auf Deutsch:na:xfɔlgəndə zaɪtə ʔaɪnhʊndɐtzɛks ʔaʊs de:ɐ ʔɪnʔaʊkʔu:ʁa:ldɪsɛʁtatsi:o:n mɪt de:m te:ma:

ʔʊntɐzu:xʊŋən tsu:

ʁe:aktsi:o:nən fɔn de:hy:dʁo:ʔaskɔʁbi:n ʔʊnt di:ke:to:gu:lɔnzɔʏʁɛ

mɪt hɪlfə ʁɛçnɐʔʊntɐʃtʏtstɐ ʔɪnfʁaʁo:tʃpɛktʁɔsko:pi:

fo:ɐgəle:kt fɔn dɛtlɛf pa:gəl aʊs hɛʁmanʃtaɪn, kʁaɪs vɛtslaʁ.

gi:sən ʔnɔʏntse:nhʊndɐttsvaɪʔʊntnɔʏntsɪç

vʊʁde: fɔm aʊto:ʁ apgətɪpt ʊnd ʔɪn ʔɪntɐnatsi:o:na:lə laʊtʃʁɪft gəzɛtst ʊnt mɪt zaɪnɐ fʁɔʏntlɪçən gəne:mɪgʊŋ ɪns wɜ:ld waɪd web gəʃtɛltʔ ko:pʏʔaɪt tsvaɪtaʊzəntʔaxt
Verwendung von Internationaler Lautschrift IPA-Code
(Irrtümer vorbehalten) ©2017 Dr.D.Pagel
zaɪtə ʔaɪnhʊndɐtzɛks

kapɪtəl fʏnf

tsu:zamənfasʊŋ

ʔɪn di:zɛʁ aʁbaɪt vʊʁdɛn di:ʔ ɔksi:datsi:ʔo:n ʊnd ʁe:dʊktsi:ʔo:n dɛs ʔaskɔʁbi:nzɔʏʁə de:hy:dʁo:ʔaskɔʁbi:nzɔʏʁə ʁe:dɔkszʏste:ms zo:vi: di: hy:dʁo:ly:tɪʃə vɐzaɪfʊŋ dɐ dɛʔhy:dʁo:ʔaskɔʁbɪnzɔʏʁɛ tsu:ɐ di:ke:to:gu:lɔnzɔʏʁɛ ʔʊntɐzu:xt. mɪthɪlfe: de:ɐ ʔɛʁmɪtəltən bandənpaʁame:tɐ, ʃtandaʁd ʊnt kali:bʁi:ɐspɛktʁɛn aʊs dɛn ʔɪnfʁaʁo:tmɛsʊngən a:n ha: ʔʊnt tse: ?o: bɪndʊŋsgʁʊpɛn ʔɛnthaltənde:n zʊpstantsən ʔɛʁfu:ɐ di: me:to:dɪk tsu:ɐ ʔɪnfʁaʁo:tʃpɛktʁo:sko:pʔɪʃən bəʔo:baxtʊŋ de:ɐ ʁe:aktsi:o:nən ʔalz aʊx di: ʔɪntɐpʁe:tatsi:ʔo:n aɪnɛ ve:zəntlɪçə ʔʊntɐʃtʏtsʊŋ.

ʔɪn di:zɛm tsu:zamɛnhaŋ vʊʁdɛn di: pʁo:blɛmɛ dɐ ke:to: ?e:no:l taUto:me:Ri: ʔan atsɛty:latse:to:n ʔʊnd i:zo: ʔaskɔʁbɪnzɔʏʁɛn stu:di:ɐt. fɛʁne:ɐ tsaɪkte: zi:ç das zɪç di: dɛn di:pɔlmo:mɛntzɛndəʁʊŋɛn pʁo:pɔʁtsi:o:na:lən kvadʁa:tvʊʁtsəlve:ɐtə dɛs ʔɪnte:gʁa:lən ʔɛkstɪŋktsi:o:nsko:ɛfi:tsi:ɛntʔɛn dɐ ?o: tse: ʃtʁɛkʃvɪŋgu:ngaʔsmo:dɛn dʊʁç de:n ʔaɪnzats fɔn bənaxba:ɐtən bɪndʊŋsgʁʊpən fɛʁglaɪçba:ɐ ʔɛndɐtən. das fɛno:mɛn dɐ hʏdʁatatsi:ʔo:n fɔn ke:to:gʁʊpɛn kɔnte: ʔan aɪnɛm aɪnfaxɛn mo:lɛkʏl bu:tana:l ʔɪnfʁaʁo:tʃpɛktʁɔsko:pɪʃ fɛʁfɔlkt ve:ɐdɛn. baɪ tʔɛn dəhy:dʁo:ʔaskɔʁbi:nzɔʏʁən ʔɪn lø:zʊŋ ʔɪst di: ʔɪntɐpʁe:tatsi:o:n ve:gən me:ʁəʁɐ zɪç bəʔaɪnflʊsənde:ɐ ʔɛfɛktə nɔx me:ɐdɔʏtɪç, je:dɔx ʔɛʁga:bən zɪç kla:ʁə ʔʊntɐʃi:də ʔɪm ha: ?o: ʔʊnt ?o: tse: ʃtʁɛkʃvɪŋʊŋsbəʁaɪç tsvɪʃən kʁɪstali:nɐ bɪs de: ha: a: ʊnt dɐ hʏdʁati:zi:ɐtɛn de: ha: a: fɔʁm. ʔaɪndɔʏtɪç gəlaŋ di: dɔʏtɛʁi:ʁʊŋ dɐ ha: ?o: gʁʊpɛn baɪ dɐ bɪs de: ha: ?a:. fʏʁ dɛn fɛʁzaɪfʊŋs fo:ɐgaŋ dɐ de: ha: ?a: vʊʁdɛn nɔʏnʔʊntzi:ptsɪç kɔma: dʁaɪ ki:lo:jaʊlə pʁo: mo:l ʔɛʁmɪtəlt. mɪt hɪlfe: dɛʁ ?e: de: faʊ kɔnte:n aʊs dɛn de: tsvaɪ ʔo: lø:zʊŋən bɪs tsʊ dʁaɪ ʔɪnfʁaʁo:t ʃtandaʁtʃpɛktʁɛn, nɛ:mlɪç fɔn de: ha: ?a:, de: ka: ge: ʊnd aɪnɐ vaɪtəʁɛn ʁe:dʊkto:nɛ:nlɪçɛn ʒʊpstants ze:pa:ʁi:ɐt ve:ɐdɛn. dɐ mɪt dɐ pe: ha: tɪtʁatsi:ʔo:n ʊnd ɪnfʁaʁo:t ʃpɛktʁɔsko:pi: ʔɛɐmɪtəltɛ pe: ka: ʔɛs ve:ɐt fʏʁ das fɛʁzaɪfʊŋspʁo:dʊkt di: de: ka: ge: ɛntʃpʁɪçt dɛn bəkantɛn pe: ka: ʔɛs ve:ɐtɛn fy:ʁ ɔksɔkaʁbɔnzɔʏʁɛn. di: tse: ?o: tsvaɪ bɪldʊng ɪn pʁɛslɪŋs ʃpɛktʁɛn kan a:ʔu:f di: dɛkaʁbɔksy:li:ʁɛndɛ de: ka: ge: tsu:ʁʏkgəfy:ɐt ve:ɐdɛn, je:dɔx ʔɪst de: ka: ge: ɪn ho:ʔɛn kɔntsɛntʁatsi:ʔo:nɛn ɪn lø:zʊŋ baɪ ʔzi:bənʔʊntdʁaɪsɪç gʁa:t ʔtsɛlzi:ʊs nɔx tsi:mlɪç ʃta:bi:l. ʔaʊsge:ʔɛnt fɔn de: ka: ge: ʃtamlø:zʊŋən vʊʁdɛn de: ka: ge: tsɛʁzɛtsʊŋsʁe:aktsi:o:nən aʊx ɪm nɔʏtʁa:lɛn ʔʊnd alkalɪʃɛn pe: ha: bəʁaɪç, aʊzɐ mɪt dɛʁ ɪnfʁaʁo:t ʃpɛktʁɔsko:pi: nɔx mɪt dɐ ʃpɛktʁalfo:to:me:tʁi:, dɐ flu:ʔo:ʁɛstsɛnts ʊnd aʊx dɛʁ ?e: ʔɛs ʔɛʁ spɛktʁɔsko:pi: kvali:tati:v ʊntɐzu:xt. di: baɪ ho:ʔɛm pe: ha: ve:ɐt zo:vo:l aʊs de: ha: ?a: ʔals ʔaʊx de: ka: ge: gəbɪldətə ʁu:bɪnʁo:te:, ge:gɛn lʊftʔaɪnflʏzə nɪçt ʃtabi:lə zʊpstants kan mɪt ʁadi:ka:lʔɪʃən pʁo:tsɛzən ʔɪn tsu:zamənhaŋ gəbʁaxt ve:ɐdən. ʔɛs vʊʁdɛ aɪn aʊf ʔɛʁ ?o: ʁadi:kale: hɪndɔʏtɛndəz ?e: ʔɛs ʔɛʁ zɪgna:l gəfʊndən.

pʁo:ble:ma:tɪʃ ɪst, das ʁe:dʊktsi:ʔo:n ʊnd ɔksi:datsi:ʔo:n fɔn de: ha: ?a: ?Unt de: ka: ge: ɪnstabi:li:tɛ:tɛn bəaɪnflʊst ve:ɐdɛn. zo: ʁe:du:tsi:ʁe:n ɛkvi:mo:laʁe: ?En ?a: de: ha: kɔntsɛntʁatsi:ʔo:nɛn di: de: ha: ?a: ʔɪm fy:zi:ʔo:lo:gɪʃɛn pe: ha: bəʁaɪç ve:gɛn dɐ tsu:zɛtslɪçɛn de: ha: ?a: fɛʁzaɪfʊŋ nu:ʁ ʊnfɔlstɛndɪç. das glaɪçe: gɪlt baɪ ʁe:dʊktsi:ʔo:nɛn dʊʁç ha: ʔɛs gʁʊpɛnhalti:gə ʒʊpstantsɛn, fʏʁ di: aɪnɛ tsʊʁ de: ha: ?a: fERzaIfUN ɛ:nlɪçɛ ʃaɪnba:ʁɛ ʁe:ʔaktsi:ʔo:nzɔʁtnʊŋ gəfʊndən vʊʁde:. je:dɔx vɪʁt baɪ ʁe:ʔaktsi:ʔo:nɛn dʊʁç ha: ʔɛs gʁʊpɛn ʔɪnfʁaʁo:tʃpɛktʁɔsko:pɪʃ aɪn tsvɪʃɛntsu:ʃtant na:xgəvi:zɛn, dɛm di: aɪgɛntlɪçɛ thaʁe:dʊktsi:ʔo:nsʁe:ʔaktsi:ʔo:n de: ha: ?a: ʁe:dʊktsi:o:nsʁe:aktsi:o:n fɔlkt. baɪ de:n ʔɔksi:datsi:ʔo:ns ʁe:aktsi:o:nən vʊʁdən kla:ʁə ʔɪnfʁaʁo:tʃpɛktʁo:sko:pʔɪʃə ʔʊntɐʃi:də tsvɪʃən de:n tsu:ɐ tse: zɛks ʔo: tse: dʁaɪ ʁɪŋbɪldʊŋ ʔʊnfɛ:ɪgən ʔʊnt fɛ:ɪgən de:ʁi:va:tən gəfʊndən.
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.