Prūsiska bilā: Ripīnti pāusan (106) ast pirmas doktōras dīlas018)  delīks. Tēman ast:

STUDĪSNAS001)  PRĒI REAKCIŌNINS

EZZE DEHĪDROASKORBĪN- BE DIKĒTOGULŌNRŪGTU

SĒN021)  PAGALBAN KŌMPIUTERIS-ENLAIKĀTAS PŌWURMI (PW)011) -SPEKTROSKŌPIJAS

(Miksiskai)

preistatīnts pra002)  Detlefan Pagelan (Detlef Pagel) (gimmuns ēn003)  Hermannsteinei, ēn Wetzlaris Mūterei (im Kreis Wetzlar), ēn Mikskātautai)

Giessen 1992

bēi mašīnispeisātan005)  be tulkautan pra002)  autōran be sadīntan na004)  glōbalin006)  tīnklin (World Wide Web) sēn autōras etnīwingismu enwarīnseņu ©2017.


Entwurf, Plan - draft - prōjaktan
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Sentēnsnā

En šismu disertaciōnei, kāigi askorbīn rūgtas / dehīdroaskorbīn rūgtas redōksosistēmas oksidaciōni be redukciōni, tīt dīgi iz dehīdroaskorbīn rūgtas (DHA-as) pa dikētogulōn rūgtu (DKG-u) alkāliskas031)  hidrolīzi bēi enlaukītas. Sen021)  pagalban pagaūnintin līntin parāmeterin, stāndardas- be kalibrīsnas029) -spektran iz pōwurmi011) -mattausnans032)  prēi H–O be C=O sēisnan gruppins034)  turīntins ēn sin substāncins, kāigi reakciōnin pōwurmi011) - spektroskōpiskas nadirīsnas metōdiki030) , tīt dīgi (iz)eiskinsnā gaūwa astiskan etsparāsnan.

En šismu kōntekstu, kēto-enōlas tautomērijas prōblamai bēi enlaukitāi prēi acetilacetōnan be (izo-)askorbīnrūgtans. Tālis pawaidinna si, kāi O=C tensīlas033)  dribbinsnas mōdin019)  integrālas ekstinkciōnis drāugidilāntis kwadrātiskas saknis wertis, kawīdas ast prōporciōnalas prei dwipōlas022)  mōmentas kitawīdinsnans, kitawīdina si perlīginaminai020)  pra002)  kaimīniskan (/kaimīn-)sēisnan gruppin034a)  ersadīnsenin. Kētogruppin hidrataciōnis fenōmenan mazēi būtwei perrīptan prēi aīnan ainuntan molēkelin017)  (Būtanāls) pōwurmi011) -spektroskōpiskai(/spektraskōpiskai ??). Prēi dehīdroaskorbīn rūgtans en skāistu014) , eiskinsnā015)  ast dabber niainapresliskai016)  delli endīlinantin si efektan paggan. Šlāit eiskwāi šlaitintāi padāi si ēn010)  H–O be O=C iztensīlas033)  dribbinsnas012)  areālu sirzdau kristalliskas bis-DHA be hidrātušas DHA fōrmis. Ainapresliskai007)  HO-gruppin bis-DHA deuterācija009)  izpalla008) . Ezze temperatūrei be pH perlānkes sēisnas sen021)  gunnawingiskas energījan 79.3 kJ/mol ast eiskīwušas prei DHA-sapōnifikaciōnis prōcesan. Sen021)  elaktrōniskasis dātan perteikāisnas (EDP)
pagalban ērgi trins (3) pōwurmi011) -stāndardasspektrai mazēi būtwei šlaitintāi iz D2O-etwērpsenins Šāi ast DHA, DKG be ainā papilnimina reduktōnan-paligī substānci. Pēr sapōnifikaciōnis patikīntan (DKG) pKr wertē, eiskīwusi sen021)  pH-tītraciōnin be pōwurmi011) -spektroskōpijan, etbilāi ōksokarbōnrūgtan waīstanins pKr-wertīmans. CO2 tiksnā en tablattin spektramans mazēi būtwei etwārtai westā prēi dekarboksilīntin DKG. Šlāit prei 37°C023)  en aūktans kōncentraciōnins en zōluciōnin DKG ast dabber gāncai stabīlai. Pagaūnint025)  iz DKG-mūtiszōluciōnin024) , DKG dekompōziciōnisreakciōnis bēi enlaukītas kwalitatīwai dīgi neutrālin be bāziskan pH interwallin, izimmantei sen pōwurmi011) -spektroskōpijan dīgi dabber sen spektrālasfotomētrijan, fluōrascēncis-spektroskōpijan be dīgi (EPR) elaktrōparamagnētiskas rezonāncijas-spektroskōpijan. Kāigi iz DHA tīt dīgi iz DKG, ainā rubīni-wūrmi substānci etwijāi si prei aūktan pH wertin. Tenā ast nistabīla preīkin026)  winnas endīlinsnans be tenā mazzi būtwei sadintā ēn radikāliskan prōcesan kōntekstan. Aīns EPR-signālin bēi aupaltan indicīnti prēi027)  R–O­-radikālins.

Ast brendu, kāi redukciōni be ōksidaciōni ast endīlintas pra002)  DHA- be DKG-nistabilitātins. Stesse paggan, papilniminasis DHA-sapōnifikaciōnis paggan, ekwimūlsiskas NADH kōncentraciōnis tēr nigāncai mazzina028)  DHA en fiziolōgiskān pH-interwallin. Stawīds paai gilaūja prēi redukciōnins pra002)  H–S - gruppin turīntins ēn sin substāncins, pēr kans akiwīstan reakciōnistāikan palīgus prei DHA-sapōnifikaciōnin bēi aupaltan. Šlāit sen021)  reakciōnins pra002)  H–S - gruppins, pōwurmi011) -spektroskōpiskai ast enwaidintā ainā sirzdaubusnā, kawīdsei stāi reālai DHA-redukciōnisreakciōni rīpja. Eiskwāi pōwurmi011) -spektroskōpiskai šlaitintāi bēi aupaltāi prēi ōksidaciōnisreakciōnins sirzdau izwessenins, ka ast nienwarīntan adder enwarīntan teikātun C(6)–O–C(3) - prēipirstas.
Nota:
Nōtisna:000) 
Prūsiskai sinōnimai:
Preussische Synonyme:
 000)  ebzentlisenis
endirīsenis
nōtisna
pawakīsenis
 001)  studisnā, [Pl.]: studīsnas
enlaukisnā, [Pl.]: enlaukīsnas
izlaukisnā, [Pl.]: izlaukīsnas
 002)  pra
prō
 003)  gimmuns ēn Hermannsteinei
gīmsenes wāiss; Hermannsteini
 004)  na
 005)  mašīnisdrukkautan
mašīnispeisātan
 006)  glōbalin
swītanplattu
swītanebimānti
 007)  ainapresliskai
ainazentliskai
 008)  izpalla
bēi izpalawīngei
 009)  deuterācija
dēuterācija
deuteraciōni
dēuteraciōni
 010)  en
ēn
 011)  pōwurmi
infrawurmi
 012)  dribbinsnā
dribinsnā
wipsnā
wipracija
 013)  CO2
anglis dwaideginīds
anglis diōksids
 014)  skāistu
zōluciōnei
etwērpsenu
 015)  eiskinsnā
interprētacioni
 016)  niainapresliskai
niainazentliskai
 017)  molēkelin
mōlekulin
mōlekuliskan (tula-atōmiskan) substāncin
 018)  doktōras dīlas
disertaciōnis
 019)  mōdin
wīdan
pērgimin
 020)  perlīginaminai
palīginaminai
 021)  sen
sēn
 022)  dwipōlas
dwaipōlas
dipōlas
 023)  prei 37°C
prei temperatūrin zūrgi 37°C
 024)  mūtiszōluciōnin
rezērwiszōluciōnin
 025)  pagaūnint
pagaūwingei
prēi pagaūsenin
en pirmasmu zāngan
 026)  preīkin
prīkin
prīki
 027)  indicīnti prēi
sen autengīnsenin prēi
 028)  mazzina
lāustina
 029)  kalibrīsnas
kalibrītas
 030)  metodolōgija
metōdiki
 031)  alkāliskas
bāziskas
 032)  mattausnans
mattautans
mīrisnans
 033)  iztensīlas
tensīlas
 034)  sēisnan gruppins
funkciōnalins gruppins
 034a)  sēisnan gruppin
funkciōnalin gruppin

Klaūtalaswirdāi listi
(list of keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EDP, EPR, NADH, pH, pKr,
acetōnan, acetil, areālu, askorbīn, bāziskan, bis, būtanāls, dehīdro, dekompōziciōnis, deuterācija, dikēto, disertaciōnis, dwipōlas, doktōras, drāugidilāntis, dribbinsnas, eiskinsnā, ekstinkciōnis, elaktrōniskasis, elaktrō, energījan, enōlas, etwērpsenins, fiziolōgiskān, fluōrascēncis, fotomētrijan, gruppins, gulōn, gunnawingiskas, hidrataciōnis, hidrolīzi, infrawurmi, integrālas, izeiskinsnā, izo, kalibrīsnas, karboksilīntin, kēto, kōncentraciōnins, kristalliskas, līntin, mattausnans, mōmentas, mūtis, neutrālin, ōksidaciōni, ōkso, paramagnētiskas, parāmeterin, pirmas, pōwurmi, prēipirstas, patikīntan, radikāliskan, radikālins, reakciōnins, redōkso, redukciōni, reduktōnan, rezonāncijas, rūgtas, sapōnifikaciōnis, sēisnan, sentēnsnā, sirzdau, skāistu, spektrālas, spektroskōpiskas, stabīlai, stabilitātins, stāndardas, tablattin, tāikan, tautomērijas, tēman, temperatūrei, tensīlas, tiksnā, tītraciōnin, wertis,
Haftungsausschluss
free counters
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.