på dansk: ɛfdɒføljənə si:ə ((ed) hunɒɒ sɛgs) u dɒgdoɒ-ɑuhanleŋən mɛ tidlən

ɔnɒs:əlsɒ tel

ʁɛɑgsjo:nɒ a dəhydʁo-asgɒbin[1_1]  ɒu dikəto-gulɒnsy:ɒ[1_2] 

ve jɛlb a kɒmpju:dɒ ɔnɒsddə enfʁɑʁœsbɛgtʁɔsgopi: (tysg)

pʁɛsənte:ɒ a Detlef Pagel (dn.: dedləf p:əl (??)) (f:d i haɒmansdɑjn, kʁɑjs vəslɑ:, tysglan)

Giessen / Gieen 1992 (dn.: geasən / gi:əən) nidən hunɒɒ to:-ɒ-halfɛms

bleu masgensgʁɛ:uə ɒu ɒuɒsad a ɒu bleu sad en pɔ uœ:ld vi:ə vəb (joɒ ɒmfadənə vəb) mɛ vɛnli tel:əlsə fʁɑ fɒfədɒ ©2017.
... unfertiger Entwurf; unready draft; ...
Passivform des Satzes ist ungeprft (siehe Schwedisch-Nota: [1])
passive voice of the sentence is unproofed (see swedish nota: [1])

si:ə en hunɒɒə sɛgs (106)

kapidəl fɛm
sɑməndʁɑ:u


i dɛnə dɒgdoɒɑuhanleŋ bleu ɔnɒsgd sɒvɛl asgɒbinsy:ɒ / dəhydʁo-asgɒbinsy:ɒ[1_1a]  - ʁɛdɒgsysde:məs ɒgi:e:ʁeŋən ɒu ʁɛduse:ʁeŋən sɒm dɛn alkalisg hydʁoly:sə fʁɑ dəhydʁo-asgɒbinsy:ɒ[1_1b]  (fɒkɒ:dəlsə de:-h:-a:) tel dikəto-gulɒnsy:ɒ[1_2a]  (de:-k:-ge:). ve jɛlb a kɒnsdate:ɒ bɒnpɑɑme:dʁɒnə, sdandɑ:d ɒu k:libʁeŋs-sbɛgsʁnə fʁɑ enfʁɑʁœ mɔ:leŋɒnə hɔs subsdansɒ, vilgə enhɒlɒ h: – o: ɒu se: = o: beneŋsgʁubɒ[3] , aɒfɑ:ɑə sɑvɛl metodologi:ən ad ɒbsaɒve:ɒ ʁɛɑgsjo:nɒnə mɛ enfʁɑʁœ-sbɛgtʁɔsgopi: sɒm endɒpʁatasjo:nən en vɛ:səndli ɔnɒsdəlsə.

i dɛnə sɑmənhɛŋ bleu sdude:ɒ keto e:no:l tato:məʁjəns pʁoble:mɒnə hɔs asətyl-asɛto:nə ɒu (i:so:-)asgɒbinsy:ɒ[1_3] . ɒusɒ[6]  de vi:sdə sɑj, ad entegʁɑ:l ɛksteŋgsjo:ns-go:əfisɛndəns kvadʁɑtʁo-vaɒdi:ɒnə pɔ o: = se: stʁagsveŋneŋsmo:dɒnə, vilgə aɒ pʁopɒsjon:lə tel ɛndʁɛŋɒnə a dibɒlmomɛnd, ɛndʁɒə sɑj enbyɒdəs sɑmənli:nəlid gɛnəm ensads[4]  a nɛɒlegənə beneŋsgʁubɒ[3] . hydʁɑsjo:nəns fɛnome:nə a keto-gʁubɒ kunə bli:iuə fɒfuld mɛ enfʁɑʁœ-sbɛgtʁɔsgopi: hɔs ed ɛŋgəld mɔləky:lə (byt:n:l). hɔs dəhydʁo-asgɒbinsy:ɒnə[1_1c]  i ɒbl:sneŋ endɒpʁatasjo:nən aɒ ɛnu fleɒtyi pɔ gʁɔn a asgeliə gɛnsii enviɒgənə ɛfɛgdɒ. dɒu fʁamgig klɑ:ɑ fɒ:sgɛlə i h: – o: ɒu o: = se: sdʁagsveŋneŋs-ɒmʁɔ:ə mɛləm kʁysdalensg bis-de:-h:-a: ɒu dɛn hydʁɑ:tisɒd fɒ:m a de:-h:-a:. utvetyi ləəs dœute:ɒŋən a h:-o:-gʁubɒnə ve bis-de:-h:-a:-en. de:-h:-a:-e:ns fɒ:sɛ:bneŋs pʁosɛsən bleu fɔnə tɛmbəʁɑtuɒ ɒu pe:-h:-ɑuhɛŋiə sɑmənhɛŋə mɛ en ɑgtive:ʁeŋse:naɒgi: a ni:-ɒu-halfjaɒs kɒma tʁɛ: kilo-sjulə peɒ mo:l[1_4] . ve jɛlb a dɛn elɛgtʁo:nisg d:t:behanleŋ (e:-de:-be:) man kunə sepɑʁɛ:ɑ fʁɑ D2O (de:-to:-o:) ɒbl:sneŋɒnə tel tʁɛ: enfʁɑʁœ sdandɑ:d-sbɛgsʁɒ, nɛmli fʁɑ de:-h:-a:, de:-k:-ge: ɒu en anə ʁɛdɔgtɒn li:nənə subsdans. fɒ:sɛ:bneŋspʁodɔgdəs (de:-k:-ge:-e:ns) pe:-k:-s (??) vaɒ di:ən ufenə mɛ pe:-h: (??) titʁɑsjo:nən ɒu mɛ enfʁɑʁœ-sbɛgtʁɔsgopi:ən, svɑ:ɑ tel di bekɛndə pe:-k:-s (??) vaɒdi:ɒ fɒ ɒso-kɑ:bɒsylsy:ɒ. fʁamkaləlsən a CO2 (se:-o:-to: (??)) i pʁasə tablɛdɒs sbɛgsʁɒ kan bli:iuə fɒd teb:ə tel dɛn dekɑ:bɒsy:le:ɒn de:-k:-ge:. dɒu de:-k:-ge: aɒ sd:i tɛməli sdabi:l i hɒjə kɒnsɛntʁɑsjo:nɒ i ɒbl:sneŋ pɔ syuɒtʁɛvə gʁɑ:ɒ sɛlsius[1_5] . de:-k:-ge: sbaldneŋsʁɛgsjo:nɒ bleu kvalitatiu ɔnɒsgd, gɔ:ənə u fʁɑ de:-k:-ge: sdamɒbl:sneŋɒ ɒu sɒ i nœutʁɑ:ld ɛlɒ b:sisgd pe:-h: (??) ɒmʁɔ:ə, uən fɒ mɛ enfʁɑʁœ-sbɛgtʁɔsgopi:ən ɛnu mɛ sbɛgdʁɑ:lfoto:metʁi:ən, fluo:ɒs'sɛns- ɒu ɒusɒ (e:-pe:-er (??)) elɛgtʁo:n pɑ'ɑ:mɑunetisg ʁɛ:sɒnans-sbɛgtʁɔsgopi:ən. dɛn pɔ hɒj pe:-h: (??) vaɒdi: fʁɑ de:-h:-a: sɒvɛl2)  sɒm fʁɑ de:-k:-ge: sɑj uvegləə, ʁubi:nʁœ:ə, ɒuɒ fɒ lɔfds enflyəlsɒ usdabi:l subsdans, kan bli:iuə fɒ:bɔnə1)  mɛ ʁɑdikalisgə pʁosɛsɒ. radikaler.">de bleu fɔnə ed e:-pe:-er sin:l vilgə pɑjə hɛn pɔ er–o: ʁɑdik:lɒ.

de aɒ pʁoblem:tisg ad de:-h:-a: ɒu de:-k:-ge: ensdabilite:dɒ enviɒgə pɔ ʁɛduse:ʁeŋ ɒu ɒgi:e:ʁeŋ. 5)  ɛgvimolɛ:ɒ kɒnsɛntʁɑsjo:nɒ a en-a:-de:-h: ʁɛduse:ɒ kɔn ufulsdɛndi de:-h:-a:-en i fysjolo:isg ɒmʁɔ:ə pɔ gʁɔn a dɛn yɒli:ɒɒ de:-h:-a: fɒ:sɛ:bneŋ. de gɛlɒ liəsɒm fɒ ʁɛduse:ʁeŋɒ gɛnəm h:-s gʁubɒ endhɒlənə subsdansɒ, fɒ sɒm bleu fɔnə en telsy:nəl:ənə ʁɛɑgsjo:nsɒ:dneŋ sɑmənli:nəli tel de:-h:-a: fɒ:sɛ:bneŋən. dɒu ve ʁɛɑgsjo:nɒ gɛnəm h:-s gʁubɒ, de bliɒiuɒ fɒd enfʁɑʁœ-sbɛgtʁɔsgo:pisg bevi:s fɒ en mɛləmtelsdan vilgən fljɒ dɛn e:əndli de:-h:-a: ʁɛduse:ʁeŋsʁɛɑgsjo:n. klɑ:ɑ enfʁɑʁœ-sbɛgtʁɔsgo:pisgə fɒ:sgɛlə bleu fɔnə ve ɒgi:e:ʁeŋsʁɛgsjo:nɒnə mɛləm dəʁiv:dɒnə vilgə aɒ u:ə a sdan ɒu i sdan ad fɒ:mə en se:(seks)–o:–se:(tre) ʁɛŋ.

Sorry, under construction ... - Verzeihung! In Bearbeitung ...


Nota:
Danske synonymer:
Dnische Synonyme:
 1)  bragt i sammenhng med
forbundet med
 2)  fra DHA svel som fra DKG
fra både DHA og DKG
 3)a)  funktionelle grupper
bindingsgrupper
 4)  udskiftning
indsats
 5)  s
flgelig
derfor
 6)  ogs
endvidere
 1_1)a)b)  dəhydʁo-asgɒbinsy:ɒ
dəhydʁɔ u sgɒbinsy:ɒ (??)
 1_2)a)  dikəto-gulɒnsy:ɒ
dikətɔu u ulɒnsy:ɒ (??)
 1_3)  i:so:-asgɒbinsy:ɒ
isousgɒbinsy:ɒ (??)
 1_4)  79.3 kj / mo:l
ni:-ɒu-halfjaɒs kɒma tʁɛ: kilo-sjulə / mo:l
ni:-ɒu-halfjaɒs kɒma tʁɛ: kilo-sjulə peɒ mo:l
 1_5)  37 C
syuɒtʁɛvə gʁɑ:ɒ sɛlsius
syuɒtʁavə gʁɑ:ɒ sɛlsius

Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.