på norsk (nynorsk): Den følgjande sida (106) ut av doktoravhandlinga[33]  med tittelen

UNDERSØKINGAR TIL

REAKSJONAR FRÅ DEHYDROASKORBIN- OG DIKETOGULONSYRA

VED HJELP AV KALKULATOR STØTTA INFRARAUD-SPEKTROSKOPI (tysk)

presentert ved Detlef Pagel (fødd i Hermannstein, Wetzlar Landkrets (Kreis Wetzlar), Tyskland)

Giessen 1992

vart[6]  maskenskrivet og omsett ved og vart[6]  stilt inn i World Wide Web (verda vid vev) med vennleg løyve av forfattaren ©2020.
... (unfertiger) Entwurf; (unfinished) draft; (uferdige) utkast ; ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
Passivform des Satzes ist ungeprüft (siehe Schwedisch-Nota: [1])
passive voice of the sentence is unproofed (see swedish nota: [1])

106

5 Samandrag

I denne doktoravhandlinga vart[6]  undersøkt både, oksidasjon og reduksjon av askorbinsyra / dehydroaskorbinsyra redoks system, og alkalisk hydrolyse frå dehydroaskorbinsyra (DHA) til diketogulonsyra (DKG). Ved hjelp av han konstatert bandparametrar, standard- og kalibrerings-spektera frå den infraraud målingar i substansar, som inneheld gruppene til binding[3]  H–O og C=O, røynte både metodikken å observera reaksjonane med infraraud-spektroskopi og interpretasjonen ei naudsynt[14]  støtte[13] .

I denne samanhengen vart[6]  studert keto-enol tautomeriens problema[25]  hos acetylaceton (2,4-Pentandion) og (iso-)askorbinsyrar. Det dessutan[15]  viste seg, at kvadrat-rot-verdiane av den integral ekstinksjonskoeffisient av O=C-strekk-vibrasjonsmodusar som er proporsjonal til dipolmoment-forandringar, forandra[16]  seg samanliknbar ved substitusjon[4]  av tilgrensande gruppene til binding[3] . Hydrasjonens fenomenet av keto-grupper kunne forfølgjast[8]  med infraraud-spektroskopi hos eit enkel molekyl (butanal). Hos dehydroaskorbinsyrar i løysing interpretasjonen er endå fleirtydig på grunn av adskillege gjensidig påverkande effektar. Likevel, klar skilnader fremgjekk[26]  i H–O- og O=C-strekk-vibrasjonsområde mellom krystallinsk bis-DHA og hydratisert[28]  forma av DHA. Utvitydig deuterasjon[2]  av HO grupper lykkast[17] bis-DHA-a. For DHA-ens forsåpnings-prosessen vart[6]  funnen[18]  ut temperatur- og pH-avhengige samanhengar med ein aktiveringsenergi av 79,3 kJ/mol. Ved hjelp av den elektroniske datahandsaminge (EDH) ein kunne separera[9]  frå D2O[27]  løysingarne opp til tre infraraud standard spektera, nemleg frå DHA, DKG og ein endå redukton lignande substans. Han ved pH-titrering og infraraud-spektroskopi undersøkt pKs-verdi av forsåpnings-produktet (DKG) svarar til kjende pKs-verdiar av okso-karboksylsyrar. Utviklinga av CO2[29]  i spektera av pelletar[1]  kan leiast[11]  tilbake på dekarboksylerand DKG. Likevel, DKG er endå temmeleg stabil i høy konsentrasjonar i løysing på 37°C. DKG-spaltingsreaksjonar vart[6]  kvalitativ undersøkt, avgåande frå DKG-stamløysingar òg i nøytralt eller basiskt pH-område, utanfor med infraraud-spektroskopien, stille med spektrofotometrien, fluorescensen og òg (ESR) elektron spinn resonans spektroskopien. Han på høy pH-verdi frå DHA òg som frå DKG seg utvikla, rubin-raude, mot luft-innverknader ustabil[24]  substans, kan brakast[10]  i samanheng med radikale prosessar. Det vart[6]  funnen[18]  eit ESR-signal, som peikar på R–O­-radikal.

Det er problematisk at reduksjon og oksidasjon influerast[22] ustabilitetar[21]  av DHA og DKG. [5]  likemolare[20]  NADH[31]  konsentrasjonar reduserer berre ufullstendig DHA-a i den fysiologisk pH-område på grunn av den ytterlegare DHA-forsåpning. Den same gjeld for reduksjonar ved H–S grupper innehaldande substansar, for som vart[6]  funnen[18]  ei tilsynelatande reaksjonsordning[30]  lignande til DHA-forsåpning. Likevel ein mellomtilstand, som den verkeleg DHA-reduksjonsreaksjon følgjer, det vert[7]  bevist av infraraud-spektroskopi på reaksjonar med H–S grupper. Klare infraraud-spektroskopiske skilnader vart[6]  funnen[18]  på oksidasjonsreaksjonar mellom derivata[23] , som er ikkje i stand[19]  eller i stand[19a]  til forma ein C(6)–O–C(3) - ring.

Nota: Norske (Nynorsk) synonym:
(Südwest-)Norwegische (Landsprach-)Synonyme:
  rammesett
rammesamling
 1)  pelletar
brikker [ubest.] [[bo]: mask.+fem.], [[ny]: fem.]
 2)  deuterasjon
deuterering
 3)a)  bindingsgrupper
funksjonelle grupper[32] 
grupper til binding
gruppene til binding (??)
 4)  utbytting
substitusjon
 5)  ; såg ??
følgjeleg
difor
 6)a)b)c)d)e)f)g)h)  vart [ny]
blei [ny],[bo]
 7)  vert [ny]
blir [ny],[bo]
 8)  kunne forfølgjast [ny] [R]
kunne forfylgjast [ny] [R]
kunne verte forfølgt [ny] [Ps.]
kunne verte forfylgt [ny] [Ps.]
kunne verte forfulgt [ny] [Ps.]
kunne verte forfølgd [ny] [Ps.]
kunne verte forfylgd [ny] [Ps.]
ein kunne forfølge [ny] [Ak.]
ein kunne forfølgje [ny] [Ak.]
ein kunne forfylgje [ny] [Ak.]
kunne forfølges [bo] [R.]
kunne bli forfulgt [bo] [Ps.]
en kunne forfølge [bo] [Ak.]
 9)  kunne separerast [ny] [R.]
kunne verte separert [ny] [Ps.]
ein kunne separera [ny] [Ak.]
kunne separeres [bo] [R.]
kunne bli separert [bo] [Ps.]
en kunne separere [bo] [Ak.]
 10)  kan verte brakt [ny] [Ps.]
kan brakast [ny] [R.]
ein kan braka [ny] [Ak.]
kan bli brakt [bo] [Ps.]
kan brakas [bo] [R.]
en kan braka [bo] [Ak.]
 11)  kan verte leitt [ny] [Ps.]
kan verte leidd [ny] [Ps.]
kan leiast [ny] [R.]
ein kan leie [ny] [Ak.]
ein kan leia [ny] [Ak.]
kan bli ledet [bo] [Ps.]
kan ledes [bo] [R.]
en kan lede [bo] [Ak.]
 12)  ein [mask.], ei [fem.], eit [neutr.] [ny]
en [mask.], ei [fem.], et [neutr.] [bo]
 13)  en ... støtte [mask.] [bo]
ei ... støtte [fem.] [bo],[ny]
 14)  avgjerande [ny]
avgjørende [bo]
naudsynleg [ny]
naudsynt [ny]
nødvendig [ny], [bo]
grunnleggande [ny]
grunnleggende [bo]
essensielle [bo],[ny ??]
 15)  dessutan [ny]
dessuten [bo]
 16)  forandra [ny],[bo]
forandret [bo]
 17)  lykkast [ny] [Ps.] [präs.][imperf.][part.perf.]
lukkast [ny] [Ps.] [präs.][imperf.][part.perf.]
lyktes [bo] [Ps.] [imperf.]
 18)a)b)c)  funnen [ny]
funne [ny]
funnet [bo]
 19)  ikkje i stand til [ny]
ikke i stand til [bo]
ushikked å [bo]
 19a)  i stand til [ny],[bo]
shikked å [bo]
 20)  likemolare [bo],[ny]
ekvimolare [bo]
 21)  ustabilitetar [ny]
instabilitetar [ny]
ustabiliteter [bo]
instabiliteter [bo]
 22)  influertast [ny] [R]
vert influert [ny] [Ps.]
influertas [bo] [R]
bli influert [bo] [Ps.]
 23)  derivata [bo] [ny] [pl.best.]
derivaterne [bo] [pl.best.]
 24)  ustabil [bo] [ny]
ikkje stabil [ny]
ikke stabil [bo]
 25)  problema [bo] [ny] [pl.best.]
problemerne [bo] [pl.best.]
 26)  fremgjekk [ny] [imperf.]
fremgikk [bo] [imperf.]
framgikk [bo] [imperf.]
 27)  tungtvatn [ny]
D2O
deuteriumoksid [bo],[ny]
tungtvann [bo]
 28)  hydratisert forma
av vatn solvatisert forma
 29)  CO2
karbondioksid [ny],[bo]
 30)  ei ... ..-ordning [ny],[bo]
en ... ..-ordning [bo]
 31)  NADH =^=: reduserte form av NAD[31a] 
NADH2
 31a)  NAD =^=: oksiderte form av NADH
NAD+ =^=: Nikotinamidadenindinukleotid
 32)  ei ... gruppe [fem.] [bo],[ny]
en ... gruppe [mask.] [bo]
 33)  avhandlingen [mask.] [best.sg.] [bo]
avhandlinga [fem.] [best.sg.] [bo],[ny]
Anm.:
  • [bo] = bokmål ehem. Riksmål
  • [ny] = nynorsk ehem. Landsmål
  • [R] = reflexive Verbform als Passiversatz, meist nur zusammen mit Modalverben
  • [Ps.] = reguläre Passivform
  • [Ak.] = reguläre Aktivform mit "man", "(irgendein)er"

Søkja-orda, Nøkkelorda (keywords) : Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, ESR, NADH, pH, pKs,
aceton, acetyl, aktivering, alkalisk, askorbin, basiskt, band, binding, bis, brikker, butanal, dehydro, deuterasjon, deuterering, diketo, dipolmoment, doktoravhandlinga, elektroniske, elektron, ekstinksjons, energi, enol, forma, forsåpning, fluorescensen, fotometrien, fysiologisk, gulon, grupper, hydrasjonens, hydratisert, hydrolyse, infraraud, integral, interpretasjonen, iso, kalibrering, karboksyl, keto, koeffisient, konsentrasjonar, krystallinsk, løysing, målingar, mellom, nøytralt, område, ordning, oksidasjon, okso, parametrar, pelletar, produktet, radikale, radikal, reaksjonar, redoks, reduksjon, redukton, resonans, ring, samandrag, spalting, spektro, spektroskop, spinn, stabil, stam, standard, syra, tautomerien, temperatur, tilstand, tittelen, titrering, ustabilitetar, utviklinga, verdi, vibrasjon,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.