Türkçe: Сонраки сайфа (106) доктора тезинин бир бёлюмюдюр. Доктора тез башлыгы11) :

ХЕСАП МАКИНЕСИ ДЕСТЕКЛИ ИНФРАРЕД1)  (ИР) СПЕКТРОСКОПИ ИЛЕ

ДЕХИДРО АСКОРБИК ВЕ ДИКЕТО ГУЛОНИК АСИТТЕН ТЕПКИМЕЛЕРИНЕ3) 

АРАШТЫРМАЛАР (Алманджа)

Детлеф Пагель (Detlef Pagel) тарафындан сунулду12)  (Германштайн (Hermannstein), Вецлар Илчеси (Крайс Вецлар / Kreis Wetzlar), Алманья'да догумлу14) )

1992 йилында Гисен (Giessen/Gießen)

Бу сайфа, язар тарафындан дактило эдилди, ве чеврилди ве достча изнийле, дюнья чапында агынын (Wорлд Wиде Wэб) ичине ерлештирилди, ©2015.
Achtung! Diese Seite ist nur ein erster Entwurf!
Dikkat! Bu sayfa sadece ilk taslak!
Диккат! Бу сайфа садедже илк таслак!

106

5 Озет

Бу тезде хем аскорбик асит дехидроаскорбик асит редокс системинин оксидасйону ве редюксийону, хем5)  де дехидроаскорбик аситтен (DHA'тен / ДХА'тен) дикетогулоник асиде (DKG'э / ДКГ'э) (каршы32) ) базик хидролиз30)  инджеленди(лер). H–O ве C=O багын групларыны31)  ичерен мадделерде кызылётеси1)  олчюмлерден, кешфедилмиш бант параметрелерин ве стандарт спектрумларын ве калибрасйон спектрумларын ярдымы иле, хем кызылётеси1)  спектроскопик тепкимелерин3)  гёзлеми ичин методоложи хем5)  де йорум, онемли бир дестейи яшады.

Бу багламда, асетил29)  асетонда ве (изо-)аскорбик аситлерде кето-энол таутомерликин проблемлери ойренилди(лер). Даха фазла, дипол момент дейишикликлериле орантылы олан O=C герилме титрешим модаларынын энтеграл2)  экстинксийон15)  катсайисынын карекёк дейерлеринин, комшу баг групларынын31a)  икамеси араджылыгыйла каршылаштырылабилир дейиштийини20) , гёзюктю. Кето групларынын хидратасйонунун феномени, саде бир молекюлде (бутанал, бутиралдехит) кызылётеси1)  спектроскопик9)  оларак гёзленебилди. Эткинин биркач каршылыклы эткилери неденийле, чёзелтиде7)  дехидро аскорбик аситлер халинде, йорум хала27)  белирсиз17) . Факат, кристал бис-DHA иле хидратлашмыш13)  DHA формун арасындаки ачык фарклар26)  H–O ве O=C герилме титрешим аланында анлашылды(лар)19) . Ачыкча, бис-DHA'те HO групларын дётерасйону16)  башарылы олду. DHA'ин сабунлашмасынын8)  сюреджи ичин, 79.3 кЖ/мол'ун бир активасйон энержисийле сыджаклыгын ве pH'ын фонксийонел тутарлылыкларынын, белирленди(лер). Эн чок уч кызылётеси1)  стандарт спектруму, D2O (агыр су) чёзелтилеринден7)  электроник билги ишлем10)  (ЭБИ) ярдымыйла айирт эдилебилирлерди. Бунлар, DHA, DKG ве башка редюктон гиби бир маддедир. Сабун япма урюнюнюн (DKG), pH титрасйону4)  ве кызылётеси1)  спектроскопи тарафындан араштырылан pKа дейеринин, оксо карбоник аситлерин билинмиш pKа дейерлерине уяр. Таблетлер иле спектрумларда CO2'ин гелишмеси, декарбоксилизлеен DKG'инде аркада гётюрюлебилир18) . Факат, 37 дередже C'та23)  чёзелтиде7) , юксек консантрасйонларда DKG, халя27)  тамамен карарлыдыр. Кызылётеси1)  спектроскопие эк оларак, халя27)  спектрофотометрийле ве флюоресанс спектроскописийле ве хем де электрон параманьетик резонанс (ЭПР) спектроскописийле, DKG сток6)  чёзелтилеринден7)  йола чыкарак, DKG айрыштырма тепкимелери3) , хем де нётр ве базик pH аланында, калитатиф анализ эдилди(лер). Юксек pH дейеринде якут-кырмызы бир мадде, хем DHA'тен хем5)  DKG'тен гелишти. О хавайла илгили эткилере каршы карарсыздыр, ве радикалик сюречлерийле баглантыда гетирилебилир18) . R–O ● радикаллерине ишарет эден бир ЭПР синьяли булунду.

Редюксийонун ве оксидасйонун, DHA'ин ве DKG'ин карарсызлыклары иле эткилендиклери21) , проблемлидир. Бу юзден, DHA'ин экстра сабунлашмасы8)  неденийле, NADH'нин экимолар24)  консантрасйонлары, садедже эксик оларак физйоложик pH аланында DHA'и азалтыр(лар) . H–S грубу ичерен мадделерле редюксийонларда айнысы22)  гечерли олур. Бунун ичин гёрюнюште бир реаксийон3)  дереджеси DHA'ин сабунлашмасына8)  бензер булунду. Факат, H–S груплары иле реаксийонларда3) , DHA'ин герчек редюксийон тепкимесинден3)  изледийи, бир ара девлет, кызылётеси спектроскопик9)  канытланмыштыр. Оксидасйон реаксийонлары3)  тарафындан, C(6)–O–C(3) халка олушмая ичин етенексиз иле етенекли тюревлерин арасындаки ачык кызылётеси1)  спектроскопик фарклар26)  булунду(лар) .
Nota: Тюркче эшанламлылар (эш анламлылар, синонимлер)
Türkçe eşanlamlılar (eş anlamlılar, sinonimler)
Türkische Synonyme:
 1)  энфраруж
инфраред
кызылалты
кызылётеси
кырмызыалты
кырмызыотеси
 2)  энтеграл
интеграл
 3)  тепкиме
реаксийон
тепки
 4)  титрасйон
титрелеме
 5)  хем ... хем ...
хем ... хем де ...
 6)  сток: ~ чёзелтиси7) 
ана: ~ чёзелтиси7) 
ихтият: ~ чёзелтиси7) 
 7) 
[SG.NOM]:
чёзелти
солюсйон
эрийик
|
|
|
|
[SG.POSS.NOM]:
чёзелтиси
солюсйону
эрийийи
 8) 
[SG.POSS.GEN]:
сабунлашмасынын
сапонификасйонунун
|
|
|
[SG.POSS.DAT]:
сабунлашмасына
сапонификасйонуна
 9)  спектроскопик
спектроскобик
 10)  [SG.NOM]: ишлем
[SG.NOM]: ишлеме
 11)  тез башлыгы
тезин ады
 12)  сунулду
сунулмуш оланыдыр
 13)  хидратлашмыш
хидратлы
сулу
 14)  [LOK.+] догумлу
[LOK.+] догду
 15)  сёнюм катсайисы
экстинксийон катсайисы
 16)  дётерасйону
дётерюм иле ишаретленмеси
дётерюм иле маркаланмасы
 17)  белирсиз
гайри белли
 18)  гетирилебилир
гётюрюлебилир
 19)  аланында25)  анлашылдылар
аланында25)  гёзюктюлер
аланында25)  гёрюндюлер
аланында25)  сонучландылар
аланында25)  мейдана чыктылар
аланында25)  ортая чыктылар
 20)  ... дейерлеринин, ... дейиштиклерини
дейерлеринин, ... дейиштийини
 21)  Редюксийонун ве оксидасйонун, ... эткилендиклери
Редюксийонун ве оксидасйонун, ... эткилендийи
 22)  айнысы
айны шей
 23)  37 дередже сантигратта
37 дередже C'??
 24)  экимолар
эшмолар
 25)  аланында
бёлгесинде
 26)  фарклар
дейишикликлер
 27)  хала
халя (??)

Anahtar kelimeler,
anahtar sözcükler
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKa,
ad, aktivasyon, alanı, alkali, altı, ana, ara, araştırma, ARAŞTIRMA, asetil, aseton, asit, askorbik, ayrıştırma, bağ, bant, bazik, bis, butanal, butiraldehit, çözelti, değer, dehidro, derece, devlet, diketo, dipol, doktora, döterasyon, ekstinksiyon, elektron, enerji, enfraruj, enol, entegral, eriyik, fizyolojik, flüoresans, fotometri, gelişme, gerilme, grubu, grup, gulonik, halka, hidratasyon, hidratlaşmış, hidratlı, hidroliz, ihtiyat, infrared, integral, izo, kalibrasyon, kararlı, kararsızlık, karbonik, keto, kızıl, kırmızı, kristal, meydana, moment, nötr, oksidasyon, okso, oluşma, orta, ötesi, ölçüm, özet, paramanyetik, parametre, radikalik, reaksiyon, redoks, redüksiyon, redükton, rezonans, sabun, saponifikasyon, sıcaklığın, solüsyon, sönüm, spektro, spektroskobik, spektroskopi, standart, stok, sulu, süreci, tablet, tautomerlik, tepki, tepkime, tez, titrasyon, titreleme, titreşim, ürün, yapma, yetenekli, yeteneksiz, yorum
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.