>>> WARNING! With browser I.E. there may be errors. Please use Mozilla Firefox. <<<
reading direction  

draft
Монгол хэл/Mongol khel:
Дараах  хуудас  (106)  бол  (нээлтийн)  докторын  диссертацийн  нэг  хэсэг  юм.  Докторын  ажлын  нэр  байна:

ДЭГИДРО  АСКОРБИНЫ  ХҮЧЛЭЭС  БА  ДИКЕТО  ГУЛОНЫ  ХҮЧЛЭЭС  УРВАЛУУДЫН  ТУХАЙ

КОМПЬЮТЕР   ДЭМЖЛЭГТЭЙ  ХЭТ  УЛААН  (ХУ)  СПЕКТРОСКОПООР

ШИНЖИЛГЭЭНҮҮД  (Герман  хэлээр)

Дэтлэф  Пагэл-ээс  үзүүлэгдэв  ( Хэрманштайн09),  Вэцлар08)  тойрог,  Герман  улсад  төрсөн)

Гиссэн  1992

Зохиогчийн  талаас  машинаар  бичигдив  ба  орчуулагдав  ба  найрсаг  зөвшөөрөлөөр  Дэлхийг  Бүрхсэн  Сүлжээ12)  (World  Wide  Web) дээр  хуудас байрлуулагдав, зохиогчийн  эрх ©2015.
Entwurf,  Plan  -  draft  -  ноорог
Alle  rotfarbenen  Wörter  sind  ungeprüft
All  red  colo(u)red  words  are  unproofed

Webpage  is  optimized  /  optimised  for  Mozilla  Firefox
xoferiF  allizoM  rof  desimitpo  /  dezimitpo  si  egapbeW


106

5  Хураангүй

Энэ  ажилд,  аскорбины  хүчил 20)  дэгидро  аскорбины  хүчил

in Bearbeitung: ...

 исэлдэн  ангижрах  системийн  исэлдэл  ба  ангижрал  ч,  (DHA,  ДГА)  дэгидро  аскорбины  хүчлээс  (DKG,  ДКГ)  дикето  гулоны  хүчил  рүү  гидролизийн  саванжуулах04)  ч  шинжлүүлэв.
 HO  ба  C=O  холбооны10)  бүлэгүүдыг  агуулгатай  бодисуудад  хэт  улаан  хэмжилтүүдээс,  тогтоогдсон  зурвасын  параметрүүдийн  ба  стандарт  спектрүүдийн  ба  тохируулга  спектрүүдийн  тусламжаар,  хэт  улаан  спектроскоптай  урвалуудын  ажиглах  руу11)  арга зүйгээ ч  тайлбараа ч,  ихээхэн  нэг  дэмжлэгийг  мэдэж  авав05).

Энэ  холбоод,  ацетил  ацетонд  ба  (изо-)аскорбины  хүчлүүдэд  кето-энол  таутомеризмийн  асуудалууд  судлагдсан  болов.  Цаашдаа,  хоёр  туйлтын  моментийн  өөрчлөлтүүдтэй  зохистой  байгаа  O=C  уртын  хэлбэлзлийн  аргануудын  шингээлтийн  интеграл  коеффициентийн  квадрат  язгуурын  тоонууд,  хөршийн  холбооны10)  бүлэгүүдийн  оруулгаар  харьцуулах  байдлаар  өөрчлөгдсөн  гэж  танигдсан.  Энгийн   нэг  молекулд (бутанал,  бутил-альдегид)  кето  бүлэгийн  усыг  нэгдүүлэхийн  үзэгдэл  хэт  улаан  спектроскопоор  дагагдаж  авч  болов.  Нөлөөний  хэд  хэдэн  харилцан  үр  нөлөөнүүдийн  улмаас,  уусмалд   дэгидро  аскорбины  хүчлүүдэд,  тайлбар  одоохондоо  нэг  утгатай  бусаар  байна.  Яаж  ч  байсан,  талст  биз-DHA  ба  устай  нэгдсэн  DHA   хэлбэрийн  хооронд  илт   зөрүүнүүд  HO  ба  O=C  уртын  хэлбэлзэл  бүс  нутагд   үр  дүн  болов.  Нэгэн  утгатай,  биз-DHA-д  HO  бүлэгүүдийн  дейтерац02)  амжилттай  байв.   DHA-ийн   саванжуулахын  процессийн   төлөө,  79.3  кДж/молийн   нэг  идэвхжүүлэгч  эрчимхүчтэй  температурын  ба  pH-ын06)  функциональ  уялдаанууд  илрүүлдэв.  D2O  (хүнд  ус)  уусмалуудаас  Цахим  өгөгдлийн  боловсруулалтын  (ЦӨБ)  тусламжаар,   хамгийн  дээд  тал  нь  гурав  хэт  улаан  стандарт  спектр  ялгагдаж  авч  болов .   Яг  эдгээр,  ДГА  (DHA),  ДКГ  (DKG)  ба  илүү  редуктонтай  адил  нэг  бодис  байна.  Саванжуулахын  бүтээгдэхүүнийн  (DKG),  pH  титрлэх  ба   хэт  улаан   спектроскопын  талаас  мэддэг  pKХ-ийн  хэмжээ,  оксонүүрсний  хүчлүүдийн  нэрт  pKХ-ийн   хэмжээнүүдэд  тохирно.  Шахмалуудаар   спектрүүдэд  CO2  хөгжил,  карбоксилээс  ангижруулахтай  DKG-ээс  улбаатай  байна .   Яаж  ч  байсан,   37  °C-д  уусмалд  их   концентрацуудад  DKG,  одоохондоо  нэлээд  тогтвортой  байна.  Хэт  улаан   спектроскопоос  гадна,  нэмж  спектрофотометртэй  ба  флюресценц  спектроскоптай,  ба  мөн   электроны  парасоронзон  резонанс  (ЭПР,  EPR)  спектроскоптай,  DKG-ийн   нөөц   уусмалуудаас  эхтэй,   DKG-ийн-задрал   урвалууд  мөн  төвийг  сахисан  ба  шүлтийн  pH-ийн06)  бүс  нутагд  чанарын  шинжлүүлэв.  Өндөр pH-ийн06)  хэмжээд   нэг  бадмаарган   улаан  бодис,  DHA-ээсээ  ч  DKG-ээсээ  ч ,  бий  болов.  Тэр  агаарын  нөлөөнүүдийн  эсрэг  тогтворгүй  байна,  ба  радикалтай  үйл  явцтай  холбоож  өгтөх  чадвартай  байна.  RO   радикалуудыг  зааж  анхааруулах  нэг  ЭПР  дохио  олдов.

Ангижрал  ба  исэлдэл(,)  DHA-ийн  ба  DKG-ийн  тогтворгүй  байдалуудын  нөлөөнд  орно  гэж  бэрхшээлтэй07)  байна.  Ийм  учраас  DHA-ийн  илүү   саванжуулахын   улмаас  NADH-ийн  адилмолийн  концентрацууд,  физиологийн pH  бүс  нутагд  DHA-ийг  зөвхөн03)  бүрэн  төгс  биш  ангижрана.  HS  бүлэгтэй   бодисүүдтэй   ангижралуудад  зөрөөгүй  хүчинтэй  байна.  Яг  эдгээрийн  төлөө,  урвалын   төстэй  шиг  нэг  дэглэм  DHA-ийн  саванжуулахтай  харьцуулахад  олдов.  Яаж  ч  байсан,  HS  бүлэгүүдтэй урвалуудад,  DHA-ийн  бодит  ангижрал  урвалд  дагагдана ,  нэг  завсрын  байдал  хэт  улаан  спектроскопоор  нотлогдоно.  Исэлдэл   урвалуудын  талаас,  C(6)–OC(3)  цагираг  үүсгэхийг   хийх  чадваргүй  байх  ба  чадвартай  байх   үүсмэл  зүйлүүдийн  хооронд  илт  хэт  улаан01)  спектроскопийн 00)  зөрүүнүүд   олдов.
 

Nota:
зүүлт  тайлбар:
Монгол  хэлний  ойролцоо  утгатай  үгс:
Mongolische  Synonyme:
 00 солонгон дуран авайгаар харах
спектроскоп
свектросков
 01 хэт улаан
нил улаан
 02 дейтерац
дейтеригээр солилцоо
хүнд устөрөгчөөр солилцоо
дейтери тэмдэглэгээ
 03 зөвхөн
ердөө
 04 гидролизийн саванжуулах
шүлтийн гидролиз
 05 мэдэж авав
үзэж харав
 06 pH-ын
pH-ийн
 07 бэрхшээлтэй
төвөгтэй
 08 Вэцлар
Вецлар
 09 Хэрманштайн
Херманштайн
 10 холбоогийн
холбооны
 11 ажиглах  руу
ажиглахын  тухай

wwwwwwwwwww түлхүүр үгүүд
(keywords):
Detlef, Дэтлэф, Детлеф, Pagel, Пагэл, Пагел, Giessen, Гиссэн, Гиссен, 1992,
DHA, ДГА, DKG, ДКГ, EDV, ЦӨБ, EPR, ЭПР, NADH, pH, pKХ,
альдегид,  ангижрал,  ангижрах,  аскорбин,  аскорбины,  ацетил,  ацетон,  байдал,  биз,  бодис,  бутанал,  бутил-,  бүлэг,  бүс,  бүтээгдэхүүн,  гидролиз,  гидролизийн,  гулон,  гулоны,  дейтерац,  дикето,  диссертац,  дэгидро,  дэглэм,  идэвхжүүлэгч,  изо,  интеграл,  исэлдэл,  исэлдэн,  кето,  коеффициент,  концентрац,  момент,  нөөц,  нутаг,  нүүрс,  нүүрсний,  нэгдсэн,  нэгдүүлэх,  нэр,  нээлтийн,  оксо,  параметр,  парасоронзон,  радикал,  радикалтай,  редуктон,  резонанс,  саванжуулах,  сахисан,  спектро,  спектроскоп,  стандарт,  тайлбар,  талст,  таутомеризм,  температур,  титрлэх,  тогтворгүй,  тогтвортой,  тохируулга,  төвийг,  туйлт,  туйлтын,  улаан,  урвал,  устай,  усыг,  уусмал,  үйл,  үүсгэх,  физиологийн,  флюресценц,  фотометр,  холбоо,  холбооны,  хоёр,  хураангүй,  хүч,  хүчил,  хүчлүүд,  хэлбэлзл,  хэмжилт,  хэмжээ,  хэт,  цагираг,  чадваргүй,  чадвартай,  шахмал,  шингээлт,  шүлтийн,  электрон,  электроны,  энол,  эрчим,  явц,

>>> Pardon! With browser I.E. there may be errors after using this webpage. Please restart your I.E. or use Mozilla Firefox. <<<
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.