Türkçe:Sonraki sayfa (106) doktora tezinin bir bölümüdür. Doktora tez başlığı11) :

HESAP MAKİNESİ DESTEKLİ INFRARED 1)  (IR) SPEKTROSKOPİ İLE

DEHİDRO ASKORBİK VE DİKETO GULONİK ASİTTEN TEPKİMELERİNE3) 

ARAŞTIRMALAR (Almanca)

Detlef Pagel tarafından sunuldu12)  (Hermannstein, Wetzlar İlçesi (Kreis Wetzlar), Almanya'da doğumlu14) )

1992 yılında Giessen

Bu sayfa, yazar tarafından daktilo edildi, ve çevrildi28)  ve dostça izniyle, dünya çapında ağının (World Wide Web) içine yerleştirildi, ©2015.

106

5 Özet

Bu tezde hem askorbik asit dehidroaskorbik asit redoks sisteminin oksidasyonu ve redüksiyonu, hem5)  de dehidroaskorbik asitten (DHA'ten) diketogulonik aside (DKG'e) (karşı32) ) bazik hidroliz30)  incelendi(ler). H–O ve C=O bağın gruplarını31)  içeren34)  maddelerde kızılötesi1)  ölçümlerden, keşfedilmiş bant parametrelerin ve standart spektrumların ve kalibrasyon spektrumların yardımı ile, hem kızılötesi1)  spektroskopik tepkimelerin3)  gözlemi için metodoloji hem5)  de yorum, önemli bir desteği yaşadı.

Bu bağlamda, asetil asetonda35)  ve (izo-)askorbik asitlerde keto-enol tautomerlikin problemleri öğrenildi(ler). Daha fazla, dipol29)  moment değişimleriyle33)  orantılı olan O=C gerilme titreşim modalarının entegral2)  ekstinksiyon15)  katsayısının karekök değerlerinin, komşu bağ gruplarının31a)  ikamesi aracılığıyla karşılaştırılabilir değiştiğini20), gözüktü. Keto gruplarının hidratasyonunun fenomeni, sade bir molekülde (butanal, butiraldehit) kızılötesi1)  spektroskopik9)  olarak gözlenebildi. Etkinin birkaç karşılıklı etkileri nedeniyle, çözeltide7)  dehidro askorbik asitler halinde, yorum hala27)  belirsiz17) . Fakat, kristal bis-DHA ile hidratlaşmış13)  DHA formun arasındaki açık farklar26)  H–O ve O=C gerilme titreşim alanında anlaşıldı(lar)19) . Açıkça, bis-DHA'te HO grupların döterasyonu16)  başarılı oldu. DHA'in sabunlaşmasının8)  süreci için, 79.3 kJ/mol'un bir aktivasyon enerjisiyle sıcaklığın ve pH'ın fonksiyonel tutarlılıklarının, belirlendi(ler). En çok üç kızılötesi1)  standart spektrumu, D2O (ağır su) çözeltilerinden7)  elektronik bilgi işlem10)  (EBİ) yardımıyla ayırt edilebilirlerdi. Bunlar, DHA, DKG ve başka redükton gibi bir maddedir. Sabun yapma ürününün (DKG), pH titrasyonu4)  ve kızılötesi1)  spektroskopi tarafından araştırılan pKa değerinin, okso karbonik asitlerin bilinmiş pKa değerlerine uyar. Tabletler ile spektrumlarda CO2'in gelişmesi, dekarboksilizleyen DKG'inde arkada götürülebilir18) . Fakat, 37 derece C'ta28)  çözeltide7) , yüksek konsantrasyonlarda DKG, hâlâ27)  tamamen kararlıdır. Kızılötesi1)  spektroskopiye ek olarak, hâlâ27)  spektrofotometriyle ve flüoresans spektroskopisiyle ve hem de elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisiyle, DKG stok6)  çözeltilerinden7)  yola çıkarak, DKG ayrıştırma tepkimeleri3) , hem de nötr ve bazik pH alanında, kalitatif analiz edildi(ler). Yüksek pH değerinde yakut-kırmızı bir madde, hem DHA'ten hem5)  DKG'ten gelişti. O havayla ilgili etkilere karşı32a)  kararsızdır, ve radikalik süreçleriyle bağlantıda getirilebilir18) . R–O radikallerine işaret eden bir EPR sinyali bulundu.

Redüksiyonun ve oksidasyonun, DHA'in ve DKG'in kararsızlıkları ile etkilendikleri21) , problemlidir. Bu yüzden, DHA'in ekstra sabunlaşması8)  nedeniyle, NADH'nin ekimolar24)  konsantrasyonları, sadece eksik olarak fizyolojik pH alanında DHA'i azaltır(lar). H–S grubu içeren34)  maddelerle redüksiyonlarda aynısı22)  geçerli olur. Bunun için görünüşte bir reaksiyon3)  derecesi DHA'in sabunlaşmasına8)  benzer bulundu. Fakat, H–S grupları ile reaksiyonlarda3) , DHA'in gerçek redüksiyon tepkimesinden3)  izlediği, bir ara devlet, kızılötesi spektroskopik9)  kanıtlanmıştır. Oksidasyon reaksiyonları3)  tarafından, C(6)–O–C(3) halka oluşmaya için yeteneksiz ile yetenekli türevlerin arasındaki açık kızılötesi1)  spektroskopik farklar26)  bulundu(lar).
Nota: Türkçe eşanlamlılar (eş anlamlılar, sinonimler)
Türkische Synonyme:
 1)  enfraruj
infrared
kızılaltı
kızılötesi
kırmızıaltı
kırmızıötesi
 2)  entegral
integral
 3)  (kimyasal) tepkime
(kimyasal) reaksiyon
(kimyasal) tepki
(kimyasal) olay
(kimyasal) değişme
 4)  titrasyon
titreleme
 5)  hem ... hem ... (hem de ...)
hem ... hem de ...
hem (... hem) ... hem de ...
 6)  stok: ~ çözeltisi7) 
ana: ~ çözeltisi7) 
ihtiyat: ~ çözeltisi7) 
 7) 
[SG.NOM]:
çözelti
solüsyon
eriyik
|
|
|
|
[SG.POSS.NOM]:
çözeltisi
solüsyonu
eriyiği
 8) 
[SG.POSS.GEN]:
sabunlaşmasının
saponifikasyonunun
|
|
|
[SG.POSS.DAT]:
sabunlaşmasına
saponifikasyonuna
 9)  spektroskopik
spektroskobik
 10)  [SG.NOM]: işlem
[SG.NOM]: işleme
 11)  tez başlığı
tezin adı
 12)  sunuldu
sunulmuş olanıdır
 13)  hidratlaşmış
hidratlı
sulu
 14)  [LOK.+] doğumlu
[LOK.+] doğdu
 15)  sönüm katsayısı
ekstinksiyon katsayısı
 16)  deuterasyonu
döterasyonu
döteryum ile işaretlenmesi
döteryum ile markalanması
 17)  belirsiz
gayri belli
 18)  getirilebilir
götürülebilir
 19)  alanında25)  anlaşıldılar
alanında25)  gözüktüler
alanında25)  göründüler
alanında25)  sonuçlandılar
alanında25)  meydana çıktılar
alanında25)  ortaya çıktılar
 20)  ... değerlerinin, ... değiştiklerini
... değerlerinin, ... değiştiğini
 21)  Redüksiyonun ve oksidasyonun, ... etkilendikleri
Redüksiyonun ve oksidasyonun, ... etkilendiği
 22)  aynısı
aynı şey
 23)  37 derece santigratta
37 derece C'ta
 24)  ekimolar
eşmolar
 25)  alanında
bölgesinde
 26)  farklar
değişiklikler
 27)  hala
hâlâ
 28)  çevrildi
çeviri edildi
tercüme edildi
 29)  çiftkutup momenti
dipol moment
 30)  (..-den ..-e) bazik hidroliz
(..-den ..-e) alkali hidroliz
 31)  fonksiyonel gruplarını
bağının gruplarını
 31a)  fonksiyonel gruplarının
bağ gruplarının
 32)  asit (DKG) karşı
asit (DKG) yönünde
aside (DKG'e) doğru
aside (DKG'e) karşı
aside (DKG'e) yakın
 32a)  etkilere karşı
etkilere doğru
etkilere yakın
 33)  değişimleriyle
değişiklikleriyle
 34)  ihtiva eden
içeren
 35)  asetil aseton
asethylaseton

Anahtar kelimeler,
anahtar sözcükler
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKa,
ad, aktivasyon, alanı, alkali, altı, ana, ara, araştırma, ARAŞTIRMA, asetil, aseton, asit, askorbik, ayrıştırma, bağ, bant, bazik, bis, butanal, butiraldehit, çözelti, değer, dehidro, derece, devlet, diketo, dipol, doktora, döterasyon, ekstinksiyon, elektron, enerji, enfraruj, enol, entegral, eriyik, fizyolojik, flüoresans, fotometri, gelişme, gerilme, grubu, grup, gulonik, halka, hidratasyon, hidratlaşmış, hidratlı, hidroliz, ihtiyat, infrared, integral, izo, kalibrasyon, kararlı, kararsızlık, karbonik, keto, kızıl, kırmızı, kristal, meydana, moment, nötr, oksidasyon, okso, oluşma, orta, ötesi, ölçüm, özet, paramanyetik, parametre, radikalik, reaksiyon, redoks, redüksiyon, redükton, rezonans, sabun, saponifikasyon, sıcaklığın, solüsyon, sönüm, spektro, spektroskobik, spektroskopi, standart, stok, sulu, süreci, tablet, tautomerlik, tepki, tepkime, tez, titrasyon, titreleme, titreşim, ürün, yapma, yetenekli, yeteneksiz, yorum
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.