Oʻzbekcha / O‘zbekcha  / O`zbekcha / Ўзбекча:Кейинги саҳифа (106) докторлик диссертациясининг бир бўлагидир. Тезиснинг номи:

КОМПЮТЕР ОРҚАЛИ ИНФРАҚИЗИЛ (ИҚ) СПЕКТРОСКОПИЯ БИЛАН

ДЕГИДРО АСКОРБИН ВА ДИКЕТО ҚУЛОНИН КИСЛОТАДАН РЕАКСИЯЛАРИГА

ТЕКШИРИШЛАР15)  (Олмонча)

Детлеф Пагел томонидан16)  ҳавола этилди2)  (Ҳерманнстеин, Креис Ветзлар, Германияда туғилган)

Гиъссен 1992

Бу саҳифа, муаллиф томонидан16)  машинкада ёзилди ва таржима қилинди ва дўстларча рухсатни билан Бутун Дунё Тармоғининг (Ворлд Виде Веб) ичига жойланди, ©2013.
Entwurf, Plan - draft - cizgi, eskiz, maket
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Хулоса

Бу тезисда ҳам аскорбин кислота дегидро аскорбин кислота редокс системасининг оксидланишни ва қайтарилишни ҳамда дегидро аскорбин кислотадан (ДГА(ДХА) дан) дикето қулонин кислотага (ДКГ га) ишқорли гидролиз тадқиқ этилди(лар). H–O ва C=O боғнинг группаларини ўз ичига олган моддаларда инфрақизил ўлчашлардан, кашф этилган тасманинг параметрларини ва стандарт спектрларнинг ва калибрлаш спектрларнинг ёрдами билан, ҳам инфрақизил спектроскопик реаксиялар кузатуви учун методик ҳамда шарҳ, аҳамиятли бир тиргаги яшади.

Бу алоқада, асетил асетонда ва (изо-)аскорбин кислоталарда кето-энол таутомериянинг проблемалари18)  ўрганилди(лар). Ҳали ортиқ, дипол момент фарқларига пропорсионал олган O=C валентлик тебраниш модаларининг интеграл сўниш44)  коэффисиентининг квадрат илдиз қийматларининг41) , қўшни боғининг группаларини билан қиёслаган билар40)  ўзгарганликларини, кўринди. Кето группаларининг гидратланишининг феномени, оддий бир молекулада (бутанал, мой алдегид) инфрақизил спектроскопик таъқиб қилип биларди. Таъсирин бир неча жавобли таъсирлари сабабли, эритмада дегидро аскорбин кислоталар ҳолида, шарҳ ҳали тушунарсиздир. Лекин, кристал бис-ДГА(ДҲА) ва гидратланган ДГА(ДҲА) форманинг арасидаки очиқ фарқлар H–O ва O=C валентлик тебраниш майдонида ўртага чиқди(лар). Очиқча, бис-ДГА(ДҲА) да HO группаларинг дейтеронланиши муваффақиятли бўлди. ДГА(ДҲА) нинг совунланишининг жараёни учун, 79.3 кЖ/моль нинг бир активизатсия энергияси билан ҳароратнинг ва pH нинг функтсионал қарамликларининг, қасд қилинди(лар). Максимал уч инфрақизил стандарт спектр, D2O (оғир сув) эритмаларидан электрон маълумотларнинг ишлаб тайёрлаши (ЕМИТ) ёрдами билан ажралип билардилар. Булар, ДГА(ДҲА), ДКГ ва бошка редуктон каби бир моддадир. Совунгарлик махсулот19)  (ДКГ), pH титрлаш ва инфрақизил спектроскопия томонидан16)  текширилган pKк қийматининг41) , оксикарбон кислоталарнинг билинган pKк қийматларига41)  тўғри келар. Таблеткалар билан спектрларда углерод икки оксидининг (CO2 нинг) ташкил топиши, декарбоксилиз қилган ДКГ да орқага олиб борилган38)  билар40) . Лекин, 37 °С да эритмада, баланд консентрасияларда ДКГ, қозиргача39)  де тамоман барқарордир. Инфрақизил спектроскопия(ИҚС)дан бошқа, қозиргача39)  спектрофотометрия билан, ва флуорессенсия спектроскопияси билан ва ҳамда электрон парамагнит резонанс (ЭПР) спектроскопияси билан, ДКГ она эритмаларидан ёлга чиқилди, ДКГ ажралиш реаксиялари, ҳамда нейтрал ва ишқорли pH майдонида, сифатли46)  тадқиқ этилди(лар). Баланд pH қийматида41)  ёқут-қизил бир модда, ҳам ДГА(ДҲА) дан ҳамда ДКГ дан ривожланди. У ҳаво билан алоқадор таъсирларга қарши чидамсиздир, ва радикал протсесслари билан алоқасида келтирилип билар40) . R–O ● радикалларига ишора этган бир ЭПР сигнали топилди.

Қайтарилишнинг ва оксидланишнинг, ДГА(ДҲА) нинг ва ДКГ нинг беқарорликлари17)  билан таъсир олганликлари, проблемадир37) . Бу учун, ДГА(ДҲА) нинг қўшимча совунланиши сабабли, НАДҲ нинг эквимоляр консентрасиялари, фақат тўлиқсиз бўлиб физиологик pH майдонида ДГА(ДҲА) ни озайтир(лар). H–S группа ўз ичига олган моддалар билан қайтарилишларда айни нарса43)  тўғри42) . Бунинг учун кўринишда бир реаксия даражаси ДГА(ДҲА) нинг совунланишига ўхшаш топилди. Лекин, H–S группаларнинг билан реаксияларда, ДГА(ДҲА) нинг реал қайтарилиш реаксиясидан ергашганлиги, бир ора давлат, инфрақизил спектроскопик исботланган. Оксидланиш реаксиялари томонидан16) , C(6)–O–C(3) ҳалқа шакллантиришга учун қобилиятсиз билан қобилиятли ясамаларнинг арасидаки очиқ инфрақизил спектроскопик фарқлар топилди(лар).
Нота: Ўзбекча синоним сўзлар (синонимлар)
O'zbekcha13)  sinonim so'zlar14)  (/sinonimlar)
Usbekische Synonyme:
 2)  ҳавола қилинди
ҳавола этилди
кўрсатилди
 15)  тадқиқ
текшириш
 16)  томонидан
тарафидан
 17)  беқарорликлари
беқарорлиги
 18)  проблемалари
масалалари
 19)  махсулот
махсулот
 37)  проблемадир
муаммолидир
 38)  борилган
кетилган
 39)  қозиргача
қали
 40)  билар
қила олар
 41)  қиймат
қадр
 42)  тўғри
ўтар
амал қилар
 43)  айни нарса
бир ҳил
 44)  сўниш коэффисиенти
йўқ бўлиб кетиш коэффисиенти
Haftungsausschluss
free counters
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.