български Следна Страна[0]  (106) от учредителната дисертация[20]  с темата

ИЗСЛЕДВАНИИ ЗА

РЕАКЦИИ ОТ ДЕХИДРОАСКОРБИНОВА И ДИКЕТОГУЛОНОВА КИСЕЛИНА

С ПОМОЩ НА КОМПЮТЪРНА ПОДПОМАГАНА ИНФРАЧЕРВЕНА (ИЧ) СПЕКТРОСКОПИЯ (Немски)

представена от Детлеф Пагел (роден е в Херманщайн (Окръг Вецлар / Kreis Wetzlar), Германия)

Гисен (Gießen) 1992

бе[2]  отчукана и преведена и пусната в Глобалната Широк Уеб / Уърлд уайд уеб с вид разрешение от аутора © 2015-2022.
Проект / Projekt, Entwurf, Draft ?
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed

Fast alle Fußnoten müssen noch aktualisiert werden. (unerledigt!)

106

5 Резюме

В тази теза, окисление и редукция на аскорбинова киселина и дехидроаскорбинова киселина (окислително-редукционна система), и алкална хидролиза на дехидроаскорбинова киселина (ДХА/DHA) в дикетогулонова киселина (ДКГ/DKG) бяха анализирани. С помощ на идентифицираните параметри на лента, типови[19]  и калибрирани спектри от инфрачервени измервания при вещества, които съдържат група от връзката[22]  H–O а C=O, също методологията за наблюдение на реакциите с инфрачервена спектроскопия, както и тълкуването те изживяваше[5]  значителна опора.

В този контекст, проблемите на кето-енолна тавтомерия бяха изследвали в ацетилацетон и (изо-)аскорбинова киселина. Освен това[21]  се оказа, че стойностите на квадратен корен от интегрален екстинкционен коефициент[10]  от начини на O=C валентна вибрация, които са пропорционални на промени на диполен момент, се променили сравнимо чрез размяната[11]  на съседски връзки групи[22A] . Феноменът на хидратация на кето групи бе[2]  способен[3]  да бъде наблюдаван при проста молекула (бутиралдехид[9] ). С дехидроаскорбиновите киселини в разтвор, тълкуването е поради различни ефекти на взаимно влияние (все) още неясно. Обаче, ясни разлики между кристална бис-ДХА и хидратната ДХА форма произхождаше от област на H–O и O=C валентна вибрация. Недвусмислено, деутеризацията[12]  на HO-групи бе[2]  недвусмислена за бис-ДХА. За процеса на сапунификация на ДХА, функционални отношения на температурата и pH[15]  бяха установявали со активационна енергия от 79,3 kJ / mol[6_a][6]. С помощ на обработка на електронни данни (ОЕД) до три стандартни инфрачервени спектри бяха способни да бъде отделен от D2O-решение, и това: на ДХА, на ДКГ и на друго вещество[13] , подобно на редуктон. Стойността на pKк за продукт на сапонификация (ДКГ), установявал чрез[7]  pH[15] -титрация и инфрачервена спектроскопия, съответства познатите стойности на pKк на оксо-карбоксилни киселини. Образуването на CO2 в спектри на таблетка се дължи както на ДКГ, която се декарбоксилира. Обаче, ДКГ е още доста стабилна в[16]  високи концентрации в разтвор на 37 °C[4] . Реакции на разлагане от ДКГ бяха качествени анализирани, стартирайки от основния разтвори на ДКГ, а в неутрална и алкална pH[15]  област, в допълнение към инфрачервена спектроскопия, дори и със[17]  спектрална фотометрия, с флуоресцентна спектроскопия, а също и с електронно-спинов резонанс (ЕСР/ESR)[1]  спектроскопия. Както за ДХА така и ДКГ, се развиваше рубинено червено вещество[8]  при висока pH стойност. Тази е нестабилна против въздушно влияние[18]  и може да бъде свързвана с радикални процеси[14] . ЕСР сигнал бе[2]  намерен, кой показват на R–O радикали.

Проблематично е, че нестабилности от ДХА и ДКГ повлияват на окисление и редукция. Затова, еквимоларни концентрации на NADH редуцират само непълно ДХА във[16]  физиологично pH[15]  област заради дополнителната ДХА сапонификация. Същото струва през редукции чрез вещества, съдържащи H–S-група, за които бе[2]  намирали привиден порядък на реакция подобен на ДХА-сапонификация. Обаче, междусъстояние[23]  кое реална редукционна реакция на ДХА следва, е инфрачервено спектроскопно доказвано чрез реакции с H–S-групи. Ясни инфрачервени спектроскопни разлики бяха намерени при реакции на окисление между деривати, които са неспособни или способни за C(6)–O–C(3)-прстенеста формация.
Нота
Nota:

български синоними
Bulgarische Synonyme :
 0)  страна
страница
 1)  електронно-спинов резонанс (ЕСР/ESR)
електронен парамагнитен резонанс (ЕПР/EPR)
 2)  бе
беше
 3)  в състояние
способен
 4)  °C
степени целзиусови
 5)  изживяваше
преживяваше
 6)  kJ/mol
кДж/мол
килоджаул / мол
килоджаули на мол
 6_a)  79,3
... (??; unfertig!)
 7)  от страна на
чрез
 8)  рубинено червено вещество
рубинена червена субстанция
 9)  бутиралдехид
бутанал
 10)  коефициент на екстинкция
екстинкционен коефициент
 11)  размяната
замяната
 12)  (изотопно) етикетиране чрез деутерий
деутеризация
 13)  друго вещество, подобно ...
друга субстанция, подобна ...
 14)  радикални процеси
свободно-радикални процеси
 15)  pH
водороден показател
пе ха
 16)  във (nur vor в und ф)
в (ausser vor в und ф)
 17)  със (nur vor з und с)
с (ausser vor з und с)
 18)  влияние
въздействие (??)
 19)  стандартни спектри
типови спектри
 20)  защитена докторска дисертация
учредителната дисертация
 21)  Освен това
Също така
 22)  функционална група
група от връзката
връзка група
 22A)  функционални групи
връзки групи
 23)  междинно състояние (s.Lit.)
междусъстояние

ключови думи /
ключове
(keywords):
Detlef, Pagel, Gießen, Детлеф, Пагел, Гисен, 1992,
DHA, ДХА, DKG, ДКГ, EPR, ЕПР, ESR, ЕСР, NADH, pH, pKк,
активационна, алкална, аскорбинова, ацетил, ацетон, бис, бутанал, валентна, вибрация, връзката, група, гулонова, дехидро, деутеризацията, дикето, диполен, дисертация, докторска, екстинкционен, екстинкция, електронни, енергия, енол, енолна, измервания, изо, изследвании, интегрален, инфра, калибрирани, карбоксилни, кето, киселина, кристална, лента, между, момент, начини, неспособни, нестабилности, неутрална, област, образуването, окисление, окислително, оксо, отношения, парамагнитен, параметри, продукт, прстенеста, радикали, радикални, разлагане, разтвор, реакция, редуктон, редукция, редукционна, резюме, резонанс, сапонификация, състояние, спектрална, спектроскопия, спектроскопно, способни, стабилна, стандартни, стартирайки, стойностите, таблетка, тавтомерия, темата, температурата, титрация, тълкуването, учредителната, физиологично, флуоресцентна, формация, фотометрия, хидратация, хидратната, хидролиза, червена,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.