Kirgizcha/Kyrgyzcha/ Qirgiziston(?) /Кыргызча: Кийинки бет (106) доктордук диссертациясынын[3]  бир бөлүгү. Тездин тема аты:

КОМПЬЮТЕРИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ИНФРАКЫЗЫЛ (ИК) СПЕКТРОСКОПИЯ МЕНЕН

ДЕГИДРО-АСКОРБИН КИСЛОТАСЫНАН ЖАНА ДИКЕТОГУЛОН КИСЛОТАСЫНАН РЕАКЦИЯЛАРЫНА

ИЗИЛДӨӨЛӨР (Немисче)

Детлеф Пагел (Detlef Pagel) тарабынан сыйланды (Германштайн (Hermannstein), Вецлар Районы (Kreis Wetzlar), Германияда туулган)

Гиссен (Giessen) 1992

Бул бет, автор7)  тарабынан жазма машинка8)  менен жазылды жана которулду жана достук руксаты менен дүйнөлүк желенин (World Wide Web) ичине коюлду, ©2020.
Entwurf, Plan - draft - проект, proyekt - план; чийме; эскиз, сүрөт - plan; çiyme; eskiz, süröt
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

Fußnotenverlinkung unfertig
106

5 Корутунду1) 

Бул тезде алар да20)  аскорбин кислотасы дегидро-аскорбин кислотасы ККР-нын9)  системасынын кычкылдануусу жана калыбына келтирүүсү да20)  дегидро-аскорбин кислотасынан (DHA'нан) дикетогулон кислотасына (DKG'на) (каршы) шакар гидролиз21)  үйрөнүлүштү. H–O жана C=O байланыштын топторун22)  ичинде болуучу25)  заттарда инфракызыл өлчөмдөрдөн, белгиленген жол-жол сызыктардын параметрлеринин жана стандартка жана калибрлөө спектрлеринин көмөк менен, да20)  инфракызыл спектроскопиялык реакциялардын байкоосу үчүн ыкма да20)  түшүндүрүү2) , негизги бир жардамды көрүндү.

Бул байланышты, ацетилацетондагы жана (изо-)аскорбин кислоталарындагы кето-енолдук13)  таутомериянын маселелери үйрөнүлүштү. Мындан тышкары, бул, диполь моменттин өзгөрүштөрүнө пропорциялуу23)  болуп жаткан, O=C валенттик термелүүлөрдүн модаларынын интегралды начарлатуу6)  коэффициентинин квадраттык тамырдын бааларынын, жакын4)  байланыш топторунун22a)  алмаштыруу аркылуу салыштырууга болуучу25)  өзгөрүлгөнүн24), көрүндү. Кето-топторунун гидраттуусунун19)  феномени, бир жөнөкөй молекулада (Бутаналь) инфракызыл - спектроскопиялык байкалып алды. Бір нече таасир этетин эффекттер себептен, эритмедеги дегидро-аскорбин кислоталарын жанында интерпретация2)  элек көпмаанилүү10) . Бирок, кристаллдык бис-DHA менен гидратталган DHA форманын арасындагы ачык айырмалар H–O жана O=C валенттик термелүүлөрдүн бөлүгүдө пайда болушту. Ачык, бис-DHA үчүн HO-топтордун дейтрийлөө10)  ийгиликтүү болду. DHA'нын самындану процесси үчүн, 79.3 кДж/моль'нын бир активдүү энергия менен температуранын жана pH'нын16)  функционалдуу байланыштары белгиленишти. Эң көп үч инфракызыл стандарт спектр, D2O (оор суу) эритмелеринен электрондук даректерди процессинг (ЭДП) жардамы менен бөлөк алышты. Булдар DHA, DKG, жана элек бир редуктон окшош зат12) . Самындану түшүмүнүн (DKG), pH метрдик16a)  титрлөө жана инфракызыл спектроскопия тарабынан pKк белгиленген18)  баасы, оксокарбон кислоталарынын pKк белгилүү18a)  бааларына ылайык келеди. Таблеткалар менен спектрлерде көмүркычкыл газдын (CO2) өсүшү, декарбоксилдөө этетин DKG'нда берилип биледи. Бирок, 37 градус C болжолдуу эритмеде, бийик коюлтууларда DKG, элек толук туруктуу түрдө. Инфракызыл-спектроскопия менен бөлөк элек спектрофотометрия менен, флуоресценттик спектроскопия менен, жана аны менен бирге электрондук парамагниттик резонанстан (ЭПР'тан) спектроскопия менен, DKG негизги эритмелерден кете, DKG бузулуу реакциялары жана20)  аны менен бирге нейтралдуу жана20)  жегич pH аймакта16b) , сапаттык үйрөнүлүштү. Чоң pH баанын16c)  жөнүндө бир лаал-кызыл зат, да20)  DHA'нан да20)  DKG'нан өнүгүдө. Аба таасирлерине каршы ал туруксуздук, жана радикалдык процесстер менен байланыштырыла алып келинип биледи. R–O радикалдарына көрсөтөн бир ЭПР (EPR) сигналы белгиленди.

Калыбына келтирүүгө жана кычкылданууга, DHA'нын жана DKG'нын туруксуздуктары таасир эте турган проблемалык. Ошондуктан, DHA'нын кошумча самындану себептен NADH'нын14)  эквимолярдык коюлтуулары, бир гана жартылай физиологиялык pH аймакта16b)  DHA кыскартышты. H–S топтору ичинде болуучу25)  заттар менен калыбына келтирүүлөрдү так ошол эле нерсе аракеттенет. Бул үчүн көрүнүп турган бир реакциянын тартип DHA'нын самындануы окшош белгиленди. Бирок, H–S топтору менен реакцияларда, DHA'нын туура калыбына келтирүүнүн реакциясынан ээрчий бир ортодо абал, инфракызыл спектроскопиялык ачылды. Кычкылдануу реакциялары тарабынан, C(6)–O–C(3) цикл түзүүсүнү үчүн зөндөмсүз менен зөндөмдүү дериваттардын арасындагы ачык инфракызыл спектроскопиялык айырмалар белгиленишти.
Nota: Кыргызча синонимдер
Kırgızça sinonimder
Kirgisische Synonyme:
 1)  корутунду
кортунду
 2)  түшүндүрүү
интерпретация
 3)  ачылыш: ~ диссертация
доктордук: ~ диссертация
(selten:) докторлук: ~ диссертация
 4)  жакын
коңшу
 5)  кошуу (=eng.: addition, bond) (??)
бакча (=eng.: garden, bond) (??)
байланыш
 6)  өчүрүү
начарлатуу
начарлык
экстинкция (rus.)
погашение (rus.)
ослабление (rus.)
тындыруу (??)
жабуу (??)
поглощения (=dts.: Absorption!; ????)
 7)  автор
жазуучу
 8)  жазма машинка
баскыч-машина
 9)  ККР
кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары
редокс
 10)  көпмаанилүү
бирмаанисиз
 11)  дейтрийлөө
дейтерий менен алмашуу
дейтерий менен маркалоо
 12)  зат
субстанция
 13)  кето-енолдук
кетоенолдук
 14)  калыбына келтирилген никотинамидадениндинуклеотид форма15) 
никотинамидадениндинуклеотид (калыбына келтирилген форма15) )
NADH
НАДH
НАДН
 15)  түр
форма
калып
тариз
 16)  pH'нын
рН'нын
 16a)  pH метрдик
рН метрдик
 16b)  pH аймакта17) 
рН аймакта17) 
 16c)  pH баанын
рН баанын
 17)  аймакта
областта
 18)  pKк белгиленген
рКк белгиленген
 18a)  pKк белгилүү
рКк белгилүү
 19)  гидраттуусунун
гидратациясынын
 20)  жана ... жана ...
ж-а ... ж-а ...
да ... да ...
 21)  (..-нан ..-на) шакар гидролиз
(..-нан ..-на) негизги гидролиз
 22)  байланыштын топторун
функционалдык топторун
 22a)  байланыш5)  топторунун
функционалдык топторунун
 23)  катнаштуу
пропорциялуу
 24)  бааларынын, ... өзгөрүлдөргөнүн ...
бааларынын, ... өзгөрүлгөнүн ...
 25)  болуучу (=??)
болуп (=??)
болгон (=??)

Негизги сөздер,
Ачкыч сөздер,
Чечмелөөчү сөздер,
(keywords):
[tekst qoralamasi,
matn qoralamasi
,
(draft of text)]
Детлеф, Detlef, Пагел, Pagel, Гиссен, Giessen, 1992,
DHA, DGA, ДГА, DKG, ДКГ, NADH, НАДH, НАДН, EPR, ЭПР, pH, рН, pKk, pKк, рКк,
абал, аймак, активдүү, алмашуу, аппликация, аскорбин, аты, ацетил, ацетон, баа, байланыш, бис, бузулуу, бутаналь, валенттик, гидраттал, гидраттуу, гидролиз, гулон, дегидро, дейтерий, дейтрийлөө, декарбоксилдөө, дикето, диполь, диссертация, доктордук, енол, жол-жол сызык, зат, зөндөмдүү, зөндөмсүз, изилдөө, изо, интеграл, инфракызыл, калибрлөө, калыбына, карбон, кето, кислота, корутунду, кошуу, коэффициент, коюлтуу, кристалл, кычкылдануу, лаал-кызыл, мода, момент, начарлатуу, негизги, нейтралдуу, оксо, ортодо, парамагнит, параметр, процесс, радикал, реакция, редокс, редуктон, резонанс, самын, самындану, спектр, спектроскопия, спектроскопиялык, стандартка, таблетка, таутомерия, тез, температура, термелүү, титрлөө, топ, туруксуздук, түзүү, түр, түшүм, түшүндүрүү, физиология, флуоресценттик, фотометрия, цикл, шакар, электрон, энергия, эритме, ээрчи, өлчөм, өсүш,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.