Prūsiska bilā: Ripīnti pāusan (106) ast pirmas doktōras dīlas[018]  delīks. Tēman ast:

STUDĪSNAS[001]  PRĒI REAKCIŌNINS

EZZE DEHĪDROASKORBĪN- BE DIKĒTOGULŌNRŪGTU

SĒN[021]  PAGALBAN KŌMPIUTERIS-ENLAIKĀTAS PŌWURMI (PW)[011] -SPEKTROSKŌPIJAS

(Miksiskai)

preistatīnts pra[002]  Detlefan Pagelan (Detlef Pagel) (gimmuns ēn[003]  Hermannsteinei, ēn Wetzlaris Mūterei (im Kreis Wetzlar), ēn Mikskātautai)

Giessen 1992

bēi mašīnispeisātan[005]  be tulkautan pra[002]  autōran be sadīntan na[004]  glōbalin[006]  tīnklin (World Wide Web) sēn autōras etnīwingismu enwarīnseņu © 2017-2022.


Entwurf, Plan - draft - prōjaktan
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Sentēnsnā

En šismu disertaciōnei, kāigi askorbīn rūgtas / dehīdroaskorbīn rūgtas redōksosistēmas oksidaciōni be redukciōni, tīt dīgi iz dehīdroaskorbīn rūgtas (DHA-as) pa dikētogulōn rūgtu (DKG-u) alkāliskas[031]  hidrolīzi bēi enlaukītas. Sen[021]  pagalban pagaūnintin līntin parāmeterin, stāndardas- be kalibrīsnas[029] -spektran iz pōwurmi[011] -mattausnans[032]  prēi H–O be C=O sēisnan gruppins[034]  turīntins ēn sin substāncins, kāigi reakciōnin pōwurmi[011] - spektroskōpiskas nadirīsnas metōdiki[030] , tīt dīgi (iz)eiskinsnā gaūwa astiskan etsparāsnan.

En šismu kōntekstu, kēto-enōlas tautomērijas prōblamai bēi enlaukitāi prēi acetilacetōnan be (izo-)askorbīnrūgtans. Tālis pawaidinna si, kāi O=C tensīlas[033]  dribbinsnas mōdin[019]  integrālas ekstinkciōnis drāugidilāntis kwadrātiskas saknis wertis, kawīdas ast prōporciōnalas prei dwipōlas[022]  mōmentas kitawīdinsnans, kitawīdina si perlīginaminai [020]  pra[002]  kaimīniskan (/kaimīn-)sēisnan gruppin[034A]  ersadīnsenin. Kētogruppin hidrataciōnis fenōmenan mazēi būtwei perrīptan prēi aīnan ainuntan molēkelin[017]  (Būtanāls) pōwurmi[011] -spektroskōpiskai(/spektraskōpiskai ??). Prēi dehīdroaskorbīn rūgtans en skāistu[014] , eiskinsnā[015]  ast dabber niainapresliskai[016]  delli endīlinantin si efektan paggan. Šlāit eiskwāi šlaitintāi padāi si ēn[010]  H–O be O=C iztensīlas[033]  dribbinsnas[012]  areālu sirzdau kristalliskas bis-DHA be hidrātušas DHA fōrmis. Ainapresliskai[007]  HO-gruppin bis-DHA deuterācija[009]  izpalla[008] . Ezze temperatūrei be pH perlānkes sēisnas sen[021]  gunnawingiskas energījan 79.3 kJ/mol ast eiskīwušas prei DHA-sapōnifikaciōnis prōcesan. Sen[021]  elaktrōniskasis dātan perteikāisnas (EDP)
pagalban ērgi trins (3) pōwurmi[011] -stāndardasspektrai mazēi būtwei šlaitintāi iz D2O-etwērpsenins Šāi ast DHA, DKG be ainā papilnimina reduktōnan-paligī substānci. Pēr sapōnifikaciōnis patikīntan (DKG) pKr wertē, eiskīwusi sen[021]  pH-tītraciōnin be pōwurmi[011] -spektroskōpijan, etbilāi ōksokarbōnrūgtan waīstanins pKr-wertīmans. CO2 tiksnā en tablattin spektramans mazēi būtwei etwārtai westā prēi dekarboksilīntin DKG. Šlāit prei 37°C[023]  en aūktans kōncentraciōnins en zōluciōnin DKG ast dabber gāncai stabīlai. Pagaūnint[025]  iz DKG-mūtiszōluciōnin[024] , DKG dekompōziciōnisreakciōnis bēi enlaukītas kwalitatīwai dīgi neutrālin be bāziskan pH interwallin, izimmantei sen pōwurmi[011] -spektroskōpijan dīgi dabber sen spektrālasfotomētrijan, fluōrascēncis-spektroskōpijan be dīgi (EPR) elaktrōparamagnētiskas rezonāncijas-spektroskōpijan. Kāigi iz DHA tīt dīgi iz DKG, ainā rubīni-wūrmi substānci etwijāi si prei aūktan pH wertin. Tenā ast nistabīla preīkin[026]  winnas endīlinsnans be tenā mazzi būtwei sadintā ēn radikāliskan prōcesan kōntekstan. Aīns EPR-signālin bēi aupaltan indicīnti prēi[027]  R–O­-radikālins.

Ast brendu, kāi redukciōni be ōksidaciōni ast endīlintas pra[002]  DHA- be DKG-nistabilitātins. Stesse paggan, papilniminasis DHA-sapōnifikaciōnis paggan, ekwimūlsiskas NADH kōncentraciōnis tēr nigāncai mazzina[028]  DHA en fiziolōgiskān pH-interwallin. Stawīds paai gilaūja prēi redukciōnins pra[002]  H–S - gruppin turīntins ēn sin substāncins, pēr kans akiwīstan reakciōnistāikan palīgus prei DHA-sapōnifikaciōnin bēi aupaltan. Šlāit sen[021]  reakciōnins pra[002]  H–S - gruppins, pōwurmi[011] -spektroskōpiskai ast enwaidintā ainā sirzdaubusnā, kawīdsei stāi reālai DHA-redukciōnisreakciōni rīpja. Eiskwāi pōwurmi[011] -spektroskōpiskai šlaitintāi bēi aupaltāi prēi ōksidaciōnisreakciōnins sirzdau izwessenins, ka ast nienwarīntan adder enwarīntan teikātun C(6)–O–C(3) - prēipirstas.
Nota:
Nōtisna:[000] 
Prūsiskai sinōnimai:
Preussische Synonyme:
 [000]  ebzentlisenis
endirīsenis
nōtisna
pawakīsenis
 [001]  studisnā, [Pl.]: studīsnas
enlaukisnā, [Pl.]: enlaukīsnas
izlaukisnā, [Pl.]: izlaukīsnas
 [002]  pra
prō
 [003]  gimmuns ēn Hermannsteinei
gīmsenes wāiss; Hermannsteini
 [004]  na
 [005]  mašīnisdrukkautan
mašīnispeisātan
 [006]  glōbalin
swītanplattu
swītanebimānti
 [007]  ainapresliskai
ainazentliskai
 [008]  izpalla
bēi izpalawīngei
 [009]  deuterācija
dēuterācija
deuteraciōni
dēuteraciōni
 [010]  en
ēn
 [011]  pōwurmi
infrawurmi
 [012]  dribbinsnā
dribinsnā
wipsnā
wipracija
 [013]  CO2
anglis dwaideginīds
anglis diōksids
 [014]  skāistu
zōluciōnei
etwērpsenu
 [015]  eiskinsnā
interprētacioni
 [016]  niainapresliskai
niainazentliskai
 [017]  molēkelin
mōlekulin
mōlekuliskan (tula-atōmiskan) substāncin
 [018]  doktōras dīlas
disertaciōnis
 [019]  mōdin
wīdan
pērgimin
 [020]  perlīginaminai
palīginaminai
 [021]  sen
sēn
 [022]  dwipōlas
dwaipōlas
dipōlas
 [023]  prei 37°C
prei temperatūrin zūrgi 37°C
 [024]  mūtiszōluciōnin
rezērwiszōluciōnin
 [025]  pagaūnint
pagaūwingei
prēi pagaūsenin
en pirmasmu zāngan
 [026]  preīkin
prīkin
prīki
 [027]  indicīnti prēi
sen autengīnsenin prēi
 [028]  mazzina
lāustina
 [029]  kalibrīsnas
kalibrītas
 [030]  metodolōgija
metōdiki
 [031]  alkāliskas
bāziskas
 [032]  mattausnans
mattautans
mīrisnans
 [033]  iztensīlas
tensīlas
 [034]  sēisnan gruppins
funkciōnalins gruppins
 [034A]  sēisnan gruppin
funkciōnalin gruppin

Klaūtalaswirdāi listi
(list of keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EDP, EPR, NADH, pH, pKr,
acetōnan, acetil, areālu, askorbīn, bāziskan, bis, būtanāls, dehīdro, dekompōziciōnis, deuterācija, dikēto, disertaciōnis, dwipōlas, doktōras, drāugidilāntis, dribbinsnas, eiskinsnā, ekstinkciōnis, elaktrōniskasis, elaktrō, energījan, enōlas, etwērpsenins, fiziolōgiskān, fluōrascēncis, fotomētrijan, gruppins, gulōn, gunnawingiskas, hidrataciōnis, hidrolīzi, infrawurmi, integrālas, izeiskinsnā, izo, kalibrīsnas, karboksilīntin, kēto, kōncentraciōnins, kristalliskas, līntin, mattausnans, mōmentas, mūtis, neutrālin, ōksidaciōni, ōkso, paramagnētiskas, parāmeterin, pirmas, pōwurmi, prēipirstas, patikīntan, radikāliskan, radikālins, reakciōnins, redōkso, redukciōni, reduktōnan, rezonāncijas, rūgtas, sapōnifikaciōnis, sēisnan, sentēnsnā, sirzdau, skāistu, spektrālas, spektroskōpiskas, stabīlai, stabilitātins, stāndardas, tablattin, tāikan, tautomērijas, tēman, temperatūrei, tensīlas, tiksnā, tītraciōnin, wertis,
Haftungsausschluss
free counters
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.