Japanisch / 日本語 / にほんご / Nihongo / japanese: Tsugi no  pēji(106)wa  shūnin no  ronbun no  ichibudesu. Taitoru wa  ika no  tōridesu.

DEHIDORO  ASUKORUBIN  SAN  TO  JIKETO-GURON  SANNO

HAN'NŌ  NI KANSURU

KEISANKI  SHIJI SA RETA  SEKI GAI (IR)  BUNKŌ-HŌ NO  TASUKE NI YORU

CHŌSA (DOITSU GO)

DetorefuPāgeru(Detlef Pagel)-ni yotte  happyō  (Heruman shutain (Hermannstein),  Vu~ettsurā gun(Kreis Wetzlar),  Doitsu  umare)

GĪSEN(Giessen)  1992nen

Sore wa,  sakusha ni yotte  taipu sa rete,  hon'yaku sa rete,  sakusha no  shinsetsu  -na kyoka  to tomoni,  sekai-tekina u~ebu(World Wide Web)-ni  ire rare mashi ta ©2014.
Entwurf, Plan - draft - ドラフト - 草稿
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 YŌYAKU2) 

Kono  ronbun de,  asukorubin san  dehidoroasukorubin san  sanka kangen-kei no  sanka  to  kangen wa  dakedenaku,  dehidoroasukorubin san (DHA)kara  jiketoguron san (DKG)made no  arukari kasui bunkai no  ryōhō  wa bunseki sa re mashi ta.  H–O to C=O kōsoku-ryoku ga aru gurūpu  o fukumu busshitsu niokeru  seki gaisen keisoku kara no  tashikame rareta  bando paramēta,  kikaku,  oyobi kōsei supekutoru no  tasuke de,  seki gai bunkō-hō de  han'nō o kansoku surutame ni  hōhō-ron wa  dakedenaku,  kaishaku no  ryōhō wa  fukaketsu no  sapōto ni  nari mashi ta.

Kono  setsuzoku-dewa,  keto'enōru go-hen'i-sei-no  mondai wa  asechiru'aseton  to  (iso)asukorubin san  de  kenkyū sa re mashi ta.  Sono Ue,  sōkyoku-shi  mōmento no  henka ni  hirei shi  te iru koto  O=C shinshuku  shindō  mōdo no  fukaketsuna  zetsumetsu  keisū no  heihō kon no  chi wa  hikakuteki  kinrin no  saiken  gurūpu no  apurikēshon o  kai shite  jibun jishin o kae  te iru koto,  ga  hanmei shita.  Tanjun  bunshi (buchiruarudehido)no naka ni  keto ki no  suikano3)   genshō wa  seki gai  bunkōgakuteki ni  tsuikyū surude ki mashi ta.  Kaiketsu shite irudehidoroasukorubin sanno baai ni,  Eikyō-ryoku no aru sōgo sayō ni kiin suru,  Kaishaku wamada aimaidesu.  Shikashinagara,  meikakuna  sōi ga  kesshō-sei no  bisu-DHA no  mo  gansui4)   DHA no  fōmu no  ma ni  H–O no  mo  O=C no  sutoretchingu no  shindō no  ryōiki ni  okori mashi ta.  Meiryō ni,  HO gurūpu no  jūsuiso-ka wa  bisu-DHA de  Seikō shi mashi ta.  DHA no  kenka no  katei ni  oite,  79.3 kJ/mol-no  kassei-ka enerugī ga  aru ondo  to  pH-no kinō-tekina  ikkan sei wa  kettei shite i mashi ta.  Jū-sui(D2O)-no  yōeki kara no  denshi  dēta  shori(EDP)-no  tasuke de,  saidai 3-ttsu6)  no  seki gaisenhyōjunsupekutoru o  kirihanasu koto ga  deki mashi ta.  Korera wa,  DHA to,  DKG to,  betsu no  1-tsu5)  no  redakuton no  yōna  busshitsu  desu.  kenka no  seihin(DKG)-no,  pH teki-tei-ni yotte  to  seki gaisenbunkō-hō-ni yotte  chōsa  pKa chi wa,  Okishi-karubon san no  shūchi no  pKa chini taiō shimasu.  Peretto no  supekutoru ni okeru  CO2 no kaihatsu wa,  datsu-tan-san shite iru7)   DKG ni tadotte modosu koto ga dekimasu.  Shikashinagara,  37doshī(°C) kaiketsusaku de  takai  shūketsu de  DKG wa  mada  hijō ni  antei shiteimasu.  DKG no  gen'eki  kara sakugen sa rete,  chūritsuto  arukarisei no  pH ryōiki-dewa,  seki gai  bunkō-hō  o nozoite,  DKG no  fuhaihan'nō wa  mada  bunkōkōdo-hō,  keikō bunkō-hō,  oyobi  Denshi TSUNE JISEI kyōmei (EPR) bunkō-hō-de  shitsuteki ni  shiraberare mashi ta.  DHA-to  DKG-no  ryōhō kara-no  takai  pH chide wa,  Rubīreddo no  busshitsu wa  kaihatsu shi mashi ta.  Sore wa  kūki no  eikyō nitaishite  fuanteidesu,  soshite,  rajikaru-teki no  katei  ni kanren suru  baai ga arimasu.  R–O ● rajikaru o sasu  hitotsu5)   EPR1)   shigunaru-ga  kenshutsu sare mashi ta.

Kangen  to  sanka ga  DHA to  DKG no  fu-antei-sei  -ni yotte  eikyō o oyobosa reru nowa,  mondai ga ōidesu.  Shitagatte,  tō-moru  NADH nōdo wa  tsuika  DHA no  kenkano tame  seiri-tekina pH ryōiki de  DHA fukanzen ni  dake  kangen sa semasu.  Chiōru(/HS)gurūpu o tōshita  kangen ga  busshitsu o  fukunde ite,  onaji kurai wa  yūkōdesu.  DHA-no  kenka no  dōyō no  mikake no  han'nōjisū  e no  1­-tsu5)  wa  kore  no tame ni  mitsuke rare mashi ta.  Shikashinagara,  DHA no  jissai no  kangenhan'nō ga  ato ni tsudzuku  chūkan no jōtai ga  HS gurūputo nohan'nō de  seki gai bunkōgakuteki ni  risshōsa remasu.  C(6)–O–C(3) kanka o  tsukuru koto ga dekiru no tame ni  koto ga  dekinai to  koto ga  dekiru  deribatibu no  ma de,  sanka  han'nō de,  meikaku de  seki gai  bunkōgakuteki na  chigai wa  mitsuke rare mashi ta.
Nota: R: nihongo ruigigo:
C: 日本語 類義語 :
H: にほんご るいぎご :
K: ニホンゴ ルイギゴ :
Japanische Synonyme:
 1)  R: denshi supin kyōmei (ESR, EPR)
C: 電子 スピン 共鳴 (ESR, EPR)
H: でんし すぴん きょうめい (ESR, EPR)
K: デンシ スピン キョウメイ (ESR, EPR)
 2)  R: yōyaku
C: 要約
H: ようやく
K: ヨウヤク
 3)  R: suika (=hydration (eng.))
C: 水化
H: すいか
K: スイカ
R: suiwa
C: 水和
H: すいわ
K: スイワ
 4)  R: gansui (=hydrated (eng.))
C: 含水
H: がんすい
K: ガンスイ
R: suiwa3)  sa reta
C: 水和された
H: すいわされた
K: スイワサレタ
 5)  R: hitotsu
R: 1-tsu
C: 一つ
H: ひとつ
R: 1つ
K: ヒトツ
R: 1ツ
 6)  R: mittsu
R: 3-ttsu
C: 三つ
H: みっつ
H: 3つ
K: ミッツ
K: 3ツ
 7)  R: datsu-tan-san shite iru
C: 脱炭酸している
H: だつたんさんしている
K: ダツタンサンシテイル
R: datsu-tan-san o shite iru
C: 脱炭酸をしている
H: だつたんさんをしている
K: ダツタンサンヲシテイル
Anm.:
  • R = Romaji / Lateinschrift
  • C = Kanji / Chinesische Schrift
  • H = Hiragana / Jap.Silbenschrift
  • K = Katakana / Jap.Silbenschrift
Haftungsausschluss
free counters
Free counters
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.