Türkmençe: Indiki sahypa (106) doktorlyk dissertasiıasynyň bir bölegidir. Teziň ady:

HASAP MAŞINKASY ARKALY INFRAGYZYL (IG) SPEKTROSKOPIİA BILEN

DEGIDRO ASKORBIN WE DIKETOGULON KISLOTASYNDAN REAKSIİALARYNA

DERŇEWLER[19]  (Nemesçe)

Detlef Pagel tarapyndan görkezildi (Hermannstein, Kreis Wetzlar, Germaniıada doglan[3] )

Giessen 1992

Bu sahypa, awtor tarapyndan ıazuw maşynkasynda çap edildi we terjime edildi we dostlukly rugsaty bilen bütindünıä ulgamynyň[1]  (World Wide Web) içine dykyldy, © 2015-2022.
Entwurf, Plan - draft - cizgi, eskiz, maket
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Jemleme

Bu eserde hem askorbin kislotasy[2]  degidro askorbin kislotasy redoks sistemasynyň okislenmesi we peseltmesi hem-de degidro askorbin kislotasyndan (DGA(DHA)-ndan) diketogulon kislotasyna (DKG-na) (garşy) aşgar gidroliz[30]  derňedi(ler). H–O we C=O baglanyşygyň toparlaryny[24]  içinde bolıan maddalarda infragyzyl ölçemelerden, tapylan zolagyň parametrlerini we standart spektrleriň we kalibrleme spektrleriň ýardamy bilen, hem infragyzyl spektroskopiıa bilen reaksiıalar gözegçiliki üçin metodika hem-de beıan, ähmiıetli bir saklamagy synady.

Bu kontekstde, asetil asetonda we (izo-)askorbin kislotalarynda keto-enol tautomerlikin problemalary öwrenildi(ler). Dagy örän, dipol momendi[18]  özgerişliklerine proporsional bolan O=C gerilme yrgyldy modalarynyň integral söndürme[25]  koeffisiıentiniň kwadrat[26]  kök bahalarynyň, goñşy baglanyşygynyň toparlarynyň[24A]  substitusiıasy bilen deňeşdirerli[28]  çalyşdygyny[29] , göründü. Keto toparlarynyň gidratasiıasynyň hadysasy, ıönekeı bir molekulada (mesge aldegidi, butanal) infragyzyl spektroskopiıa bilen gözlenip. Täsiriň[10]  telim garşylykly täsirleri[11]  sebäbi bilen, erginde degidro askorbin kislotalary halinde[12] , terjime dagy kesgitsiz. İöne, kristal[13]  bis-DGA(DHA) bilen gidratlaşan DGA(DHA) görnüşüň arasyndaky açyk tapawutlar H–O we O=C gerilme yrgyldy meıdançasynda netijelendi(ler)[17] . Aıan, bis-DGA(DHA)'nda HO toparlaryň deıterasiıasy[9]  şowly boldy. DGA(DHA)'nyň sabynlaşmasynyň[15]  protsesi üçin, 79.3 kJ/mol'uň bir aktiwleşme energiıasy bilen temperaturanyň we pH'yň funksional bir-birini tutmalarynyň, tapyldy(lar). Iň köp[5]  üç infragyzyl standart spektr, D2O (agyr suw) erginlerinden sanly maglumatlaryň işläp bejerişi (SMİB) ýardamy bilen izolirlenip bilerdiler[23] . Bunlar, DGA(DHA), DKG we özge redukton dek bir maddadyr. Sabynçylyk önüminiň (DKG), pH[8]  titraksiony[6]  we infragyzyl spektroskopiıa tarapyndan barlan pKk[7]  bahasynyň, oksokarbonik kislotalaryn belli pKk bahalaryna uıar. Tabletkalar bilen spektrlerde kömürturşy gazyň (CO2-yň) nyzamy, dekarboksilleşdirıän DKG-nda arkada getirilip biler. İöne, 37  0S'da[22]  erginde, ıokary ıygnanmalarda DKG, häli-de esli durnuklydyr. Infragyzyl spektroskopiıa(IGS)'ıa goşmaça, häli spektrofotometriıa bilen we floresan spektroskopiıasy bilen we hem-de elektron paramagnit-rezonansy (EPR) spektroskopiıasy bilen, DKG ene[4]  erginlerinden gelip çykyldy, DKG göwnedegme reaksiıalary, hem-de bitarap we aşgar pH meıdançasynda, hil soragyň analiz edildi(ler). Ýokary pH[8]  bahasynda[27]  ýakut-gyzyl bir madda, hem DGA(DHA)'ndan hem-de DKG'ndan ösdü. Ol howa bilen degişli täsirlere garşy durnuksyzdyr, we radikal protsesleri bilen kontekstde getirilip biler. R–O radikallaryna yşarat edıän bir EPR signaly tapyldy.

Peseltmeniň we okislenmäniň, DGA(DHA)'ndan we DKG'ndan durnuksyzlyklary bilen täsir edilendikleri, problemalydyr. Ötri, DGA(DHA)'nyň goşmaça sabynlaşmasy[14]  sebäbi bilen, NADH'niň ekwimolıar konsentrasiıalary, birlik doly däl ıaly fiziologik pH meıdançasynda DGA(DHA)'ny peselder(ler). H–S topary içinde bolýan maddalar bilen peseltmelerde deň zat[20]  güıçlüdir. Bunuň üçin görnüşde bir reaksiıa derejesi DGA(DHA)'nyň sabynlaşmasyna[16]  çalymdaş[21]  tapyldy. İöne, H–S toparlary bilen reaksiıalarda, DGA(DHA)'nyň hakyky peseltme reaksiıasyndan yzarladygy, bir ara döwlet, infragyzyl spektroskopiıa bilen subut edilipdir. Okislenme (turşama) reaksiıalary tarapyndan, C(6)–O–C(3) halka ıaradylyşy üçin ukypsyz bilen ukyply ıasamalaryn arasyndaky açyk infragyzyl spektroskopiki tapawutlar tapyldy(lar).
Nota: Türkmençe manydaş sözler (sinonimler)
Turkmenische Synonyme:
 1)  bütin dünıä ulgamynyň
internet ulgamynyň
 2)  askorbin kislotasy
askorbin turşusy
 3)  doglan
dogulan
 4)  ene: ~ ergini
ätiıaçlyk: ~ ergini
zapas: ~ ergini
rezerw: ~ ergini
stok: ~ ergini
 5)  iň köp
maksimum
 6)  titraksiony
titraksion usuly
titrasiıasy
 7)  pK
ionlaşma hemişeligi
 8)  pH
wodorod görkeziji
kislotalyk
 9)  deıterasiıasy
deıteriı bilen alyş-çalşygy
deıteriı bilen alamaty
deıteriı bilen markalanmasy
 10)  täsiriň
effektiň
 11)  täsirleri
effektleri
 12)  halinde
hâlinde
 13)  kristal
hrustal
 14)  sabynlaşmasy
sabyna öwrülmesi
saponifikasiıasy
 15)  sabynlaşmasynyň
sabyna öwrülmesiniň
saponifikasiıasynyň
 16)  sabynlaşmasyna
sabyna öwrülmesine
saponifikasiıasyna
 17)  netijelendiler
ıüze çykdylar
 18)  momendi
momenti
 19)  derňewler
ylmy taıdan geçirilıän barlaglar
 20)  deň zat
meňzeş zat
o-da şeıle zat
 21)  çalymdaş
meňzeş
 22)  37 Selsiıa gradusyda
37 °S-da
37  0S'da
37  0C'da
37 SELS GRAD'da
 23)  bilerdiler
bilerlerdi
 24)  baglanyşygyň toparlaryny
funksional toparlaryny
 24A)  baglanyşygynyň toparlarynyň
funksional toparlarynyň
 25)  ekstinksiıa
söndürme
 26)  inedördül
kwadrat
 27)  bahasynda
gymmatynda
 28)  deňeşdirerli
deňeşdirip bolıan
 29)  ... bahalarynyň, ... çalyşdyklaryny
... bahalarynyň, ... çalyşdygyny
 30)  (..-dan ..-a) aşgar gidroliz

Gözleg sözleri,
Gözleg agtaryş sözleri,
(keywords):

[tekst taslamasy
(draft of text)]
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DGA, DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKk,
ady, aktiwleşme, aldegidi, aldegit, alyş-çalşygy, ara, asetil, aseton, askorbin, aşgar, at, ätiıaçlyk, baglanyşygy, baha, beıan, bis, bitarap, butanal, degidro, dereje, derňew, deıteriı, deıterasiıa, diketo, dipol, doktorlyk, döwlet, durnukly, durnuksyzlyk, elektron, ene, energiıa, enol, ergin, fiziologik, floresan, fotometriıa, gerilme, gidratasiıa, gidratlaşan, gidroliz, göwnedegme, gradus, gulon, gyzyl, halka, infragyzyl, integral, izo, jemleme, kalibrleme, karbonik, keto, kislota, kristal, mesge, meıdançasy, momendi, moment, nyzam, okislenme, okso, ölçeme, önüm, paramagnit, parametr, peseltme, protsesi, radikal, reaksiıa, redoks, redukton, rezerw, rezonans, sabyn, Selsiıa, söndürme, spektro, spektroskopik, spektroskopiıa, standart, stok, tablet, tautomerlik, temperatura, tez, titraksion, topar, ukyply, ukypsyz, yrgyldy, ıaradylyş, zolagyň,
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.