Oʻzbekcha / O‘zbekcha  / O`zbekcha / Ўзбекча: Keyingi sahifa (106) doktorlik dissertatsiyasining bir boʻlagidir1) . Tezisning nomi:

KOMPYUTER ORQALI INFRAQIZIL (IQ) SPEKTROSKOPIYA BILAN

DEGIDRO ASKORBIN VA DIKETO QULONIN KISLOTADAN REAKSIYALARIGA

TEKSHIRISHLAR15)  (Olmoncha)

Detlef Pagel tomonidan16)  havola etildi2)  (Hermannstein, Kreis Wetzlar, Germaniyada 3) )

Giessen 1992

Bu sahifa, muallif52)  tomonidan16)  mashinkada yozildi va tarjima qilindi va doʻstlarcha4)  ruxsatni bilan Butun Dunyo Tarmogʻining5)  (World Wide Web) ichiga joylandi, ©2015.
Entwurf, Plan - draft - qoralama
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Xulosa

Bu tezisda ham askorbin kislota degidro askorbin kislota redoks sistemasining oksidlanishni va qaytarilishni hamda degidro askorbin kislotadan (DGA(DHA) dan) diketo qulonin kislotaga (DKG ga) (qarshi) ishqorli gidroliz55)  tadqiq etildi(lar). H–O va C=O aloqaning gruppalarini53)  oʻz9)  ichiga olgan moddalarda infraqizil oʻlchashlardan10) , kashf etilgan tasmaning parametrlarini va standart spektrlarning va kalibrlash spektrlarning yordami bilan, ham infraqizil spektroskopik reaksiyalar kuzatuvi uchun metodik hamda sharh, ahamiyatli bir tirgagi yashadi.

Bu aloqada, asetil asetonda va (izo-)askorbin kislotalarda keto-enol tautomeriyaning problemalari18)  oʻrganildi(lar)7) . Hali ortiq, dipol moment farqlariga proporsional olgan O=C valentlik tebranish modalarining integral ekstinksiya44)  koeffisiyentining kvadrat ildiz qiymatlarining41) , qoʻshni34)  aloqasining gruppalarining53a)  almashtirishi bilan solishtiriladigan40)  oʻzgarganligini54) , koʻrindi36). Keto gruppalarining56a)  gidratlanishining fenomeni, oddiy bir molekulada (butanal, moy aldegid) infraqizil spektroskopik taʻqib32)  qilip bilardi. Taʻsirin29)  bir necha javobli taʻsirlari29)  sababli, eritmada degidro askorbin kislotalar holida, sharh hali tushunarsizdir. Lekin, kristal bis-DGA(DHA) va gidratlangan DGA(DHA) formaning arasidaki ochiq farqlar H–O va O=C valentlik tebranish maydonida oʻrtaga11)  chiqdi(lar). Ochiqcha, bis-DGA(DHA) da HO gruppalaring56b)  deyteronlanishi47)  muvaffaqiyatli boʻldi12) . DGA(DHA) ning sovunlanishining jarayoni uchun, 79.3 kJ/mol ning bir aktivizatsiya energiyasi bilan haroratning va pH ning funktsional qaramliklarining, qasd qilindi(lar). Maksimal uch infraqizil standart spektr, D2O (ogʻir24)  suv) eritmalaridan elektron maʻlumotlarning25)  ishlab tayyorlashi (EMIT) yordami bilan ajralip bilardilar. Bular, DGA(DHA), DKG va boshka redukton kabi bir moddadir. Sovungarlik maxsulot19)  (DKG), pH titrlash va infraqizil spektroskopiya tomonidan16)  tekshirilgan pKk qiymatining41) , oksikarbon kislotalarning bilingan pKk qiymatlariga41)  toʻgʻri20)  kelar. Tabletkalar bilan spektrlarda uglerod ikki oksidining (CO2 ning)48)  tashkil topishi, dekarboksiliz qilgan DKG da orqaga olib borilgan38)  bilar40) . Lekin, 37 °S da51)  eritmada, baland konsentrasiyalarda DKG, qozirgacha39)  de tamoman barqarordir. Infraqizil spektroskopiya(IQS)dan boshqa, qozirgacha39)  spektrofotometriya bilan, va fluoressensiya spektroskopiyasi bilan va hamda elektron paramagnit rezonans (EPR) spektroskopiyasi bilan, DKG ona eritmalaridan yolga chiqildi, DKG ajralish reaksiyalari, hamda neytral va ishqorli50)  pH maydonida, sifatli46)  tadqiq etildi(lar). Baland pH qiymatida41)  yoqut-qizil bir modda, ham DGA(DHA) dan hamda DKG dan rivojlandi. U havo bilan aloqador taʻsirlarga23)  qarshi chidamsizdir, va radikal protsesslari bilan aloqasida keltirilip bilar40) . R–O ● radikallariga ishora etgan bir EPR signali topildi.

Qaytarilishning va oksidlanishning, DGA(DHA) ning va DKG ning beqarorliklari17)  bilan taʻsir29)  olganliklari, problemadir37) . Bu uchun, DGA(DHA) ning qoʻshimcha26)  sovunlanishi sababli, NADH ning ekvimolyar konsentrasiyalari, faqat toʻliqsiz27)  boʻlib28)  fiziologik pH maydonida DGA(DHA) ni ozaytir(lar). H–S gruppa56c)  oʻz9)  ichiga olgan moddalar bilan qaytarilishlarda ayni narsa43)  toʻgʻri42) . Buning uchun koʻrinishda21)  bir reaksiya darajasi DGA(DHA) ning sovunlanishiga oʻxshash30)  topildi. Lekin, H–S gruppalarning56d)  bilan reaksiyalarda, DGA(DHA) ning real qaytarilish reaksiyasidan ergashganligi, bir ora davlat, infraqizil spektroskopik isbotlangan. Oksidlanish reaksiyalari tomonidan16) , C(6)–O–C(3) halqa shakllantirishga uchun qobiliyatsiz bilan qobiliyatli yasamalarning arasidaki ochiq infraqizil spektroskopik farqlar topildi(lar).
Nota:
(A)
O'zbekcha13)  sinonim so'zlar14)  (/sinonimlar)
Usbekische Synonyme:
 2)  havola qilindi
havola etildi
ko'rsatildi
 15)  tadqiq
tekshirish
 16)  tomonidan
tarafidan
 17)  beqarorliklari
beqarorligi
 18)  problemalari
masalalari
 19)  maxsulot
mahsulot
 37)  problemadir
muammolidir
 38)  borilgan
ketilgan
 39)  qozirgacha
qali
 40)  solishtiriladigan (??)
taqqoslanadigan (??)
qiyoslanadigan (??)
solishtirganda (??)
 41)  qiymat
qadr
 42)  toʻgʻri
oʻtar22) 
amal qilar
 43)  ayni narsa
bir hil
 44)  ekstinksiya koeffisiyenti
soʻnish45)  koeffisiyenti
yoʻq33)  boʻlib28)  ketish koeffisiyenti
 46)  sifatli
aʻlo31) 
 47)  deyteronlanish
deyteriy bilan almashinish
deyteriy bilan belgilanish
 48)  uglerod ikki oksidining
uglerod dioksidining
 49)  pKk
pKkis
 50)  ishqorli
asosli
 51)  37 °S da
37 Selsiy shkalasida
37 Selsiy darajasida
37 'S da
37 'C da
37 °C da
 52)  muallif
avtor
 53) 
bogʻning6) 
bogʻlashning6a) 
aloqaning
funksional
funktsional
gruppalarini56) 
 53a) 
bogʻining8) 
bogʻlashining8a) 
aloqasining
funksional
funktsional
gruppalarining56a) 
 54)  ... qiymatlarining, ... oʻzgarganliklarini35) 
... qiymatlarining, ... oʻzgarganligini35a) 
 55)  (.. dan .. ga) ishqorli gidroliz
 56)  gruppalarini
guruhlarini
 56a)  gruppalarining
guruhlarining
 56b)  gruppalaring
guruhlaring
 56c)  gruppa
guruh
 56d)  gruppalarning
guruhlarning

Tayanch soʻzlar,
Kalit soʻzlari,
(keywords):
[tekst qoralamasi,
matn qoralamasi
,
(draft of text)]
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DGA, DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKk,
ajralish, aktivizatsiya, aldegid, almashinish, almashtirishi, ara, asetil, aseton, askorbin, barqaror, beqarorlik, bis, bogʻ, butanal, daraja, davlat, degidro, deyteriy, deyteronlanish, diketo, dipol, doktorlik, ekstinksiya, elektron, energiya, enol, eritma, fiziologik, fluoressensiya, fotometriya, gidratlanish, gidratlangan, gidroliz, gruppa, guruh, halqa, harorat, infraqizil, integral, ishqorli, izo, jarayon, kalibrlash, karbon, keto, kislota, kristal, maxsulot, maydoni, moment, moy, neytral, nomi, oksi, oksidlanish, ona, ora, lchash, paramagnit, parametr, protsess, qaytarilish, qiymat, qizil, qobiliyatli, qobiliyatsiz, qulon, radikal, reaksiya, redoks, redukton, rezonans, Selsiy, soʻnish, sovun, spektro, spektroskopik, spektroskopiya, standart, shakllantirish, sharh, shkala, tablet, tashkil topish, tasmaning, tautomeriya, tebranish, tekshirish, tezis, titrlash, valentlik, xulosa,

Nota:
(B)
Usbekische Schrift-Alternativa zu "a'" (=Dehnungsapostroph mit '-Code):
(^ ` ʻ ʼ ‘ ’ )-Code
 23)  ta'sirlarga
ta`sirlarga
taʻsirlarga
ta‘sirlarga
ta’sirlarga
 25)  ma'lumotlarning
ma`lumotlarning
maʻlumotlarning
ma‘lumotlarning
ma’lumotlarning
 29)  ta'sir, ta'sirin, ta'sirlari
ta`sir, ta`sirin, ta`sirlari
taʻsir, taʻsirin, taʻsirlari
ta‘sir, ta‘sirin, ta‘sirlari
ta’sir, ta’sirin, ta’sirlari
 31)  a'lo
a`lo
aʻlo
a‘lo
a’lo
 32)  ta'qib
ta`qib
taʻqib
ta‘qib
ta’qib


Nota:
(C)
Usbekische Schrift-Alternativa zu "g'" (=Erweichungszeichen mit '-Code):
(^ ` ʻ ʼ ‘ ’ )-Code
 3)  tug'ilgan
tug`ilgan
tugʻilgan
tug‘ilgan
tug’ilgan
 5)  tarmog'ining
tarmog`ining
tarmogʻining
tarmog‘ining
tarmog’ining
 6)  bog'ning
bog`ning
bogʻning
bog‘ning
bog’ning
 6a)  bog'lashning
bog`lashning
bogʻlashning
bog‘lashning
bog’lashning
 8)  bog'ining
bog`ining
bogʻining
bog‘ining
bog’ining
 8a)  bog'lashining
bog`lashining
bogʻlashining
bog‘lashining
bog’lashining
 24)  og'ir
og`ir
ogʻir
og‘ir
og’ir


Nota:
(D)
Usbekische Schrift-Alternativa zu "o'" (=Umlautzeichen mit '-Code):
(^ ` ʻ ʼ ‘ ’ )-Code
 1)  bo'lagidir
bo`lagidir
boʻlagidir
bo‘lagidir
bo’lagidir
 2)  ko'rsatildi
ko`rsatildi
koʻrsatildi
ko‘rsatildi
ko’rsatildi
 4)  do'stlarcha
do`stlarcha
doʻstlarcha
do‘stlarcha
do’stlarcha
 7)  o'rganildilar
o`rganildilar
oʻrganildilar
o‘rganildilar
o’rganildilar
 9)  o'z
o`z
oʻz
o‘z
o’z
 10)  o'lchashlardan
o`lchashlardan
oʻlchashlardan
o‘lchashlardan
o’lchashlardan
 11)  o'rtaga
o`rtaga
oʻrtaga
o‘rtaga
o’rtaga
 12)  bo'ldi
bo`ldi
boʻldi
bo‘ldi
bo’ldi
 13)  o'zbekcha
o`zbekcha
oʻzbekcha
o‘zbekcha
o’zbekcha
 14)  so'z
so`z
soʻz
so‘z
so’z
 20)  to`g'ri
to`g`ri
toʻgʻri
to‘g‘ri
to’g’ri
 21)  ko'rinishda
ko`rinishda
koʻrinishda
ko‘rinishda
ko’rinishda
 22)  o'tar
o`tar
oʻtar
o‘tar
o’tar
 26)  qo'shimcha
qo`shimcha
qoʻshimcha
qo‘shimcha
qo’shimcha
 27)  to'liqsiz
to`liqsiz
toʻliqsiz
to‘liqsiz
to’liqsiz
 28)  bo'lib
bo`lib
boʻlib
bo‘lib
bo’lib
 30)  o'xshash
o`xshash
oʻxshash
o‘xshash
o’xshash
 33)  yo'q
yo`q
yoʻq
yo‘q
yo’q
 34)  qo'shni
qo`shni
qoʻshni
qo‘shni
qo’shni
 35)  o'zgarganliklarini
o`zgarganliklarini
oʻzgarganliklarini
o‘zgarganliklarini
o’zgarganliklarini
 35a)  o'zgarganligini
o`zgarganligini
oʻzgarganligini
o‘zgarganligini
o’zgarganligini
 36)  ko'rindi
ko`rindi
koʻrindi
ko‘rindi
ko’rindi
 45)  so'nish
so`nish
soʻnish
soʼnish
so‘nish
so’nish
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.