český jazyk: Následující stránka (106) ze zahajovací disertační práce[17]  s názvem

VÝZKUMY O

REAKCE Z KYSELINY DEHYDROASKORBOVÉ A DIKETOGULONOVÉ

S POMOCÍ INFRAČERVENÉ (IČ) SPEKTROSKOPIE PODPOROVANÉ POČÍTAČEM (Německý)

předložená Detlefem Paglem (Detlef Pagel) (narozen v[15]  Hermannsteinu / v okrese Wetzlaru (im Kreis Wetzlar), Německo)

Gießen (/ Giessen) 1992

byla napsána a přeložena autorem, a uvedena do Celosvětové Sítě (World Wide Web) s laskavým svolením autora © 2015-2022.
... unfertiger Entwurf; unready draft; nepřipravený návrh ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft (Textvorlage = Slowenisch)
All red and green colored words are unproofed

106

5 Shrnutí[13] 

V této práci byly analyzovány jak oxidace a redukce (redoxní systému[1] ) kyseliny askorbové / kyseliny dehydroaskorbové, tak alkalická hydrolýza z kyseliny dehydroaskorbové do kyseliny diketogulonové[2] . S pomocí zjištěných parametrů (od) pásu, standardních a kalibračních spektr z infračervených měření na substancí, které obsahují vazebné skupiny (od) H–O a C=O, tak metodika k infračervené spektroskopické pozorování reakcí jakož i interpretace zažily značnou podporu.

V tomto kontextu byly studovány problémy keto-enol tautomerie acetylacetonu a kyselin (iso-)askorbové. Dále se ukázalo, že hodnoty druhé odmocniny[20]  z integrálního extinkčního koeficientu vibračních módů O=C valencí[21] , které jsou úměrné ke[18]  změnám dipólového momentu, změnily[19]  se srovnatelně substitucí sousedních vazebných skupin. Fenomén hydratace keto-skupiny mohl být následovan IČ-spektroskopicky na jedné jednoduché molekuly (Butanal). Při dehydroaskorbových kyselinách v roztoku, interpretace je stále nejednoznačné kvůli několika efektům vzájemného vlivu. Však jasné rozdíly mezi krystalickou bis-DHA a hydratovanou formou (od) DHA vyplývaly z rozsahu vibrace od H–O- a C=O-roztahování[6] . Jednoznačně, deuterace HO-skupin podařila se při bis-DHA. Funkční souvislostí teploty a pH[11]  s aktivační energií 79,3 kJ / mol byly zjištěny pro[5]  proces[4]  saponifikace (od) DHA. S pomocí elektronického zpracování dat (EZD) mohla být oddělena z roztoků (od) D2O, až po[8]  tři infračervená standardná spektra, a to: (od) DHA, (od) DKG a (od) jedné přídavné redukton-podobné substance. Hodnota (od) pKk pro saponifikační produkt (DKG), vyšetřována s pH titrací a infračervenou spektroskopií, odpovídá známým hodnotám (od) pKk oxo-karboxylových kyselin. Vývoj[7]  (od) CO2 ve spektrech (od) tablet může být veden zpět na DKG, která dekarboxylována. Nicméně, DKG je stále poměrně stabilní při vysokých koncentracích v roztoku u teplot 37 °C. Začínaje ze zásobního roztoku (od) DKG, rozkladné reakce (od) DKG byly analyzovány kvalitativně také v neutrální a bazické oblasti (od) pH, kromě infračervené spektroskopie navíc se[14]  spektrofotometrií, s fluorescenční spektroskopií, a také s elektronová paramagnetická rezonanční[10]  spektroskopií. Z[16]  obou DHA a DKG, rubínově červená substance vznikla při vysoké hodnotě pH. Ta je nestabilní proti vzdušným vlivům a může být spojena s radikální procesy. Jeden EPR-signál byl nalezen, což nasvědčuje na R–O­-radikálech.

Problematické je, že nestability od DHA a DKG ovlivňují na redukci a oxidaci. Proto ekvimolární koncentrace (od) NADH pouze neúplně redukují DHA ve[15]  fyziologické oblasti pH kvůli přídavné DHA-saponifikaci. Totéž platí pro redukce substancemi obsahující H–S-skupinu, pro které byl nalezen zdánlivá řáda reakce podobné jako saponifikace (od) DHA. Však[12] , mezistav, kterému skutečný[9]  redukční reakce (od) DHA následuje, je IČ-spektroskopicky dokázaly při reakci se[14]  skupin (od) H-S. Jasné infračervené spektroskopické rozdíly byl nalezen při oxidačních reakcích mezi deriváty, které jsou neschopný nebo schopný k cyklisaci (od) C(6)–O–C(3).
Nota:
Česka synonyma
Tschechische Synonyme:
 1)  systému oxidačně redukční
redoxní systému
 2)  do kyseliny diketogulonové
na kyselinu diketogulonovou
kontextu -->
 4)  postup
proces
 5)  pro
za
 6)  roztahování
natahování
valenční
protažení
 7)  vývoj [m.] ... může být veden ...
evoluce [f.] ... může být vedena ...
 8)  až po [+AKK.] tři ... standardná spektra
do [+GEN.] tři ... standardných spektr
 9)  skutečný
pravý
 10)  elektronová paramagnetická rezonance (EPR)
elektronová spinová rezonance (ESR)
 11)  pH
potenciál vodíku
vodíková index
vodíkový exponent
 12)  však
avšak
 13)  resumé
shrnutí
 14)  se (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž") oder vor Konsonantengruppen; Verwechselungsgefahr mit Reflexivpronomen)
s (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 15)  ve (nur vor stimmlosem Konsonant (z.B. "F", "V", "W") oder vor Konsonantengruppen)
v (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor stimmhaftem Konsonant)
 16)  ze (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž") oder vor Konsonantengruppen)
z (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 17)  z(e) ... disertační práce
z(e) ... doktorské disertační práce (DDP)
z(e) ... disertace
 18)  ke (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž") oder vor Konsonantengruppen)
k (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 19)  měnily se
změnily se
 20)  druhé odmocniny
pro druhou odmocninu
 21)  O=C valenčních vibračních módů
vibračních módů O=C valencí

Klíčová slova
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, ESR, NADH, pH, pKk,
acetonu, acetyl, aktivační, alkalická, askorbové, bazické, bis, butanal, cyklisaci, červená, červených, dehydro, deuterace, diketo, dipólového, disertační, elektronického, elektronová, energií, enol, extinkčního, fluorescenční, fotometrií, fyziologické, gulonové, hodnota, hydratace, hydratovanou, hydrolýza, infra, integrálního, interpretace, iso, kalibračních, karboxylových, keto, krystalickou, kyselin, mezi, měření, módů, momentu, názvem, neschopný, nestability, neutrální, oxidace, oxidačních, oxo, paramagnetická, parametrů, pásu, produkt, radikálech, radikální, reakce, redoxní, redukci, redukton, resumé, rezonanční, rozkladné, rozsahu, roztoku, saponifikaci, saponifikační, schopný, shrnutí, skupin, spektr, spektroskopií, spektroskopické, stabilní, standardních, stav, tablet, tautomerie, teplot, titrací, vazebné, vibrace, vibračních, vývoj, výzkumy, zahajovací, zásobního,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.