Монгол хэл/Mongol khel: ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (106) ᠪᠣᠯ (ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ) ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠰᠧᠷᠲ᠋ᠠᠼ ᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠤᠮ. ᠳ᠋ᠣᠻᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ:

ᠳᠡᠭᠢᠳᠡᠷ᠎ᠣ ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠ ᠳᠢᠻᠡᠲ᠋ᠣ ᠭᠤᠯᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (ХУ) ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠢᠶᠠᠷ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)

(Detlef Pagel) ᠳ᠋ᠸᠲᠸᠹᠣ ᠫᠠ᠋ᠺᠸᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠪ ( (Hermannstein) ᠾᠸᠡᠷᠮᠠᠨ ᠱᠢᠲᠠᠢ᠂ᠶᠢᠨ09) , (Kreis Wetzlar) ᠸᠸᠢᠼᠢᠯᠠᠡᠷ08)  ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ, ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ)

(Gießen) ᠵᠢᠢᠰᠧᠨ 1992

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳ᠋ᠢᠪ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠪ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ12)  (World Wide Web) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠪ, ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ©2015.
Entwurf, Plan - draft - ноорог -
Leserichtung
ᠨᠣᠣᠷᠠᠭ

Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ

ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ, ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ20)  ᠳᠡᠭᠢᠳᠡᠷ᠎ᠣ ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠷᠧᠳᠣᠻᠰ29)  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠢᠰᠦᠯᠳᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ, ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ13)  (DHA, ДГА) ᠳᠡᠭᠢᠳᠡᠷ᠎ᠣ ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠡᠴᠡ (DKG, ДКГ) ᠳᠢᠻᠡᠲ᠋ᠣ ᠭᠤᠯᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ25)  ᠰᠠᠪᠤᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ04)  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠡᠪ. H–O ᠪᠠ C=O ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ10)  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠶᠢᠭ15)  ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠦᠳᠡᠴᠡ, ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳ᠋ᠠᠷᠲ᠋ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ, ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ11)  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ, ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ13)  ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠪᠠ05) .

ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠳ, ᠠᠼᠧᠲᠢᠯ ᠠᠼᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠ (ᠢᠽᠣ)ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ19)  ᠻᠡᠲ᠋ᠣᠡᠨᠤᠯ ᠲᠠᠤᠲ᠋ᠣᠮᠡᠷᠢᠰᠮᠢ ᠶᠢᠨ28)  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ16)  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ. ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ (ᠡᠨᠡ ᠨᠢ), ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠶᠢᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠮᠧᠨᠲ᠋ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ O=C ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠨ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠱᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ30d)  ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠠᠯ ᠻᠣᠧᠹᠹᠢᠼᠢᠶᠧᠨᠲ᠋ ᠦᠨ ᠻᠸᠠᠳ᠋ᠷᠠᠲ᠋ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ, ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ10)  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ15)  ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ (ᠢᠶᠠᠷ)14)  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ, ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠯᠧᠬᠦᠯ ᠳᠤ (ᠪᠤᠲᠤᠨᠠᠯ, ᠪᠤᠲᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠧᠭᠢᠳ᠋) ᠻᠡᠲ᠋ᠣ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ15a)  ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ. ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ, ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ30a)  ᠳᠡᠭᠢᠳᠡᠷ᠎ᠣ ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ ᠡᠳ᠋19) , ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ21)  ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠬᠠᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ, ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ26)  ᠪᠤᠢᠵ᠎ᠠ DHA17)  ᠪᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ DHA ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ H–O ᠪᠠ O=C ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠ. ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ, ᠪᠤᠢᠵ᠎ᠠ DHA17) ᠳᠤ HO ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ15)  ᠳᠡᠶᠢᠲ᠋ᠷᠯᠡᠬᠦ02)  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ. DHA ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ, 79.3 кДж/молийн ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠢ ᠲ᠋ᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ pH ᠶᠢᠨ06)  ᠹᠤᠩᠻᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠪ. D2O18)  ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ30a)  ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠥᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠢᠨ (ЦӨБ) ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ, ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳ᠋ᠠᠷᠲ᠋ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ. ᠶᠠᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ, ДГА (DHA), ДКГ (DKG) ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠷᠧᠳᠦᠻᠲᠤᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠰᠠᠪᠤᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠨ (DKG), pH ᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ pKХ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ, ᠣᠻᠰᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ19)  ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ pKХ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ. ᠱᠢᠬᠠᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠷ30c)  ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ CO2 ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ, ᠻᠠᠷᠪᠣᠻᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠠ ᠲᠠᠢ DKG ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠪᠠᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ, 37 °C-д ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ30a)  ᠶᠡᠬᠡ ᠻᠣᠨᠼᠧᠨᠲ᠋ᠷᠠᠴᠠ ᠤᠳ ᠲᠤ DKG, ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ21)  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ, ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣ ᠹᠣᠲ᠋ᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ27)  ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠲᠠᠢ, ᠪᠠ ᠮᠥᠨ ᠡᠯᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ23)  ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠼᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ22)  (ЭХЦ, ЭПР, EPR) ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠲᠠᠢ, DKG ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ30a)  ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ, DKG ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ pH ᠤᠨ06)  ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠡᠪ. ᠥᠨᠳᠦᠷ pH ᠤᠨ06)  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠮᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠᠨ24)  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ, DHA ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ13)  DKG ᠡᠴᠡ, ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ. ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ, ᠪᠠ ᠷᠠᠳ᠋ᠢᠻᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠲᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. R–O ᠷᠠᠳ᠋ᠢᠻᠠᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ЭПР ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ.

ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯ (,) DHA ᠤᠨ ᠪᠠ DKG ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ07)  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ DHA ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠪᠤᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ NADH ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠣᠯ ᠤᠨ ᠻᠣᠨᠼᠧᠨᠲ᠋ᠷᠠᠴᠠ ᠤᠳ, ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ pH ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠤ DHA ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ03)  ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ. H–S ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠥᠷᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠶᠠᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ, ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ DHA ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠤᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ. ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ, H–S ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ15)  ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠳ, DHA ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ, ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠳᠤᠨ᠎ᠠ. ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ, C(6)–O–C(3) ᠼᠠᠭᠠᠷᠢᠭ31)  ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ01)  ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ ᠶᠢᠨ00)  ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ.

Nota:
зүүлт тайлбар:
ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ:
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ:
Монгол хэлний ойролцоо утгатай үгс:
Mongolische Synonyme:
 00)  солонгон дуран авайгаар харах
спектроскоп
свектросков
 01)  хэт улаан
нил улаан
 02)  дейтерац (??)
дейтрац (??)
дейтерэц (??)
дейтрэц (??)
дейтрлэх (??)
дейтеригээр солилцоо
хүнд устөрөгчөөр солилцоо
дейтери тэмдэглэгээ
дейтеронтой нэгдэх
дейтероныг нэгдүүлэх
 03)  зөвхөн
ердөө
 04)  гидролизийн саванжуулах
шүлтийн гидролиз
 05)  мэдэж авав
үзэж харав
 06)  pH ᠶᠢᠨ (??)
pH ᠤᠨ (??)
pH ᠶᠢᠨ (??)
pH ᠡᠶᠢᠨ (??)
pH ᠤᠨ (??)
 07)  бэрхшээлтэй
төвөгтэй
 08)  ᠸᠸᠢᠼᠢᠯᠠᠡᠷ
ᠸᠸᠢᠼᠢᠯᠠᠡᠯ (??)
 09)  ᠾᠸᠡᠷᠮᠠᠨ ᠱᠢᠲᠠᠢ᠂ᠶᠢᠨ
ᠾᠸᠡᠯᠮᠠᠨ ᠱᠢᠲᠠᠢ᠂ᠶᠢᠨ (??)
 10)  холбоогийн
холбооны
 11)  ажиглах руу
ажиглахын тухай
 12)  Дэлхийг Бүрхсэн Сүлжээ
Дэлхийг Бүрхсэн Тор
Дэлхий дахины веб
богиноор Вэб
 13)  ..., түүнчлэн ...
=???= synonym zu (??):
...-(г)** ч, ...-(г)** ч
mit: -г** nur nach Vokalen, sonst -**
** =^=(lautharmonisch): ээ oder аа
 14)  орлуулалт дамжуулан
орлуулалтаар
оруулгаар
 15)  бүлгүүд
бүлэгүүд = бүлэг + -үүд
 15a)  бүлгийн
бүлэгийн
 16)  асуудлууд
асуудалууд = асуудал + -ууд
 17)  биз-DHA
хоёр дахь удаагаа-DHA
 18)  D2O
хүнд ус
 19)  хүчлүүд
хүчилүүд = хүчил + -үүд
 20)  ᠬᠦᠴᠢᠯ
хүчил
ацид
 21)  хараахан
хэвээр
чиммээгүй
=???= synonym zu (??):
одоохондоо
 22)  цуурай30b) 
резонанс
 23)  ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ
ᠫᠠᠷᠠ
 24)  бадмаарган
бадмаараган = бадмаараг + -ан
 25)  усаар задралын
ус-задралын
ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ
гидролизийн
 26)  ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ
ᠻᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ
 27)  флюресценц
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
 28)  ᠲᠠᠤᠲ᠋ᠣᠮᠡᠷᠢᠰᠮᠢ ᠶᠢᠨ
ᠲᠠᠪᠲ᠋ᠣᠮᠡᠷᠢᠰᠮᠢ ᠶᠢᠨ
 29)  исэлдэн ангижрах системийн исэлдэл ба ангижрал
редокс системийн исэлдэлт ба бууруулалт
 30a)  ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ (??)
ᠤᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ (??)
 30b)  ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ (????)
ᠼᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ (??)
 30c)  ᠰᠢᠬᠠᠮᠠᠯ (???)
ᠱᠢᠬᠠᠮᠠᠯ (?)
 30d)  ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ (???)
ᠱᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ (?)
 31)  ᠼᠠᠭᠢᠷᠠᠭ (??)
ᠼᠠᠭᠠᠷᠢᠭ (??)

ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠳᠡ
түлхүүр үгүүд
(keywords):
Detlef, Дэтлэф, Детлеф, ᠳ᠋ᠸᠲᠸᠹᠣ, Pagel, Пагэл, Пагел, ᠫᠠ᠋ᠺᠸᠡᠯ ᠡᠴᠡ, Giessen, Гиссэн, Гиссен, ᠵᠢᠢᠰᠧᠨ, 1992,
DHA, ДГА, DKG, ДКГ, EDV, ЦӨБ, EPR, ЭПР, NADH, pH, pKХ,
ᠠᠯᠳ᠋ᠧᠭᠢᠳ᠋, ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠯ, ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ, ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ , ᠠᠰᠻᠣᠷᠪᠢᠨ ᠤ, ᠠᠼᠧᠲᠢᠯ, ᠠᠼᠧᠲ᠋ᠣᠨ,
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ, ᠪᠤᠢᠵ᠎ᠠ, ᠪᠣᠳᠠᠰ, ᠪᠤᠲᠤᠨᠠᠯ, ᠪᠤᠲᠢᠯ, ᠪᠦᠯᠦᠭ, ᠪᠦᠰᠡ, ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ,
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ, ᠭᠤᠯᠣᠨ, ᠭᠤᠯᠣᠨ ᠤ,
ᠳᠡᠶᠢᠲ᠋ᠷᠯᠡᠬᠦ, ᠳᠢᠻᠡᠲ᠋ᠣ, ᠳ᠋ᠢᠰᠰᠧᠷᠲ᠋ᠠᠼ, ᠳᠡᠭᠢᠳᠡᠷ᠎ᠣ, ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ,
ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ,
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ, ᠢᠽᠣ, ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠭᠷᠠᠯ, ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯ, ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ,
ᠻᠡᠲ᠋ᠣ, ᠻᠣᠧᠹᠹᠢᠼᠢᠶᠧᠨᠲ᠋, ᠻᠣᠨᠼᠧᠨᠲ᠋ᠷᠠᠴᠠ,
ᠮᠣᠮᠧᠨᠲ᠋,
ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ, ᠨᠤᠲᠤᠭ, ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ, ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ, ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ, ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ, ᠨᠡᠷ᠎ᠡ, ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ,
ᠣᠻᠰᠤ,
ᠫᠠᠷᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ,
ᠷᠠᠳ᠋ᠢᠻᠠᠯ, ᠷᠠᠳ᠋ᠢᠻᠠᠯ ᠲᠠᠢ, ᠷᠧᠳᠦᠻᠲᠤᠩ,
ᠰᠠᠪᠤᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ, ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ, ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ, ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣ, ᠰᠫᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠰᠻᠣᠫ, ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳ᠋ᠠᠷᠲ᠋,
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ, ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ, ᠲᠠᠤᠲ᠋ᠣᠮᠡᠷᠢᠰᠮᠢ, ᠲ᠋ᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠦᠷ, ᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠷᠯᠡᠬᠦ, ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ, ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ, ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ, ᠲᠥᠪ ᠢ, ᠲᠤᠶᠢᠯᠲᠤ, ᠲᠤᠶᠢᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ,
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ, ᠤᠷᠪᠠᠯ, ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ, ᠤᠰᠤ, ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ, ᠤᠰᠤ ᠶᠢ, ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ,
ᠦᠢᠯᠡ, ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ,
ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ, ᠹᠣᠲ᠋ᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ,
ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ, ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ, ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ, ᠬᠣᠶᠠᠷ, ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ, ᠬᠦᠴ, ᠬᠦᠴᠦᠨ, ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠳ, ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ, ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ, ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ, ᠬᠡᠲᠦ,
ᠼᠠᠭᠠᠷᠢᠭ, ᠼᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ,
ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ, ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ,
ᠱᠢᠬᠠᠮᠠᠯ, ᠱᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ, ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ,
ᠡᠯᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠨ, ᠡᠯᠧᠻᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ, ᠡᠨᠤᠯ, ᠡᠷᠴᠢᠮ,
ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ,

Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.