Türkçe:Sonraki sayfa (106) doktora tezinin bir bölümüdür. Doktora tez başlığı[11]:

HESAP MAKİNESİ DESTEKLİ INFRARED[1] (IR) SPEKTROSKOPİ İLE

DEHİDRO ASKORBİK VE DİKETO GULONİK ASİTTEN TEPKİMELERİNE[3]

ARAŞTIRMALAR (Almanca)

Detlef Pagel tarafından sunuldu[12] (Hermannstein, Wetzlar İlçesi (Kreis Wetzlar), Almanya'da doğumlu[14])

1992 yılında Giessen

Bu sayfa, yazar tarafından daktilo edildi, ve çevrildi[28]  ve dostça izniyle, dünya çapında ağının (World Wide Web) içine yerleştirildi, © 2007-2021.

106

5 Özet

Bu tezde hem[5] askorbik asit dehidroaskorbik asit redoks sisteminin oksidasyonu ve redüksiyonu, hem[5] de dehidroaskorbik asitten (DHA'ten) diketogulonik aside (DKG'e) (karşı[32] ) bazik hidroliz[30]  incelendi(ler). H–O ve C=O bağın gruplarını[31]  içeren[34]  maddelerde kızılötesi[1] ölçümlerden, keşfedilmiş bant parametrelerin ve standart spektrumların ve kalibrasyon spektrumların yardımı ile, hem[5] kızılötesi[1] spektroskopik tepkimelerin[3] gözlemi için metodoloji hem[5] de yorum, önemli bir desteği yaşadı.

Bu bağlamda, asetil asetonda[35]  ve (izo-)askorbik asitlerde keto-enol tautomerlikin problemleri öğrenildi(ler). Daha fazla, dipol[29]  moment değişimleriyle[33]  orantılı olan O=C gerilme titreşim modalarının entegral[2] ekstinksiyon[15] katsayısının karekök değerlerinin, komşu bağ gruplarının[31A]  ikamesi aracılığıyla karşılaştırılabilir değiştiğini[20] , gözüktü. Keto gruplarının hidratasyonunun fenomeni, sade bir molekülde (butanal, butiraldehit) kızılötesi[1] spektroskopik[9] olarak gözlenebildi. Etkinin birkaç karşılıklı etkileri nedeniyle, çözeltide[7] dehidro askorbik asitler halinde, yorum hala[27]  belirsiz[17]. Fakat, kristal bis-DHA ile hidratlaşmış[13] DHA formun arasındaki açık farklar[26]  H–O ve O=C gerilme titreşim alanında anlaşıldı(lar)[19]. Açıkça, bis-DHA'te HO grupların döterasyonu[16] başarılı oldu. DHA'in sabunlaşmasının[8] süreci için, 79.3 kJ/mol'un bir aktivasyon enerjisiyle sıcaklığın ve pH'ın fonksiyonel tutarlılıklarının, belirlendi(ler). En çok üç kızılötesi[1] standart spektrumu, D2O (ağır su) çözeltilerinden[7] elektronik bilgi işlem[10] (EBİ) yardımıyla ayırt edilebilirlerdi. Bunlar, DHA, DKG ve başka redükton gibi bir maddedir. Sabun yapma ürününün (DKG), pH titrasyonu[4] ve kızılötesi[1] spektroskopi tarafından araştırılan pKa değerinin, okso karbonik asitlerin bilinmiş pKa değerlerine uyar. Tabletler ile spektrumlarda CO2'in gelişmesi, dekarboksilizleyen DKG'inde arkada götürülebilir[18]. Fakat, 37 derece C'ta[23]  çözeltide[7], yüksek konsantrasyonlarda DKG, hâlâ[27]  tamamen kararlıdır. Kızılötesi[1] spektroskopiye ek olarak, hâlâ[27]  spektrofotometriyle ve flüoresans spektroskopisiyle ve hem de elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisiyle, DKG stok[6] çözeltilerinden[7] yola çıkarak, DKG ayrıştırma tepkimeleri[3], hem de nötr ve bazik pH alanında, kalitatif analiz edildi(ler). Yüksek pH değerinde yakut-kırmızı bir madde, hem[5] DHA'ten hem[5] DKG'ten gelişti. O (bu madde) hava gazlarıyla ilgili etkilere karşı[32A] kararsızdır, ve radikalik süreçleriyle bağlantıda getirilebilir[18]. R–O radikallerine işaret eden bir EPR sinyali bulundu.

Redüksiyonun ve oksidasyonun, DHA'in ve DKG'in kararsızlıkları ile etkilendikleri[21] , problemlidir. Bu yüzden, DHA'in ekstra sabunlaşması[8] nedeniyle, NADH'nin ekimolar[24]  konsantrasyonları, sadece eksik olarak fizyolojik pH alanında DHA'i azaltır(lar). H–S grubu içeren[34]  maddelerle redüksiyonlarda aynısı[22]  geçerli olur. Bunun için görünüşte bir reaksiyon[3] derecesi DHA'in sabunlaşmasına[8] benzer bulundu. Fakat, H–S grupları ile reaksiyonlarda[3], DHA'in gerçek redüksiyon tepkimesinden[3] izlediği, bir ara devlet, kızılötesi spektroskopik[9] kanıtlanmıştır. Oksidasyon reaksiyonları[3] tarafından, C(6)–O–C(3) halka oluşmaya için yeteneksiz ile yetenekli türevlerin arasındaki açık kızılötesi[1] spektroskopik farklar[26]  bulundu(lar).
Nota: Türkçe eşanlamlılar (eş anlamlılar, sinonimler)
Türkische Synonyme:
 1a)b)c)d)e)f)g)h)  enfraruj
infrared
kızılaltı
kızılötesi
kırmızıaltı
kırmızıötesi
 2)  entegral
integral
 3)a)b)c)d)e)f)  (kimyasal) tepkime
(kimyasal) reaksiyon
(kimyasal) tepki
(kimyasal) olay
(kimyasal) değişme
 4)  titrasyon
titreleme
 5)a)b)c)d)e)  hem ... hem ... (hem de ...)
hem ... hem de ...
hem (... hem) ... hem de ...
 6)  stok: ~ çözeltisi[7]
ana: ~ çözeltisi[7]
ihtiyat: ~ çözeltisi[7]
 7)a)b)c)d)e)f) 
[SG.NOM]:
çözelti
solüsyon
eriyik
|
|
|
|
[SG.POSS.NOM]:
çözeltisi
solüsyonu
eriyiği
 8) 
[SG.POSS.GEN]:
sabunlaşmasının
saponifikasyonunun
|
|
|
[SG.POSS.DAT]:
sabunlaşmasına
saponifikasyonuna
 9)a)  spektroskopik
spektroskobik
 10)  [SG.NOM]: işlem
[SG.NOM]: işleme
 11)  tez başlığı
tezin adı
 12)  sunuldu
sunulmuş olanıdır
 13)  hidratlaşmış
hidratlı
sulu
 14)  [LOK.+] doğumlu
[LOK.+] doğdu
 15)  sönüm katsayısı
ekstinksiyon katsayısı
 16)  deuterasyonu
döterasyonu
döteryum ile işaretlenmesi
döteryum ile markalanması
 17)  belirsiz
gayri belli
 18)  getirilebilir
götürülebilir
 19)  alanında[25] anlaşıldılar
alanında[25] gözüktüler
alanında[25] göründüler
alanında[25] sonuçlandılar
alanında[25] meydana çıktılar
alanında[25] ortaya çıktılar
 20)  ... değerlerinin, ... değiştiklerini
... değerlerinin, ... değiştiğini
 21)  Redüksiyonun ve oksidasyonun, ... etkilendikleri
Redüksiyonun ve oksidasyonun, ... etkilendiği
 22)  aynısı
aynı şey
 23)  37 derece santigratta
37 derece C'ta
 24)  ekimolar
eşmolar
 25)a)b)c)d)e)  alanında
bölgesinde
 26)a)  farklar
değişiklikler
 27)a)b)  hala
hâlâ
 28)  çevrildi
çeviri edildi
tercüme edildi
 29)  çiftkutup momenti
dipol moment
 30)  (..-den ..-e) bazik hidroliz
(..-den ..-e) alkali hidroliz
 31)  fonksiyonel gruplarını
bağının gruplarını
 31A)  fonksiyonel gruplarının
bağ gruplarının
 32)  asit (DKG) karşı
asit (DKG) yönünde
aside (DKG'e) doğru
aside (DKG'e) karşı
aside (DKG'e) yakın
 32A)  etkilere karşı
etkilere doğru
etkilere yakın
 33)  değişimleriyle
değişiklikleriyle
 34)34)  ihtiva eden
içeren
 35)  asetil aseton
asethylaseton
 35)  ara durum (??; Lit.)
ara durumu (??)
ara devlet (??)
ara devleti (??)

Anahtar kelimeler,
anahtar sözcükler
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKa,
ad, aktivasyon, alanı, alkali, altı, ana, ara, araştırma, ARAŞTIRMA, asetil, aseton, asit, askorbik, ayrıştırma, bağ, bant, bazik, bis, butanal, butiraldehit, çözelti, değer, dehidro, derece, devlet, diketo, dipol, doktora, döterasyon, ekstinksiyon, elektron, enerji, enfraruj, enol, entegral, eriyik, fizyolojik, flüoresans, fotometri, gelişme, gerilme, grubu, grup, gulonik, halka, hidratasyon, hidratlaşmış, hidratlı, hidroliz, ihtiyat, infrared, integral, izo, kalibrasyon, kararlı, kararsızlık, karbonik, keto, kızıl, kırmızı, kristal, meydana, moment, nötr, oksidasyon, okso, oluşma, orta, ötesi, ölçüm, özet, paramanyetik, parametre, radikalik, reaksiyon, redoks, redüksiyon, redükton, rezonans, sabun, saponifikasyon, sıcaklığın, solüsyon, sönüm, spektro, spektroskobik, spektroskopi, standart, stok, sulu, süreci, tablet, tautomerlik, tepki, tepkime, tez, titrasyon, titreleme, titreşim, ürün, yapma, yetenekli, yeteneksiz, yorum
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.