Zentral-/central + Bikolano / Bicolano / Bikol / Bicol:
An sunod na pahina[0]  (106)[6]  iyo[9]  an sarong[4X]  botang[3]  an inaugural[26]  na disertasyon. An titulo na tesis iyo[9] :

AN MGA IMBESTIGASYON[69]  SA

MGA REAKSYON GIKAN[11X]  SA ASIDONG DEHIDRO-ASKORBIKO ASIN[10]  DIYKETO-GULONIKO

SAGKOD[11]  SA TABANG KAN[13]  IRAROM[25]  NA PULA (IP/IR) NA ESPEKTROSKOPIYA NA[14]  ITINABANG NIN KOMPYUTER[16] 

(Aleman)

iprinesentar ni Detlep Pagel (= Detlef Pagel)
(namundag[76]  sa[2Y]  Hermannstein (Distrito / Kreis Wetzlar), Alemanya)

Gießen (Giessen) 1992

Siyá[2Z]  (an pahina[0] ) (iyo[9] ) isinurat kan[2W]  awtor sagkod[11]  sa makinilya asin isinnalin, asin ibinagay kaitó nin[2X]  world-­wide-­web (kalibotan[48]  na halapad na web) sagkod[11]  sa saiyang marahay[47]  na pagtugot © 2021
Vokabel in memoriam:
"kamugtakan sa pag-oltanan" (bcl.=^=bkl.) = "Zwischenzustand" (dts.), s.Lit.

Projekt, Entwurf, Draft, an proyékto
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed

106[6] 

5[61]  Sumaryo[27] 

Sa[2Y]  disertasyong ini[63]  siniyasat[71]  (kan[2W]  awtor) an duha[17] , oksihenasyon asin reduksyon kan[13]  asidong askorbiko asin kan[13]  asidong dehidro-askorbiko (sistemang redoks) man alkalikong hidrolisis gikan[11X]  sa asidong dehidro-askorbiko (DHA) pasiring[11Y]  sa asidong diyketo-guloniko (DKG)   . Duhang[17]  nakaranas[77]  nin[2X]  sarong[4X]  importanteng suporta, an paagi para[33]  sa irarom[25]  na pulang (IP/IR) espektroskopikong pagmasid[78]  kan mga reaksyon, asin man an interpretasyon    sagkod[11]  sa tabang kan[13]  nadiskubrehang[51]  mga parametrong banda[35] , kan[13]  istandardong[37]  asin kalibrasyong mga ispektrum[15]  gikan[11X]  sa mga sukat kan[13]  IR sa[2Y]  mga substansya[12]  na naglalaman nin[2X]  H–O asin C=O na bond[32][45]  na mga grupo.

Sa[2Y]  kontekstong ini[63]  ipina-adal[71]  (kan[2W]  awtor) an mga problema kan[13]  tautomerismong keto[64] -enol[65]     para[33]  sa asetil-aseton asin asidong (iso-)askorbiko. Saro pa[79]  nagresulta ini[63]  na    an kuwadradong ugat na mga halaga kan[13]  integral na ekstinksyong[38]  koepisyent kan[13]  mga modong bibrasyon para[33]  sa O=C na ekstensyon na iyo[9]  proporsyonal[34]  sa mga pagpapabago-bago kan[13]  diypolo[39]  na momento nagbago kan sarong[4X]  siring na paagi nin[13X]  huli nin substitusyon nin[13]  katabi[80]  na mga[36]  grupong koneksyong[45]  kemikal. Nakapagmasid[81]  (kan[2W]  awtor) an penomenong hidrasyon kan mga grupong keto    sa paagi kan espek­tros­kopi­yang irarom[25]  na pula (IP/IR) sa sarong[4X]  simpleng molekula (iyo[9]  butanal).    An interpretasyon para[33]  sa mga asidong dehidro-askorbiko sa solusyon dai pa klaro[18]  na tungod[41]  sa dibersong[42]  mga epekto nin[13]  impluwensya kan[13]  lambang saro[4] . Alagad pinahiling niya an klaro[18]  na mga kalahian    sa[2Y]  mga rehiyong[31]  H–O asin O=C kan tensyonal na bibrasyon sa[2Y]  pagultanan[43]  kan[13]  bis-DHA na kristal na porma asin kan[13]  DHA na porma na naglalaman nin tubig. Klaro[18]  na matagumpay an deuterasyon kan[13]  mga grupong HO    para[33]  sa bis-DHA.    An punksyonal na mga relasyon kan[13]  temperatura asin pH kaibahan[44]  an sarong[4X]  enerhiya[49]  nin aktibasyon nin[13]  79.3 kJ / mol[52]  nadiskubre[51]  para[33]  sa prosesong saponipikasyong[46]  DHA. nakapagsiblag[82]  (kan[2W]  awtor) hasta[55]  sa tolong[53]  istandardong[37]  irarom-pula-ng (IP/IR)[25]  ispektrum[15] , na iyo[9]  nin[2X]  DHA, DKG, asin otro[54]  na sarong[4X]  substansya[12]  arog[72]  kan Redukton gikan[11X]  sa D2O[22]  na solusyon    sagkod[11]  sa tabang kan[13]  elektronikong pagprosesong datos (EPD / EDP). Nag-uyon an halagang pKa para[33]  sa produktong naghimo nin[2X]  sabon (DKG), na nadiskubrehan[51]  sa paagi nin[13X]  titrasyong pH asin sa paagi nin[13X]  espektroskopiyang irarom[25]  na pula (IP/IR),    sa midbid na mga halagang pKa para[33]  sa mga asidong oksokarboniko. Makapagsunod[83]  (kan[2W]  awtor) an ebolusyon na CO2[30]  sa mga ispektrum[15]  kan[13]  mga pills    pabalik sa DKG na naghimo sa dekarboksilasyon. Alagad, iyo[9]  pa estable-estableng[56]  an DKG    para[33]  sa mataas na mga konsentrasyon sa[2Y]  solusyon sa[2Y]  palibot nin[13]  37°C.    An mga reaksyon nin dekomposisyon kan[13]  DKG kwalitatibong naeksamin, na nagpoon gikan[11X]  sa mga solusyon sa[2Y]  reserba kan[13]  DKG, man sa[2Y]  neutral asin alkalikong lugar[62]  kan[13]  pH, bako sa[2Y]  espektroskopiyang irarom[25]  na pula (IP/IR), pa sinda sagkod[11]  kan[13]  espektropotometriya, asin sagkod[11]  kan[13]  espektroskopiya kan[13]  pluoresensya, asin man sagkod[11]  kan[13]  espektroskopiyang resonansya kan[13]  pag-ikot[58]  na elektron (RPE / RSE/ESR). Mahimong[50]  iugnay (kan[2W]  awtor) an rubi-pulang substansya[12]  na nagtubo sa taas na halaga sa pH gikan[11X]  sa pareho na DHA asin DKG, asin dai estable[70]  irarom kan[13]  mga impluwensya nin aire[74]     sagkod[11]  sa mga proseso na libreng[29]  radikal. Nadiskubre[51]  (kan[2W]  awtor) an sarong[4X]  signal kan[13]  ESR   , na nagpapahiling[75]  sa R–O na mga radikal.

Igwá siyáng probléma[21] , na    an reduksyon asin oksihenasyon naimpluensyaran sa paagi nin[13X]  instabilidad kan[13]  DHA asin DKG. Kaya, dai nareduse[84]  na kumpleto an DHA    sa pisiyolohikal na lugar[62]  na pH pinaagi[13Y]  sa parehas-mole kada litro[60]  na mga konsentrasyong NADH tungod[41]  sa ekstra na saponipikasyon[46]  kan[13]  DHA sana[59] . Tunay[67]  an pareho    para[33]  sa mga reduksyon sa paagi nin[13X]  mga substansya[12]  na naglalaman nin[2X]  grupong H–S, asin para[33]  kaiyan[63]  nadiskubre[86]  (kan[2W]  awtor) an sarong[4X]  hayag na order na reaksyon    siring sa saponipikasyon[46]  kan[13]  DHA. Alagad,    an sarong[4X]  intermedyang estado[19] , na pagkatapos kun ano[66]  nagsunod an tunay[67]  na reaksyon kan[13]  reduksyon kan[13]  DHA,   , napapatotuho[85]  sagkod[11]  kan[13]  espektroskopiyang irarom[25]  na pula (IP/IR) sa[2Y]  panahon nin[13]  mga reaksyon sa[2Y]  paagi kan[13X]  mga grupo nin[13]  H–S. Nadiskubre[86]  (kan[2W]  awtor) an mga klarong[18]  irarom[25]  na pulang (IP/IR) espektroskopikong pagkakaiba    para[33]  sa mga reaksyon kan[13]  oksihenasyon sa[2Y]  pagultanan[43]  kan[13]  mga (kemikal na) deribatibo na iyo[9]  makakaporma[68]  o[10]  dai makakaporma[68]  nin[13]  sarong[4X]  singsing[20]  nin[13]  C(6)–O–C(3)   .


Revision of NOTA starting later ... (das kann noch sehr lange dauern)


Nota:
Mga nóte:
Mga sinonimo (dumang[02] término) sa Bikolnon o Bikolano asin mga típ asin impormasión:
Katumbás o may kaugnayan na mga término:

Bikolanische / Bikolano'sche Synonyme (+ Hinweise):
 00)  pag-Form = Verbalnomen:
(pag)bisíta
(pag)bisita
(pag)sungkó'
(pag)rúkat
 01)  samuya
sa(a)mo
kanamo
 02)  dumán(g) [= "duman na"]
baráy (na)
 0)  páge (eng.Lehnwort)
dáhon (=!= "Seite", "Blatt" (dts.))
páhina (esp.Lehnwort)
pahinang [= "pahina na"]
 1)  ini (nomen-postpos.Demonstrativpronomen.)
Regieanweisg.: einpflegen!
... (noch unklar, ob nah [= "dies(er,e,es)"], mittel, fern [= "jen(er,e,es)"] / sg. dual, pl. ?)
... (nun klar: siehe 63[63] )
 2)  Typ "si"-Marker (siehe[28] ) markiert den Fokus / Topic des Satzes (meist im NOMinativ):
an (ABSolutiv-Artikel vor allgem.Nomen (außer Namen); analog zu "ang" (tl.,ceb.,hil.))
si (ABSolutiv-Artikel nur vor Namen (Mensch/Tier))
si (ABSolutiv-Artikel auch vor allg. Nomen (außer Namen), falls aus dem Kontext bekannt; nur südl. von "Naga City" und östl. davon im sog. "Bikol-Partido"-Gebiet)
su (ABSolutiv-Artikel vor allg. Nomen (außer Namen), falls aus dem Kontext bekannt, nur in "Naga City"-Dialekt)
 2W)  Typ "ni"-Marker (siehe[28] ) markiert nie den Fokus / Topic des Satzes (meist als Nominativ übersetzt):
ni (ERGativ-/GENitiv-Artikel nur vor Namen (Mensch/Tier))
nin (ERGativ-/GENitiv-Artikel vor Sachen oder Berufsbezeichnungen (Personen))
kan (ERGativ-/GENitiv-Artikel vor Sachen oder Berufsbezeichnungen (Personen), falls aus dem Kontext bekannt)
 2X)  Typ "ki"-Marker (siehe[28] ) markiert nie den Fokus / Topic des Satzes (meist als Akkusativ übersetzt):
ki (OBLiquus-Artikel nur vor Namen (Mensch/Tier))
nin (OBLiquus-Artikel vor Sachen oder Berufsbezeichnungen (Personen))
kan (OBLiquus-Artikel vor Sachen oder Berufsbezeichnungen (Personen), falls aus dem Kontext bekannt)
 2Y)  Typ "loc"-Marker (siehe[28] ) markiert nur den Ort des Satzes:
ki (LOKativ-Artikel nur vor Namen (Mensch/Tier))
sa (LOKativ-Artikel vor Sachen oder Berufsbezeichnungen (Personen))
 2Z)  Pers.Pronomen nach Klassen (z.B. 3p.Sg. = "er","sie","es"; "ihn", "ihr" (dts.)):
siya (="si"-Klasse = "si"-Typ; also Topic/Fokus; meist Nominativ)
niya (="ni"-Klasse = "ni"-Typ; nie Topic/Fokus; meist Nominativ)
saiya (="ki"/"loc"-Klasse = "ki"/"loc"-Typ; meist Akkusativ oder Lokativ)
 3)  botang (= "Teil (eines Ganzen))"
kabtang
cabtang [alte Schreibweise 1865]
 4)  ysa (=ZAHLwort =: "ein(er,e,es)" (dts.))
ysà [alte Schreibweise 1865; siehe "usa" (ceb.), "isa" (tl.)]
usád [Rinconada Bikol, Albay Bikol]
sarò (= "ein(er,e,es) allein" (dts.)) [Zentral-Bikol]
saro[5] 
sado [Rinconada Pandan Bikol]
salo [Virac Bikol]
sayo [Waray-Sorsogon]
 4X)  sarong [= "saro[4]  na"]
ysang [= "ysa[4]  na" (bkl.) = "usa ka" (ceb.)]
 5)  Zählvers (1,2,3,4,5,6):
saro, duwa / duha, tolo / tulo, apat, lima, anóm
ysa, dua / duha, tolo / tulo, apat, lima, anom
uno, dos, tres, kuatro, singko, sais [esp.Lehnworte]
 6)  106
gatos may anóm
sanggatos may anóm
siento y sais
 7)  serye [Sg.,Pl., tl.Lehnwort]
serie [Sg.,esp.Lehnwort]
series [Sg.,Pl., eng.Lehnwort]
 8)  kuwadro [ceb.+tl.Lehnwort]
cuadro [alte Schreibweise]
kuwadrong [= "kuwadro na"]
 9)  iyo [=bestätigendes "ja"; wird auch als Koppula-"sein" benutzt: "bin, bist, ist, sind, seid" (dts.)]
...
 10)  Konjunktionen:
asin [="und" (dts.)]
o [="oder" (dts.)]
 11)  sagkod (sa) [="zusammen (mit)", "sowie", "bis" (dts.)]
sagcod (sa) [alte Schreibweise]
Anm.: "sagkod" erfordert "loc"-Typus
 11X)  gikan (sa) [="von (her)" (dts.)]
gican (sa) [alte Schreibweise]
Anm.: "gikan" erfordert "loc"-Typus
 11Y)  pasiring (sa) [="nach (hin)" (dts.)] sa
Anm.: "pasiring" erfordert "loc"-Typus
 12)  substansya
kimikal na substansya
 13)  kan [=Genitiv-Marker (best.); evtl. analog zum Zählmarker "ka" oder Obliquus-Marker "kang" [OBL.] (ceb.)]
nin [=Genitiv-Marker (unbest.); nicht analog zum Genitiv-Marker "ni" [ERG] (ceb.)]
 13X)  sa[2Y]  paagi nin[13]  [=(wfw:) "im Weg des(/der)" = "durch", "mittels", "mit Hilfe von/der" (dts.)]
sa paagi kan[13]  [Anm.: in Cebuano wird "ni" und "kang" nur für Personen, sonst "sa" für Sachen, benutzt; im Bikol scheint es die Form "sa paagi sa" nicht zu geben, dafür auch "sa paagi kan" (a.Lit.)]
sagkod[11]  kan[13] 
 13Y)  pinaagi (sa) [="durch / mittels" (dts.)]
Anm.: "pinaagi" erfordert "loc"-Typus
 14)  espektroskopiyang [falls Adjektiv folgt]
espektroskopiya na [falls Relativsatz folgt]
 15)  ispektrum
espektrum
 16)  kompyuter
komputer
 17)  duwá(ng) [s.Lit.]
duwa(ng)
duha(ng) [s.Lit.]
dua(ng)
 18)  klaro(ng) (= "klar", "deutlich" (dts.))
malinawon(g) (??; =?= "friedlich" (dts.); s.Lit.)
 19)  istado
estado
 20)  singsing
rim [eng.Lehnwort; ="ring" (eng.)]
 21)  igwá siyáng probléma [= "er/sie/es gibt / hat / ist ein Problem", "es ist problematisch" (eng.)]]
 22)  duwang[17]  hidrohenong[23]  magabat[24]  na atomo sagkod sarong[4]  oksihenong atomo
2 x magabát[24]  na H atomo + 1 x O atomo
magabát[24]  na H2O
magabat[24]  na tubig
 23)  idrohino
hidroheno
idroheno
 24)  (ma-)gabát (??; s.Bsp. unten) [s.Lit.]
(ma-)tabá [= "schwer(er,e,es)" (dts.)]
z.Bsp.:
"asidong mataba" (bkl.) = "Fettsäure" (dts.)
"atomikong gabat" (bkl.) = "Atomgewicht", "Atom-Schwere", "Atom-Masse" (dts.)
"atomikong magabat" (bkl.) = "schweres Atom" (dts.)
"elementong magaba" (bkl.) = "schweres Element" (dts.)
"atomikong bilang" (bkl.) = "atomare (Ordnungs)zahl" (dts.)
"diyatomikong" =^= "may duwang atomo" (bkl.) = "2-atomisch", (wfwe:) "haben 2 Atome" =^= "mit 2 Atomen" (dts.)
"kulay" (bkl.) = "farbig" (dts.)
"mayong kulay" (bkl.) = (wfw:) "haben nicht farbigkeit" =^= "farblos" (dts.)
"hugakon" (bkl.) = "flüssig" (dts.)
"sa normal na kundisyon" (bkl.) = "im normalen Zustand", "unter Normalbedingung" (dts.)
"likidong nitroheno" (bkl.) = "flüssiges Stickstoff" (dts.)
"baryente" (bkl.) = "Variante" (dts.)
"pirak" (bkl.) = "pilak" (tl.) = "Silber" (dts.)
"tanso" (bkl.) = "Kupfer" (dts.)
"deoxidation" (eng.) = "deoksidasyon" (bkl., tl.) = "Desoxidation" =^= "Entsauerstoffung", "Sauerstoff-Entzug" (dts.) (durch Zusatzstoffe in der Schmelze für Herstellung einer Legierung) (dts.)
"desulfurization" (eng.) = "Entschwefelung" (dts.)
"enerhiyang lebel" (bkl.) = "Energieniveau" (dts.)
"densidad na ... gramo sa kada litro" (bkl.) = "Dichte von ... Gramm pro Liter" (dts.)
"masang numero kan atomo" (bkl.) = "Massenzahl des Atoms" (dts.)
"talaang peryodiko" (bkl.) = "Periodensystem" (dts.)
"temperatura nin pagkatunaw na ..." (bkl.) = "Schmelztemperatur von ..." (dts.)
"temperatura nin pagkalakaga na ..." (bkl.) = "Siedetemperatur von ..." (dts.)
"peryodikong tableta" (bkl.) = "Perioden-Tafel" (dts.)
"sadiring grabidad" (bkl.) = "eigene Schwerkraft" (dts.)
"presyon" (bkl.) = "Druck" (dts.)
"natural na satelayt" (bkl.) = "natürlicher Satelit" (dts.)
"bulan" (bkl.) = "Mond" (dts.)
"sukol" (bkl.) = "Fläche" (dts.)
"manlaen-laen" (bkl.) = "Vielzahl" (dts.)
"ekstensyon" (bkl.) = "Erweiterung" (dts.)
"limitasyon" (bkl.) = "Einschränkung" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) solido (pasiring sa) likido" = "Pagkatunaw" (bkl.) = "Schmelze", "Phasenübergang fest-flüssig" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) likido (pasiring sa) solido" = "Pagyelo" (bkl.) = "Frieren", "Phasenübergang flüssig-fest" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) likido (pasiring sa) gas" = "Pagsangaw" (bkl.) = "Verdampfen", "Phasenübergang flüssig-gasförmig" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) gas (pasiring sa) likido" = "Kondensasyon" (bkl.) = "Kondensieren", "Phasenübergang gasförmig-flüssig" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) gas (pasiring sa) plasma" = "Iyonisasyon" (bkl.) = "Ionisation", "Phasenübergang gasförmig-plasmatisch" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) plasma (pasiring sa) gas" = "Rekombinasyon" (bkl.) = "Rekombination", "Phasenübergang plasmatisch-gasförmig" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) solido (pasiring sa) gas" = "Sublimasyon" (bkl.) = "Sublimation", "Phasenübergang fest-gasförmig" (dts.)
"Pagbabagong pisikal (gikan sa) gas (pasiring sa) solido" = "Deposisyon" (bkl.) = "Resublimation", "Deposition", "Desublimation", "Phasenübergang gasförmig-fest" (dts.)
"dae-iyonisado" (bkl.) = "nicht-ionisiert" (dts.)
"dae-estable" [esp.entlehnt] (bkl.) = "instabil" (dts.)
"kargadong partikulo" (bkl.) = "geladenes Partikel" (dts.)
"unanong planeta" (bkl.) = "erster Planet" (dts.)
"syantipikong pananaw" (bkl.) = "wissenschaftliche Sicht" (dts.)
"historya nin syensia" (bkl.) = "Geschichte der Wissenschaft" (dts.)
"espesipikong grabidad" (bkl.) =(wfw:) "spezif.Schwere" = "Dichte", "Masse pro Volumen" (dts.)
 25)  irarom na pula
diit na pula (??)
imprapula [=tl.Lehnwort ="infrared" (eng.)]
inpra-pula [=tl.Lehnwort ="infrared" (eng.)]
 26)  mùna [="erste" (dts.)]
ngùna [="erste" (dts.)]
inaugural
 27)  resúlta (??) [="Ergebnis(se)" ≠ "Zusammenfassung" (dts.)]
sagkot[11]  (??) [im WB.-Nachdruck v.1865 empfohlen]
kasagkotan (??)
tápos (??) [= Zeremonie 9 Tage nach dem Tod]
Sumaryo [s.Lit.(wikipedia); auch im Hiligaynon benutzt]
 28)  Artikel "der/die/das":
Anders als bei den Akkusativsprachen ist im Bikol/Bikolano die Fallunterscheidung. Der Obliquus [="schräger Fall" / "schiefer Kasus"] steht meist für alle Fälle ausser dem Nominativ, welcher dem Direkt-Fall im Tagalog, dem Absolutiv im Cebuano und Hiligaynon und dem Core-Fall im Ilokano entsprechen kann. Dem Ergativ im Cebuano und Hiligaynon kann der Indirekt-Fall im Tagalog zugeordnet werden, aber im Ilokano kann der Core ebenfalls seine Stelle einnehmen. Während in Tagalog, Cebuano und Tagalog der direkt dem Kasus-Marker folgende Marker "mga" den Numerus "Plural" erzeugt, kann der Plural im Ilokano auf zwei Arten erzeugt werden (siehe [ilo.6]).
Zu Vergleichszwecken sind vorübergehend die Fall-Artikel für Hiligaynon und Cebuano gelistet. Im Detail:
S
p
r
a
c
h
e:
Num. DIR (tl.)
"si"-Typ (bkl.)
ABS (ceb.,hil.)
COR (ilo.)
NOM., AKK., DAT. (germ.)
IND (tl.)
"ni"-Typ (bkl.)
ERG (ceb.,hil.)
COR (ilo.)
NOM., GEN. (germ.)
OBL (tl., ceb., hil., ilo.)
"ki"-Typ (bkl.)
"loc"-Typ (bkl.)
GEN., DAT., AKK., ABL. (germ.)
GEN (tl., ceb., hil.; germ.)
"ni"-Typ (bkl.)
COR (ilo.)
no-name name no-name name no-name name no-name name
Tl. [sg.] ang
'yung
iyong
si ng
n'ung
niyong
ni sa kay ng ni
[pl.] ang mgá
'yung mgá
iyong mgá
sina ng mgá
n'ung mgá
niyong mgá
nina sa mgá kina ng mga nina
Bkl.[sg.] indef. (↝ "a(n)" (eng.)?):
an
def. (↝ "the" (eng.)?):
su (Naga City)
si (Partido-Bkl.)
si kan (def.)
nin (indef.)
ni sa
kan (def.)
nin (indef.)
ki kan (def.)
nin (indef.)
ni
[pl.] indef. (↝ "a(n)" (eng.)?):
an mga
def. (↝ "the" (eng.)?):
su mga (Naga City)
si mga (Partido-Bkl.)
si mga kan mga (def.)
nin mga (indef.)
ni mga sa mga
kan mga (def.)
nin mga (indef.)
ki mga kan mga (def.)
nin mga (indef.)
ni mga
Hil.[sg.] ang si sang (def.)
sing (indef.)
ni sa kay sang (def.)
sing (indef.)
ni
[pl.] ang mga sanday sang mga (def.)
sing mga (indef.)
nanday sa mga kanday sang mga (def.)
sing mga (indef.)
nanday
Ceb.[sg.] ang si sa ni sa (def.)
og (indef.)
kang sa (def.)
og (indef.)
ni
[pl.] ang mga sila si
silang
sa mga nila ni
nilang
sa mga (def.)
og mga (indef.)
kanila ni
kanilang
sa mga (def.)
og mga (indef.)
nila ni
nilang
Ilo. [sg.] ti ni ti ni iti ken ni ti ni
[pl.] dagiti da dagiti da kadagiti kada dagiti da
Genitiv-"ti" (fett + kursiv), z.B: "Ingles ti Estados Unidos" (ilo., sg.; dagegen pl. im esp.+eng.) = "Englisch der USA" (dts., sg.)
außerdem wird "iti" im Ilokano als Präposition verwendet (s.Lit. http://jblmflc.com/Ilocano/Ilokano%20PDF/Ilokano Lesson 4.pdf, S.2(=^=46)):
  • = "am", falls zusammen mit Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Tag verwendet
  • = "in", falls zusammen mit Nacht verwendet
  • "iti a las otso" = "um 8 Uhr": "um", falls zusammen mit ..:.. Uhr verwendet
  • "iti lunes" = "letzten/vergangenen Montag": "am letzten/vergangenen", falls zusammen mit Wochentag verwendet
  • manchmal, insbesondere in der gesprochenen Sprache, wird "iti" zu "ti" oder "'t" abgekürzt.
  • def. =: aus dem Kontext heraus bestimmt: "der/die/das ..." [=best.Artikel]
  • indef. =: aus dem Kontext heraus unbestimmt: "einer/eine/ein [Sg.], einige [Pl.] ..." [=unbest.Artikel]
 29)  libre(ng)
talingkas (na)
 30)  karbon dioksido
CO2
karbong dioksido
 31)  rehiyon(g)
lugar (na)
 32)  bond (eng.Lehnwort; = "gebunden", "Bindung" (dts.))
sugpon [="Bindung" (dts.); s.Lit.]
bihag (= "gefangen" (dts.))
 33)  para ("para" erfordert/bedingt "loc."-Typ für das Folgewort; = "für" (dts.) = "alang" (ceb.))
huli (??)
 34)  proporsyonal (erfordert/bedingt "loc."-Typ für das Folgewort, damit es "prop. zu ..." bedeutet)
...
 35)  banda
hagkos
paha (??)
 36)  manga [="some" (??) (eng.) oder Dialekt (siehe "pang") oder seltene, alte Schreibweise (auch im Tagalog "mangá" (s.Lit.)) für:]
mga [=Plural-Marker]
dakol pang [= "much more" (eng.) = "viel(e) mehr" (dts.)]
 37)  istandardo(ng)
standard (na)
pamantayan(g)
pamantayan (na)
 38)  ekstinksyon
kagadanan
 39)  dipolo (s.Lit.)
diypolo [da "di-" meist das Präfix für "nicht" sein kann; (s.Lit.)]
 40)  na uno man
uman [Kontraktion/Verbalhornung (s.Lit.); zur Zeit (05.2021) hier nicht verwendet]
 41)  tungod (erfordert/bedingt meist (2,44 Mio. Funde) "loc."-Typ für das Folgewort (man findet aber auch "kan" (1.810 Funde) statt "sa"); = "wegen", "aufgrund" (dts.) = "silong" (ceb.))
ingod (erfordert/bedingt meist (441 Funde) "loc."-Typ für das Folgewort (man findet aber auch "kan" (4 Funde); ...)
 42)  dibersong (= "verschieden(er,e,es)", "divers(er,e,es)" (dts.))
sarong bagay (=(wfw:) "ein(et) wenig(es)" = (google:) "etwas" (dts.); s.Lit.)
Anm.: angeblich kann man "einige", "etwas", "irgendein(er,e,es)" (dts.), "some", "something", "someone" (eng.) nicht ins Bikol durch eine Vokabel übersetzen
 43)  sa pagultanan (kan/nin)
Anm.: die Präposition "zwischen" wird durch den Nominalausdruck "in (der) Zwischenheit / (dem) Zwischenraum (von)" ersetzt
 44)  kaibahan
iba (??)
kaiba (??)
makaibahan (??)
 45)  minaganang grupo (="funktionelle Gruppe", "Bindungsgruppe" (dts.); s.Lit.)
punksyonal na grupo (="funktionelle Gruppe" (dts.))
sugpong grupo (= "sugpon na grupo")
bond na grupo
grupong koneksyon na kemikal
 46)  paggibong sabon (= "Seife-machen", "Seifenherstellung" (dts.))
paggibo nin sabon (= "Seifenherstellung" (dts.))
paggigibong sabon (= "Seifenherstellung" (dts.))
saponipikasyon (= "Verseifung" (dts.))
pagproseso nin mga sabon (= "Seifenverarbeitung" (dts.))
sabonipikasyon (= "Verseifung" (dts.))
 47)  marahay
mantanos
 48)  kalibotan
mundo
 49)  kusog
enerhiya
 50)  angeblich gibt es keine spezielle Verbform für den Potentialis. Die entsprechende Interpretation würde sich aus dem Kontext ergeben (s.Lit.)
nahimo (??)
man findet Niminalform, z.B. (Präsens): "pupuwedeng magbagong-porma" (bkl.) = "kann Form ändern" (dts.)
"puwede kang maghanap" (bcl.) = "Sie können (durch)suchen" (dts.)
"puéde kang ..." (bcl.) [alte Schreibweise, s.Lit.]
 51)  nadiskobre (s.Lit.)
nadiskubre (s.Lit.)
Anm.: ähnliche lautliche Variationen bei anderen ..-disk?bre-..-Formen[73]  analog
 52)  kJ / mol
kilo Joule sa kada mole
 53)  tolong
tolo[5]  na
 54)  otrong
otro (=esp.Lehnwort) na
 55)  hasta (esp.Lehnwort erfordert/bedingt "loc."-Typ für das Folgewort; = "bis" (dts.))
hanggang
 56)  muy[57]  stable (=eng.Lehnwort)
muy[57]  estable (=esp.Lehnwort)
estable-estable(ng)[57] 
 57)  "sehr" (dts.) = "trés" (frz.) = "very", "quite" (eng.) [Intensivierung]:
muy [=esp.Lehnwort] ...[=ADJ.]
...[=ADJ.]-...[=ADJ.]
"mehr" (dts.) = "plus" (frz.) = "more" (eng.) [=Komparativ]:
mas [=esp.Lehnwort] ...[=ADJ.]
"sehr" [nach Wirtz-Grammatik], "so" [nach google/wiktionary: =^= "so ähnlich"]:
...[=ADJ.] na gayo
...[=ADJ.] na maráy
 58)  pag-ikot
spin [eng.Lehnwort]
 59)  sana
lamang [wird gerne postpositional plaziert]
 60)  molar (??)
mole kada litro
 61)  kabtang 5
kabtang lima
kapitulo 5
kapitulo sincó
 62)  lugar
saklaw
 63)  Demonstrativpronomen ("klasse" =^= "Typ"; s.Lit.):
kaini ["ni"-+"ki"-Typ; "dies", "hier" (dts.)]
kaiyán ["ni"-+"ki"-Typ; "das","dort" (dts.)]
kaiyan
kaidto ["ni"-Typ(=^= ERG) +"ki"-Typ(=^=OBL); weiter v.Sprecher weg wie "kaiyan" ("jenes dort" =^= "jwd." = "janz weit draussen" (dts.-Berlinerisch))]
kaitó ["ni"-+"ki"-Typ; alte Schreibweise, s.Lit.]
ini ["si"-Typ(=^=ABS); "hier" (dts.)]
iyán ["si"-Typ; "das","dort" (dts.)]
itó ["si"-Typ; weiter v.Sprecher weg wie "kaiyan" ("jenes dort" =^= "jwd." = "janz weit draussen" (dts.-Berlinerisch))]
aldaw (??)
dangan (??; wird bei Wiki mit "und" übersetzt, soll aber Demonstrativpronomen sein )
 64)  keto [=Affix-Form für "Keton" (dts.)]
karbon-oksiheno na dobleng sugpon
 65)  enol [=Affix-Form für "Alkenol" (dts.) = "Alken" + "Alkohol"]
... ??
 66)  [Subst.] + "kun ano" + [Verbalgruppe] ("kun" steht vor Fragepronomen "ano", falls damit keine Frage eingeleitet wird)
... ??
 67)  totoo (="wahr", "richtig", "tatsächlich" (dts.); siehe "katotohanan", "katotoanan" (bkl.) = "Wahrheit" (dts.);s.Lit.)
tunay (="wahr", "echt", "eigentlich" (dts.))
 68)  Nomen ("(die) Bildung", "(das) Formen" (dts.)):
paghorma (Druckfehler ??)
pagporma
pagkumi (??)
Verb im Potentialis ("kann bilden / formen" (dts.)):
makakaporma
Verb im Potentialis ("kann Bildung machen" (dts.)):
makakapagporma (??; vergl. mit [81])
Verb-Kompositum im Potentialis ("kann machen" + "Bildung" (dts.)):
makakahimo nin pagporma
 69)  siyentipikong pag-aadal
imbestigasyon
pagsiyasat
 70)  dai estable
dae-estable
 71)  Verb der "..-on"-Klasse, z.B.: "siyasaton" (= "untersuchen" (dts.) entspricht im Tagalog [+OBJ.-Fokus] dem Verb der "..-in"-Klasse, z.B.: "siyasatin")
abgeschlossene ("perfektive" (dts.)/"past"(eng.)) Form ("nakaaging porma" (bkl.)):
"siniyasat"
Anm.: alternative Verbformen "inanalisar", "ineksaminar" oder "inestudiyar" können zu Fehldeutungen führen, da z.B. im Spanischen/Englischen der Präfix "in-" (lat.) für die Negation "nicht" (dts.) steht
inusisa ["usisa" (bkl.) = "ermitteln" (dts.)]
ipina-adal ["adal" (bkl.) = "studieren" (dts.)]
sinusok ["susok" (bkl.) = "(sich) befassen (mit)", "diskutieren", "(etw.) vorstellen", "(sich) vertiefen", "hineinschauen", "untersuchen" (dts.)]
piglinaw (??) ["simpleng porma" (bkl.): "linaw" (bkl.) = "analysieren" (dts.); s.Lit.]
 72)  siring XY
arug (kan, nin, sa, ni, ki) XY [= "like XY" (eng.) = "wie (zum Beispiel) XY" (dts.); s.Lit.]
arog (kan, nin, sa, ni, ki) XY
árog (kan, nin, sa, ni, ki) XY [s.Lit.]
 73)  nadiskubre [=abgeschlossene Verb-Form von "diskubre"[73X][51] ]
...
 73X)  ku'á [s.Lit.]
deskúbre [s.Lit.]
diskubre [s.Lit.]
ísi [s.Lit.]
gímaw [s.Lit.]
 74)  atmospera
hangin (??) [="Wind" (s.Lit.)]
durós (??) [="Luft" (dts.; s.Lit.) ="Wind" (dts.; s.Lit.)]
aire [="Luft" (dts.; s.Lit.)
 75)  nagpapahiling [="presenteng porma" (bcl.) / "Verlaufsform / progressive Form" vom Verb "hiling" = "zeigen" (dts.); s.Lit.]
...
 76)  pigmundag [="geboren" (dts.; s.Lit.]
namundag [="geboren" (dts.; s.Lit.]
 77)  nagawadan (??) [="lieferte", "erhielt", "bekam (geliefert)" (dts.; s.Lit.]
piggawadan (??) [="wurde ausgezeichnet" (dts.; s.Lit.]
ginana (??) [="erhielt" (dts.; s.Lit.]
nakaranas (tl.Lehnwort ??) [="erlebte" (dts.; s.Lit.]
 78)  pag-obsérve (esp.Lehnwort) [="Beobachtung" (dts.)]
pagdálan
pagmasíd
 79)  saro pa [= "1 weiteres" (dts.); s.Lit.]
dangan [= "dann" (dts.)]
saká ta [s.Lit.]
 80)  adyasent
katabi
 81)  Potentialis-Synonyme (z.B. für "war fähig zu beobachten/verfolgen" / "konnte beobachten"):
nakahimo masid[81X]  ...
nakahimo nin pagmasid[81X]  ...
nakapagmasid[81X]  ...
Anm.: falsch übersetzt wird: "nakamasid[81X]  ..." (vergl. mit [68])
 81X)  (..)dálan
(..)dalan
(..)obserbe
(..)observe
(..)masid
 82)  Potentialis-Synonyme (z.B. für "war fähig zu separieren/trennen" / "konnte trennen"):
nakahimo siblag[82X]  ...
nakahimo nin pagsiblag[82X]  ...
nakapagsiblag[82X]  ...
Anm.: falsch übersetzt wird: "nakasuway ..." (vergl. mit [68])
 82X)  (..)suway
(..)siblag
(..)separar
 83)  Potentialis-Synonyme (z.B. für "ist fähig (zurück) zu verfolgen" / "kann (zurück)verfolgen"):
makahimo sunod ...
makahimo nin pagsunod ...
makapagsunod ...
Anm.: "... iyo pwedeng magsunod ..." [??; ungeprüfte weitere Übersetzungsmöglichkeit]
 84)  Potentialis-Synonyme (z.B. für "kann nur unvollständigreduziert werden"):
dai nareduse[84X]  na kompleto ... sana.
dai nahihimo nin reduksyon na kumpleto ... sana.
dai narereduksyon na kumpleto ... sana.
 84X)  nareduse [=eng.Lehnwort]
nareduce [=eng.Lehnwort]
 85)  napapatotuho
napapatótó'o [Verlaufsform "na-" + dublizierte 1.Silbe "pa-" vom Verb "patótó'o'on" + unterstrichene Verbwurzel; s.Lit.]
napapatoto-o
 86)  nakakua [s.Lit.]
nakaku'á [s.Lit.]
nadukay (??) [="erhalten" (dts.); s.Lit.]
nadukáy (??) [s.Lit.]
nadukayon [="beobchten" (dts.); s.Lit.]
nadiskubre (??) [="ermitteln", "finden", "entdecken", "aufdecken" (dts.)]
nadiskubrehan (??) [="ermitteln", "finden", "entdecken", "aufdecken" (dts.)]
... unfertig... / später mehr

Mga importanteng termino
(keywords)
:
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, RSE, ESR,
aktibasyon, alkaliko, asetil, aseton, asido, askorbiko, banda, bibrasyon, bis, bond, botang, butanal, dehidro, dekomposisyon, deuterasyon, diyketo, diypolo, disertasyon, ebolusyon, ekstinksyón, elektron, elektroniko, enerhiya, enol, espektroskopiko, espektroskopiya, estado, grupo, guloniko, halaga, hidrasyon, hidrolisis, inaugural, instabilidad, integral, intermedya, interpretasyon, irarom na pula, iso, ispektrum, istandardo, kalibrasyon, karboniko, keto, koepisyent, konsentrasyon, kristal, lugar, momento, neutral, okso, oksihenasyon, order, pag-ikot, parametro, pills, pisiyolohikal, pluoresensya, porma, potometríya, produkto, radikal, reaksyon, redoks, reduksyon, redukton, rehiyon, reserba, resonansya, saponipikasyon, singsing, solusyon, sugpon, sukat, sumaryo, tautomerismo, temperatura, titrasyon, titulo,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.