euskaraz:Hurrengo[4]  orrialdea[3]  (106[22] ) lehenengo[5]  doktore-tesia[19]  zati bat da. Tesiaren izenburua da:

ORDENAGAILU BIDEZ[8]  LAGUNDUTAKO INFRAGORRIEN (IG) ESPEKTROSKOPIAREN LAGUNTZAZ

AZIDO DESHIDRO-ASKORBIKOKO ETA (AZIDO) DIZETO-GULONIKOKO

ERREAKZIOEI BURUZKO[7]  IKERKETAK
(alemana)

Orri hau, Detlef Pagel-ek aurkeztuta[20] 
(izan zen Hermannstein-ean (Wetzlar-ko Landa-barruti (Kreis Wetzlar), Alemania) jaiota[21] )

Gießen (Giessen)[17]  1992[16] 

Orrialdea hau egile-ak[15]  makinaz-idatzia eta itzulia[1] , eta haren[6]  adeitasunezko baimenarekin[24]  World Wide Web-ra[23]  ezarria[2]  zen[25]  © 2020-2022.
Entwurf; draft; zirriborro
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colored words are unproofed


Die Fußnoten ab hier abwärts sind zu aktualisieren! ... noch unerledigt ...
106[22] 

5 Laburpena

Tesi honetan, bai[10]  oxidazioa bai[10]  erredukzioa azido-askorbiko azido-deshidroaskorbiko erredox-sistemeko bai[10]  saponifikazio hidrolitikoa[27]  azido deshidroaskorbikotik (DHA) azido dizetogulonikora (DZG / DKG) [egileak] aztertua izan da[26] . Baita[10] z erreakzioak errespetatuz espektroskopia infragorriko metodologiak bezala interpretazioak[46]  lagungarri bat funtsezkoa bizi ziren bandaren parametroen, estandar-[54]  eta kalibrazio-espektroen laguntzaz, infragorrien neurketaetatik talde funtzional-ak[53]  H–O eta C=O daukate-en substantziaetan [egileak] identifikatuak[52]  izan dira.

Testuinguru honetan, problemak zeto-enol tautomeriako azetil-azetonan eta azido (iso-)askorbikoan [egileak] aztertuak izan dira. Gainera, dipolo-momentu-aldaketaren proportzionala dira-en O=C bibrazio-tentsio moduen desagertzeko koefizientea integralaren erro karratuaren balioek talde funtzional[53]  aldameneko-ko zelairatzearen[50]  bidez beraiek modatu[51]  konparatiboki dute-en, horrexegatik da. Zeton-taldeetako hidrataziotako fenomenoa infragorri-espektroskopiaz (butanala[48] ) molekula sinple batean [egileak] jarraitua[49]  ukan zitekeen. Azido deshidro-askorbikoa ekin disoluzioan, interpretazioa[46]  adiera ezberdinetakoa[45]  (ba)da oraindik eragina elkarrekikoren hainbat ondorio delako. Ordea[9] , H–O eta O=C bibrazio-tentsio arloan[39]  bis-DHA kristalinoren eta DHA forma hidratatu-z-ko-aren artean[32]  desberdintasun[31]  argiak emaitza badira[37A] . Anbiguotasunik gabe[40] , bis-DHA-an HO taldeetako deuterazioa arrakastatsuki zen. DHA-ko saponifikazioa prozesua(re)n alde, tenperatura eta pH koherentzia funtzionalak 79,3 kJ / mol[55] -aktibazio energia bategin [egileak] zehaztuak izan dira. Datu-prozesaketa elektronikoaren[41]  (DPE) laguntzaz, hiru espektro infragorria estandarentzat[38]  gehienez[44] , alegia[43]  DHA-ko, DKG-ko eta beste substantzia erreduktona-itxurako bat, D2O-soluzioetatik [egileak] bereiziak egon zitezkeen. Xaboia egiteko produktuko (DKG-ko) pKa balioa, [egileak] pH-ren titulazioaz eta infragorriaren espektroskopikoaz ikertua[47]  du-en, azido oxo-karboniko-en pKa balio ezaguna-ei dagokie. Pilula-etako espektro-etan CO2-ren[28]  eboluzioa[29]  [egileak] jarraitua atzera ukan daiteke DKG deskarboxilazioz-ra. Ordea[9] , DKG nahiko egonkorra bada[37B]  oraindik kontzentrazio handiko soluzioan 37ºC-tan. DKG-ko ama-disoluzioetan hasten, DKG-ko deskonposizio erreakzioak aztertu dira kualitatiboki, pH neutroko eta alkalinoko balio-tartean ere, espektroskopia infragorriaz ezik, oraindik ere espektrofotometriaz, fluoreszentzia espektroskopiaz, eta gainera, elektroi paramagnetiko erresonantzia espektroskopiaz (EPE / EPR). Substantzia errubi-gorria[11] , bai[10]  DHA-tik bai DKG-tik pH-balio altuetan eboluzionatu, aireko eraginak aurka ezegonkor, prozesu erradikalei [egileak] lotua egon daiteke. EPR-seinale bat [egileak] aurkitua izan da, R–O-ko erradikal askea seinalatzen du.

Erredukzioa eta oxidazioa DHA-ko eta DKG-ko ezegonkortasunek eragina izan dira-en arazo[16]  da. Honela[42] , NADH-kontzentrazio berdin-molarrak erreduzitzen dira bakarrik osagabe DHA-a pH-sorta fisiologikoan DHA-saponifikazioa osagarria delako. Gauza bera[12]  dagokie H–S-taldeek dituzten substantziaez erredukzioei, horietarako, DHA saponifikazioren antzekoa-ri erreakzio-ordena itxurazko bat [egileak] aurkitua izan da. Ordea[9] , tarteko egoera horri DHA-ren erredukzio-erreakzio benetako jarraitzen da-en, H–S-taldeez erreakzioen bitartean espektroskopia infragorriko frogatu bada[37B] . Deribatuen[14]  C(6)–O–C(3) eraztuna[33]  osa[34]  ezin[30A]  ala ahal[30B]  dira-en[35]  artean[32]  desberdintasun[31]  argiak espektroskopia infragorriko oxidazio-erreakzioetako [egileak] aurkituak izan dira.
Oharra:
Nota:
Euskarazko sinonimoak:
Euskal hizkuntzazko sinonimoak:
Baskische Synonyme:
 1)  itzulirik zegoen
itzulita zegoen

itzulpena izan zen
speziell:
euskarara itzulirik zegoen
euskarara itzulita zegoen

euskaratu zen
euskaratua
 2)  ezarri
jarri
 3)  orrialde
alde
 4)  hurrengo
honako
 5)  lehenengo
lehen
 6)  haren
bere
egilearen
idazlearen
argitaletxearen
jabearen
 7)  -[+DAT.] buruz -> -[+DAT.] buruzko
-[+GEN.poss.] gainean -> -[+GEN.poss.] gaineko
 8)  ordenagailuz
ordenagailu bidez
 9)  ordea
alabaina
hala ere
 10)  bai ... bai ...
baita ... bezala ...
nahiz ... nahiz ...
zein ... zein ...
 11)  errubi-gorria
gorrizta
 12)  gauza bera
bera
 13)  baliozko da
egia da
doa
 14)  eratorriak
deribatuak
 15)  Egilea: Detlef Pagel
 16)  Argitalpen-urtea: 1992
 17)  Argitalpen-lekua: Giessen
 18)  Unibertsitatea: Justus-Liebig-Universität
 19)  Doktorego Tesiaren
doktore-tesiaren
 20)  doktorego tesia, ... aurkeztu zuen
...(a)k aurkeztutako doktorego tesia
doktorego tesia, ...-ek aurkeztuta
 21)  Hermannstein-ean jaiota
Hermannstein herrian jaiota
 22)22)  106
ehun eta sei
 23)  world wide web
world-zabal-web
mundu zabaleko amaraun
 24)  baimen-a-rekin
onespen-a-rekin
 25)  orrialdea hau egileak makinaz-idatzia [zen] eta itzulia[1]  [zen] eta haren adeitasunezko baimenarekin World Wide Web-ra ezarria[2]  zen[25A] 
Elipsi gramatikala:
orrialdea hau egileak makinaz-idatzia eta itzulia[1]  eta haren adeitasunezko baimenarekin World Wide Web-ra ezarria[2]  zen[25A] 
 25A)  orrialdea hau egileak makinaz-idatzirik [zegoen] eta itzulirik[1]  [zegoen] eta haren adeitasunezko baimenarekin World Wide Web-ra ezarririk[2]  zegoen25) 
Elipsi gramatikala:
orrialdea hau egileak makinaz-idatzirik eta itzulirik[1]  eta haren adeitasunezko baimenarekin World Wide Web-ra ezarririk[2]  zegoen[25] 
 26)  aztertua izan da
aztertuak izan dira
 27)  saponifikazio hidrolitikoa
hidrolisi basikoa
 28)  CO2-ren
karbono dioxido-ren
 29)  eboluzioa
garapena
 30A)  ezin (izan)
ezgauza (izan)
gauzaez (izan)
ezgai (izan)
 30B)  ahal (izan)
gauza (izan)
gai (izan)
 31)  desberdintasun
ezberdintasun
alde
 32)  artean
arteko
bitartean
bitarteko
 33)  eraztun
ziklo
 34)  osa(tu)
taxu(tu)
era(tu)
 35)  osa[34]  ezin[30A]  ala ahal[30B]  dira-en
ez dezakete osa[34]  ala osa[34]  dezakete-en
 36)  arazo (bat) da
problema (bat) da
hura problematiko da
 37A)  [ordea,] ... dira
ordea, ... badira
 37B)  [ordea,] ... da
ordea, ... bada
 38)  espektro infragorria estandar-en-tzat
espektro estandar infragorria-ren-tzat
 39)  arloan
alorrean
 40)  anbiguotasunik gabe
zalantzarik gabe
prefosta
 41)  Datu-prozesaketa elektronikoaren
Datu-tratamendu elektronikoaren
 42)  honela
horregatik
beraz
 43)  alegia ...
hots ...
 44)  gehienez hiru ...
hiru ... gehienez
 45)  anbiguoa
adiera ezberdinetakoa
 46)  interpretazioa(k)
interpretatzea(k)
iruzkintzea(k)
 47)  ikertua
zehaztua
 48)  butiraldehidoa
azido butirikoko aldehidoa
azido gurinako aldehidoa
butanala
 49)  jarraitua
jarraikia
 50)  zelairatzearen
trukaketaren
 51)  modatu
aldatu
 52)  ikertuak
aurkituak
identifikatuak
zehaztuak
 53)  lotura-talde
talde funtzional
 54)  estandar-espektroen
estandararen espektroen
estandaren espektroen
 55)  79,3 kJ/mol
... ??

hitz gakoak
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DZG, DKG, NADH, pH, pKa, EPE, EPR,
aktibazio, alkalinoko, ama, arlo, askorbiko, azetil, azetonan, azido, balio, bandaren, bibrazio, bis, butanala, desagertzeko, deshidro, deskonposizio, deuterazioa, dipolo, dizeto, disoluzio, eboluzioa, egoera, egonkorra, elektroi, elektroniko, energia, enol, eraztuna, erradikal, erreakzio, erredox, erreduktona, erredukzio, erresonantzia, espektro, espektroskopia, espektroskopiko, estandar, ezegonkortasun, fisiologikoan, fluoreszentzia, fotometriaz, guloniko, hidratatu, hidratazio, hidrolitiko, infragorri, integral, interpretazioa, iso, izenburua, kalibrazio, karboniko, koefizientea, kontzentrazio, kristalinoren, laburpena, lehenengo, lotura, momentu, neurketa, neutroko, ordena, oxidazioa, oxo, paramagnetiko, parametroen, pilula, produktu, saponifikazio, soluzio, sorta, talde, tarteko, tautomeria, tenperatura, tentsio, tesia, titulazio, zeto,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.