Türkmençe: Индики сахыпа (106) докторлык диссертасиясының бир бөлегидир. Тезиң ады:

ХАСАП МАШИНКАСЫ АРКАЛЫ ИНФРАГЫЗЫЛ (ИГ) СПЕКТРОСКОПИЯ БИЛЕН

ДЕГИДРО АСКОРБИН ВЕ ДИКЕТОГУЛОН КИСЛОТАСЫНДАН РЕАКСИЯЛАРЫНА

ДЕРҢЕВЛЕР19)  (Немесче)

Детлеф Пагел тарапындан гөркезилди (Херманнстеин, Креис Ветзлар, Германияда доглан3) )

Гиессен 1992

Бу сахыпа, автор тарапындан язув машынкасында чап едилди ве терҗиме едилди ве достлуклы ругсаты билен бүтиндүнйә улгамының1)  (Ворлд Виде Веб) ичине дыкылды, ©2013.
Entwurf, Plan - draft - cizgi, eskiz, maket
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Җемлеме

Бу есерде хем аскорбин кислотасы2)  дегидро аскорбин кислотасы редокс системасының окисленмеси ве песелтмеси хем-де дегидро аскорбин кислотасындан (ДГА(ДХА)'ндан) дикетогулон кислотасына (ДКГ'на) ашгар гидролиз дерңеди(лер). H–O ве C=O багын топарларыны ичинде болян маддаларда инфрагызыл өлчемелерден, тапылан золагың параметрлерини ве стандарт спектрлериң ве калибрлеме спектрлериң ярдамы билен, хем инфрагызыл спектроскопия билен реаксиялар гөзегчилики үчин методика хем-де беян, әхмийетли бир сакламагы сынады.

Бу контекстде, асетил асетонда ве (изо)аскорбин кислоталарында кето-енол таутомерликин проблемалары өвренилди(лер). Дагы өрән, дипол моменди18)  өзгеришликлерине пропорсионал болан O=C герилме ыргылды модаларының интеграл сөндүрме коеффисийентиниң квадрат көк бахаларының, гоñшы багының топарларыны йүз тутмасы билен деңешдирип болян чалышдыкларыны, гөрүндү. Кето топарларының гидратасиясының хадысасы, йөнекей бир молекулада (месге алдегиди, бутанал) инфрагызыл спектроскопия билен гөзленип. Тәсириң10)  телим гаршылыклы тәсирлери11)  себәби билен, ергинде дегидро аскорбин кислоталары халинде12) , терҗиме дагы кесгитсиз. Йөне, кристал13)  бис-ДГА(ДХА) билен гидратлашан ДГА(ДХА) гөрнүшүң арасындакы ачык тапавутлар H–O ве O=C герилме ыргылды мейданчасында нетиҗеленди(лер)17) . Аян, бис-ДГА(ДХА)'нда HO топарларың дейтерасиясы9)  шовлы болды. ДГА(ДХА)'ның сабынлашмасының15)  протсеси үчин, 79.3 кҖ/мол'уң бир активлешме енергиясы билен температураның ве пХ'ың функсионал бир-бирини тутмаларының, тапылды(лар). Иң көп5)  үч инфрагызыл стандарт спектр, D2O (агыр сув) ергинлеринден санлы маглуматларың ишләп беҗериши (СМİБ) ярдамы билен изолирленип билердилер23) . Бунлар, ДГА(ДХА), ДКГ ве өзге редуктон дек бир маддадыр. Сабынчылык өнүминиң (ДКГ), пХ8)  титраксионы6)  ве инфрагызыл спектроскопия тарапындан барлан пКк бахасының, оксокарбоник кислоталарын белли пКк7)  бахаларына уяр. Таблеткалар билен спектрлерде көмүртуршы газың (CO2-ың) нызамы, декарбоксиллешдирйән ДКГ-нда аркада гетирилип билер. Йөне, 37 0С'да22)  ергинде, йокары йыгнанмаларда ДКГ, хәли-де если дурнуклыдыр. Инфрагызыл спектроскопия(ИГС)'я гошмача, хәли спектрофотометрия билен ве флоресан спектроскопиясы билен ве хем-де електрон парамагнит-резонансы (ЕПР) спектроскопиясы билен, ДКГ ене4)  ергинлеринден гелип чыкылды, ДКГ гөвнедегме реаксиялары, хем-де битарап ве ашгар пХ мейданчасында, хил сорагың анализ едилди(лер). Йокары пХ (кислоталык) гымматында якут-гызыл бир мадда, хем ДГА(ДХА)'ндан хем-де ДКГ'ндан өсдү. Ол хова билен дегишли тәсирлере гаршы дурнуксыздыр, ве радикал протсеслери билен контекстде гетирилип билер. R–O ● радикалларына ышарат едйән бир ЕПР сигналы тапылды.

Песелтмениң ве окисленмәниң, ДГА(ДХА)'ндан ве ДКГ'ндан дурнуксызлыклары билен тәсир едилендиклери, проблемалыдыр. Өтри, ДГА(ДХА)'ның гошмача сабынлашмасы14)  себәби билен, НАДХ'ниң еквимоляр консентрасиялары, бирлик долы дәл ялы физиологик пХ мейданчасында ДГА(ДХА)'ны песелдер(лер). H–S топары ичинде болян маддалар билен песелтмелерде дең зат20)  гүйчлүдир. Бунуң үчин гөрнүшде бир реаксия дереҗеси ДГА(ДХА)'ның сабынлашмасына16)  чалымдаш21)  тапылды. Йөне, H–S топарлары билен реаксияларда, ДГА(ДХА)'ның хакыкы песелтме реаксиясындан ызарладыгы, бир ара дөвлет, инфрагызыл спектроскопия билен субут едилипдир. Окисленме (туршама) реаксиялары тарапындан, C(6)–O–C(3) халка ярадылышы үчин укыпсыз билен укыплы ясамаларын арасындакы ачык инфрагызыл спектроскопики тапавутлар тапылды(лар).
Нота: Түркменче маныдаш сөзлар (синонимлер)
Türkmençe manydaş sözlar (sinonimler)
Turkmenische Synonyme:
 1)  бүтин дүнйә улгамының
интернет улгамының
 2)  аскорбин кислотасы
аскорбин туршусы
 3)  доглан
догулан
 4)  ене: ~ ергини
әтиячлык: ~ ергини
запас: ~ ергини
резерв: ~ ергини
сток: ~ ергини
 5)  иң көп
максимум
 6)  титраксионы
титраксион усулы
титрасиясы
 7)  пК
ионлашма хемишелиги
 8)  пХ
водород гөркезиҗи
кислоталык
 9)  дейтерасиясы
дейтерий билен алыш-чалшыгы
дейтерий билен аламаты
 10)  Тәсириң
еффектиң
 11)  тәсирлери
еффектлери
 12)  халинде
хâлинде
 13)  кристал
хрустал
 14)  сабынлашмасы
сабына өврүлмеси
сапонификасиясы
 15)  сабынлашмасының
сабына өврүлмесиниң
сапонификасиясының
 16)  сабынлашмасына
сабына өврүлмесине
сапонификасиясына
 17)  нетиҗелендилер
йүзе чыкдылар
 18)  моменди
моменти
 19)  дерңевлер
ылмы тайдан гечирилйән барлаглар
 20)  дең зат
меңзеш зат
о-да шейле зат
 21)  чалымдаш
меңзеш
 22)  37 Селсия градусда
37 °С-да
37 0С'да
37 0Ц'да
37 ГРАД ЦЕЛЬС'да
 20)  билердилер
билерлерди
Haftungsausschluss
free counters
Free counters
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.