Azərbaycanca sinonimlər
Aserbaidschanische Synonyme:
 1)1)1)1)1)1)  askorbin
askarbin
 2)  aktivləşmə enerjisi
aktivasiya enerjisi
 3)  temperatur [NOM], temperaturun [GEN]
istilik [NOM], istiliyin [GEN]
 4)  ana: ~ məhlulu
ehtiyat: ~ məhlulu
stok: ~ məhlulu
 5)  redukton
çox reduksiya etkən kimyəvi maddə
 6)  deyteriumla mübadiləsi
deyteriumla əvəz etməsi
deyteriumla nişanlanması
deyterasiyası (?)
 7)7)  götürülə bilir
gətirilə bilir
 8)  anlaşıldılar
nəticələndilər
ortaya çıxtılar
 9)  qeyri-sabitlikləri
qərarsızlıqları
 10)  eynisi
eyni şey
 11)  37 santigrad dərəcədə
37 dərəcə C-də
 12)  bilirdilər
bilirlərdi
 13)  araşdırıldı
incələndi
 14)  rabitəsin qruplarını
funksional qruplarını
 15)  rabitə qruplarının
funksional qruplarının
 16)  ... dəyərlərinin, ... dəyişdiklərini
... dəyərlərinin, ... dəyişdiyini
 17)  əvəzi
əvəzetməsi
iqaməsi
 18)  (-dan -a) qələvi hidroliz
... ??
 19)  79,3 kC/mol-un
mol başına yetmiş doqquz vergül üç kilocoul-un

Açar kəlimələr (keywords):
[mətn layihəsi
(draft of text)]
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKt,
ad, aktivləşmə, ana, ara, asetil, aseton, askorbin, bis, butanal, butiraldehid, dehidro, deyteriumla, dərəcə, dəyər, diketo, dipol, doktorluq, dövlət, ehtiyat, ekstinksiya, elektron, enerji, enol, fizioloji, floresan, fotometriya, gəlişmə, qülonin, QÜLONİN, hidratasiya, hidratlaşmış, hidroliz, icmal, infraqırmızı, inteqral, istiliyin, izo, kalibrləmə, karbonik, keto, kristal, məhlul, məsul, moment, mübadiləsi, neytral, oksidləşmə, okso, oluşma, orta, paramaqnit, parametr, prosesi, qabiliyyətli, qabiliyyətsiz, qeyri-sabitlik, qələvi, qərarlı, qırmızı, qrup, qrupu, rabitə, radikal, reaksiya, REAKSİYA, redoks, reduksiya, redukton, rezonans, rəqsi, sabun, sahəsi, səth, spektro, spektroskopik, spektroskopiya, standart, stok, tablet, tautomerlik, tez, tədqiqat, TƏDQİQAT, təhlil etmə, titrasiya, turşu, valent, xalqa, xülasə, yaratma, zolağın
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.