Hiligaynon / Ilonggo: Ang masunod nga pahina (106) amo ang isa ka bahin[00]  sang[5X]  inaugural[68]  nga dissertation. Ang titulo sang[5X]  tesis amo[47] :

ANG MGA PAGPANALAWSAW SING[5] 

MGA REAKSION GIKAN[48]  SA DEHIDRO-ASKORBIKO KAG DUHA-KETO-GULONIKO NGA ASIDO

NGA MAY[52]  BULIG[51]  SANG SPEKTRO­SKÓPYA NGA INPRA-PULA (IP/SIP/IR) NGA NAGBULIG[1]  SANG[5X]  KOMPYUTER

(sa Aleman nga lenguahe)

ginpresentar ni Detlep Pagel (= Detlef Pagel)
(nga natawo sa Hermannstein (Distrito Wetslar / Kreis Wetzlar), Alemanya)

Gießen (Giessen) 1992in Überarbeitung ... morgen mehr ...;
SORRY! Correction in progress ... tomorrow more ...;
Pagwawasto sa pag-unlad ... dugang ugma ...


Sia (ang pahina) (  ) ginsulat[50]  sang[5X]  awtor[4X]  nga may[52]  isa ka makinilya kag ginbadbad[2] , kag ginbutang[3]  sa world-­wide-­web (Pangkalibutan nga Web) nga may[52]  iya nga malulo nga permiso[4]  ©2020.
... unfertiger Entwurf; unready/unfinished draft; indi kompleto ang desinyo;
Zu Lernzwecken müsste der Ergativ-Marker "sang" (def.) / "sing" (undef.) unterschiedlich geschrieben werden: (... noch unerledigt ab Satz 4 + folgende Sätze !)
Die pinkfarben hinterlegten Textstellen in Cebuano und Hiligaynon sollen einander entsprechen.
...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
bis 04.08.2020 überarbeitet =^= 0. verbesserte Revision
seit 14.08. findet die 1.Revision (zusammen mit der 4.Revision Tagalog und 2.Revision Cebuano) statt ...

106

5 Sumaryo

Gin-usisa[7]  pareho[49]  ang oksi­da­syon[6]  kag pag­bu­hin sang[5X]  asi­do nga askor­bi­ko[43]  kag sang[5X]  asi­do nga dehidro-­askor­bi­ko (oksi­he­na­syon[6] -pag­bu­hin (redoks) nga sis­te­ma) kag din ang al­ka­li­no nga hidrolisis gi­kan[48]  sa asi­do nga dehi­dro-askor­bi­ko (DHA) pa­du­long[11]  sa asi­do nga du­haketo-guloniko (DKG) sa ining dis­ser­ta­tion. Naka-­eks­per­yen­sya[12]  sang[5X]  isa ka im­por­tan­te nga pag­sak­dag[13]  ang pa­re­ho nga in­ter­pre­ta­sion[8]  kag din me­to­do[9]  pa­ra[11]  sa in­pra-­pu­la (UP/IR) nga spek­tro­skó­pis­ko nga ob­ser­ba­syon[10]  nga mga re­ak­sion sa bu­lig[51]  sang[5X]  na-usisa nga mga pa­ra­me­tro nga ban­da, sang[5X]  istandard[14]  nga mga espektro kag kalibrasyon nga mga espektro gikan[48]  sing[5]  mga pagtatakus nga inpra-pula sa mga sustansia nga naga-unod mga grupo nga bono[63]  nga H–O kag C=O.

Na-usisa[15]  ang mga problema sang[5X]  tautomerismo nga keto-enol    para[11]  sa asetil-aseton kag asido nga (iso-)askorbiko sa sini nga konteksto. Kag nian[16]  nagguwa[17]  ini nga    ang kuadradong gamot nga mga balor sang[5X]  integral nga pagkapapas[53]  nga koepisyent(o) sang[5X]  pagpalangurog[19]  nga mga moda[18]  sang[5X]  O=C nga pag-unat-unat[20] , sing diin proporsional[21]  sa mga pagbag-o sang dipole nga momentum, nagbag-o ang ila mga kaugalingon sa kaanggid[22]  nga paagi bangod[54]  sang[5X]  pag-ilis[23]  sing[5X]  magkaingod nga mga grupo nga bono[63] .


ab hier: erneute Revision ... kann noch etwas dauern ...

Nakasaráng sa pagsunod ang awtor[4X]  sang penomenon nga hidrasyon sa mga grupo nga keto paági sa inpra-pula nga espektro­skopiya sa isa ka simple nga molekula (amo[55]  butanal). Ang interpretasion[8]  para[11]  sang[5X]  mga asido nga dehidro-askorbiko sa solusyon    indi mahangpan[25]  pa bangod sang[5X]  madamong mga epekto sang[5X]  magkapareho[24]  nga impluwensia. Apang[26]  natabo[56]  ang mga maathag[25]  nga kinatuhayan sa gintung-an[57]  sang[5X]  bis-DHA nga kristal nga porma[58]  kag sang[5X]  DHA nga hydrato[59]  nga porma[58]  sa mga rehiyon[60]  nga H–O kag O=C sang[5X]  pag-unat-unat[20]  nga bibrasyon[19] . Maathag[28]  nga madinalag-on ang deuterasyon[29]  sang[5X]  mga grupo nga HO para sa[62]  bis-DHA. Ang punksyonal[31]  nga mga kaangtanan sang[5X]  temperatura kag pH kaupod ang isa ka enerhiya sang[5X]  aktibasyon[32]  sing[5X]  79.3 kJ / mol    nahibal-an[61]  para sa[62]  proseso nga saponipikasyon[30]  nga DHA. Nakasaráng sa pagbulagay[64]  ang awtor[4X]  sing[5]  tubtob sa tatlo ka talaksan nga inpra-pula (IP / IR) nga spektro, ilabi sang[5X]  DHA, DKG, kag isa ka sustansia kaangay sang[5X]  Redukton, gikan[48]  sang solusyon nga D2O sa bulig[51]  sang[5X]  elektroniko nga pagproseso sang[5X]  data (EPD / EDP)[33] . Ang balor nga pKa para[11]  sang[5X]  produkto nga humanon[64]  sa habon (DKG) nga ginaimbestigar sang[5X]  pH-titrasyon kag sang[5X]  inpra-pula nga spektroskópya    tumbas[67]  sa kilala sang[5X]  mga balor nga pKa para[11]  sang[5X]  mga asido nga okso-karboniko.


... Vorsicht, Baustelle (Revision kann etwas länger dauern)...

Ang ebolusyon sang[5X]  CO2 sa mga espektro sang[5X]  mga bala[34]  nga    mahimo nga ginsunod pabalik sa DKG nagahimo (/ nagahikot ) nga dekarboksilasyon.

... Ende der Baustelle ...

Apang[26] , pa tuman ka mabakod[35]  ang DKG sa mga mataas nga konsentrasyon[36]  sa solusyon sa palibot 37°C.. Ang mga reaksion nga pagkadunot nga DKG    nakakita[37]  kwalitatibo, nga nagasugod[38]  gikan[48]  sa mga solusyon nga stock nga DKG man sa neutral kag alkaline nga bahin[00]  sang[5X]  pH, luwas sa inpra-pula nga spektro­skopiya, may gihapon espektropotometriya, ploresensiya kag man espektroskópya sang[5X]  resonansiya sang[5X]  paglibot nga elektron (RPE / ESR). Ang rubi nga pula nga sustansia, nagdaku sa mataas nga balor nga pH gikan[48]  sa pareho[49] , DHA kag DKG, indi malig-on batok sa mga impluwensia gikan[48]  sa hangin, ... (/ ang ??) mahimo maangot sa mga proseso sang[5X]  kemiko nga libre nga radikal. Isa ka signal nga ESR ... (/ ang ??) nasapwan nga nagapakita sa R–O­-radikal.

May problema ini nga pagbuhin kag oksidasyon[6]  ang nag-impluhensya[39]  sang[5X]  mga mahuyang[40]  sang[5X]  DHA kag DKG. Busa, ginabuhinan[41]  sang[5X]  mga pareho nga konsentrasyon sang[5X]  molar sang[5X]  NADH ang DHA lamang indi-kompleto na sa (=?= "nasa" (tl.)) pagkatuhay[42]  sang[5X]  pisiolohiko nga pH para sa[62]  dugang nga saponipikasyon sang[5X]  DHA. Ang pareho[44]  sa mga pagbuhin[45]  paagi sang[5X]  grupo nga H–S nga nagaunod sang[5X]  mga sustansiya, agod diin natigayon isa ka maathag nga kahimusan (/ order) (??) nga reaksiyon kaangay sa saponipikasyon sang[5X]  DHA. Apang ang isa ka naulot nga estado pagkatapos diin masunod sa reaksyon sang[5X]  matuod nga pagbuhin sang[5X]  DHA    maeksperiensiahan paagi inpra-pula nga espek­tro­sko­piya sa tion sang[5X]  mga reaksyon sang[5X]  mga grupo nga H–S. Mga maathag nga pagpatuhay sa inpra-pula nga espektro­skopiya .. (/ ang) natigayon[46]  (??) sa mga reaksiyon sang[5X]  oksihenasyon sa tunga sang[5X]  mga (kemikal nga) deribatibo, nga    magluntad ukon indi magluntad sang[5X]  isa ka singsing nga C(6)–O–C(3).
unproofed (eng.)
= ungeprüft (dts.)
= hindi napigilan (tl.)
= indi mapunggan (hil.)

Nota:
Dumduma:
Hiligaynon nga pareho sing[5]  mga kahulugan:
Ilongo nga pareho sing[5]  mga kahulugan:
Hiligaynon'sche Synonyme:
Ilongo'sche Synonyme:
 00)  seksyon
kaundan
bahin
 01)  set
sahi
 1)  nagbulig
ginbuligan
 2)  badbad
ginbadbad
 3)  ginatipigan (??; = "stored up", "saved" (eng.))
ginbutang
isulod
nagdungka (??; = "anlanden", "erreichen" (dts.))
 4)  awtorisasyon[4X] 
permiso
pahanugot
nagpahanugot
 4X)  awtor
aotor [alte Schreibweise 1934]
manugsúlat
manugsulúlat
manunúlat [Lautverschiebungsregel[4Y] ]
 4Y)  Lautverschiebungsregel 4Y: "s"-initiale Wörter mit Präfix "hi-", "ma-", "pa-", usw. wechseln das initiale "s" durch "n" aus, z.B.:
"manu-" + "sulat" = "manunulat"
 5)  subong man
pati man
sing [ERGativmarker Sg.sächl., vor unbestimmtem Hauptwort "ein(e) ..."; auch Genitiv-Marker]
sing mga [ERGativmarker Pl.sächl., vor unbestimmtem Hauptwort "irgendwelche ..."; auch Genitiv-Marker]
Anm.: "sing" ist nicht so üblich in der modernen Sprache, wird durch "sang" ersetzt. "sing" erscheint in konservativen Übersetzungen der Bibel und in traditioneller oder formaler Sprache.
 5X)  sang [ERGativmarker Sg.sächl., vor bestimmtem Hauptwort "der/die/das ..."; auch Genitiv-Marker]
sang mga [ERGativmarker Pl.sächl., vor bestimmtem Hauptwort "die ..."; auch Genitiv-Marker]
 6)a)  oksidasyon
oksidasion
oksihenasyon
 7)a)  gin-usisa[15] 
gin-analisar
binagbinagon (??)
tinun-an (??)
 8)  interpretasyon
interpretasion
pagpatpat
 9)  pamaagi
paagi
metodo
 10)  obserbasyon
obserbasion
ginaobserbahan
naobserbahan
pagpanilag
pinanilagan
 11)a)  para
agod
padulong
padayon (evtl. inkorrekt ??; = "patuloy" (tg.) = "continuous(ly)", "constant"; (to) "continue" (eng.))
 12)  nakaeksperyensya
nakaeksperiensia
eksperiensia
 13)  suporta
pagsakdag
 14)  ginahimo
estandard
istandard
talaksan
 15)a)  gin-usisa[7] 
nagausisa
 16)  kag nian
nian nag-abot
 17)  nagguwa
naggua
naggwa
 18)  paagi
modo
 19)  pagkurog
kurog
bibrasyon
bibrasion
pagpalangurog
 20)  nagasangkad (??)
stretching [eng. Lehnwort]
pull [eng. Lehnwort]
paghahatak [tl. Lehnwort]
pag-unat-unat
nagaunat
magkaluoy
 21)  kaangtanan (??)
proporsional [eng. Lehnwort]
 22)  kaanggid
mapaanggid (??)
 23)  pag-ilis
bayluhan
 24)  magkatupong
magkapareho
makabulig
pareho
 25)  mahangpan
masanag
maathag
tuman kaathag
pa maathag
 26)  pero
apang
 27)  tulad kristal
kaangay sang kristal
 28)  maathag nga
indi buron nga
 29)  deuterasyon
deuterasion
 30)  saponipikasyon
saponipikasion
 31)  nagamit
ginagamit
magamit
mapuslanon
punksyonal (esp.Lehnwort)
nagapanghikot
 32)  aktibasyon
aktibasion
 33)  elektroniko nga pagproseso sang (mga) data (= EPD (hil.); EDP (eng.))
pagproseso sang (mga) elektroniko nga data (= PED (hil.) =PED (eng.))
elektroniko nga pagproseso sang (mga) elektroniko nga data (EPED)
 34)  bala
magakmay
pildora
 35)  mabakod
kabakod
 36)  konsentrasyon
pagkonsentrar
 37)  nakakita
nakita
 38)  nagasugod
nagsugod
 39)  nag-impluhensya
gina-impluhensya
maka-impluhensya
 40)  mahuyang
kahuyang
 41)  ginabuhinan
ginbuhinan
ginapahinay
ginapahaganhagan
 42)  nibel [= "Niveau"; "Bereich" (??) (dts.)]
nagatuptop [= "Umfang"; "Bereich" (??) (dts.)]
kahimtangan [= "Situation", "Umstand", "Zustand", "Kondition", "Bedingung"; "Bereich" (??) (dts.)]
raya [= "Reihe", "Linie"; "Bereich" (??) (dts.)]
kasangkaron [= "Breite", "Ausmaß"; "Bereich" (??) (dts.)]
kalabaon [= "Länge"; "Bereich" (??) (dts.)]
kataason [= "Tiefe"; "Bereich" (??) (dts.)]
rehiyon [= ("Landschafts-","Zuständigkeits-")Region, "Gebiet", Zone"; "Bereich" (??) (dts.)]
pagkatuhay [= "Differenz", "Kontrast", "Variation", "Unterscheidung"; "Bereich" (??) (dts.)]
lugar [= ("Wohn"-, "Landschafts"-)"Gebiet", "Bereich" (??) (dts.)]
diperensia (??) [= "Behinderung", "Freundschaft" (??); "Differenz", "Bereich" (??) (dts.)]
duog [= ("Wohn"-)"Ort" (dts.)]
teritoryo [= "Territorium", ("Landschafts"-)"Gebiet"; "Bereich" (dts.)]
 43)  asido nga askorbiko
bitamina C
 44)  ang pareho
matuod man
sing kaanggid
amo man
kinahanglan man
 45)  pagbuhin
pagpang-iban
 46)  natigayon
natika
nasapwan
nasugilanon
masumalang
 47)  amo (??; = "mao ang" (ceb.) = "ay" (tl.))
amo ang: (??; = "mao ang" (ceb.) = "ay" (tl.))
kon sayuron:
 48)  gikan
halin
 49)  pareho
alangay
 50)  nagsulat
ginsulat
 51)  ... ??
support
bulig
pabór
asisténsya
panábang
tábang
ayúda
 52)  nga may [das Substantiv/-Pronomen, welches dem "may" gehört, steht im OBLiquus-Fall (ohne Linker oder Marker; also ohne "ang" oder "ng"), z.B. "nga may bulig"[51] , nicht: "nga may ang bulig", usw.]
 53)  pagkapapas nga koepisyento
kalaglagang koepisyent(o) [=Ligatur]
kalaglagan nga koepisyent(o)
 54)  sa paagi [ist zu "nga paagi" postpositional etwas ungeschickt]
bangod
 55)  amo [=?= "mao" (ceb.)]
subong sang [=?= "katulad ng" (tl.)]
 56)  natabo (??)
mitabo (??)
 57)  sa gintung-an
sa ulot
 58)58)  porma
dagway
 59)  hidrato
hydrato
 60)  rehiyon
kasangkaron (??)
 61)  determinado (esp.Lehnwort):
kapat-uran ?? [Adj.; Adv.]
mahibaluan
nahibaluan
nahibal-an
 62)  para sa
tungod sa
 63)  grupo nga punksyonal
grupo sing[5]  (mga) bono
grupo nga bono
 64)  paghalin ?? (= "weggehen", "verlassen", "trennen" (dts.)
ág-ag ?? (= "(Körner/Steine aus Sand) herauspicken/herauslesen", "trennen" (dts.)
álap ?? (= "(Spreu vom Weizen / Verunreinigungen vom zu kochenden Reis) trennen", "reinigen" (dts.)
diborsio ?? (= "Scheidung", "Trennung" (dts.)
pag-apostata ?? (= "(Glaubens-)Trennung", "(Glaubens-)Abfall" (dts.)
magbulag ?? (= "(sich) trennen" (dts.)
nagbulag ?? (= "Trennung" (dts.)
pagbulag ?? (= "(sich) scheiden lassen" (dts.)
pagbulagay
pagtunga ?? (= "halbieren", "(mitten durch) trennen" (dts.)
pagsipák ?? (= "ausfallen", "trennen", "streiten", "nicht zustimmen" (dts.)
dólon ?? (= "trennen", "eingrenzen", "ausgrenzen", "umgrenzen", "limitieren", "definieren", "umschreiben" (dts.)
súlhay ?? (= "filtern", "(leicht) trennen", "auseinanderspalten", "verschieben", "wegfahren", "zerstreuen" (dts.)
suláy ?? (= "trennen", "spalten" (dts.)
matalha ?? (= "(Holz leicht) spaltbar sein"(dts.))
talha ?? (= "(Holz leicht) spaltbar sein"(dts.))
katalha ?? (= "(Holz leicht) spaltbar sein"(dts.))
 65)  ehémplo
huluáran
kompás
márka
modélo
pagsolóndan
palanganináwan
patúpung
régla
solóndan
solókban
takús
taláksan
tása
estandárte
gión
hayáhay
 66)  magbuhat
humanon
 67)  patas
pareho
magkatimbang
tumbas
 68)  inaugural
buloksan

Mga yabi-tinage (??)
((noch tagalog'sche) keywords): unproofed (eng.)
= ungeprüft (dts.)
= hindi napigilan (tl.)
= indi mapunggan (hil.)
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPU,
agnas, aktibasyon, alkalina, asetil, aseton, asidong, askorbiko, banda, bis, bolitas, bono, buod, butanal, dehidro, deuterasyon, diketo, dipole, disertasyon, elektronikong, enerhiya, enol, espektro, espektroskópya, estado, grupo, guloniko, halaga, hanay, hidrasyon, hidrolisis, ikot, inprapula, integral, intermedya, interpretasyon, iso, ispektroskópya, karboniko, karupukan, keto, koepisyent, konsentrasyon, lugar, mala-kristal, matatag, neutral, oksihenasyon, okso, osilasyon, pagbabawas, pag-ilaw, pagkakalibrate, paglaki, paglipol, pagsukat, pamagat, pampasinaya, paramagnetik, parametro, pisyolohikal, potometriya, produkto, radikal, reaksyon, redoks, redukton, resonansiya, sandali, saponipikasyon, siklo, solusyon, standard, stock, sunod, tautomerismo, temperatura, titrasyon,
Haftungsausschluss
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.