auf Deutsch: Ναχφολγκενντε Ζάιτε άιν(χ)ουνντερτ ουνντ ζεξ άους ντερ Ηνάουγκουραλ-ντησσερτατσηον μητ ντεμ Τεμα

ΟΥΝΤΕΡΖΟΥΧΟΥΓΓΕΝ ΤΣΟΥ

ΡΕΑΚΤΣΗΟΝΕΝ ΦΟΝ ΝΤΕ(Χ)ΥΔΡΟΑΣΚΟΡΜΠΗΝ- ΟΥΝΝΤ ΝΤΗΚΕΤΟΓΚΟΥΛΟΝΖΟΙΡΕ

ΜΗΤ (Χ)ΗΛΦΕ ΡΕΧΝΕΡΟΥΝΤΕΡΣΤΥΤΣΤΕΡ ΗΝΦΡΑΡΟΤΣΠΕΚΤΡΟΣΚΟΠΗ

φοργκελεγκτ φον ΝΤετλεφ Παγκελ (Detlef Pagel) άους (Χ)ερμαννστάιν / Κράις Βετσλαρ

ΓΚηεσσεν νοιντσεν (χ)ουνντερτ τσβάι ουνντ νοιντσιχ (Gießen 1992)

βουρντε φομ Άουτορ αμπγκετηπτ ουνντ υμπερζετστ ουνντ μητ ζάινερ φροινντληχεν ΓΚενεμηγκουγγ ηνς Βέρλντ Βάιντ Βεμπ γκεστελτ ©2018.
Transkribiert in Neugriechischer Schrift
Transcribed in modern Greek script
Μεταγράφηκε σε νέο ελληνικό σενάριο
Die Transkription ντ für den Latein-Buchstaben "d" ist hier farblich hinterlegt, um Missdeutungen zu "nt" (z.B. hier bei Silben "annt", "ent", "int", "onnt", "unt", ) vermeiden zu helfen.
Die Transkription μπ für den Latein-Buchstaben "b" ist hier farblich hinterlegt, um Missdeutungen zu "mp" (z.B. hier bei "Temperatur") vermeiden zu helfen.
Ein Übersicht zur Graecisierung von Lateinschriftlichem Text findet sich hier
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 ΤΣουζαμμενφασσουγγ

Ην ντηζερ Αρμπάιτ βουρντεν ντη Οξηντατσηον ουνντ Ρεντουκτσηον ντες Ασκορμπηνζοιρε / ΝΤε(χ)υντροασκορμπηνζοιρε - Ρεντοξ-ζυστεμς ζοβη ντη (χ)υντρολυτησε Φερζάιφουγγ ντερ ΝΤε(χ)υντροασκορμπηνζοιρε (ΝΤ.(Χ)Υ.Α. / (DHA)) τσουρ ΝΤηκετογκουλονζοιρε (ΝΤ.Κ.ΓΚ. / (DKG)) ουντερζουχτ. Μητ (Χ)ηλφε ντερ ερμητελτεν ΜΠανντενπαραμετερ, Σταννταρντ - ουνντ Καλημπρηρσπεκτρεν άους ντεν Ηνφραροτ-Μεσσουγγεν αν H–O - ουνντ C=O - ΜΠηνντουγγςγκρουππεν εντ(χ)αλτενντεν Ζουμπσταντσεν ερφουρ ντη Μετοντηκ τσουρ ηνφραροτσπεκτροσκοπησεν ΜΠεομπαχτουγγ ντερ Ρεακτσηονεν αλς άουχ ντη Ηντερπρετατσηον άινε βεζεντληχε ΟΥντερστυτσουγγ.

Ην ντηζεμ ΤΣουζαμμεν(χ)αγγ βουρντεν ντη Προμπλεμε ντερ Κετο-Ενολ - Τάουτομερη αν Ατσετυλατσετον ουνντ (ηζο-)Ασκορμπηνζοιρεν στουντηρτ. Φερνερ τσάιγτε ζηχ[3] , ντασς ζηχ[3]  ντη ντεν ΝΤηπολμομενντς-αινντερουγγεν προπορτσηοναλεν Κβαντρατβουρτσελβερτε ντες ηντεγκραλεν Εξτηνκτσηονς-κοεφφητσηεντεν ντερ O=C - Στρεκ-σβηγγουγγς-μοντεν ντουρχ ντεν Άινζατς βον μπεναχμπαρτεν ΜΠηνντουγγς-γκρουππεν φεργκλάιχμπαρ αινντερτεν. ΝΤας Φαινομεν ντερ (Χ)υντρατατσηον φον Κετο-γκρουππεν κονντε αν άινεμ άινφαχεν Μολεκυλ (ΜΠουταναλ) ηνφραροτ-σπεκτροσκοπης φερφολγκτ βερντεν. ΜΠάι ντεν ΝΤε(χ)υντροασκορμπηνζοιρεν ην Λέζουγγ ηστ ντη Ηντερπρετατσηον βεγκεν μερερερ ζηχ[3]  μπεάινφλουσσενντερ Εφφεκτε νοχ μερ-ντοιτηγκ, ιεντοχ εργκαμπεν ζηχ[3]  κλαρε ουντερ-σηντε ημ H–O - ουνντ O=C - Στρεκ-σβηγγουγγς- μπεράιχ τσβίσεν κρησταλληνερ μπης-ΝΤ.(Χ)Υ.Α. ουνντ ντερ (χ)υντρατηζηρτεν ΝΤ.(Χ)Υ.Α.-Φορμ. Άιν-ντοιτηγκ γκελαγγ ντη ΝΤοιτερηρουγγ ντερ HO - ΓΚρουππεν μπάι ντερ μπης-ΝΤ.(Χ)Υ.Α. Φυρ ντεν Φερζάιφουγγς-φοργκαγγ ντερ ΝΤ.(Χ)Υ.Α. βουρντεν τεμπερατουρ- ουνντ pH- αμπ(χ)αιγγηγκε ΤΣουσαμμεν(χ)αιγγε μητ άινερ Ακτηφηρουγγς-ενεργκη φον 79.3 κ.τζ.[1]  / μολ ερμηττελτ. Μητ (Χ)ηλφε ντερ Ε.ΝΤ.Φ. (EDV) κονντεν άους ντεν D2O - Λέζουγγεν μπης τσου ντράι Ηνφραροτ-Στανταρντσπεκτρεν, ναιμληχ φον ΝΤ.(Χ)Υ.Α., ΝΤ.Κ.ΓΚ. ουνντ άινερ βάιτερεν ρεντουκτον-αινληχεν Ζουμπσταντς, ζεπαρηρτ βερντεν. ΝΤερ μητ ντερ pH - Τητρατσηον ουνντ Ηνφραροτ-Σπεκτροσκοπη ερμηττελτε pKσ - Βερτ φυρ ντασ Φερζάιφουγγς-προντουκτ (ντη ΝΤ.Κ.ΓΚ.) εντσπρηχτ ντεν μπεκανντεν pKσ - Βερτεν φυρ Οξοκαρμπονζοιρεν. ΝΤη CO2 - ΜΠηλντουγγ ην Πρεσσληγγς-σπεκτρεν κανν άουφ ντη ντεκαρμποξυληρεντε ΝΤ.Κ.ΓΚ. τσουρυκγκεφυρτ βερντεν, ιεντοχ ηστ ΝΤ.Κ.ΓΚ. ην (χ)ο(χ)εν Κοντσεντρατσηονεν ην Λέζουγγ μπάι 37 °C νοχ τσημληχ σταμπηλ. Άουςγκε(χ)ενντ βον ΝΤ.Κ.ΓΚ.-Σταμμλέζουγγεν βουρντεν ΝΤ.Κ.ΓΚ.-ΤΣερζετσουγγς-ρεακτσηονεν άουχ ημ νοιτραλεν ουνντ αλκαλησεν[2]  pH-μπεράιχ, άουσσερ μητ ντερ Ηνφραροτ-σπεκτροσκοπη νοχ μητ ντερ Σπεκτραλ-Φοτομετρη, ντερ Φλουορεστσεντς- ουνντ άουχ ντερ Ε.Σ.Ρ.-Σπεκτροσκοπη κβαλητατηφ ουντερζουχτ. ΝΤη μπάι (χ)ο(χ)εμ pH-Βερτ ζοβολ άους ΝΤ.(Χ)Υ.Α. αλς άουχ ΝΤ.Κ.ΓΚ. γκεμπηλντετε ρουμπηνροτε, γκεγκεν Λουφτ-άινφλυσσε νηχτ σταμπηλε Ζουμπσταντσ κανν μητ ραντηκαλησ(χ)εν Προτσεσσεν ην ΤΣουζαμμεν(χ)αγγ γκεμπραχτ βερντεν. Ες βουρντε άιν άουφ R–O­ - Ραντηκαλε (χ)ηνντοιτενντες Ε.Σ.Ρ.-Ζηγκναλ γκεφουνντεν.

Προμπλεματησ(χ) ηστ, δασς Ρεντουκτσηον ουνντ Οξηντατσηον φον ΝΤ.(Χ)Υ.Α.- ουνντ ΝΤ.Κ.ΓΚ.-Ηνσταμπηληταιτεν μπεάινφλουσστ βερντεν. Ζο ρεντουτσηρεν αικβημολαρε Ν.Α.Ν Τ.(Χ). (NADH) - Κοντσεντρατσηονεν ντη ΝΤ.(Χ)Υ.Α. ημ φυζηολογκησ(χ)εν pH-ΜΠεράιχ βεγκεν ντερ τσουζαιτσληχεν ΝΤ.(Χ)Υ.Α.-Φερζάιφουγγ νουρ ουνφολλσταινντηγ. ΝΤας γκλάιχε γκηλτ μπάι Ρεντουκτσηονεν ντουρχ H–S - γκρουππεν(χ)αλτηγκε Ζουμπσταντσεν, φυρ ντη άινε τσουρ ΝΤ.(Χ)Υ.Α.-Φερζάιφουγγ αινληχε σ(χ)άινμπαρε Ρεακτσηονς-ορντνουγγ γκεφουνντεν βουρντε. Ιεντοχ βηρντ μπάι Ρεακτσηονεν ντουρχ H–S - ΓΚρουππεν ηνφραροτσπεκτροσκοπησ άιν ΤΣβίσεν-τσουστανντ ναχγκεβηζεν, ντεμ ντη άιγκεντληχε ΝΤ.(Χ)Υ.Α.-Ρεντουκτσηονς-ρεακτσηον φολγκτ. ΜΠάι ντεν Οξηντατσηονς-ρεακτσηονεν βουρντεν κλαρε ηνφραροτ-σπεκτροσκοπησε ουντερ-σηντε τσβίσεν ντεν τσουρ C(6)–O–C(3) - Ρηγγ-μπηλντουγγ ουνφαι(χ)ηγκεν ουνντ φαι(χ)ηγκεν ΝΤερηφατεν γκεφουνντεν.

Revision_3 will follow later ...


Nota: Deutsche Griechischschrift-Synonyme:
Words of the same speech (words of common speech):
Words of similar meaning:
 1)  τζάουλ
(sprich:) τζουλ
Akronym: J
Akronym-Transkription: τζ.
 2)  αλκαλησεν
αλκαλησχεν
 3)  ζηχ
σηχ [süddts.]

Stichworte, Schlüsselworte (keywords): Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKs,
Aceton, Acetyl, Aktivierung, alkalisch, Ascorbin, Bande, Bereich, Bildung, Bindung, bis, Butanal, Carbon, Dehydro, Deuterierung, Diketo, Dipolmoment, Dissertation, elektro, Elektron, Energie, Enol, Extinktion, Fluoreszenz, Fotometrie, Gulon, Gruppe, Hydratation, hydratisiert, hydrolytisch, inaugural, Infrarot, Instabilität, Integral, Interpretation, iso, Kalibrier, Keto, Koeffizient, Konzentration, kristallin, Lösung, Messung, neutral, Ordnung, Oxidation, oxo, paramagnetisch, Parameter, physiologisch, Preßling, Produkt, radikal, Reaktion, Redox, Reduktion, Redukton, Resonanz, Ring, Säure, Schwingung, spektral, Spektroskop, stabil, Stamm, Standard, Tautomerie, Temperatur, Titration, Thema, Ultrarot, Verseifung, Wert, Zersetzung, Zusammenfassung, Zwischenzustand
Haftungsausschluss
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.