русский: Следна Страна[0]  (106) од инаугуративната дисертација[2]  со темата

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА

РЕАКЦИИ ОД ДЕХИДРОАСКОРБИНСКА И ДИКЕТОГУЛОНСКА КИСЕЛИНА

СО ПОРОШ НА КОМПЈУТЕРСКИ ПОТПОМОГНАТА ИНФРАЦРВЕНА (ИЦ) СПЕКТРОСКОПИЈА (Германски)

презентирана[12]  од Детлеф Пагел (роден е во Херманштајн (Округ Вецлар / Kreis Wetzlar), Германија)

Гисен (Gießen) 1992

беше отчукана и преведена и ставена во Глобалната Широк Веб со вид дозвола од аутора © 2020-2022.
нацрт / Nacrt, Entwurf, Draft ?
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colored words are unproofed

Die onmouseover-Transliteration in rus.Kyrillschrift ist unfertig. Es entsprechen:

Fußnotenverlinkungen unfertig
106

5 Резиме

Во оваа теза, оксидација и редукција на аскорбинска киселина и дехидроаскорбинска киселина (редокс систем), и алкална хидролиза на дехидроаскорбинска киселина (ДХА/DHA) во дикетогулонска киселина (ДКГ/DKG) беа анализирани. Со помош на идентификуваните параметри на лента, спектри на стандарди и за калибрирање од инфрацрвено мерење кај/при супстанции, кои содржат група од врската[14]  H–O а C=O, исто така методологијата за набљудување на реакциите со инфрацрвена спектроскопија, како и толкувањето тие доживееја значителна поддршка.

Во овој контекст, проблемите на кето-енол тавтомерија беа студирани во ацетилацетон и (изо-)аскорбинска киселина. Исто така се покажа, дека вредностите на квадратен корен од интегрален екстинкцијски коефициент[10]  од начини на O=C валентна вибрација, кои се пропорционални со промени на диполен момент, се сменеа[11]  споредливо преку замената на соседски врски групи[14A] . Феноменот на хидратација на кето групи беше способен да биде следен кај/ при /во едноставна молекула (бутиралдехид[9] ). Со дехидроаскорбинските киселини во раствор, толкувањето е затоа што различни ефекти на меѓусебно влијание (се)уште нејасно. Сепак, јасни разлики помеѓу кристална бис-ДХА и хидратната ДХА форма произлезе од област на H–O и O=C валентна вибрација. Недвосмислено, деутерацијата на HO-групи беше успешна за бис-ДХА. За процесот на сапонификација на ДХА, функционални односи на температурата и pH беа пресметани со активациона енергија од 79,3 кЏ/мол[6] . Со помош на обработка на електронски податоци (ОЕП) до три стандардни инфрацрвени спектри беа способни да биде сепарирани од D2O-решение, и тоа: на ДХА, на ДКГ и на друга супстанција, слична за редуктон. Вредноста на pKк за продукт[5]  на сапонификација (ДКГ), истражувало преку[7]  pH-титрација и инфрацрвена спектроскопија, совпаѓа[8]  познати вредности на pKк на оксо-карбоксилни киселини. Потеклото на CO2 во спектри на таблета се должи како на ДКГ, која се декарбоксилира. Сепак, ДКГ е уште прилична стабилна во високи концентрации во раствор на 37 °C[4] . Распаѓање реакции од ДКГ беа квалитативни истражени, почнувајќи од основниот раствори на ДКГ, а во неутрална и алкална pH област, во прилог на инфрацрвена спектроскопија, дури и со спектрална фотометрија, со флуоресцентна спектроскопија, а исто така и со електрон‐парамагнетна[1] резонантна спектроскопија (ЕПР/EPR). За ДХА како и ДКГ, се развиеше рубин црвена супстанција кај/при висока pH вредност. Ова е нестабилна против воздушна дејства и може да биде поврзана со радикални процеси. ЕПР сигнал беше пронајден[13] , кој укажуваат на R–O радикали.

Проблематично е, дека нестабилности на ДХА и ДКГ влијаат врз оксидација и редукција. Затоа, еквимоларни концентрации на NADH редуцираат само некомплетно ДХА во физиолошки pH опсег[3]  поради дополнителната ДХА-сапонификација. Истото важи и за редукции преку супстанции, содржи H–S-група, за кои беше пронајден очигледен ред на реакција сличен на ДХА-сапонификација. [15]  кои реална редукциска реакция на ДХА следи, э инфрацрвена спектроскопска докажана преку на реакции со Х–С-групи">Сепак, меѓусостојба кои реална редукциска реакција на ДХА следи, е инфрацрвена спектроскопска докажана преку на реакции со H–S-групи. Јасни инфрацрвени спектроскопски разлики беа пронајдени[13]  кај/при реакции на оксидација меѓу деривати, кои се неспособни или способни за C(6)–O–C(3)-прстенеста формација.
Нота
Nota:

Македонски синоними
Mazedonische Synonyme
Makedonische Synonyme :
 0)  страна
страница
 1)  електрон-парамагнетна [mit: - =^= - ]
електронпарамагнетна [mit: ‐ =^= ‐ ]
 2)  инаугуративната дисертација
докторската дисертација
 3)  физиолошки pH опсег
физиолошка pH област
 4)  °C
степени целзиусови
 5)  продукт
производ
 6)  кЏ/мол
килоџул / мол
 7)  од страна на
преку
 8)  совпадне
совпаѓа
 9)  бутиралдехид
бутанал
 10)  коефициент на екстинкција
екстинкцијски коефициент
 11)  сменеа
варираа
 12)  презентирана
претставена
 13)  пронајдени
наоѓани
 14)  функционална група
група од врската
врска група
 14A)  функционални групи
врски групи
 15)  интермедијарна состојба (s.Lit.)
меѓусостојба

Клучни зборови
(keywords):
Detlef, Pagel, Gießen, Детлеф, Пагел, Гисен, 1992,
DHA, ДХА, DKG, ДКГ, EPR, ЕПР, NADH, pH, pKк,
активациона, алкална, аскорбинска, ацетил, ацетон, бис, бутанал, валентна, вибрација, вредностите, врската, група, гулонска, дехидро, деутерацијата, дикето, диполен, дисертација, екстинкција, екстинкцијски, електронски, енергија, енол, изо, инаугуративната, интегрален, инфра, истражување, калибрирање, карбоксилни, кето, киселина, кристална, лента, мерење, меѓу, момент, начини, неспособни, нестабилности, неутрална, област, односи, оксидација, оксо, парамагнетна, параметри, потеклото, почнувајќи, продукт, прстенеста, радикали, радикални, распаѓање, раствор, реакција, редокс, редуктон, редукција, резиме, резонантна, сапонификација, состојба, спектрална, спектроскопија, спектроскопска, способни, стабилна, стандарди, стандардни, таблета, тавтомерија, темата, температурата, титрација, толкувањето, физиолошки, флуоресцентна, формација, фотометрија, хидратација, хидратната, хидролиза, црвена,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.