på norsk (bokmål):Den følgende side (106) ut av (innvielses-)doktoravhandlingen[33]  med tittelen

UNDERSØKELSER TIL

REAKSJONER FRA DEHYDROASKORBIN- OG DIKETOGULONSYRE

VED HJELP AV KALKULATOR STØTTET INFRARØDSPEKTROSKOPI (tysk)

presentert ved Detlef Pagel (født i Hermannstein, Wetzlar Landkrets (Kreis Wetzlar), Tyskland)

Giessen 1992

ble[6]  maskenskrivet og oversatt ved og ble[6]  stilt inn i World Wide Web (verdenen vid vev) med vennlig tillatelse av forfatteren ©2018.
Passivform des Satzes ist ungeprüft (siehe Schwedisch-Nota: [1])
passive voice of the sentence is unproofed (see swedish nota: [1])

106

5 Sammendrag

I denne doktoravhandling ble[6]  undersøkt både, oksidasjon og reduksjon av askorbinsyre / dehydroaskorbinsyre redoks system, og alkalisk hydrolyse fra dehydroaskorbinsyre (DHA) til diketogulonsyre (DKG). Ved hjelp av den konstatert båndparametre, standard- og kalibreringsspektra fra den infrarød målinger i substanser, som inneholder H–O- og C=O-bindingsgrupper[3] , erfart både metodikken å observere reaksjonene med infrarødspektroskopi og interpretasjonen en nødvendig[14]  støtte[13] .

I denne sammenheng ble[6]  studert keto-enol tautomeriens problemerne[25]  hos acetylaceton (2,4-Pentandion) og (iso-)askorbinsyrer. Det dessuten[15]  viste seg, at kvadratrotverdiene av den integral ekstinksjonskoeffisient av O=C-strekk-vibrasjonsmodi som er proporsjonal til dipolmoment-forandringer, forandret[16]  seg sammenlignbar ved substitusjon[4]  av tilgrensende bindingsgrupper[3] . Hydrasjonens fenomenet av keto-grupper kunne bli forfulgt[8]  med infrarødspektroskopi hos et enkel molekyl (butanal). Hos dehydroaskorbinsyrer i løsning interpretasjonen er enda flertydig på grunn av adskillige gjensidig påvirkende effekter. Imidlertid, klar forskjeller fremgikk[26]  i H–O- og O=C-strekk-vibrasjonsområde mellom krystallinsk bis-DHA og hydratisert[28]  formen av DHA. Utvetydig deuterasjon[2]  av HO grupper lyktes[17] bis-DHA-en. For DHA-ens forsåpningsprosessen ble[6]  funnet[18]  ut temperatur- og pH-avhengige sammenhenger med en aktiveringsenergi av 79,3 kJ/mol. Ved hjelp av den elektronisk databehandling (EDB) en kunne separere[9]  fra D2O[27]  løsningerne opp til tre infrarød standard spektra, nemlig fra DHA, DKG og en enda redukton lignende substans. Den ved pH-titrering og infrarødspektroskopi undersøkt pKs-verdi av forsåpnings-produktet (DKG) svarer til kjente pKs-verdier av okso-karboksylsyrer. Utviklingen av CO2[29]  i spektra av pelleter[1]  kan bli ledet[11]  tilbake på dekarboksylerend DKG. Imidlertid, DKG er enda temmelig stabil i høy konsentrasjoner i løsning på 37°C. DKG-spaltingsreaksjoner ble[6]  kvalitativ undersøkt, avgående fra DKG-stamløsninger også i nøytralt eller basiskt pH-område, utenfor med infrarødspektroskopien, stille med spektrofotometrien, fluorescensen og også (ESR) elektron spinn resonans spektroskopien. Den på høy pH-verdi fra DHA også som fra DKG seg utviklet, rubin-røde, mot luft-innflytelser ustabil[24]  substans, kan bli brakt[10]  i sammenheng med radikale prosesser. Det ble[6]  funnet[18]  et ESR-signal, som peker på R–O­-radikal.

Det er problematisk at reduksjon og oksidasjon bli influert[22]  på ustabiliteter[21]  av DHA og DKG. [5]  ekvimolare[20]  NADH[31]  konsentrasjoner reduserer bare ufullstendig DHA-en i den fysiologisk pH-område på grunn av den ytterligere DHA-forsåpning. Den samme gjelder for reduksjoner ved H–S grupper inneholdende substanser, for som ble[6]  funnet[18]  en tilsynelatende reaksjonsordning[30]  lignende til DHA-forsåpning. Imidlertid en mellomtilstand[34] , som den virkelig DHA-reduksjonsreaksjon følger, det blir[7]  bevist av infrarødspektroskopi på reaksjoner med H–S grupper. Klare infrarødspektroskopiske forskjeller ble[6]  funnet[18]  på oksidasjonsreaksjoner mellom derivaterne[23] , som er ushikket[19]  eller shikket[19a]  å forme en C(6)–O–C(3) - ring.
Nota: Norske (Bokmål) synonymer:
Norwegische (Buchsprach-)Synonyme:
  rammesett
rammesamling
 1)  pelleter
brikker [ubest.] [[bo]: mask.+fem.], [[ny]: fem.]
 2)  deuterasjon
deuterering
 3)  bindingsgrupper
funksjonelle grupper[32] 
 4)  utbytting
substitusjon
 5) 
følgelig
derfor
 6)a)b)c)d)e)f)g)h)  ble [bo]
blei [ny],[bo]
 7)  vert [ny]
blir [ny],[bo]
 8)  kunne forfølges [bo] [R.]
kunne bli forfulgt [bo] [Ps.]
en kunne forfølge [bo] [Ak.]
kunne forfølgjast [ny] [R]
kunne forfylgjast [ny] [R]
kunne verte forfølgt [ny] [Ps.]
kunne verte forfylgt [ny] [Ps.]
kunne verte forfulgt [ny] [Ps.]
kunne verte forfølgd [ny] [Ps.]
kunne verte forfylgd [ny] [Ps.]
ein kunne forfølge [ny] [Ak.]
ein kunne forfølgje [ny] [Ak.]
ein kunne forfylgje [ny] [Ak.]
 9)  kunne separeres [bo] [R.]
kunne bli separert [bo] [Ps.]
en kunne separere [bo] [Ak.]
kunne separerast [ny] [R.]
kunne verte separert [ny] [Ps.]
ein kunne separera [ny] [Ak.]
 10)  kan bli brakt [bo] [Ps.]
kan brakas [bo] [R.]
en kan braka [bo] [Ak.]
kan verte brakt [ny] [Ps.]
kan brakast [ny] [R.]
ein kan braka [ny] [Ak.]
 11)  kan bli ledet [bo] [Ps.]
kan ledes [bo] [R.]
en kan lede [bo] [Ak.]
kan verte leitt [ny] [Ps.]
kan verte leidd [ny] [Ps.]
kan leiast [ny] [R.]
ein kan leie [ny] [Ak.]
ein kan leia [ny] [Ak.]
 12)  en [mask.], ei [fem.], et [neutr.] [bo]
ein [mask.], ei [fem.], eit [neutr.] [ny]
 13)  en ... støtte [mask.] [bo]
ei ... støtte [fem.] [bo],[ny]
 14)  avgjørende [bo]
avgjerande [ny]
nødvendig [ny],[bo]
naudsynleg [ny]
naudsynt [ny]
grunnleggende [bo]
grunnleggande [ny]
essensielle [bo],[ny ??]
 15)  dessuten [bo]
dessutan [ny]
 16)  forandret [bo]
forandra [ny],[bo]
 17)  lyktes [bo] [Ps.] [imperf.]
lykkast [ny] [Ps.] [präs.][imperf.][part.perf.]
lukkast [ny] [Ps.] [präs.][imperf.][part.perf.]
 18)a)b)c)  funnet [bo]
funnen [ny]
funne [ny]
 19)  ushikked å [bo]
ikke i stand til [bo]
ikkje i stand til [ny]
 19a)  i stand til [ny],[bo]
shikked å [bo]
 20)  likemolare [bo],[ny]
ekvimolare [bo]
 21)  ustabiliteter [bo]
instabiliteter [bo]
ustabilitetar [ny]
instabilitetar [ny]
 22)  influertas [bo] [R]
bli influert [bo] [Ps.]
influertast [ny] [R]
vert influert [ny] [Ps.]
 23)  derivaterne [bo] [pl.best.]
derivata [bo] [ny] [pl.best.]
 24)  ustabil [bo] [ny]
ikke stabil [bo]
ikkje stabil [ny]
 25)  problemerne [bo] [pl.best.]
problema [bo] [ny] [pl.best.]
 26)  fremgikk [bo] [imperf.]
framgikk [bo] [imperf.]
fremgjekk [ny] [imperf.]
 27)  tungtvann [bo]
D2O
deuteriumoksid [ny],[bo]
tungtvatn [ny]
 28)  hydratisert formen
av vann solvatisert formen
 29)  CO2
karbondioksid [ny],[bo]
 30)  en ... ..-ordning [bo]
ei ... ..-ordning [ny],[bo]
 31)  NADH =^=: reduserte form av NAD[31a] 
NADH2
 31a)  NAD =^=: oksiderte form av NADH
NAD+ =^=: Nikotinamidadenindinukleotid
 32)  en ... gruppe [mask.] [bo]
ei ... gruppe [fem.] [bo],[ny]
 33)  avhandlingen [mask.] [best.sg.] [bo]
avhandlinga [fem.] [best.sg.] [bo],[ny]
 34)  mellomstadium (Lit.)
mellomtilstand
Anm.:
  • [bo] = bokmål ehem. Riksmål
  • [ny] = nynorsk ehem. Landsmål
  • [R] = reflexive Verbform als Passiversatz, meist nur zusammen mit Modalverben
  • [Ps.] = reguläre Passivform
  • [Ak.] = reguläre Aktivform mit "man", "(irgendein)er"

Søkeordene, Nøkkelordene (keywords) : Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, ESR, NADH, pH, pKs,
aceton, acetyl, aktivering, alkalisk, askorbin, basiskt, bånd, binding, bis, brikker, butanal, dehydro, deuterasjon, deuterering, diketo, dipolmoment, doktoravhandlingen, elektronisk, elektron, ekstinksjons, energi, enol, formen, forsåpning, fluorescensen, fotometrien, fysiologisk, gulon, grupper, hydrasjonens, hydratisert, hydrolyse, infrarød, integral, interpretasjonen, iso, kalibrering, karboksyl, keto, koeffisient, konsentrasjoner, krystallinsk, løsning, målinger, mellom, nøytral, område, ordning, oksidasjon, okso, parametre, pelleter, produktet, radikale, radikal, reaksjoner, redoks, reduksjon, redukton, resonans, ring, sammendrag, spalting, spektro, spektroskop, spinn, stabil, stam, standard, syre, tautomerien, temperatur, tilstand, tittelen, titrering, ustabiliteter, utviklingen, verdi, vibrasjon,
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.