ភាសា ខ្មែរ 
/ pheasaea khmer / Khmersprache / Kambodschanische Sprache: tum-pʊə ɓɑn_tʊəp[64] (106[0] ) ciːə pʰnaːek rɔ-ɓɑh[62] nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt (tʰnak-ɓɑn_ɗɨt) ɗɑm-ɓoːuŋ[1] . cam-nɑŋ-cəːŋ[155]  nɨj nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt neʰ ciːə:

kaː-səːp-ʔɑŋ_keːt[26]  ʔɑm-piː[5] 

ɓra-te-kɑmm (kiː-miː) craːən[29] piː[6] 
ʔaː-siːt[16]  ɗeːi-ʔiː-ɗroːu-ʔaː-skɑ-ɓɨc[2] 
nɨŋ
ʔaː-siːt[16]  ɗiː-seːi-toːu-guː-loːu-nɨc
[63] 

ɗaːoj miːən cum-nuːəj piː[78] 
kaː-sekʔ_saː spec[7]  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː (IR)[18] 
ɗaːel trəv ɓaːn cuːəj ciːə-muːəj kom-pjuː-tʊə

(pʰiːə-saː ʔaːl_lɨː-mɑŋ)

kaː-taːeŋ trəv ɓaːn ɓɑŋ_haːɲ ɗaːoj (loːk) ɗeːtleːv paːgɛːl (Detlef Pagel)
(kaːət nɨw (pʰuː-) həːɨr-maːeŋ-staːeŋ[30]  (Hermannstein) (srok[23]  veː-s_laː[27]  (Kreis Wetzlar)), ɓra-teːh ʔaːl_lɨː-mɑŋ)

tiː-kroŋ giː-saːen (Giessen / Gieen) 1992 (cnam[127]  1992)

tum-pʊə neʰ trəv ɓaːn viːəj ʔɑŋ_ku-liː leːkʰ[86]  nɨŋ (trəv ɓaːn) ɓɑk-praːe[87]  ɗaːoj nɨŋ (trəv ɓaːn) ɗak-coːul[153]  tɨw ɓɑn_taːɲ tuː-liːəj pɨʔ-pʰɔp-loːk (world wide web)[154]  ciːə-muːəj[78]  kaː-ʔɑʔ-nuɲ_ɲaːt[122]  reək-teək nɨj neək-nɨʔ-pʊən[88]  2016-2021 (cnam[127]  2016-2021).
... Entwurf; draft;
"sechaktei-preangochbab " = សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ...

Alle rot- und grnfarbenen Wrter sind ungeprft
All red and green colored words are unproofed
១០៦ (106)[0] 

5 (5) sac-ktəj sɑŋ_kʰeːip[3] 

knoŋ paʔ-re-maː-tʰɨp_ɓaːj[90] neʰ, ʔok-siː-tɑʔ-kɑmm[8]  nɨŋ reː-ɗo-kɑmm[41]  piː[6]  ɓra-pʊən[91] reː-ɗok piː[6]  ʔaː-siːt[16]  ʔaː-skɑ-ɓɨc[4]  nɨŋ ʔaː-siːt[16]  ɗeːi-ʔiː-ɗroːu- ʔaː-skɑ-ɓɨc[2]  ɗaːer ʔiː-ɗroːu-liːh[57]  ʔal-kaː-laŋ[9]  piː[6]  ʔaː-siːt[16]  ɗeːi-ʔiː-ɗroːu- ʔaː-skɑ-ɓɨc[2]  (DHA) tɨw-ciːə[59]  ʔaː-siːt[16]  ɗiː-seːi-toːu-guː-loːu-nɨc (DKG)[63]  trəv ɓaːn vɨ-pʰiːək. ɗaːoj miːən cum-nuːəj piː[78]  paː-raː-maːetr-craːən31)  ɓɑŋ-craːən37) , (piː) spec-craːən32)  sɗɑŋ-ɗaː76)  nɨŋ (piː) (spec-craːən32) ) kret, ɗaːel trəv ɓaːn kɑm-nɑt, ɗaːoj kaː-voah-vɛːŋ-craːən33)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18)  nɨw-ləː saː-tʰiːə-toʔ-craːən34) , ɗaːel miːən krom-craːən38)  sɑm_pʊən92)  H–O nɨŋ C=O, vɨ-tʰiː-saː-srt sɑm-rap24)  kaː-sɑŋ_keːt ɓra-te-kɑmm-craːən29)  ciːə-muːəj-nɨŋ78)  kaː-sekʔ_saː spec7)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18) , ɗaːer kaː-ɓɑk-sraːj ɓaːn tɔ-tuːəl tum- sɑm-kʰan.

nɨw-knoŋ paʔ-re-ɓɑt neʰ, ɓaɲ-haː-craːən35)  piː6)  seːi-toːu-ʔeːi-nol toːu-toːu-meː-riːh15)  nɨw-ləː ʔaː-seːi-tiːl-ʔaː-seːi-toːun93)  nɨŋ (nɨw-ləː) ʔaː-siːt-craːən39)  (ʔiː-soːu-) ʔaː-skɑ-ɓɨc4)  trəv ɓaːn vɨ-pʰiːək. kraw-piː-neʰ viːə-praːe-ceːiɲ, tʰaː tɑm_lɨj-craːən36)  ʔrɨh-kaː-reːi65)  piː6)  meː-kun rɔ-lʊət66)  teəŋ-sroŋ67)  piː6)  moːut-craːən lum-ɲoər72)  O=C liːət-sɑn_tʰɨŋ, ɗaːel ciːə (ɗaːoj) sɑʔ-maː-miːət94)  tɨw-nɨŋ kaː-pʰlah-ɓɗoːu-craːən95)  piː6)  moːu-mɑŋ ɗiː-poːul12), ɓaːn pʰlah-ɓɗoːu95)  kʰluːən ɗaːel trəv ʔaːc pʰtəm kniːə, ɗaːoj kaː-ɗak-cuːəh piː6)  krom-craːən38)  sɑm_pʊən92)  ɗaːel nɨw cɨt-kʰaːŋ. paː-to-pʰuːt ʔiː-ɗraːt-kɑmm piː6)  krom-craːən38)  seːi-toːu trəv ɓaːn ʔaːc taːm-(ɗaːn) ɗaːoj spec-tʊəʰ_sɑʔ7)56)97)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18)  nɨw-ləː moːu-leː-kul- saː-maɲ96)  (ɓu-ta-nal). kaː-ɓɑk-sraːj nɨw-taːe miːən mɨn-cɓah69)  ʔeː ʔaː-siːt-craːən39)  ɗeːi-ʔiː-ɗroːu-ʔaː-skɑ-ɓɨc2)  knoŋ soːu-luj-sjoŋ28), ɗaːoj-saː-taːe pʰɑl craːən-tiːet ɗaːel rɔŋ-ʔet-tʰɨ-pʊəl98)  tɨw-vɨɲ-tɨw-mɔk. toːh-ɓəj-ciːə-jeəŋ-naː70), rɔ-viːəŋ ɓiː-DHA kraːm nɨŋ tum-rʊəŋ DHA ʔiː-ɗraːt-, pʰiːəp-kʰoh-kniːə-craːən71)  cɓah ɓaːn ceːiɲ(mɔk) ʔeː tɑm-ɓɑn lum-ɲoər72)  nɨj kaː-pʊəŋ_riːk100)  H–O nɨŋ O=C. jaːŋ cɓah ɗə-teːi-r_joːum-kɑmm68)  krom-craːən38)  HO73)  ɓaːn miːən-coːk-coəj ʔeː ɓiː-DHA. tum-neək-tum-nɔŋ-craːən74)  muʔ-kʰɑʔ-ŋiːə102)  piː6)  səj-to-nhɑʔ-pʰiːəp nɨŋ pH ciːə-muːəj78)  tʰaː-mɑʔ-pʊəl-kaː-tʰvəː-ʔaːoj-sɑʔ-kɑmm25)  79.3 kJ / mol52)  trəv ɓaːn kɑm-nɑt ʔeː ɗɑm-naːə-kaː- saː-ɓuː-kɑmm17)  piː6)  DHA. ɗaːoj miːən cum-nuːəj piː78)  ɗɑm-naːə-kaː tɨn_nɔʔ-nɨj99) ʔeːi-lec-troːu-nɨʔ (DTE / EDP), trəv ɓaːn ʔaːc ɓɑm-ɓaːek spec10)  sɗɑŋ-ɗaː76)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18)  laːəŋ-tɨw cam-nuːən-ɓəj, kɨː piː6)  DHA, piː6)  DKG, nɨŋ piː6)  saː-tʰiːə-toʔ muːəj pʰseːiŋ-tiːet doːuc reː-ɗok-toːun40) , ceːiɲ-piː6)  soːu-luj-sjoŋ-craːən44)  D2O. tɑm_lɨj19)  pKa piː6)  pʰɑʔ-let-pʰɑl103)  nɨj kaː-tʰvəː saː-ɓuː (DKG), ɗaːel trəv ɓaːn səːp-ʔɑŋ_keːt ɗaːoj miːən78)  ʔɑ-traː-kɑmm pH nɨŋ kaː-sekʔ_saː spec7)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18) , kɨː srɑɓ-taːm tɑm_lɨj-craːən36)  pKa skoəl104)  ʔeː ʔaː-siːt-craːən39)  ʔok-soːu-kaː-ɓoːu-nɨc (/ ʔaː-siːt-craːən39)  ʔok-soːu-kaː-ɓok-siː-lɨc). kaː-kɑ-kaːət77)  CO2 knoŋ spec-craːən32)  krʊəɓ trəv ʔaːc taːm-ɗaːn traː-lɑɓ tɨw DKG ɗaːel tʰvəː ɗeːi-kaː-ɓok-siːl-kɑmm. toːh-ɓəj-ciːə-jeəŋ-naː70) DKG nɨw-taːe miːən-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp nah nɨw-knoŋ kɑm-haɓ-craːən51)  khpʊəh nɨw-knoŋ soːu-luj-sjoŋ28)  nɨw səj-to-nhɑʔ-pʰiːəp 37C84). ɓra-te-kɑmm-craːən29)  nɨj kaː-ɓɑm-ɓaːek DKG trəv ɓaːn pɨʔ-nɨt106)  ɗaːoj ku-na-pʰiːəɓ107) , ɓaːn caɓ-pʰɗaːəm piː6)  soːu-luj-sjoŋ-craːən44)  stok nɨj DKG, nɨw-knoŋ cɑ-nlɑʰ108)  pH nəːɨt nɨŋ ʔal-kaː-laŋ9)  pʰɑŋ-ɗaːer, ləːk-lɛːŋ-taːe ɗaːoj miːən kaː-sekʔ_saː spec7)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18) , tiːet ɗaːoj vɨ-tʰiː spec-troːu-pʰoːu-toːu-maːetr, ɗaːoj kaː-sekʔ_saː spec7)  cam-naŋ-pʊən_lɨː20) , nɨŋ pʰɑŋ ɗaːoj kaː-sekʔ_saː spec7)  reː-soːu-naŋ ʔeːi-lec-troːu paː-raː-maːʔ-ɲeːi-tɨc (REP / EPR). saː-tʰiːə-toʔ- muːəj-neʰ krɑ-hɑːm tɔ-tɨm, ɗaːel ɓaːn vɨ-voat113) nɨw tɑm_lɨj19)  pH khpʊəh piː6)  teəŋpiː(/pɨl) DHA nɨŋ DKG, ɗaːel mɨn miːən-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp48)  p_tuj-tɨw112)  ʔet-tʰɨ-pʊəl-craːən45)  nɨj ʔaː-kaːh, neʰ trəv ʔaːc pcoap111)  ciːə-muːəj78)  ɗɑm-naːə-(kaː-)craːən47)  raː-ɗiː-kal seːi-rəj110) . saɲ_ɲaː114) EPR muːəj trəv ɓaːn ɓra-teəʰ-kʰəːɲ, ɗaːel sɑm-ɗaw cam-pʊəʰ raː-ɗiː-kal R–O.

viːə ciːə ɓaɲ-haː (muːəj), tʰaː reː-ɗo-kɑmm41)  nɨŋ ʔok-siː-tɑʔ-kɑmm8)  rɔŋ-ʔet-tʰɨ-pʊəl ɗaːoj ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp-craːən49)  piː6)  DHA nɨŋ DKG. ʔɑɲ_cəŋ79) , kɑm-hap-craːən51)  sɑm-muːl53)  moːul nɨj NADH80)  tʰvəː reː-ɗo-kɑmm DHA taːe-muːəj54)  mɨn-teəŋ-sroŋ55)  nɨw knoŋ cuːə pH sɑʔ-rəj-raʔ115)  ɗaːoj muːl-heːi-to nɨj saː-ɓuː-kɑmm17)  DHA ɗaːel-ɓɑn_tʰaːem. ʔaː-doːuc-kniːə81)  ʔɑ-nu-voat cam-pʊəʰ82)  reː-ɗo-kɑmm-craːən42)  ɗaːoj saː-tʰiːə-toʔ-craːən34) , ɗaːel miːən-ptuk116)  krom nɨj H–S, sɑm-rap24)  ɗaːel trəv ɓaːn ɓra-teəʰ-kʰəːɲ lum-ɗap sɑʔ-rop117)  cɓah nɨj ɓra-te-kɑmm srɑ-ɗiːeŋ-kniːə tɨw saː-ɓuː-kɑmm17)  nɨj DHA. toːh-ɓəj-ciːə-jeəŋ-naː70) , ʔɑn_tɑʔ-rɑʔ-pʰiːəp83)  muːəj ɗaːel ɓɑn_tʊəp64) mɔk ɓra-te-kɑmm reː-ɗo-kɑmm41)  pɨt nɨj DHA, trəv truːət-pɨʔ-nɨt106)  ɗaːoj kaː-sekʔ_saː spec7)56)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18)  knoŋ peːil58)  ɓra-te-kɑmm-craːən29)  ɗaːoj krom-craːən38)  H–S. ʔaʔ-saʔ-tɨh-saʔ-pʰiːəp-craːən120)  spec-troːu-skoːu-pɨc56)  krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː18)  cɓah trəv ɓaːn ɓra-teəʰ-kʰəːɲ nɨw ɓra-te-kɑmm-craːən29)  ʔok-siː-tɑ-kɑmm8)  rɔ-viːəŋ srɑ-liːəjcraːən85)  ɗaːel mɨn-ʔaːc rɨː ʔaːc61)  bɑŋ_kaːət vʊət_ɗaʔ22)  C(6)–O–C(3).

work in progress soon ...
Nota:មានន័យ131)  (/ វេវចនៈ សព្ទ130)) ដូច ជា ភាសាខ្មែរ
(UNGEGN:)
Man-ney131)  (/ vevochn sap130)) dauch chea pheasaea khmer:
Synonyme (wie) in kambodschanischer (Khmer) Sprache:
 0)  106
១០៦
muːəj rɔj ɓram-muːəj
 1)  saː-rɑʔ-naː124)  sɑm-poːt123) 
paːʔ-re-maːʔ-tʰɨp_ɓaːj90)  ɗɑm-ɓoːuŋ
paːʔ-re-maːʔ-tʰɨp_ɓaːj90)  sɑm-poːt123) 
paːʔ-re-maːʔ-tʰɨp_ɓaːj90)  ɓaːək
paːʔ-re-maːʔ-tʰɨp_ɓaːj90)  ɗaːel sɑm-poːt123) 
nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt tʰnak-ɓɑn_ɗɨt
nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt tʰnak-ɓɑn_ɗɨt ɓaːək
nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt tʰnak-ɓɑn_ɗɨt ɗɑm-ɓoːuŋ
 2)  dehidro-ʔaː-skɑ-ɓɨc4) 
ɗeːi-ʔiː-ɗroːu-ʔaː-skɑ-ɓɨc4)  (km.)
ɗeːi-ʔiː-ɗroːu-ʔaː-skoːu-bɨk4)  (km.??)
ʔaː-skɑ-ɓɨc4)  ʔiː-ɗroːu-saːen ɓaːn jɔk-cəɲ (km.??)
 3)  sɑŋ_kʰeːip
sɑŋ_kʰeːip kɑ-tʰaː
saŋ_kʰet_taʔ125) 
sac-kdəj89)  sɑŋ_kʰeːip
kaː-sɑŋ_kʰeːip
muːl nɨj sɑŋ_kʰeːip (s.[99])
(UNGEGN-Umschrift:) qŭ-păq-sang-ha156) 
 4)  ʔaː-skɑ-ɓɨc
gegen Skorbut (dts.)
against scurvy (eng.)
antiskorbutisch(er,e,es) (dts.)
antiscorbutique (frz.)
antiscorbutic (eng.)
ascorbique (frz.)
ascorbic (eng.)
askorbik (km.??);
(Aussprache:) អាស្គ័រប៊ិក (km.??);
kaː-ɓra-cʰaŋ-nɨŋ reək-tmɨɲ126)  (km.??);
kaː-ɓra-cʰaŋ reək-tmɨɲ126)  (km.??);
ɓra-cʰaŋ reək-tmɨɲ126)  (km.??);
ɓra-cʰaŋ-nɨŋ reək-tmɨɲ126)  (km.??);
kaː-ɓra-cʰaŋ-nɨŋ kaː-reək-tmɨɲ126)  (km.??);
 5)  ʔaːoj-miːən
ləː-kaː
ʔɑm-piː6) kaː
ʔɑm-piː
 6)  piː
ʔɑm-piː
 7)  spec =^= ស្ប៉ិច =^= ស ្ ប ៉ ិ ច
[falsch:] ស្បិុច =^= ស ្ ប ិ ុ ច
spec-sekʔ_saː
spec-tʊəʰ_sɑʔ
tʊəʰ_sɑʔ nɨj spec10) 
tʊəʰ_sɑʔ spec10) 
kaː-sekʔ_saː spec10) 
kaː-sekʔ_saː-spec
 8)  ʔok-siː-tɑ-kɑmm
ʔok-siː-ɗɑ-kɑmm
ʔo-ksiːt--kɑmm
 9)  ʔal-kaː-laŋ
baːh;
baːsɑ
(??)
 10)  spec
vɨ-saː-lɔ-kɔm (??)
 11)  tʰoːu-toːu-meː-riːh
toːu-toːu-meː-riːh
kaː ɗaːel miːən pʰiːəp doːuc kniːə134) .
 12)  ɗiː-poːul
tveː-poːul
poːul-piː(/pɨl)
 15)  seːi-toːu-ʔeːi-nol toːu-toːu-meː-riːh11) 
ʔeːi-nol-seːi-toːu-toːu-toːu-meː-riːh11) 
toːu-toːu-meː-riːh11) seːi-toːu-ʔeːi-nol
 16)  ʔaː-siːt
ʔaː-siːt
tɨk ʔaː-siːt
tɨk ʔaː-siːd
 17)  kaː tʰvəː ciːə saː-ɓuː
saː-ɓuː-kɑmm
 18)  ʔiːn-fraː-reːid
ʔiːn-fraː-krɑ-hɑːm
kraːom-krɑ-hɑːm
krɑ-hɑːm-kraːom
krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː
krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓaː_r [=incorrect UNIcode]
krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː
krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓaː_r [=incorrect UNIcode]
 19)  (Umschrift:) tɑ-m_lɨj
(Aussprache:) tɑm-lɨj
 20)  cam-naŋ-pʊən_lɨː109) 
leək-kʰaʔ128)  naʰ cam-lɔŋ
 21)  moːul [s. 52)]
moːulɛː [s. 52)]
 22)  [s. auch 61)]:
ɓɑŋ_kaːət vʊət_ɗaʔ121) 
ɓɑŋ_kaːət vʊəŋ
kaː-ɓet-vʊəŋ
 22A)  [s. auch 61)]:
kaː-bɑŋ_kaːət ceɲ_ciːen133) 
kaː-bɑŋ_kaːət kɑŋ
kaː-bɑŋ_kaːət vʊəŋ
kaː-bɑŋ_kaːət vʊət_ɗaʔ121) 
vʊəŋ kɑmm
vʊət_ɗaʔ121)  kɑmm
 23)  kʰaːo-n-tʰiː
srok
srok ceəʔ-neəʔ-ɓɑt135) 
 24)  sɑm_rap136) 
sɑm-rap136A) 
 25)  tʰaː-mɑʔ-pʊəl75) kaː-tʰvəː-ʔaːoj-sɑʔ-kɑmm
tʰaː-mɑʔ-pʊəl75) sɑʔ-kɑmm
 26)  kaː-səːp-ʔɑŋ_keːt
kaː-səːp- + ʔɑŋ_keːt
kaː-səːp-
ʔɑŋ_keːt
ʔɑŋ_keːt-craːən
kaː-səːp-craːən
kaː-craːən-səːp
 27)  veː-s_laː
veː-s_leːir (??)
វ៉េត្សឡរ្ទ (??)
វ៉េត្ស្អឡរ្ទ (??)
 28)  soːu-luj-sjoŋ
ɗɑm-naːoʰ-sraːj
 29)  ɓra-te-kɑmm muːəj cam-nuːən
ɓra-te-kɑmm ciːə craːən
ɓra-te-kɑmmcraːən
kaː-tɑɓ-craːən
 30)  həːɨr-maːeŋ30a)staːeŋ30b)  (engl. Aussprache)
həːɨr-maːen-30a)staːen30b) (engl. Aussprache)
 30a)  həːɨr-maːeŋ
haːe-maːn
hɛːr-man
hɛːr-man
heːi-meːi-n
həːɨ-man
həː-meːn
həːɨr-maːen
həːɨr-maːen
(1:) hɛʁ-man (dts. Aussprache)
(2:) heə-mʌn (dts. Aussprache)
(3:) heə-man (dts. Aussprache)
 30b)  staːeŋ
steːin
staːen
(1:) ʃtaɪn (dts. Aussprache)
(2:) staɪn (dts. Aussprache)
(3:) ʃtajn (dts. Aussprache)
(4:) stajn (dts. Aussprache)
 31)  paː-raː-maːetr-paː-raː-maːetr
paː-raː-maːetr-
paː-raː-maːetr craːən
 32)  spec10)-spec
spec-
spec craːən
 33)  kaː-voah-vɛːŋ-kaː-voah-vɛːŋ-
kaː-voah-vɛːŋ-
kaː-voah-vɛːŋ craːən
 34)  saː-tʰiːə-toʔ-saː-tʰiːə-toʔ-
saː-tʰiːə-toʔ-
saː-tʰiːə-toʔ craːən
 35)  ɓaɲ-haː137) -ɓaɲ-haː
ɓaɲ-haː-
ɓaɲ-haː craːən
 36)  tɑm-lɨj19)-tɑm-lɨj
tɑm-lɨj
tɑm-lɨj craːən
kun tɑm-lɨj19) 
 37)  ɓɑŋ-ɓɑŋ
ɓɑŋ-
ɓɑŋ craːən
 38)  krom-krom
krom-
krom craːən
 39)  ʔaː-siːt16)-ʔaː-siːt
ʔaː-siːt-
ʔaː-siːt craːən
 40)  reː-ɗuk-toːun (??)
reː-ɗuk-taːon (??)
reː-ɗok-toːun
 41)  kɑt-ɓɑn_tʰɔj
reː-ɗo-kɑmm
 42)  reː-ɗo-kɑmm41)-reː-ɗo-kɑmm
reː-ɗo-kɑmm-
reː-ɗo-kɑmm craːən
 43)  unbenutzt bis zur nchsten Version
 44)  soːu-luj-sjoŋ28)-ɗɑm-naːoʰ-sraːj28) 
soːu-luj-sjoŋ-soːu-luj-sjoŋ
soːu-luj-sjoŋ
soːu-luj-sjoŋcraːən
 45)  pʰɑl46)-paʰ-poal46) 
ʔet-tʰɨ-pʊəl46)-ʔet-tʰɨ-pʊəl
ʔet-tʰɨ-pʊəl
ʔet-tʰɨ-pʊəl craːən
 46)  pʰɑl138) 
paʰ-poal
ʔet-tʰɨ-pʊəl98) 
 47)  ɗɑm-naːə-(kaː )-ɗɑm-naːə-(kaː)
ɗɑm-naːə-(kaː)-ៗ
ɗɑm-naːə-(kaː-)craːən
ɗɑm-naːə-(kaː ) craːən
 48)  steːir
stʰe-rɑʔ105) 
 49)  ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp48)-ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp
ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp
ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp craːən
 50)  kaː-pʰ_ɗaːot140) -ʔaːrɑm139)  (nur mental ??)
kɑm-haɓ
 51)  kɑm-haɓ50)-kɑm-haɓ
kɑm-haɓ-
kɑm-haɓ craːən
 52)  kJ / mol [= SI-Einheit]
kiː-loːu suːl / moːul21) 
muːəj-pʊən suːl / moːul21) 
1000 suːl knoŋ 1 moːul21) 
muːəj-pʊən suːl knoŋ muːəj-moːul21) 
 53)  sɑm-muːl
sɑm-muːl
smaːə
smaːə-kniːə
 54)  taːe-muːəj
taːe (??)
pon-naʰ141) 
taːe-pon-naʰ141)  (??)
 55)  mɨn-tʰvəː-ʔaːoj-reː-ɗo-kɑmm peːɲ-leːɲ
mɨn-tʰvəː-ʔaːoj-reː-ɗo-kɑmm peːɲ-leːɲ
tʰvəː-reː-ɗo-kɑmm mɨn-peːɲ-leːɲ
tʰvəː-reː-ɗo-kɑmm mɨn-sɑp142) 
tʰvəː-reː-ɗo-kɑmm mɨn-teəŋ-sroŋ
 56)  spec-troːu-skoːu-pɨc [=ADJ.]
spec-tʊəʰ_sɑʔ [=ADJ.]
ɗaːoj kaː-sekʔ_saː spec7)
 57)  ʔiː-ɗroːu-liːh
kaː-ɲɛːk-tʰiːə-toʔ ɗaːoj-tɨk
 58)  knoŋ ʔɑm-loŋ143)  peːil118) 
knoŋ kɑm-loŋ144) 
knoŋ peːil118) 
 59)  piː6)  ... tɨw ... (??)
... tɨw-ciːə ...
 60)  srɑ-liːəj-srɑ-liːəj85) 
srɑ-liːəj-85) 
srɑ-liːəj craːən85) 
 60A)  ʔuʔ-paʔ-kɑ-ʔuʔ-paʔ-85)145) 
ʔuʔ-paʔ-kɑ-85)145) 
ʔuʔ-paʔ- craːən85)145) 
 61)  mɨn-ʔaːc rɨː ʔaːc [+ 22)]
mɨn-miːən rɨː miːən saʔ-mat_tʰaʔ-pʰiːəp132)  [+ 22A)]
 62)  rɔ-ɓɑh
nɨj
 63)  kuː-loːu-nɨc
guː-loːu-nɨc
 64)  ɓɑn_toəp
ɓɑn_toəppiː6) 
k_raːoj
 65)  ʔrɨh-kaː-reːi
ʔrɨh tiː 2
ʔrɨh tiː piː146) 
 66)  kɑm-rɨt sɑm-ruːp147) 
tʰeː148)  sɑm-ruːp
pʰiːəp sɑm-ruːp
meː-kun rɔ-lʊət
ʔɑm-naːc sɑm-ruːp
 67)  teəŋ-sroŋ
nɨj ʔaŋ-teːi-k_raːl
 68)  ɗə-teːi-r_joːum-kɑmm
ɗə-teːi-ri-joːum-kɑmm
 69)  miːən mɨn-cɓah
k_miːən cɓăh
 70)  toːh ciːə-jeəŋ naː
toːh-ɓəj-ciːə-jeəŋ-naː
 71)  kʰoh-kniːə-kʰoh-kniːə
kʰoh-kniːə-
kʰoh-kniːə craːən
 72)  lum-ɲoər
rum-ɲoər
ɲoər
kaː-ɲoər
 73)  HO
H–O
ʔiː-ɗroːuk-siːl
O–H
OH
 74)  tum-neək-tum-nɔŋ-tum-neək-tum-nɔŋ
tum-neək-tum-nɔŋ-
tum-neək-tum-nɔŋ craːən
 75)  tʰaː-mɑʔ-pʊəl101)
tʰaː-meəʔ-pʊəl101A)
 76)  sɗɑŋ-ɗar76A)
stɑŋ-ɗaː76B)
 76A)  (Umschrift:) sɗɑŋ-ɗar
(Aussprache:) sɗɑŋ-ɗaː
 76B)  (Umschrift:) stɑŋ-ɗaː
(Aussprache:) sɗɑŋ-ɗaː
 77)  kaː-kɑ-kaːət CO2
kɑm-nɑ-pɔ-puʰ CO2
 78)  mit, bei (dts.) =^= with, at (eng.):
ciːə-muːəj
ciːə-muːəj-nɨŋ = ciːə-muːəj nɨŋ (??)
mit, durch (dts.) =^= with, by (eng.):
ɗaːoj miːən
ɗaːoj cum-nuːəj piː6) 
ɗaːoj miːən cum-nuːəj piː6) 
 79)  ʔɑɲ_cəŋ
doːuc-cneiʰ149) 
 80)  NADH
Nicotinamid Adenin Dinucleotid, reduzierte Form
niː-koːu-tiː-naː-miːt ʔaː-ɗeːi-niːn ɗiː-nuj-kleːi-ʔoːu-tiːt, tum-rʊəŋ rɔŋ reː-ɗo-kɑmm
 81)  ʔaː-doːuc-kniːə
ʔaː-smaːə-kniːə
 82)  ʔɑ-nu-voat cam-pʊəʰ
ʔɑ-nu-voat ciːə-muːəj
ʔɑ-nu-voat nɨw-ləː
 83)  ʔɑn_tɑʔ-rɑʔ-pʰiːəp119) 
pʰiːəp-cɑ-nlɑʰ108) 
 84)  37 ʔɑŋ-saː150)  seːi
saːm-seɓ ɓram-piː146)  ʔɑŋ-saː150)  seːi
37 Grad celsius
37C
 85)  srɑ-liːəj-craːən60) 
ʔuʔ-paʔ-kɑ-craːən60A)145) 
 86)  viːəj ʔɑŋ_ku-liː leːkʰ
viːəj ɗak-tiː-lu (??)
viːəj ɗak-tiː-loːu
 87)  ɓɑːk-prae
ɓɑːk
ɓɑk
prae
praːe
 88)  (Umschrift:) ʔɑnɑk-nɨ-pʊəntʰ
(Aussprache:) neək-nɨʔ-pʊən
 89)  (Umschrift:) seːic-ktəj
(Aussprache:) sac-ktəj
 90)  (Umschrift:) ɓɑrɨmiːətʰɨpɓaːj
(Umschrift:) ɓɑrɔmiːətʰɨpɓaːj
(Aussprache:) paːʔ-re-maːʔ-tʰɨp_ɓaːj
 91)  (Umschrift:) ɓra-pʊəntʰ
(Aussprache:) ɓra-pʊən
 92)  (Umschrift:) sɑm_pʊəntʰ
(Aussprache:) sɑm-pʊən
 93)  ʔaː-seːi-toːun
ʔaː-seːi-taːon
ʔaː-seːi-taːoŋ
 94)  (Umschrift:) sɑ-miːə-miːətr
(Aussprache:) sɑʔ-maː-miːət
 95)  ɓɗoːuː
ɓtoːuː
 96)  (Umschrift:) saː-mɔɲɲ
(Aussprache1:) saː-maɲ
(Aussprache2:) saː-maɲ-ɲaʔ-..
 97)  (Umschrift:) tɔs_...
(Aussprache1:) tʊəʰ_...
(Aussprache2:) toəʰ saʔ naʔ
 98)  (Umschrift:) ʔet_tʰɨ-pɔl
(Aussprache:) ʔet-tʰɨ-pʊəl
 99)  (Umschrift:) tɨ- n_nɔ-nʊəj131)
(Aussprache:) tɨn_nɔʔ-nɨj131)
 100)  (Umschrift:) pɔŋ_riːk
(Aussprache:) pʊəŋ_riːk
 101)  (Umschrift:) tʰaː-mɔʔ-pɔl ( s.75))
(Aussprache:) tʰaː-mɑʔ-pʊəl ( s.75))
 101A)  (Umschrift:) tʰaː-mɔʔ-pɔl ( s.75))
(Aussprache:) tʰaː-meəʔ-pʊəl ( s.75))
 102)  (Umschrift:) mukʰ-ŋiːər
(Aussprache1:) muk-ŋiːə
(Aussprache2:) muʔ-kʰɑʔ-ŋiːə
 103)  (Umschrift:) pʰɑ-lɨ-tɑ-pʰɑl
(Aussprache:) pʰɑʔ-let-pʰɑl
 104)  (Umschrift:) skal
(Aussprache:) skoəl
 105)  (Umschrift:) stʰer
(Aussprache:) stʰe-rɑʔ
 106)  (Umschrift:) pɨʔ-nɨtj
(Aussprache:) pɨʔ-nɨt
 107)  ku-naː-pʰiːəp151)
pʰiːəp nɨj kun
 108)  (Umschrift:) nlʊəʰ
(Aussprache:) nlɑʰ
 109)  (Umschrift:) pɔn_lɨː
(Aussprache:) pʊən_lɨː
 110)  (Umschrift:) seːi-riː
(Aussprache:) seːi-rəj
 111)  (Umschrift:) pʰcoaɓ
(Aussprache:) pcoap
 112)  (Umschrift:) pʰtoj
(Aussprache:) p_tuj
 113)  (Umschrift:) vɨ-vɔtt
(Aussprache:) vɨ-vɔɗtʰ
(Aussprache:) vɨ-voat
 114)  (Umschrift:) sɑɲ_ɲiːə
(Aussprache1:) saɲ_ɲaː
(Aussprache2:) san-ɲaː
 115)  (Umschrift:) sɑʔ-riː-reəʔ
(Aussprache:) sɑʔ-rəj-raʔ
 116)  miːən
miːən-ptuk152)
 117)  (Umschrift:) sɑʔ-rŭɓ
(Umschrift:) sɑʔ-ruɓ
(Aussprache:) sɑʔ-rop
 118)  (Umschrift:) peːl
(Aussprache:) peːil
 119)  (Umschrift:) ʔɑ-n_tɔr-..
(Aussprache:) ʔɑn_tɑʔ-rɑʔ-..
 120)  (Umschrift:) ʔɑ-sɑ-tɨ-sɑ-..
(Aussprache:) ʔaʔ-saʔ-tɨh-saʔ-..
 121)  (Umschrift:) vɔ-ɗ_tɑ-..
(Aussprache:) vʊət_ɗaʔ-
 122)  (Umschrift:) ʔɑʔ-nuɲ-ɲiːət
(Aussprache:) ʔɑʔ-nuɲ_ɲaːt
 123)  (Umschrift:) sɑm_poːt
(Aussprache:) sɑm-poːt
 124)  (Umschrift:) saː-rɔʔ-naː
(Aussprache:) saː-rɑʔ-naː
 125)  (Umschrift:) sɑŋ_kʰet_
(Aussprache1:) saŋ_kʰet_taʔ
(Aussprache2:) saŋ_kʰet
 126)  (Umschrift:) tʰmeːɲ
(Aussprache:) tmɨɲ
 127)  (Umschrift:) cʰnam
(Aussprache:) cnam
 128)  (Umschrift:) lɔk_kʰɑ
(Aussprache:) leək-kʰaʔ
 129)  (Umschrift:) cʊəj
(Aussprache:) cɨj
 130)  (Umschrift:) veː-vɔ-cɑ-neəʔ sɑ-p_tɔ
(Aussprache:) veː-veəʔ-căʔ-naʔ-sap
 131)  (Umschrift:) nʊəj
(Aussprache:) nɨj
 132)  (Umschrift:) sɑ-mɔt-tʰɑ
(Aussprache:) saʔ-mat_tʰaʔ
 133)  (Umschrift:) ceɲ_ciːen
(Aussprache:) cəɲ_ciːen
 134)  (Umschrift:) kniːə
(=?= Aussprache:) kniːe (??)
 135)  (Umschrift:) cɔ-nɔ-ɓɑt
(Aussprache:) ceəʔ-neəʔ-ɓɑt
 136)  (Umschrift:) sɑm_roəɓ
(Aussprache:) sɑm_rap
 136A)  (Umschrift:) sɑm-roəɓ
(Aussprache:) sɑm-rap
 137)  (Umschrift:) ɓɑɲ_hiːə
(Aussprache 1:) ɓaɲ-haː
(Aussprache 2:) paɲ-haː
 138)  (Umschrift:) pʰɑl
(Aussprache:) pʰɑl (??)
 139)  (Umschrift:) ʔaːrɔm_mɔ(n)
(Aussprache:) ʔaːrɑm
 140)  pʰ_taːot
pʰ_ɗaːot
 141)  (Umschrift:) pon_nɑʰ
(Aussprache1:) pon-naʰ
(Aussprache2:) pon-noʰ (Druckfehler ??)
 142)  (Umschrift:) sɑp_v
(Aussprache1:) sɑp
(Aussprache2:) sɑp_peəʰ
 143)  (Umschrift:) ʔɑm-loŋ
(Umschrift:) ʔɑm-luŋ
(Aussprache:) ʔɑm-loŋ
 144)  (Umschrift:) kɑm-loŋ
(Umschrift:) kɑm-luŋ
(Aussprache:) kɑm-loŋ
 145)  (Umschrift:) ʔuʔ-ɓɑ-kɑ-rɔ(nɑ)
(Umschrift:) ʔoʔ-ɓɑ-kɑ-rɔ(nɑ)
(Aussprache:) ʔuʔ-paʔ-
 146)  (Umschrift:) piːr
(Aussprache1:) piː
(Aussprache2:) pɨl
 147)  (Umschrift:) ruːɓ
(Aussprache1:) ruːp
 148)  (Umschrift:) tʰeːir
(Aussprache1:) tʰeː
(Aussprache2:) tʰeː-raʔ
 149)  (Umschrift:) doːu-cneiʰ
(Aussprache:) doːuc-cneiʰ
 150)  (Umschrift:) ʔɑŋ_siːə
(Aussprache:) ʔɑŋ-saː
 151)  (Umschrift:) kun-pʰiːəp
(Aussprache:) ku-naː-pʰiːəp
 152)  (Umschrift:) miːən-pʰ_tok
(Aussprache:) miːən-ptuk
 153)  ciːet
ɗak-coːul
 154)  WWW
world wide web
វើល វ៉ាយ វិប =^=: ើល ៉ាយ ិប
 155)  cam-nɑŋ-cəːŋ
spaːek
 156)  o-ɓɑ-sɑŋ_hiːə
ʔu-paʔ-sɑŋ-haː


ពាក្យគន្លឹះ
(UNGEGN-Code:) pak(y)koănlœ̆h
(IPA-Aussprache:) piːək-kʊənlɨh:

(keywords):
[ABC-Sortierung]
Detlef, ɗeːtleːv, Pagel, paːgɛːl, Giessen, giː-saːen, 1992, ១៩៩២,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, RPE,

ʔal-kaː-laŋ ,
ʔɑn_tɑʔ-rɑʔ- ,
ʔaː-seːi-toːun ,
ʔaː-seːi-tiːl- ,
ʔaː-siːt ,
ʔaː-skɑ-ɓɨc ,
ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp- ,
ʔɑ-traː-kɑmm ,

ɓɑŋ- ,
bɑŋ_kaːət vʊət_ɗaʔ ,
ɓiː- ,
ɓra-te-kɑmm ,
ɓu-ta-nal ,

cam-nɑŋ-cəːŋ ,
cam-naŋ-pʊən_lɨː ,
cuːə ,

ɗɑm-ɓoːuŋ ,
ɗeːi-ʔiː-ɗroːu- ,
ɗiː-poːul ,
ɗiː-seːi-toːu- ,
ɗə-teːi-r_joːum-kɑmm ,

ʔeːi-lec-troːu ,
ʔeːi-nol ,

guː-loːu-nɨc ,

ʔiː-ɗraːt ,
ʔiː-ɗroːu-liːh ,
ʔiː-soːu- ,

kaː-ɓok-siː-lɨc ,
kaː-ɓoːu-nɨc ,
kɑm-haɓ- ,
kaː-ɓɑk-sraːj ,
kaː-ɓɑm-ɓaːek ,
kaː-kɑ-kaːət ,
kaː-pʊəŋ_riːk ,
kaː-sekʔ_saː spec ,
kaː-tʰvəː-ʔaːoj-sɑʔ-kɑmm ,
kaː-voah-vɛːŋ ,
krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː ,
kraːm ,
kret ,
krʊəɓ ,
krom ,
kuː-loːu-nɨc ,

lum-ɗap ,
lum-ɲoər ,

miːən-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp ,
meː-kun ,
moːu-mɑŋ ,

nəːɨt ,
nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt ,

ʔok-soːu- ,
ʔok-siː-ɗɑ-kɑmm ,

paː-raː-maːʔ-ɲeːi-tɨc ,
paː-raː-maːetr ,
pcoap ,
pʰɑʔ-let-pʰɑl ,
pʰiːəp ,
pʰoːu-toːu-maːetr ,

raː-ɗiː-kal ,
reː-ɗok ,
reː-ɗo-kɑmm ,
reː-ɗok-toːun ,
reː-soːu-naŋ ,
rɔ-lʊət ,

saː-ɓuː-kɑmm ,
sɑŋ_kʰeːip ,
sɑʔ-rəj-raʔ ,
sɗɑŋ-ɗaː ,
səj-to-nhɑʔ-pʰiːəp ,
seːi-toːu ,
soːu-luj-sjoŋ ,
spec-troːu- ,
spec-troːu-skoːu-pɨc ,
stok ,

tɑm-ɓɑn ,
tɑm_lɨj- ,
teəŋ-sroŋ ,
tʰaː-meəʔ-pʊəl ,
tʰnak-ɓɑn_ɗɨt ,
toːu-toːu-meː-riːh ,
ពាក្យគន្លឹះ
(UNGEGN-Code:) pak(y)koănlœ̆h
(IPA-Aussprache:) piːək-kʊənlɨh:

(keywords):
[កខគ-Sortierung]
: kaː-ɓok-siː-lɨc , kaː-ɓoːu-nɨc , kaː-kɑ-kaːət , kaː-tʰvəː-ʔaːoj-sɑʔ-kɑmm , kaː-ɓɑk-sraːj , kaː-ɓɑm-ɓaːek , kaː-pʊəŋ_riːk , kaː-voah-vɛːŋ , kaː-sekʔ_saː spec , kɑm-haɓ- , krɑ-hɑːm ʔaŋ-ɓraː , kraːm , kret , krom ,
: kuː-loːu-nɨc , krʊəɓ ,
: cam-nɑŋ-cəːŋ , cam-naŋ-pʊən_lɨː ,
: cuːə ,
: ɗə-teːi-r_joːum-kɑmm , ɗeːi-ʔiː-ɗroːu- , ɗɑm-ɓoːuŋ ,
: ɗiː-poːul , ɗiː-seːi-toːu- ,
: nəːɨt ,
: tɑm_lɨj- , toːu-toːu-meː-riːh , tɑm-ɓɑn ,
: tʰaː-meəʔ-pʊəl , tʰnak-ɓɑn_ɗɨt ,
: teəŋ-sroŋ ,
: nɨk_kʰeːipɑʔ_ɓɑt ,
: ɓɑŋ- , bɑŋ_kaːət vʊət_ɗaʔ , paː-raː-maːʔ-ɲeːi-tɨc , paː-raː-maːetr , ɓiː- , ɓu-ta-nal , ɓra-te-kɑmm ,
: pʰɑʔ-let-pʰɑl , pʰoːu-toːu-maːetr ,
: pʰiːəp , pcoap ,
: miːən-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp , meː-kun , moːu-mɑŋ ,
: rɔ-lʊət , reː-ɗok , reː-ɗo-kɑmm , reː-ɗok-toːun , reː-soːu-naŋ , raː-ɗiː-kal ,
: lum-ɲoər , lum-ɗap ,
: sɑŋ_kʰeːip , sɑʔ-rəj-raʔ , saː-ɓuː-kɑmm , səj-to-nhɑʔ-pʰiːəp , soːu-luj-sjoŋ , seːi-toːu , sɗɑŋ-ɗaː , stok , spec-troːu- , spec-troːu-skoːu-pɨc ,
: guː-loːu-nɨc ,
: ʔɑ-traː-kɑmm , ʔɑn_tɑʔ-rɑʔ- , ʔɑ-stʰe-rɑʔ-pʰiːəp- , ʔal-kaː-laŋ , ʔaː-seːi-toːun , ʔaː-seːi-tiːl- , ʔaː-siːt , ʔaː-skɑ-ɓɨc , ʔok-soːu- , ʔok-siː-ɗɑ-kɑmm , ʔeːi-nol , ʔeːi-lec-troːu , ʔiː-ɗraːt , ʔiː-ɗroːu-liːh , ʔiː-soːu- ,
Haftungsausschluss
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.