eesti keel/Eesti: Järgmine lehekülg (106) on osa ava-dissertatsiooni[1] . Doktoriväitekirja pealkiri on:

ARVUTI[2]  AIDATU INFRAPUNA(IP)-SPEKTROSKOOPIA[47]  ABIGA

DEHÜDROASKORBIIN- JA DIKETOGULOONHAPPE

REAKTSIOONIDE KOHTA[4]  UURINGUID

(Saksa)

Detlef Pageli poolt esitatud ( sündis Hermannsteinas, Wetzlari kreisis, Saksamaal )

Giessen, 1992[5] 

Autori[6]  poolt kirjutati ja tõlgiti ja ülemaailmses Veebis (World Wide Web-is) avaldati temaga lahkelt loata © 2015-2022.
Entwurf, Plan - draft - visand - skits - eskiis - kavand
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Kokkuvõte[7] 

Selles töös uuriti nii askorbiinhapet / dehüdroaskorbiinhapet [DHA-t] redoks-süsteemi oksüdeerumine ja redutseerimine kui dehüdroaskorbiinhappe [DHA⁺] leeliselise hüdrolüüsi[8]  diketoguloonhappeks [DKG⁺-ks]. H–O ja C=O sidemete rühmasid[44]  sisaldav ainetel[11]  infrapunamõõtmistest[12] , kindlakstehtud riba[13]  parameetrite ja standardspektrite ja kalibreeriminespektrite[14]  abiga, nii reaktsioonide infrapuna-spektroskoobiga vaatlemisega seotud metoodika kui ka tõlgendus, koges olulist toetust.

Selles kontekstis keto-enooltautomeeria probleemisid[15]  uuriti atsetüülatsetoonil ja (iso-)askorbiinhapetel[16] . Lisaks (ta) näitas end[45] , et ruutjuurväärtused O=C valentsvõnkumise[46] -vormide integraalse ekstinktsiooni-koefitsienti[48] , mis on võrdelised[19]  dipoolmomendi muutustega, naabruskonna-sideme rühmade[44A]  asendamise kaudu[21]  muutusid ise võrreldavad. Ketorühmade hüdratsiooni nähtus võidi jälgida ühel lihtsal molekulil (Butanaalil) infrapuna-spektroskoopiline. Dehüdroaskorbiinhappeil[22]  lahuses tõlgendus on veel mitmetähenduslik mitmete end mõjutavate mõjude poolest. Kuid kirkad erinevused kristalse bis-DHA⁺ ja hüdreeritu DHA⁺ vormi vahel välja tulid H–O ja O=C venitus vibratsiooni[17]  alas. Üheselt HO-rühmade deutereerimine õnnestus bis-DHA⁺-l. DHA⁺ seebistamise[23]  juhtumist, temperatuur- ja pH-sõltuvaid ühendusi määrati 79.3 kJ/mol aktiveerimisenergial[24] . Ühest kolme infrapuna-standardspektri osati eraldada D2O-lahustest[25]  elektroonilise andmetöötluse (EAT) abiga. Need on DHA, DKG ja üks muu reduktoon-samasugune substants. Seebistamise[23]  tootega (DKG⁺-ga) seotud pKa väärtus, pH-tiitrimisel ja infrapunaspektroskoopial selgitatud, vastab okso-karboksüülhapete tuntuid pKa-väärtusi[26] . CO2-moodustus brikettide[18]  spektreis[27]  dekarboksüülivale DKG⁺-le osatakse taandada. Kuid umbes 37°C kõrgeis[28]  kontsentratsioones[29]  lahuses DKG on veel üsna[30]  stabiilne. Algav DKG-emalahuste, DKG-lagunemisreaktsioone[31]  uuriti kvalitatiivne ka neutraalses ja alkaalses[32]  pH-alas, peale infrapunaspektroskoopial ka spektrofotomeetrial, fluorestsentsspektroskoopial ja ka (ESR-l) elektron-spin-resonants-spektroskoopial[33] . Nii DHA⁺-lt kui ka DKG⁺-lt arenes[34]  üks rubiinpunane substants kõrgel pH-väärtusel. See on ebastabiilne vastu õhu mõjusid ja see osatakse seostada radikaalsetega protsessidega. Üks R–O­-radikaalele[35]  näitavat ESR-signaali leiti.

On problemaatiline, et DHA- ja DKG-ebastabiilsused redutseerimist ja oksüdeerumist mõjutavad[36] . Seetõttu ülemäärase DHA-seebistamise[23]  tõttu[37] , ekvimolaarsed NADH-kontsentratsioonid ainult ebatäielik redutseerivad DHA-t füsioloogilises pH-alas. Sama kehtib redutseerimisil[38]  H–S - rühma sisaldavaist[39]  substantsest[40] , selle jaoks DHA-seebistamisele samasugune ilmne reaktsiooni järku leiti. Kuid H–S - rühmadest reaktsioonel[41]  infrapuna-spektroskoopiline tõestatakse üks vahepealset olekut, kes tõeline DHA-reduktsioonireaktsioon järgneb. Oksüdatsioonireaktsioonel[41]  C(6)–O–C(3) - rõngasmoodustus-võimetute ja -võimekate derivaatide vahedes[42] , kirkaid infrapunaspektroskoopilisi erinevusi[43]  leiti.
Nota:
Märkus:
Eesti keele sünonüümid:
Estnische Synonyme:
 1)  dissertatsioon
doktoritöö
 2)  arvuti
kompuuter
raal
 3)  reaktsioonidega
reaktsioonega
 4)  reaktsioonide[=GEN.] kohta uuringuid
reaktsioonidega[3] [=KOM.] seotuid uuringuid [PARTITIV Pl.]
reaktsioonidega[3] [=KOM.] seotud uuringud [NOMINATIV Pl.]
 5)  ..., 1992
... 1992.a.
... 1992 aastal
... aastal 1992
 6) 
autor: autori [GENITIV Singular]
kirjanik: kirjaniku [GENITIV Singular]
 7)  kokkuvõte
resümee
 8)  hüdrolüüs
vesilõhustumine
 9)  sidede
sidemete
 10)  rühmi
rühmasid
 11)  aineil
ainetel
 12)  mõõtmisist
mõõtmistest
 13)  riba
vöönd
siil
 14)  kalibreeriminespektrite
kalibratsioonspektrite
 15)  probleeme
probleemisid
 16)  happeil
hapetel
 17) 
[NOMINATIV Singular:] [GENITIV Singular:]
vibratsioon: vibratsiooni
ostsillatsioon: ostsillatsiooni
võnge: võnke
võnkumine: võnkumise
võnkliikumine: võnkliikumise
vibratsiooniline võnkumine: vibratsioonilise võnkumise
 18)  brikettide
tablettide
 19)  suhtelised
relatiivsed
proportsioonalsed
võrdelised
 20)  side
sideme
 21)  substitutsioonil
asendusel
asendamisel
asendamise kaudu
 22)  ..-hapetel
..-happeil
 23)  seebistamise
saponifikatsiooni
 24)  aktiveerimisenergial
aktiviseerimisenergial
aktivisatsioonienergial
 25)  lahustest
lahuseist
 26)  väärtusi
väärtuseid
 27)  spektreis
spektrites
 28)  kõrgeis
kõrgetes
 29)  kontsentratsioones
kontsentratsioonides
 30)  üsna
õige
 31)  reaktsioone
reaktsioonisid
 32)  alkaalses
aluselises
leeliselises
leeliseses
 33)  elektron-spin-resonants-spektroskoopial (ESR-l)
elektron-paramagnetilisel resonants-spektroskoopial (EPR-l)
elektronide paramagnetilisel resonants-spektroskoopial (EPR-l)
 34)  arenes
kujunes
tekkis
 35)  radikaalele
radikaalidele
 36)  mõjutavad
mõjuvad
 37)  tõttu
pärast
poolest
mõttes
 38)  redutseerimisil
redutseerimistel
 39)  sisaldavaist
sisaldavatest
 40)  substantsest
substantsidest
 41)  reaktsioonel
reaktsioonidel
 42)  vahedes
vahedais
vahedates
 43)  erinevusi
erinevuseid
 44)  sidemete[9]  rühmasid[10] 
funktsionaal rühmasid[10] 
funktsionaalseid rühmasid[10] 
 44A)  side[20]  rühmade
funktsionaalrühmade
funktsionaalsete rühmade
 45)  (ta) näitas end, et
selgus, et
 46)  valentsvõnkumise[17] 
valents-võnkumise[17] 
venitus võnkumise[17] 
venitades võnkumise[17]  (??)
 47)  infrapunaspektroskoopia
infrapunane spektroskoopia
IP-spektroskoopia
IR-spektroskoopia
 48)  ekstinktsioonikoefitsienti
neelduvusteguri

Märksõnad, Võtmesõnad (keywords): Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, ESR, NADH, pH, pKa,
aktiveerimis, ala, alkaalne, askorbiin, atsetoon, atsetüül, ava, bis, brikett, butanaal, dehüdro, deutereerimine, diketo, dipoolmomendi, dissertatsioon, ebastabiilsus, elektron, elektrooniline, ema-, energia, enool, fluorestsents, fotomeetria, füsioloogiline, infrapuna, integraalne, iso, guloon, hape, hüdratsioon, hüdreeritu, hüdrolüüs, järk, kalibreerimine, karboksüül, keto, kokkuvõte, kontsentratsioon, kristalne, lagunemis, lahus, moodustus, mõõtmine, neelduvus, neutraalne, okso, oksüdeerumine, olekut, parameeter, pealkiri, radikaal, radikaalne, reaktsioon, redoks, reduktoon, reduktsioon, resonants, riba, rühm, rõngas, saponifikatsioon, seebistamine, side, signaali, spektro, spektroskoopia, spin, stabiilne, standard, tautomeeria, tegur, temperatuur, tiitrimine, toode, tõlgendus, vahepealset, väärtus, vibratsioon,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.