ភាសា ខ្មែរ 
/ pheasaea khmer / Khmersprache / Kambodschanische Sprache: Tumpoă bn_toăp[64]  (106[0] ) cha phnk rbh[62] nĭk-kh-păq-bt (thnăk-bn-dĭt) dm-bong[1] . Chm-nng-cheung[155]  ney nĭk-kh-păq-bt nh cha:

Kar-seub-qang-kt[26] qm-pi[5] 

br-tĕ-kmm ( kimi ) chraeun[29] pi[6] 
qa-sit[16]  d-idru qa-sk-bĭch[2] 
nĭng
qa-sit[16]  di-s-to-gu-lo-nĭch[63] 

day man chum-nuŏy pi[78] 
kar-sĕksa spĕch[7]  kr-hm qang-pra (IR)[18] 
dl trœ̆v ban cuŏy cha-muŏy kŏm-pyu-toă

(Pha-sa qallœ-mng)

Kar-tng tr̆v ban bng-hanh day (loŭk) Dtlf Pagl (Detlef Pagel)
(kaeut nŏu (phumĭ) Hœ̆r-mng-stng[30]  (Hermannstein) (srŏk[23]  Vslar[27]  (Kreis Wetzlar)), br-th qallœ-mng)

ti-krŏng Gisn (Giessen / Gieen) 1992 (chnăm[127] 1992)

Tumpoă nh tr̆v ban vay qng-kŭ-li lkh[86]  nĭng (tr̆v ban ) bk-pr[87]  day nĭng (tr̆v ban ) dăk-chol[153] tŏu bn-tanh tulay pĭ-php-loŭk (world wide web)[154]  cha-muŏy[78]  kar-q-nŭnh-nhat[122]  reăk-teăk ney neăk-nĭ-pnth[88]  2015-2021 (chnăm[127] 2015-2021).
... Entwurf; draft;
"sechaktei-preangochbab " = សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ...

Die Buchstaben "q" und "Q" entsprechen einem glottalen Stopp-Laut (eng.: "glottal stop") (s.Lit.»:
https://de.wikipedia.org/wiki/%CA%94,
https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_glottaler_Plosiv)
Alle rot- und grnfarbenen Wrter sind ungeprft
All red and green colored words are unproofed
១០៦ (106)[0] 

5 (5) Săch-ktei sangkhb[3] 

Knŏng paq-rĕ-ma-thĭp_bay[90]  nh, k qŏ-ksi-t-kmm[8]  nĭng r-dŏ-kmm[41]  pi[6]  br-poăn[91]  r-dŏk pi[6]  qa-sit[16]  qas-kbĭch[4]  nĭng qa-sit[16]  d-qidru qa-sk-bĭch[2]  k-dr qi-dru-lih[57]  qăl-ka-lăng[9]  pi[6]  qa-sit[16]  d-qidru qas-k-bĭch[2]  (DHA) tŏu-cha[59]  qa-sit[16]  di-s-to-gu-lo-nĭch (DKG)[63]  tr̆v ban vĭ-phak. Day man chum-nuŏy pi78)  p-ra-mtr-chraeun31)  bng-chraeun37) , (pi) spĕch-chraeun32)  sdng-da76)  nĭng (pi) (spĕch-chraeun32) ) krĕt, dl tr̆v ban km-nt, day kar-voăh-vng-chraeun33)  kr-hm-qang-pra18)  nŏu-leu sar-tha-tŏq-chraeun34) , dl man krŏm-chraeun38)  sm-p-n(th ??)92)  H–O nĭng C=O, k vĭ-thi-sa-srt sm-răp24)  kar-sng-kt br-tĕ-kmm-chraeun29)  cha-muŏy-n̆ng78)  kar-sĕksa spĕch7) kr-hm qang-pra18) , k-dr kar-b-k-sray ban t-tuŏl tumr sm-khăn.

Nŏu-knŏng brŏubt nh, bănh-ha-chraeun35)  pi6)  s-to-q-nŏl to-to-m-rih15)  nŏu-leu qa-s-til-qa-s-ton93)  nĭng (nŏu-leu) qa-sit-chraeun16)  (qi-so-) qa-sk-bĭch4)  tr̆v ban vĭ-phak. Krau-pi-nh va-br-chnh, tha tm-ley-chraeun36)  r̆h-ka-r65)  pi6)  m-kŭn r-lt66)  ta-ng-srŏng67)  pi6)  mot-chraeun lum-nhoă72)  O=C lat-sn-th̆ng, dêl cha (day) s-ma-matr94)  tŏu-nœ̆ng kar-phlăh-bdoː-chraeun95) pi6)  mo-mng dipol12), ban phlăh-bdoː95) khluŏn dl tr̆v qach pht̆m kna, day kar-dăk-chuŏh pi6)  krŏm-chraeun38)  smpoănth92)  dl nŏu chĭt-khang. Pa-tŏ-phut qi-drat-kmm pi6)  krŏm-chraeun38)  s-to trœ̆v ban qach tam(dan) day spĕch-tuŏh_s7)56)97)  kr-hm qang-pra18)  nŏu-leu mo-l-kŭl samănh96)  (bŭtanăl). Kar-bk-sray nŏu-t man mĭn-chbăh69)  q qa-sit-chraeun39)  d-qidru-qa-sk-bĭch2)  knŏng so-lŭy-syŏng28), day-sar-t phl chraeun-tiĕt dl rng qĕt-thĭ-pl98)  tŏu-vĭnh-tŏu-mk. Toŭh-bei-cha-yeăng-na70), r-vang bi-DHA kram nĭng tum-roăng DHA qi-drat, phap-khŏh-kna-chraeun71)  chbăh ban chnh(mk) q tm-bn lum-nhoă72)  ney kar-pngrik100)  H–O nĭng O=C. Yang chbăh dœ̆-t-r_yom-kmm68)  krŏm-chraeun38)  HO73)  ban man-choŭk-chey129)  q bi-DHA. Tum-neăk-tum-nng-chraeun74)  mŭ-kh-nga102)  pi6)  seitŏnh-phap nĭng pH cha-muŏy78)  tha-mq-pl-kar-thveu-qay-s-kmm25)  79.3 kJ / mol52)  tr̆v ban km-năt q dm-naeur-kar sa-bu-kmm17)  pi6)  DHA. Day man chum-nuŏy pi78)  dm-naeu-kar tĭn-n-ney99) lĕch-tronĭ (DTE / EDP), tr̆v ban qach bm-bk spĕch10)  sdng-da76)  kr-hm-qang-pra18)  laeung-tŏu chm-nuŏn-bei, k pi6)  DHA, pi6)  DKG, nĭng pi6)  sar-tha-tŏq muŏy phsng-tiĕt doch r-dŏkton40) , chnh-pi6)  so-lŭy-syŏng-chraeun44)  D2O. Tm-ley19)  pKa pi6)  phq-lĕt-phl103)  ney kar-thveu sabu (DKG), dl tr̆v ban seub-qang-kt day man78)  q-tra-kmm pH nĭng kar-sĕksa-spĕch7)  kr-hm-qang-pra18) , k srb-tam tm-ley-chraeun36)  pKa skoăl104)  q qa-sit-chraeun39)  qŏk-so-ka-bo-nĭch (/ qa-sit-chraeun39)  qŏk-so-ka-bŏk-si-lĭch ). Kar-k-kaeut77)  CO2 knŏng spĕch-chraeun32)  kroăb tr̆v qach tam-dan tr-lb tŏu DKG dl thveu d-kabŏk-sil-kmm. Toŭh-bei-cha-yeăng-na70) DKG nŏu-t man-sthĕ-rq-phap48)  năh nŏu-knŏng km-hăb-chraeun51)  khph nŏu-knŏng solŭy-syŏng28)  nŏu seitŏnh-phap 37C84). Br-tĕ-kmm-chraeun29)  ney kar-bm-bk DKG tr̆v ban pĭ-nĭt106)  day kŭn(kŭn-)-phap107) , ban chăb(/chăp) phdaeum pi6)  solŭy-syŏng-chraeun44)  stŏk ney DKG, k nŏu-knŏng ch-nloŭh108)  pH nt nĭng qăl-ka-lăng9)  phng-dr, leuk-lng-t day-man78)  kar-sĕksa-spĕch7)  kr-hm-qang-pra18) , tiĕt day-man78)  vĭ-thi spĕch-tro-pho-to-mtr, day-man78)  kar-sĕksa-spĕch7)  chm-năng-p-nl20) , nĭng phng day-man78)  kar-sĕksa-spĕch7)  r-so-nng q-lĕch-tro pra-ma-nh-tĭch (REP / EPR). Sar-tha-tŏq muŏy-nh krhm t-t̆m, dl ban vĭ-voăt113) nŏu tm-ley19)  pH khph pi6)  tang-pir DHA nĭng DKG, dl mĭn man-sthĕ-rq-phap48)  p_tŭy-tŏu112)  ĕt-thĭ-pl-chraeun45)  ney qa-kah, nh tr̆v qach pchoăp111)  cha-muŏy78)  dm-naeur(-kar)-chraeun47)  ra-di-kăl-srei110) . Sănh-nha114) EPR muŏy trœ̆v ban br-teăh-kheunh, dl smdau chmpuŏh ra-di-kăl R–O.

Va cha bănh-ha (muŏy), tha r-dŏ-kmm41)  nĭng qŏ-ksi-t-kmm8)  rng qĕt-thĭ-pl98)  day q-sthĕ-rq-phap-chraeun49)  pi6)  DHA nĭng DKG. QAnh_ch̆ng79) , km-hăb-chraeun51)  sm-mul53)  mol ney NADH80)  thveu r-dŏ-kmm DHA t-muŏy54)  mĭn-teăng-srŏng55)  nŏu knŏng chuŏr pH sq-rei-răq115)  day mul-htŏ ney sa-bu-kmm17)  DHA dl-bn-thm. QA-doch-kna81)  q-nŭ-vt chmpuŏh82)  r-dŏ-kmm-chraeun42)  day sar-tha-tŏq-chraeun34) , dl man-ptŭk116)  krŏm ney H–S, sm-răp24)  dl tr̆v ban brteăh-kheunh lum-dăb sq-rŏb117)  chbăh ney br-tĕ-kmm sr-diĕng-kna tŏu sa-bu-kmm17)  ney DHA. Toŭh-bei-cha-yeăng-na70) , qn-tq-rq-phap83)  muŏy dl bn_toăp mk br-tĕ-kmm r-dŏ-kmm41)  pĭt ney DHA, tr̆v truŏt-pĭ-nĭt106)  day kar-sĕksa-spĕch7)56)  krhm-qang-pra18)  knŏng pl58)  br-tĕ-kmm-chraeun29)  day krŏm-chraeun38)  H–S. Qăq-săq-tĭh-săq-phap-chraeun120)  spĕch-tro-sko-pĭch56)  kr-hm-qang-pra18)  chbăh tr̆v ban br-teăh-kheunh nŏu br-tĕ-kmm-chraeun29)  ŏksitkmm8)  r-vang sr-lay-chraeun85)  dl mĭn-qach r qach61)  bng-kaeut voăt_d22)  C(6)–O–C(3).
Nota:មានន័យ131)  (/ វេវចនៈ សព្ទ130)) ដូច ជា ភាសាខ្មែរ
(UNGEGN:)
Man-ney131)  (/ vevochn sap130)) dauch chea pheasaea khmer:
Synonyme (/ Aussprache(synonym) ) (wie) in kambodschanischer (Khmer) Sprache:
 0)  106
១០៦
muŏy ry brăm-muŏy
 1)  sa-rq-na124)  sm_poŭt123) 
paq-rĕ-ma-thĭp_bay90)  dmbong
paq-rĕ-ma-thĭp_bay90)  sm_poŭt123) 
paq-rĕ-ma-thĭp_bay90)  baeuk
paq-rĕ-ma-thĭp_bay90)  dl sm_poŭt123) 
nĭk-khĕĕpăŏ-bt thnăk-bn-dĭt
nĭk-khĕĕpăŏ-bt thnăk-bn-dĭt baeuk
nĭk-khĕĕpăŏ-bt thnăk-bn-dĭt dmbong
 2)  dehidro-askbĭch4) 
d-idro askbĭch4)  (km.)
d-idro qa-sko-bĭk4)  (km.??)
askbĭch4)  qi-dro-sn ban yk-chenh (km.??)
 3)  sng_khp
sng_khp k-tha
săng_khĕt_tăq125) 
săch-ktei89)  sng_khp
kar-sng_khp
mul ney sng_khp (s.[99])
mul sng_khp
qŭ-păq-sang-ha156) 
 4)  qaskbĭch
qa-sk-bĭch
gegen Skorbut (dts.)
against scurvy (eng.)
antiskorbutisch(er,e,es) (dts.)
antiscorbutique (frz.)
antiscorbutic (eng.)
ascorbique (frz.)
ascorbic (eng.)
askorbik (km.??);
(Aussprache:) អាស្គ័រប៊ិក (km.??);
kar-br-chhăng-n̆ng reăk-tmĭnh126)  (km.??);
kar-br-chhăng reăk-tmĭnh126)  (km.??);
br-chhăng reăk-tmĭnh126)  (km.??);
br-chhăng-n̆ng reăk-tmĭnh126)  (km.??);
kar-br-chhăng-n̆ng kar-reăk-tmĭnh126)  (km.??);
 5)  ay-man
leu-kar
mpi6)  kar
mpi
 6)  pi
mpi
 7)  spĕch =^= ស្ប៉ិច =^= ស ្ ប ៉ ិ ច
[falsch:] ស្បិុច =^= ស ្ ប ិ ុ ច
spĕch-sĕksa
spĕch-tuŏh_s
tuŏh_s ney spĕch10) 
tuŏh_s spĕch10) 
kar-sĕksa spĕch10) 
kar-sĕksa-spĕch
 8)  qŏk-si-t-kmm
qŏk-si-d-kmm
qŏ-ksit-kmm
 9)  ăl-ka-lăng
bah;
bas (??)
 10)  spĕch
vĭsalkm (??)
 11)  tho-to-m-rih
to-to-m-rih
Kar dl man phap doch kna.
 12)  di-pol
tv-pol
pol-pir
 15)  sto-nŏl totomrih11) 
nŏl-sto totomrih11) 
totomrih11)  sto-nŏl
 16)  qasit
qasit
tœ̆k qasit
tœ̆k qasid
 17)  kar thveu cha sabu
sabu-kmm
 18)  qin-fra-rd
qinfra-krhm
kram-krhm
krhm-kram
krhm qang-pra
krhm qang-pa_r [=incorrect UNIcode]
krhm qang-pra
krhm qang-pa_r [=incorrect UNIcode]
 19)  (Umschrift:) t-m_ley
(Aussprache:) tm-ley
 20)  chm-năng-puŏn-lœ109) 
leăk-khăq128)  năh chm-lng
 21)  mol [s. 52)]
mol [s. 52)]
 22)  [s. auch 61)]:
bng_kaeut voăt_q121) 
bng_kaeut voăng
kar-bĕt-voăng
 22A)  [s. auch 61)]:
kar-bngkaeut chĕnh_chiĕn133)
kar-bngkaeut kng
kar-bngkaeut voăng
kar-bngkaeut voăt_q121) 
voăng kmm
voăt_q121)  kmm
 23)  kha-n-thi
srŏk
srŏk cheăq-neăq-bt135) 
 24)  sm_răp136) 
sm-răp136A) 
 25)  tha-mq-pl75)  kar-thveu-ay-skmm
tha-mq-pl75)  skmm
 26)  kar-seub-ang-kt
kar-seub- + qang-kt
kar-seub-
qang-kt
qang-kt-chraeun
kar-seub-chraeun
kar chraeun seub
 27)  Vs_lar
Vs_lr (??)
វ៉េត្សឡរ្ទ (??)
វ៉េត្ស្អឡរ្ទ (??)
 28)  so-lŭy-syŏng
dm-nah-sray
 29)  br-tĕ-kmm muŏy chm-nuŏn
br-tĕ-kmm cha chraeun
br-tĕ-kmm chraeun
kar tb chraeun
 30)  Hœ̆r-mng-30a)stng30b) (engl. Aussprache)
Hœ̆r-mn-30a)stn30b) (engl. Aussprache)
 30a)  Hœ̆r-mng
h-man
Hr-măn
Hr-măn
H-m-n
Hœ̆-măn
Heu-mn
Hœ̆r-mn
Hœ̆r-mn
(1:) h???-măn (dts. Aussprache)
(2:) heă-m???n (dts. Aussprache)
(3:) heă-măn (dts. Aussprache)
 30b)  stng
stn
stn
(1:) sht???n (??) (dts. Aussprache)
(2:) st???n (??) (dts. Aussprache)
(3:) shtain (dts. Aussprache)
(4:) stain (dts. Aussprache)
 31)  pra-mtr-pra-mtr
pra-mtr-
pra-mtr chraeun
 32)  spĕch10) spĕch
spĕch-
spĕch chraeun
 33)  kar-voăh-vng-kar-voăh-vng
kar-voăh-vng-
kar-voăh-vng chraeun
 34)  sar-tha-tŏq-sar-tha-tŏq
sar-tha-tŏq-
sar-tha-tŏq chraeun
 35)  bănh-ha137) -bănh-ha
bănh-ha-
bănh-ha chraeun
 36)  tm-ley19)-tm-ley
tm-ley-
tm-ley chraeun
kŭn tm-ley19)
 37)  bng-bng
bng-
bng chraeun
 38)  krŏm-krŏm
krŏm-
krŏm chraeun
 39)  qasit16)-qasit
qasit-
qasit chraeun
 40)  r-dŭk-ton (??)
r-dŭk-tan (??)
r-dŏk-ton
 41)  kt-bn_thy
r-dŏ-kmm
 42)  r-dŏ-kmm41)-r-dŏ-kmm
r-dŏ-kmm-
r-dŏ-kmm chraeun
 43)  unbenutzt bis zur nchsten Version
 44)  solŭy-syŏng28)-dm-nah-sray28) 
solŭy-syŏng-solŭy-syŏng
solŭy-syŏng-
solŭy-syŏng chraeun
 45)  phl46)-păh-poăl46) 
qĕt-thĭ-pl46)-qĕt-thĭ-pl
qĕt-thĭ-pl-
qĕt-thĭ-pl chraeun
 46)  phl138) 
păh-poăl
qĕt-thĭ-pl98) 
 47)  dm-naeur(-kar)-dm-naeur(-kar)
dm-naeur(-kar)-ៗ
dm-naeur(-kar-)chraeun
dm-naeur(-kar) chraeun
 48)  sthr
sthĕ-rq105) 
 49)  q-sthĕ-rq-phap48)-q-sthĕ-rq-phap
q-sthĕ-rq-phap-
q-sthĕ-rq-phap chraeun
 50)  kar-ph_dat140) -qarm139)  (nur mental ??)
km-hăb
 51)  km-hăb50)-km-hăb
km-hăb-
km-hăb chraeun
 52)  kJ / mol [= SI-Einheit]
kilo sul / mol21) 
muŏy-poăn sul / mol21) 
1000 sul k_nŏng 1 mol21) 
muŏy-poăn sul k_nŏng muŏy-mol21) 
 53)  sm-mul
sm-mul
smaeu
smaeu-kna
 54)  t-muŏy
t (??)
pŏn-năh141) 
t-pŏn-năh141)  (??)
 55)  mĭn-thveu-ay_y-r-dŏ-kmm pnh-lnh
mĭn-thveu-a_y-r-dŏ-kmm pnh-lnh
thveu-r-dŏ-kmm mĭn-pnh-lnh
thveu-r-dŏ-kmm mĭn-sp142) 
thveu-r-dŏ-kmm mĭn-teăng-srŏng
 56)  spĕch-tro-sko-pĭch [=ADJ.]
spĕch-tuŏh_s [=ADJ.]
day kar-sĕksa spĕch7)
 57)  qidrulih
kar-nhk-tha-tŏ day-tœ̆k
 58)  knŏng qm-lŏng143)  pl118) 
knŏng km-lŏng144) 
knŏng pl118) 
 59)  pi6)  ... tŏu ... (??)
... tŏu-cha ...
 60)  sr-lay-sr-lay85) 
sr-lay-85) 
sr-lay-chraeun85) 
 60A)  ŭ-păq-k-ŭ-păq-k85)145) 
ŭ-păq-k-85)145) 
ŭ-păq-k-chraeun85)145) 
 61)  mĭn-qach r qach [+ 22)]
mĭn-man r man săq-măt-thăq-phap132)  [+ 22A)]
 62)  rbh
ney
 63)  kulonĭch
gulonĭch
 64)  bn_toăp
bn_toăp pi6) 
k_ray
 65)  r̆h-kar
r̆h ti 2
r̆h ti pi146) 
 66)  km-rĭt sm-rup147) 
th148)  sm-rup
phap sm-rup
mkŭn rlt
qm-nach sm-rup
 67)  teăng-srŏng
ney qang-t-k_ral
 68)  dœ̆-t-r_yom-kmm
dœ̆-t-ri-yom-kmm
 69)  man mĭn-chbh
kman chbh
 70)  toŭh cha-yeăng na
toŭh-bei-cha-yeăng-na
 71)  khŏh-kna-khŏh-kna
khŏh-kna-
khŏh-kna chraeun
 72)  lum-nhoăr
rum-nhoăr
nhoăr
kar-nhoăr
 73)  HO
H–O
qi-d_rok-sil
O–H
OH
 74)  Tum-neăk-tum-nng-tum-neăk-tum-nng
Tum-neăk-tum-nng-
Tum-neăk-tum-nng chraeun
 75)  tha-mq-pl101)
tha-meăq-pl101A)
 76)  sdăng-dar76A)
stăng-da76B)
 76A)  (Umschrift:) sdăng-dar
(Aussprache:) sdăng-da
 76B)  (Umschrift:) stăng-da
(Aussprache:) sdăng-da
 77)  kar-k-kaeut CO2
km-n-ppŭh CO2
 78)  mit, bei (dts.) =^= with, at (eng.):
cha-muŏy
cha-muŏy-n̆ng = cha-muŏy n̆ng (??)
mit, durch (dts.) =^= with, by (eng.):
day man
day chum-nuŏy pi6)
day man chum-nuŏy pi6)
 79)  qanh_ch̆ng
doch-chnh149) 
k (??)
 80)  NADH
Nicotinamid Adenin Dinucleotid, reduzierte Form
ni-ko-ti-na-mit qa-d-nin di-nŭy-kl-qo-tit, tum-roăng rng r-dŏ-kmm
 81)  qa-doch-kna
qa-smaeu-kna
 82)  q-nŭ-vt chm-puŏh
q-nŭ-vt cha-muŏy
q-nŭ-vt nŏu-leu
 83)  qn_tq-rq-phap119) 
phap-ch-nlaŏh108) 
 84)  37 qng-sa150)  s
sam-sĕb brăm-pi146)  qng-sa150)  s
37 Grad celsius
37C
 85)  srŏ-lay-chraeun60) 
ŭ-păq-k-chraeun60A)145) 
 86)  vay ng-kŭ-li lkh
vay dăk-ti-l (??)
vay dăk-ti-lo
 87)  bk-pr
bk
pr
 88)  (Umschrift:) qnk-nĭ-poănth
(Aussprache:) neăk-nĭq-poăn
 89)  (Umschrift:) Sch-ktei
(Aussprache:) Săch-ktei
 90)  (Umschrift:) brĭmathĭpbay
(Umschrift:) brmathĭpbay
(Aussprache:) paq-rĕ-ma-thĭp_bay
 91)  (Umschrift:) br-poănth
(Aussprache:) br-poăn
 92)  (Umschrift:) sm_poănth
(Aussprache:) sm-poăn
 93)  qaston
qastan
qastang
 94)  (Umschrift:) s-ma-matr
(Aussprache:)q-ma-mat
 95)  bdor
btor
 96)  (Umschrift:) sa-mnhnh
(Aussprache1:) sa-mănh
(Aussprache2:) sa-mănh-nhăq-..
 97)  (Umschrift:) ts_...
(Aussprache1:) tuŏh_...
(Aussprache2:) toăh săq q
 98)  (Umschrift:) ĕt_thĭ-pl
(Aussprache:) ĕt-thĭ-pl
 99)  (Umschrift:) tĭ-n_n-noăy131)
(Aussprache:) tĭn-nq ney131)
 100)  (Umschrift:) png_rik
(Aussprache:) png_rik
 101)  (Umschrift:) tha-mq-pl ( s.75))
(Aussprache:) tha-mq-pl ( s.75))
 101A)  (Umschrift:) tha-mq-pl ( s.75))
(Aussprache:) tha-meăq-pl ( s.75))
 102)  (Umschrift:) mŭkh-ngar
(Aussprache1:) mŭk-nga
(Aussprache2:)q-khq-nga
 103)  (Umschrift:) ph-lĭ-t-phl
(Aussprache1:) phq-lĕt-phl (??)
(Aussprache2:) phq-lĕt-phl (??)
 104)  (Umschrift:) skăl
(Aussprache:) skoăl
 105)  (Umschrift:) sthĕr
(Aussprache:) sthĕ-rq
 106)  (Umschrift:) pĭ-nĭty
(Aussprache:) pĭ-nĭt
 107)  kŭ-na-phap151)
phap ney kŭn
 108)  (Umschrift:) nluŏh
(Aussprache:) nlaŏh
 109)  (Umschrift:) pn-lœ
(Aussprache:) puŏn-lœ
 110)  (Umschrift:) s-ri
(Aussprache:) s-rei
 111)  (Umschrift:) phchoăb
(Aussprache:) pchoăp
 112)  (Umschrift:) pʰ_tŏy
(Aussprache:) p_tŭy
 113)  (Umschrift:) vĭ-vtt
(Aussprache:) vĭ-vdth
(Aussprache:) vĭ-voăt
 114)  (Umschrift:) snh_nha
(Aussprache1:) sănh-nha
(Aussprache2:) san-nha
 115)  (Umschrift:) sq-ri-reăq
(Aussprache:) sq-rei-răq
 116)  man
man-p-tŭk152)
 117)  (Umschrift:) s-rŭb
(Umschrift:) s-rub
(Aussprache:) sq-rŏb
 118)  (Umschrift:) pl
(Aussprache:) pl
 119)  (Umschrift:) q-n_tr-..
(Aussprache:) qn-tq-rq-..
 120)  (Umschrift:) q-s-tĭ-s-..
(Aussprache:) qăq-săq-tĭh-săq-..
 121)  (Umschrift:) v-d_t..
(Aussprache:) voăt_q
 122)  (Umschrift:) q-nŭnh-nhat
(Aussprache:) q-nŭnh_nhat
 123)  (Umschrift:) sm_poŭt
(Aussprache:) sm-poŭt
 124)  (Umschrift:) sa-rô-na
(Aussprache:) sa-rq-na
 125)  (Umschrift:) sng_khĕt_t
(Aussprache1:) sang_khĕt_tăq
(Aussprache2:) sang_khĕt
 126)  (Umschrift:) thmnh
(Aussprache:) tmĭnh
 127)  (Umschrift:) chhnăm
(Aussprache:) chnăm
 128)  (Umschrift:) lk_kh
(Aussprache:) leăk-khăq
 129)  (Umschrift:) choăy
(Aussprache:) chey
 130)  (Umschrift:) v-v-ch-neăq s-p_t
(Aussprache:) v-veaq-chaq-naq-săp
 131)  (Umschrift:) noăy
(Aussprache:) ney
 132)  (Umschrift:) s-mt-th
(Aussprache:)q-măt-thăq
 133)  (Umschrift:) chĕnh_chiĕn
(Aussprache:) chœ̆nh_chiĕn
 134)  (Umschrift:) kna
(=?= Aussprache:) kniĕ (??)
 135)  (Umschrift:) ch-n-bt
(Aussprache:) cheăq-neăq-bt
 136)  (Umschrift:) sm_roăb
(Aussprache:) sm_răp
 136A)  (Umschrift:) sm-roăb
(Aussprache:) sm-răp
 137)  (Umschrift:) bnh_ha
(Aussprache 1:) bănh-ha
(Aussprache 2:) pănh-ha
 138)  (Umschrift:) phl
(Aussprache:) phl
 139)  (Umschrift:) qarm_m(n)
(Aussprache:) qarm
 140)  ph_tat
ph_dat
 141)  (Umschrift:) pŏn_naŏh
(Aussprache1:) pŏn-năh
(Aussprache2:) pŏn-nŏh (Druckfehler ??)
 142)  (Umschrift:) sp_v
(Aussprache1:) sp
(Aussprache2:) sp_peăh
 143)  (Umschrift:) qm-lŏng
(Umschrift:) qm-lŭng
(Aussprache:) qm-lŏng
 144)  (Umschrift:) km-lŏng
(Umschrift:) km-lŭng
(Aussprache:) km-lŏng
 145)  (Umschrift:) ŭ-b-k-r(n)
(Umschrift:) ŏ-b-k-r(n)
(Aussprache:) ŭ-păq-k
 146)  (Umschrift:) pir
(Aussprache1:) pi
(Aussprache2:) pĭl
 147)  (Umschrift:) rub
(Aussprache1:) rup
 148)  (Umschrift:) thr
(Aussprache1:) th
(Aussprache2:) th-răq
 149)  (Umschrift:) do-chnh
(Aussprache:) doch-chnh
 150)  (Umschrift:) qng_sa
(Aussprache:) qng-sa
 151)  (Umschrift:) kŭn-phap
(Aussprache:) kŭ-na-phap
 152)  (Umschrift:) man-ph_tŏk
(Aussprache:) man-p-tŭk
 153)  chiĕt
dăk-chol
 154)  WWW
world wide web
វើល វ៉ាយ វិប =^=: ើល ៉ាយ ិប
 155)  Chm-nng-cheung
spk
 156)  (Umschrift:) ŏ-b-sng_har
(Aussprache:) qŭ-păq-sng-ha

ពាក្យគន្លឹះ
(UNGEGN-Code:) pak(y)koănlœ̆h
(IPA-Aussprache:) piːək-kʊənlɨh:

(keywords):
[ABC-Sortierung]
Detlef, Dtlf, Pagel, Pagl, Giessen, Gisn, 1992, ១៩៩២,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, RPE,

qăl-ka-lăng,
qn_tq-rq-,
qa-s-tan,
qa-s-til,
qa-sit,
qa-sk-bĭch,
q-sthĕ-rq-phap,
q-tra-kmm,

bng,
bng-kaeut voăt_d,
bi-,
br-tĕ-kmm,
bŭ-ta-năl,

chm-nng-cheung,
chm-năng-p-nl,
chuŏr,

dm-bong,
d-qidru,
di-pol,
di-s-to,
dœ̆-t-r_yom-kmm,

q-lĕch-tro,
q-nŏl,

gulonĭch,

qi-drat,
qi-dru-lih,
qi-so-,

ka-bŏk-si-lĭch,
ka-bo-nĭch,
km-hăb,
kar-bk-sray,
kar-bm-bk,
kar-k-kaeut,
kar-png-rik,
kar-sĕksa-spĕch,
kar-thveu-qay-s-kmm,
kar-voăh-vng,
krhm-qang-pra,
kram,
krĕt,
kroăb,
krŏm,
kulonĭch,

lum-dăb,
lum-nhoăr,

man-sthĕ-rq-phap,
m-kŭn,
mo-mng,

nt,
nĭk-khé-păq-bt,

qŏk-so-,
qŏk-si-t-kmm,

pra-ma-nh-tĭch,
pra-mtr,
pchoăp,
phq-lĕt-phl,
phap,
pho-to-mtr,

radikăl,
r-dŏk,
r-dŏ-kmm,
r-dŏk-ton,
r-so-nng,
r-lt,

sabu-kmm,
sng_khp,
sq-rei-răq,
sdăng-da,
seitŏnh-phap,
sto,
solŭy-syŏng,
spĕch-tro-,
spĕch-tro-sko-pĭch,
stŏk,

tm-bn,
tm-ley,
teăng-srŏng,
tha-meăq-pl,
thnăk-bn-dĭt,
to-to-m-rih,
ពាក្យគន្លឹះ
(UNGEGN-Code:) pak(y)koănlœ̆h
(IPA-Aussprache:) piːək-kʊənlɨh:

(keywords):
[កខគ-Sortierung]
: ka-bŏk-si-lĭch , ka-bo-nĭch , kar-k-kaeut , kar-thveu-qay-s-kmm , kar-bk-sray , kar-bm-bk , kar-png-rik , kar-voăh-vng , kar-sĕksa-spĕch , km-hăb , krhm-qang-pra , kram , krĕt , krŏm ,
: kulonĭch , kroăb ,
: chm-nng-cheung , chm-năng-p-nl ,
: chuŏr ,
: dœ̆-t-r_yom-kmm , d-qidru , dm-bong ,
: di-pol , di-s-to ,
: nt ,
: tm-ley , to-to-m-rih , tm-bn ,
: tha-meăq-pl , thnăk-bn-dĭt ,
: teăng-srŏng ,
: nĭk-khĕĕpăŏ-bt ,
: bng , bng-kaeut voăt_d , pra-ma-nh-tĭch , pra-mtr , bi- , bŭ-ta-năl , br-tĕ-kmm ,
: phq-lĕt-phl , pho-to-mtr ,
: phap , pchoăp ,
: man-sthĕ-rq-phap , m-kŭn , mo-mng ,
: r-lt , r-dŏk , r-dŏ-kmm , r-dŏk-ton , r-so-nng , radikăl ,
: lum-nhoăr , lum-dăb ,
: sng_khp , sq-rei-răq , sabu-kmm , seitŏnh-phap , solŭy-syŏng , sto , sdăng-da , stŏk , spĕch-tro- , spĕch-tro-sko-pĭch ,
: gulonĭch ,
: q-tra-kmm , qn_tq-rq- , q-sthĕ-rq-phap , qăl-ka-lăng , qa-s-tan , qa-s-til , qa-sit , qa-sk-bĭch , qŏk-so- , qŏk-si-t-kmm , q-nŏl , q-lĕch-tro , qi-drat , qi-dru-lih , qi-so- ,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.