Kasachisch / Qazaqşa / Қазақша: Келесі бет (106) докторлық диссертациясының бір бөлігі. Тездің атауы:

КОМПЬЮТЕР ЖӘРДЕМІМЕН ИНФРАҚЫЗЫЛ (ИҚ) СПЕКТРОСКОПИЯМЕН

ДЕГИДРОАСКОРБИН ҚЫШҚЫЛЫНАН ЖӘНЕ ДИКЕТОГУЛОН ҚЫШҚЫЛЫНАН РЕАКЦИЯЛАРЫНА

ЗЕРТТЕУЛЕР (немісше)

Детлеф Пагел (Detlef Pagel) тарапынан сыйланды (Херманштайн (Hermannstein), Вецлар Ауданы (Kreis Wetzlar), Алманияда туылған)

Гиссен (Giessen) 1992 ж.

Бұл бет, автор тарапынан жазу мәшенкесіне жазылды және ауыстырылды және достық рұқсатымен Ғаламторының (World Wide Web) үшінге бой ұсынылды, ©2015.
Entwurf, Plan - draft - нобай - nobay - эскиз - eskiz
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

Fußnoten-Verlinkung unfertig
106

5 Түйін

Бұл тезде олар да[1]  аскорбин қышқылы дегидроаскорбин қышқылы тотығу-тотықсыздандыру (редокс) жүйесінің тотығуы және тотықсыздандыруы[2]  да[1]  дегидроаскорбин қышқылынан (DHA'нан) дикетогулон қышқылына (DKG'на) (қарсы) сілтілі гидролиз[18]  зерттелді. H–O және C=O байланыстың топтарын19)  үшінде болатын заттектерде инфрақызыл өлшемдерден, қойылған жолақтардың параметрлерінің және үйреншікті және калибрлеу спектрлерінің жәрдемімен, де1)  инфрақызыл спектроскопиялық реакциялардың бақылауы үшін әдістеме де1)  түсіндірме9) , маңызды бір қолдауды таныды.

Бұл байланысты6b) , ацетилацетондағы және (изо-)аскорбин қышқылдарындағы кето-энол таутомериясының мәселелері зерттелді. Сонымен қатар20), бұл, дипольдық моменттің өзгерістеріне21)  пропорционал болып табылатын22), O=C валентті тербелістердің тәртіптерінің интегралды экстинкцияның8)  коэффициентінің квадрат тамырдың құндарының, көршілес байланыс топтарының19a)  алмастыру арқылы салыстыруға болатын өзгергенін23), шықты. Кето-топтарының гидратациясының феномені, бір оңай молекулада (Бутанал) инфрақызыл - спектроскопиялық қудалай алды. Бірнеше ықпал ететін эффекттер себебінен, ерітіндіде дегидроаскорбин қышқылдарын жанында интерпретация әлі көп мәнді. Дегенмен, кристалды бис-DHA'мен гидратталған DHA форманың11)  арасындағы айқын айырмашылықтар H–O- және O=C-валентті тербелістердің облысыда пайда болды. Бірмәнді, бис-DHA үшін HO-топтардың дейтеридтеуі7)  табысты болды. DHA'ның сабындануының12)  процессі үшін, 79.3 кДж/моль'ның бір активизация энергиямен температураның және pH'ның13)  функционалды5)  байланыстары6c)  бекітілді. Ең көп4)  үш инфрақызыл үйреншікті спектр, D2O (ауыр су) ерітінділерінен электрондық деректерді өңдеу (ЭДӨ) көмегімен бөле алды. Бұлдар DHA, DKG, және басқа бір редуктон - ұқсас заттек15) . Сабынданудың12a)  өнімінің (DKG), pH метрлік13a)  титрлеу және инфрақызыл спектроскопия тарапынан pKк табылған14)  құны, оксокарбон қышқылдарының pKк белгілі14a)  құндарына сәйкес келеді. тәбілеткілермен спектрлерде көмірқышқыл газдың (CO2) білімі, декарбоксилазау істейтін DKG'нда жазылып қойыла алады. Дегенмен, 37 C болғанда ерітіндіде, биік шоғырландыруларда DKG, әлі болды енді тұрақты түрде11) . Ласқа инфрақызыл-спектроскопиямен әлі спектр фотометрмен, флуоресценциялы спектроскопиямен, және басқа да16)  электрондық парамагнитті резонанстан (ЭПР'тан) спектроскопиямен, DKG негізгі3)  ерітінділерден сүйене, DKG жіктеудің реакциялары, да1)  бейтарап да1)  сілтілігі pH облыста13b) , сапа бойынша зерттелді. биік pH құнның13c)  жанында бір лағыл-қызыл заттек15) , да1)  DHA'нан да1)  DKG'нан дамыды. Әуе ықпалдарына қарсы ол тұрақсыздық, және радикалдық процесстермен байланыстырыла6d)  әкелініп біледі. R–O радикалдарына көрсетен бір ЭПР (EPR) сигналы табылды.

Тотықсыздандыруға және тотығуға, DHA'ның және DKG'ның тұрақсыздықтары ықпал ететіні, проблемалық. Сондықтан, DHA'ның қосымша сабындануының12)  себебінен, NADH'ның10)  эквимолярлық шоғырландырулары, тек қанасы жартылай физиологиялық pH облыста13b)  DHA қысқартады. H–S топтары үшінде болатын субстанциялармен редукцияларда2)  сол тәрізді жұмыс істейді. Бұл үшін, DHA'ның сабындануына қарағанда жорамалдаған бір реакцияның реті салыстырылатыны табылды. Дегенмен, H–S топтарымен реакцияларда, DHA'ның шын тотықсыздандырудың реакциясынан еретіні бір аралық жағдай, инфрақызыл спектроскопиялық расталады. Тотығу реакциялары тарапынан, C(6)–O–C(3) сақина құрастыруға үшін қабілетсізбен қабілетті туындылардың17) 
арасындағы айқын инфрақызыл спектроскопиялық айырмашылықтар табылды.
Nota: Қазақша синонимдер
Qazaqşa sïnonïmder
Kasachische Synonyme:
 0)  қадрлар жиыны
фреймдер жиыны
 1)  да ... да ...
де ... де ...
... қалай сол сияқты ...
... сондай-ақ16)  ...
... ретінде де16)  ...
 2)  редукция
тотықсыздану (?)
тотықсыздандыру (?)
 3)  негізгі: ~ ерітінді
аналық: ~ ерітінді
ана: ~ ерітінді (?)
 4)  ең көп
максимал
 5)  функционалды
тәуелді
 6)  қосу (=eng.: addition, bond)
байланыс
бақша (=eng.: garden, bond)
 6a)  қосудың
байланыстың
 6b)  қосуды
байланысты
 6c)  қосудылары
байланыстары
 6d)  қосудырыла
байланыстырыла
 7)  дейтеридтеуі
дейтериймен алмасу
дейтериймен таңбалау
 8)  экстинкцияның коэффициенті
жұтылудың коэффициенті
сіңірудің коэффициенті
экстинкция коэффициенті
 9)  интерпретация
түсіндірме
түсінік
ауызша аудару
 10)  тотықсызданған никотинамидадениндинуклеотид түрі11) 
никотинамидадениндинуклеотид (тотықсызданған түрі)
келген никотинамидадениндинуклеотид түрі
NADH
НАДH
НАДН
 11)  түр
форма
 12)  сабындануының
сапонификациясының
 12a)  сабынданудың
сапонификацияның
 13)  pH'ның
рН'ның
 13a)  pH метрлік
рН метрлік
 13b)  pH облыста
рН облыста
 13c)  pH құнның
рН құнның
 14)  pKк табылған
рКк табылған
 14a)  pKк белгілі
рКк белгілі
 15)  заттек
химикат
субстанция
 16)  және басқа да
және да
сондай-ақ
ретінде де
 17)  туындылардың
дериваттардың
 18)  (..-нан ..-на) сілтілі гидролиз
(..-нан ..-на) негізгі гидролиз
 19)  байланыстың6a)  топтарын
функционалдық топтарын
 19a)  байланыс6)  топтарының
функционалдық топтарының
 20)  Сонымен қатар
Ендігәрі
Одан басқа
Үстіне
 21)  тербелістеріне (??)
өзгерістеріне
 22)  бар болтын (??)
болып болтын (??)
болып табылатын
 23)  ... құндарының, ... өзгергендерін
... құндарының, ... өзгергенін

Негізгі сөздер,
Түйінді сөздер,
(keywords):
[Мәтін нобайы,
мәтін эскизи
(draft of text)]
Детлеф, Detlef, Пагел, Pagel, Гиссен, Giessen, 1992,
DHA, DGA, ДГА, DKG, ДКГ, NADH, НАДH, НАДН, EPR, ЭПР, pH, рН, pKk, pKк, рКк,
активизация, алмасу, аралық, аскорбин, атау, ацетил, ацетон, байланыс, бейтарап, бис, бутанал, білім, валентті, гидратация, гидраттал, гидролиз, гулон, дегидро, дейтеридтеуі, дейтерий, декарбоксилазау, дикето, дипол, диссертация, докторлық, еретін, ерітінді, жағдай, жолақ, жіктеу, заттек, зерттеу, изо, интеграл, инфрақызыл, карбон, калибрлеу, кето, коэффициент, кристал, лағыл-қызыл, момент, негізгі, облыс, оксо, орнату, парамагнит, параметр, процесс, радикал, реакция, редокс, редуктон, резонанс, сабын, сабындану, сақина, спектр, спектроскопия, спектроскопиялық, сілтілі, таутомерия, тез, температура, тербеліс, титрлеу, топ, тотығу, тотықсыздандыру, түйін, түр, түсіндірме, тұрақсыздық, тәбілеткі, тәртіп, физиология, флуоресценция, фотометрия, шоғырландыру, экстинкция, электрон, энергия, энол, қабілетсіз, қабілетті, қосу, қышқыл, құн, құрастыру, үйреншікті, өлшем, өнім,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.