Tagalisch / Tagalog (= 'taga-' + 'ilog') / Filipino / Pilipino: Ang[53]  susunod[54]  na[51]  pahina (106)[50]  ay[52]    (ang) isang[1]  bahagi ng[53]  pampasinayang[39]  disertasyon[45] . Ang paksa[164]  ng[53]  tesis ay[52]   :

ANG MGA PAGSISIYASAT[99]  SA

MGA REAKSIYON[75]  MULA SA DEHIDRO-ASKORBIKONG[3X][165]  AT DIKETO-GULONIKONG[3X][49]  ASIDO[3] 

SA[141]  TULONG NG INPRA­RED (IP/SIP/IR)[25]  NA ISPEKTRO­SKOPIYA[81]  NA[51][178]  TINULUNGAN NG KOMPYUTER

(Aleman)

ipinakita[102]  ni Detlep Pagel (= Detlef Pagel)
(na ipinanganak sa Hermannstein (Distrito[182]  / Kreis Wetzlar), Alemanya)

Gießen (Giessen) 1992

Siya'y[101]  (ang pahina'y[52]   ) minakinilya[103]  at isinalin ng may-akda[156]  at ipinasok[198]  sa world-­wide-­web (Pandaigdigang Web[56] ) sa pamamagitan[177]  ng may-akda[156]  may[57]  kanyang[57X]  mabait na pahintulot ©2014-2021.
... Entwurf; draft; ang burador (/ tungga);
This should not be "Taglish" = Tagalog + English code switching

Liste hier benutzter Verbformen[89]  von Titel/Vorspann bis Satz 19 (incl., jedoch ohne Verbsynonyme aus der Nota-Übersicht )
Prädikate (Verben) im Tagalog-Sinne können, abhängig von Markern und der Wortstellung im Satz, auch Adjektive oder Substantive sein, z.B.: "ist schön", "ist Lehrer", wie auch Prädikate, abhängig von Markern und der Wortstellung im Satz, zu Subjekten mutieren können (Mustertabelle_1 (Anwendung[100] ):
Tagalog
(traditionell P-S-O)
Deutsch
Marker Prädikat Marker Subjekt wfw: Prädikat + Subjekt korrekt
isang guro ang aking kapatid. ist 1 Lehrer der mein Bruder. mein Bruder ist 1 Lehrer.
aking kapatid ang isang guro. ist mein Bruder der 1 Lehrer. 1 Lehrer ist mein Bruder.
Tagalog
(westlicher Stil S-P-O)
Deutsch
Marker Subjekt Marker Prädikat wfw: Prädikat + Subjekt korrekt
ang aking kapatid ay[52]  isang guro.der mein Bruder ist 1 Lehrer. mein Bruder ist 1 Lehrer.
ang isang guro ay[52]  aking kapatid.der 1 Lehrer ist mein Bruder. 1 Lehrer ist mein Bruder.
die Reihenfolge von ...
Satzgegenstand (z.B. im Satz 4: "ang mga halaga ..." ), welcher nach indogerm. Grammatikart sowohl Subjekt als auch Objekt sein kann
... und ...
Satzaussage (z.B. im Satz 4: "ay[52]  nagbago/bumago ..."), welche ein Verb, eine Verbalgruppe, ein Adjektiv oder sogar ein Substantiv (siehe Mustertabelle_1) sein kann,
... ist austauschbar.

Alle mit ang markierten ((Ad)Verbal)Nomen stehen im Fokus: ein Satz mit Verb im Aktorfokus ist verständlich als Aktivsatz, ein Satz mit Verb im Objektfokus (didaktisch besser "Patientenfokus") ist verständlich als Passivsatz. Der Patient bleibt Patient, der Agent bleibt Agent, egal ob Passiv- oder Aktivsatz: Weitere Nachdenk-Üb(erleg)ungen:
Falls die Satzaussage am Satzanfang steht, kann der Prädikatsmarker "ay"[52]  weggelassen werden; "ay" kann mit einer Gegenwarts-Form von "sein" ("bin", "bist", "ist", "seid", "sind") übersetzt werden. Bei Verben, die keinen Aktor-Fokus bedingen, spricht man von Passiv-Verben, obwohl es keine Passivsätze im indogermanischen Sinne zu geben scheint.
Es ist "ang" der Satzgegenstands(direktfall)marker [=^= ABSolutiv-Marker] und "ng" der Satzobjekts(indirektfall)marker [=^= ERGativ-Marker]; beide können sowohl als bestimmter als auch unbestimmter Artikel übersetzt werden.

Mustertabelle_2 (Anwendung[102][103][105][106][107][108] ):
AKTIV-Satz
mit:
Subjekt/Agent/Aktor = Nomen1,
Objekt/Patient = Nomen2,
ay = SVO-Marker
traditionell: Objektfokus-Verb(form) + Indirektfall(marker+)Nomen1 + Direktfall(marker+)Nomen2.
Aktorfokus-Verb(form) + Direktfall(marker+)Nomen1 + Indirektfall(marker+)Nomen2.
"modern": Indirektfall(marker+)Nomen1 + ay[52]  + Objektfokus-Verb(form) + Direktfall(marker+)Nomen2.
Direktfall(marker+)Nomen1 + ay[52]  + Aktorfokus-Verb(form) + Indirektfall(marker+)Nomen2.
PASSIV-Satz
mit:
Subjekt/Patient = Nomen1,
Objekt/Agent/Aktor = Nomen2,
ay = SVO-Marker
traditionell: Objektfokus-Verb(form) + Direktfall(marker+)Nomen1 + Indirektfall(marker+)Nomen2.
Aktorfokus-Verb(form) + Indirektfall(marker+)Nomen1 + Direktfall(marker+)Nomen2.
"modern": Direktfall(marker+)Nomen1 + ay[52]  + Objektfokus-Verb(form) + Indirektfall(marker+)Nomen2.
Indirektfall(marker+)Nomen1 + ay[52]  + Aktorfokus-Verb(form) + Direktfall(marker+)Nomen2.
Falls die Satzaussage am Satzanfang steht, können mit dem Aktorfokusverb, dem Subjekt (Aktor im Direktfall/ABSolutiv "ang"), dem dts. Akkusativobjekt / tl.Genitivobjekt (Patient im Indirektfall/ERGativ "ng"), dem Dativobjekt (im Obliquus-Fall "sa") gleichbedeutend folgende 6 Wortfolgen im Satz gebildet werden:
Mustertabelle_3 (z.B.: magbigay [= Aktorfokusverb: der/ein Mann gab der/einer Frau das/ein Buch [=Patient=Objekt des Aktorfokusverbs im Ergativ-/Indirekt-Fall "ng"]: ):
AKTIV-Satz
traditionell: z.B.: Aktorfokus-Verb(form) + Direktfall(marker+)Nomen1 + Indirektfall(marker+)Nomen2 + ObliquusFall(marker)Nomen3
Verb "ng"
Nagbigay ng libro sa babae ang lalaki .
ang lalaki sa babae .
Verb "ng"
Nagbigay sa babae ng libro ang lalaki .
ang lalaki sa babae .
Verb "ng"
Nagbigay sa babae ang lalaki ng libro .
ang lalaki sa babae .
Falls die Satzaussage am Satzanfang steht, können mit dem Objektfokusverb, dem Subjekt (Patient im Indirektfall/ERGativ "ng"), dem dts. Akkusativobjekt / tl.Genitivobjekt (Aktor im Direktfall/ABSolutiv "ang"), dem Dativobjekt (im Obliquus-Fall "sa") gleichbedeutend folgende 6 Wortfolgen im Satz gebildet werden:
Mustertabelle_3A (z.B.: sulatin [= Objektfokusverb: der/ein Mann schrieb der/einer Frau den/einen Brief [=Aktor=Subjekt des Objektfokusverbs im Absolutiv-/Direkt-Fall "ang" ???unfertig/unkorrigiert]: ):
AKTIV-Satz
traditionell: z.B.: Objektfokus-Verb(form) + Direktfall(marker+)Nomen1 + Indirektfall(marker+)Nomen2 + ObliquusFall(marker)Nomen3
Verb "ng"
Sinulat ng lalaki sa babae ang liham .
ang liham sa babae .
Verb "ng"
Sinulat sa babae ng lalaki ang liham .
ang liham sa babae .
Verb "ng"
Sinulat sa babae ang liham ng lalaki .(g)
ang liham sa babae .
den mit (g) markierten Satz übersetzt google am 1.8.2020 mit 'der Mann schrieb den Brief des Mannes' falsch.

Teile von diesen und anderen Erläuterungen (z.B. in der "Nota") können später in eine separate Datei ausgelagert werden.
Die richtige Fokus-Anwendung ist im Entwurf noch ungeprüft.
...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
Zu Lernzwecken müsste der IndirektFall-Marker "ng" unterschiedlich geschrieben werden: Die bei Tagalog mögliche Stelle für SUB-VERB-Marker + Verb ist hellblau markiert. Ihr kann der hellgrün hinterlegte Text zugeordnet werden.
wichtig: die Keywords müssen noch überarbeitet werden (unerledigt)
weniger wichtig: evtl. sollten relativsatz-initiale "na ..", "..-ng .." extra markiert werden (unerledigt)

106

5[42]  Buod[14] 

Inaral[105]  sa disertasyong[45]  ito (ng awtor[156] ) ang pareho[140] , oksihenasyon[5]  at pagbawas[60]  ng askorbikong[3X]  at ng dehidro-askorbikong[3X][165]  asido[3]  (oksi­he­na­syon[5] -pag­ba­was[60]  (red­oks) na sistema) at saka[140]  alkalinong[27]  hidrolisis[6]  mula sa dehidro-askorbikong[3X][165]  asido[3]  (DHA) patungo[135]  sa diketo-gulonikong[3X][49]  asi­do[3]  (DKG)   . Sa tulong ng nakitang[170]  mga parameter na banda, ng istandard[4]  at pagkakalibrate na mga espektro[173]  mula sa mga inpra-pulang[25]  pagsukat nasa mga sangkap[28]  na[178]  nag­la­la­man ng mga gru­pong pagtaling kemikal[151]  na H–O at C=O,    ang pamamaraan para sa inpra-pulang[25]  espektroskopiskong pag­ma­ma­sid[169]  ng mga reaksyon[75] , at ang interpretasyon[185]  ay nakaranas[106]  kapwa[140]  ng isang[1]  mahalagang[186]  suporta.[189] 

Sinaliksik[107][158]  sa kontekstong ito (ng awtor[156] ) ang mga problema ng tautomerismong[11]  keto-enol    sa asetil-aseton at (iso-)askorbikong[146]  asido[3] . At saka[140]  lu­ma­bas ito[69] , na[178]     ang parisukat[24]  na mga halagang[92]  ugat[17]  ng integral na pagkalipol[70]  na koepisyento ng bibrasyong[8]  mga modo[7]  para sa O=C-paglawak[82], na[178][143]     proporsyonal[35]  sa mga pagbabago ng dipolong[18] momentum, ay[52]  nagbago ng kanilang sarili[191]  sa isang maihahambing na paraan sa pamamagitan[177]  ng pagpapalit ng mga kalapit na grupong pagtaling kemikal[151] .    Ang penomenong[19]  hidrasyon[145]  ng mga gru­pong[16]  keto ay[52]  napanood (ng awtor[156] ) sa pa­ma­ma­gi­tan[177]  ng inpra-­pulang[25]  espektro­skopiya[33] sa isang[1]  simpleng mo­le­ku­la[46]  (katulad ng butanal).[144X]     Ang interpretasyon[185]  para sa mga dehidro-askorbikong[3X][165]  asido[3]  sa solusyon[79]  ay[52]  hindi[166]  ma­li­wa­nag[113]  pa dahil sa maraming[139]  mga epekto ng im­plu­wen­siya[29]  ng isa't[157]  isa. Pero[32]  naganap[114]  ang mga malinaw[171]  na pagkakaiba[181]     sa H–O at O=C na mga rehiyon[63]  ng bibrasyon[8]  ng paglawak[82]  sa pagitan ng tulad-kristal[172]  na bis-DHA at ng pormang[10]  DHA na[178]  kinabibilangan[47X]  ng tubig. Klarong[41]  matagumpay[115]  ang deuterasyon[12]  ng mga grupong[16]  HO    para[136]  sa bis-DHA[9] .    Ang punksiyonal[150]  na mga kaugnayan[21]  ng temperatura at pH[26]  kasama ang isang enerhiya sa pag-aktibo[148X]  ng 79.3 kJ / mol[148]  ay[52]  natukoy[117]  (ng awtor[156] ) para[136]  sa prosesong[44X]  sa­po­ni­pi­ka­syong[44]  DHA. Nagawa[160X][160Y]  hiwalay[152][161X]  (ng awtor[156] ) ang hanggang tatlong[129]  inpra-­pulang[25]  istandard[4]  na espek­tro[173] , alalaong baga'y[194]     ng DHA, DKG, at isa pang sangkap[28]  na katulad[96]  ng Re­duk­ton mula sa solusyong[79]  D2O[12Y]     sa tulong ng elektronikong pagproseso ng data (EPD/EDP)[38] .    Ang halagang[92]  pKa[61]  para sa produkto ng paggawang[15Y]  sabon (DKG), na[178]  in­im­bes­ti­ga­han[154]  ng pH[26]  na titrasyon at ng inpra-­pulang[25]  espektro­skopiya[33] , ay[137]  umaayon[119]  sa kilalang[15]  mga halagang[92]  pKa[61]  para sa mga okso-karbonikong[3X][22]  asido[3] . Nagagawa[162]  sundin[120][161Y]  (ng awtor[156] ) ang paglaki na CO2[23]  sa mga espektro[173]  ng mga bolitas[36]     pabalik sa DKG na[178]  gumagawa[74]  ng dekarboksilasiyon. Pero[32] ,    pa napaka-matatag[73]  ang DKG    sa mga ma­ta­as[59]  na kon­sen­tra­syon sa solusyon[79]  sa paligid ng 37 °C[95] .    Ang mga reaksiyong[75]  agnas ng DKG ay[52]  kwalitatibong[86]  napag-masdan[122][122X][122Y]  (ng awtor[156] ) sa neutral[78]  at alkalino[27]  na saklaw[63]  ng pH[26]  din[87B][183] , na[178]  nagsisimula mula sa mga solusyon[79]  sa stock ng DKG, bukód[197]  sa inpra-­pulang[25]  espektro­skopiya[33] , pa rin[183]  may ayuda ng espektro­potometrya[168] , ng ploresensiyang[91]  espektroskopiya[33] , at ng espektroskopiya[33]  na resonansiya ng elektron na spin[88]  (RES/ESR)[37]  din[87][183] . Maáaring iugnay[123]    (ng awtor[156] ) ang rubi na[28X]  pula na sangkap[28] , na[178]  lumaki sa mataas[59]  na halagang[92]  pH[26]  mula sa pareho[140] , DHA at DKG at hindi[166]  matatag sa ilalim[155]  ng mga impluwensya[29]  ng hangin[93] ,    sa mga libreng radikal na proseso.    Ang isang[1]  ESR na signal ay[52]  natagpuan[124] (ng awtor[156] ), na[178][143]  nagpapahiwatig sa mga radikal na R–O.

Mayroong[57Y]  problema[193], na[178]     ang pagbawas[60]  at oksihenasyon[5]  ay[52]  naíimpluwensyahan[125]  ng kawalang-tatag[174]  ng DHA at DKG. Samakatuwid, hindi kumpleto[13]  na binabawasan[126]  ang DHA    sa saklaw[63]  na pisyolohikal na pH[26]  ng pamamagitan[177]  ng gayunding molar[175]  na mga konsentrasyong NADH dahil sa karagdagang[30]  saponipikasyong[44]  DHA lamang[94] . Totoo rin[183]  iyan[127]     para sa mga pagbawas[60] , sa pamamagitan[177]  ng mga sangkap[28] , na[178]  naglalaman ng grupong[16]  H–S, para sa niyán[76]  natagpuan[128]  (ng awtor[156] ) ang isang[1]  maliwanag[40]  na reaksiyong pagkakasunud-sunod[98]     katulad[96]  sa saponipikasyon[44]  ng DHA. Pero[32] ,    ang isang[1]  intermedyang[31]  estado, pagkatapos kung alin[178]  sumusunod[130]  ang tunay[131]  na reaksyon[75Y]  ng pagbawas[60]  na DHA   , ay[52]  napatutunayan[132]  sa pamamagitan[177]  ng in­pra-­pulang[25]  espek­tro­sko­piya[33]  sa panahon ng mga reaksyon[75]  ng mga grupong[16]  H–S.    Ang malinaw inpra-­pulang[25]  espektro­skopiskong mga pagkakaiba[181]  ay[52]  natagpuan[133]  (ng awtor[156] ) sa mga reaksiyon[75Y]  ng oksihenasyon[5]  sa pagitan ng mga (kemikal na) deribatib, na[178]     maaaring[134]  mabuo[85]  o hindi[166]  mabuo[85]  ang isang[1]  singsing[84]  na C(6)–O–C(3)   .

Revision of NOTA will start later ... (das kann noch sehr lange dauern!)


Nota:
Babala:
Paalala:
Mga magkasingkahulugan sa Pilipino/Filipino / Tagalog:
Katumbas o kaugnay ng mga salitang:
Philippinische / Filipino'sche / Tagalog'sche Synonyme:
 0)  kuwadrong[51]  HTML
gleichbedeutende Vertauschung von Nomen1 und Nomen2 im Nominal-Kompositum möglich, z.B.:
HTML na[51]  kuwadro[2A] 
mit: "HTML" ist Abkürzung von "Hypertext Markup Language" (dts.;eng.) = "HTML" daglat ng "Hypertext Markup Language"
 1)  Für Zahlen benutzt Tagalog ein normales Bindepartikel, Cebuano dagegen ein spezielles:
isang [Ligaturschreibweise] = isa + na[51]  [(tl.) =^= "usa ka" (ceb.)]
 2)  set
serye
kalipunan =?= "Set/Gruppe v.Leuten" (dts.)
uri
empake =?= "Packung" (dts.)
balangkas[2A]  (??) =?= "Gerüst" (dts.) = "framework" (eng.)
 2A)  kuwadro = "Rahmen" (dts.)
balangkas[2]  (??)
 3)a)b)c)d)e)f)g)  asido(ng)
aksido(ng)
asim (ng)
 3X)  ..-kong {=Ligatur für:] "..-ko" + "na" [=Linker]]
..-ko na [=Linker (z.B.: zw. Adjektiv + Substantiv)]
 4)a)  standard
estandard
istandard
pamantayan
 5)a)b)c)  oksidasyon
oksihenasyon
 6)  hidrolisis
haydrolisis
 7)  modo(ng) [=esp.Lehnwort; seltener: "modo" + "na"]
mode(ng) [=eng.Lehnwort; häufiger (wegen des stummen final-"e"): "mode" + "na"]
 8)a)  osilasyon(g)
oskilasyon(g)
pagyanig (na)
bibrasyon(g)
vaibrécion(g) (taglish = tagalog + english]
vibracion(g)
panginginig (na)
panginginig ng boses [=(wfw:) 'Schüttelfrost/Zittern der Stimme' (dts.)=(google:) "Schwingung" (dts.)]
 9)a)  bis-
dalawang beses =(kurz:) dal- oder: dal'-
Anm.: diese Kurzformen sind in wiss.Texten unüblich
 10)a)b)c)d)e)  paraan [= "(Aktions-)Form", "Methode" (dts.)]
porma [Vorsicht! falscher Freund: "form" (eng.) = 1: "Formular";["1"≠"2"]; 2: "Form" (dts.) = "shape", "form" (eng.)]
anayo [auf "ô" betont (?); = "(Gestaltungs-)Form", "Gestalt" (dts.)]
anyo = 1: anyô [auf "ô" betont; = "(Gestaltungs-)Form", "Gestalt" (dts.)]
anyo = 2: anyo [auf "a" betont; = "Jahr" (dts.)]
pigura
hugis [von tl.Wikipedia.org bevorzugt; "shape" (eng.) = "Gestalt", "Form" (dts.)]
hubog ["shape" (eng.) = "Gestalt", "Form" (dts.)]
 11)  tautomerismong =^= "tautomerismo"[11A]  + "na"
 11A)  tautomeríya
tawtomeríya
tautomerísmo
tawtomerísmo
tautomerismo
 12)  label ng deuterium (??)
label ng isotopo ng mabigat na hidroheno[12X] 
pag-label na deuterium
deuterium na pagpapalit
isotopikong pag-label na may deuterium
étiketang isotope na may deuterium
deuterasyon
deuterisasyon
 12X)  D
mabigat na idroheno [="schwerer Wasserstoff" (dts.); s.Lit.]
idrohenong mabigat
haydroheng mabigat
 12Y)  D2O
mabigat na tubig [="schweres Wasser" (dts.); s.Lit.]
tubig na mabigat
 13)  hindi[166]  kumpleto(ng)
hindî ganap (na)
hindi buo(ng)
di-kompleto(ng)[166] 
 14)  konklusyon
kabuuran; kabuurán; kabùùran
lagom
pamuod
buod
buòd
 15)  kilala(ng) =^= kilala (na)
 15X)  nakita(ng)[187]  =^= nakita (na)
natuklasan(g) =^= natuklasan (na)
pinaimbestigahan(g) =^= pinaimbestigahan (na)
inimbestigahan(g) =^= inimbestigahan (na)
naimbestigahan(g) =^= naimbestigahan (na)
 15Y)  paggawa(ng) =^= paggawa (na)
 16)a)b)c)d)e)  grupo(ng) = grupo na
pangkat na
 17)  ugat ng parisukat[24] 
ugat parisukat[24] 
parisukat[24]  ugat
Anm.: auch für die Wort-Wurzel bzw. das Wurzelwort eines Verbs wird der Fachbegriff "Salitang-Ugat" benutzt.
 18)  dipolong[48]  momentum[18X]  (s.Lit.)
(?? evtl. inkorrekt:) momentong dipolo[48] 
dagsang dipolo[48] 
Anm.: sandali[167] (tl.) = "short time", "moment" (eng.) = "Augenblick", "Moment", "kurze Zeit" (dts.)
(??): dipole[48]  sandali
(??): sandali ng dipole[48] 
 18X)  momentum (s.Lit.)
katangian ng isang gumagalaw na bagay na kapareho ng produkto ng mass at ng bilis nito.
 19)19)19)19)  die LINKER-"na"-Ligatur-Ergänzung ist in (Klammern) gesetzt
kaganapan(g) [= "Ereignis" (dts.)]
napansin na pangyayari(ng) [= "beobachtbares Geschehen" (dts.)]
kababalaghan(g) [= "Phänomen" (dts.)]
penomenon(g) [eng.+gri.Lehnwort; = "Phänomen" (dts.)]
penomeno(ng) [esp.Lehnwort; = "Wunder" (dts.)]
ang nakikita(ng) [= "das Sichtbare" (dts.)]
himala(ng) [= "Wunder" (dts.)]
milagro(ng) [= "Wunder" (dts.)]
pangitain(g) [= "Vision" (dts.)]
 20)  mga keto grupo'y[20Y]  (=?= Taglish = Tagalog-English ??)
mga ketong grupo'y[20Y] 
mga grupo na keto'y[20X] 
mga grupong keto'y[20X] 
mga grupo ng keto'y[20X]  (??)
Anm.: "ketong grupo" anstatt "keto'ng grupo" (tl.) führt zu Nonsens ("Lepra-Gruppe" anstatt "Keto-Gruppe"), da "ketong" (tl.) = "Lepra" (dts.)
 20X)  keto'y
keto[20]  ay[137] 
 20Y)  grupo'y
grupo ay[137] 
 21)  nagagamit[150]  mga kaugnayan
mga kaugnayan nagagamit [falsche Wortstellung]
pagganap na mga relasyon
mga kaugnayan tulad[96]  ng punsyon (??)
mga kaugnayan may punsyon (??)
mga kaugnayan may punsiyon (??)
nakasalalay (??; [Verb?; "depent" (eng.) = "abhängen" (dts.))
 22)  okso-karbonikong asido
okso-karboksilikong asido
okso-karboksilatang asido (??)
asidong okso-karboniko
asidong okso-karboksiliko
asidong okso-karboksilata ??
okso-asidong karboniko
okso-asidong-karboksiliko
okso-asidong karboksilata ??
 23)  CO2
dioksidong karbono (s.Lit.)
karbon dioksido (s.Lit.)
dioksido de-karbon (esp.Lehnwort; s.Lit.)
 24)a)b)  parisukat
kuwadrado
 25)a)b)c)d)e)f)g)  mababang pula (MP) [= "low red" (eng.)= "niederrot" / "unterrot" (dts.)]
nasa ilalim ng pula
sa-ibaba-pula (SIP)
inprapula (IP)
inpra-pula (IP)
infrared (IR) [eng. Lehnwort]
inprared (IR)
imprared (IR)
impraroho (IR)
inprapuwa (IP) (Cebu-City-dialekt. Lehnwort weg.Lautverschiebung "pula" → "puwa")
ubospula (UP) (??)
ubospuwa (UP) (Cebu-City-dialekt. Lehnwort weg.Lautverschiebung "pula" → "puwa")
nasa ilalim ng pula (IP) / (NINP) (??)
nasa ibaba ng pula (IP) / (NINP) (??)
 26)a)b)c)  potensyal ng hidroheno
porsyento ng hidroheno ???
pH
antas ng kaasiman
isang sukat ng konsentrasyon ng mga hydronium ion sa isang solusyon gamit ang isang iskala mula 0 hanggang 14, kung saan ang 0 ang pinakama-asido at ang 14 ang may pinakamataas ang pagkakaroon ng base
 27)a)  alkalino [häufiger; evtl. mask.Form = Adj.-Standard wie im espcha. ??]
alkalina [seltener]
mapakla [= "scharf", "bitter", "sauer" (dts.)(s.Lit.)]
basiko
 28)a)b)c)  sustansiya(ng)[77]  [esp.Lehnwort; 115 Funde in tl.wikipedia.org]
sustansya(ng)[77]  [esp.Lehnwort; 8 Funde in tl.wikipedia.org]
substansiya(ng)[77]  [esp.Lehnwort; 60 Funde in tl.wikipedia.org;(= esp.Lehnwort); "b" vor "st" ist unüblich]
substansya(ng)[77]  [esp.Lehnwort; 5 Funde in tl.wikipedia.org;; "b" vor "st" ist unüblich]
sabstans (na) [=taglish ??; eng.Lehnwort; 11 Funde in tl.wikipedia.org;; "b" vor "st" ist unüblich]
sangkap (na) (=?= "(das) Wesentliche, (die) Zutat" (dts.))
kalamnan (na)
 28X)  rubing [= Ligatur für: "rubi" + "na"]
rubi'ng [= Ligatur für: "rubi" + "na"]
rubi-ng [= Ligatur für: "rubi" + "na"]
rubi na [= "rubin-rot" (dts.); bei Ligaturen gibt es Übersetzungsprobleme]
ruby na [= keine Ligatur bei eng.Lehnwort, da "y" im Tagalog (anders als in Cebuano) als Konsonant gilt]
 29)a)  impluwensiya (von tagalog.com favorisiert)
impluwensya (von google favorisiert)
 30)  karagdagan(g) [= Ligatur für: "karagdagan" + "na"] "dugang", "pakapin", "pinatong" (ceb.) = "additional" (eng.) = "zusätzlich" (dts.)
dagdag (na)
ekstra(ng)
 31)  intermedya(ng)
pag-itan(g)
pansamantala(ng)
 32)a)b)  datapwa't
gaano man (??: unbekannt bei www.bohol.ph/diksyunaryo.php)
paano man (??: bekannt bei www.bohol.ph/diksyunaryo.php)
gayon man
gayunman
gayunpaman
pero
ngunit
nguni't
 33)a)b)c)d)e)f)g)  ispektroskopiya[81] 
espektroskopiya
balngawsipatan
 34)a)  kabuklurang (kimikal[34X] )
bono (??)
pinagsamahan
buklod
pag-bond
pag-bonding
pagtali(ng)
nagbubuklod ng kemikal[34X] 
kawing na kimikal[34X]  [= "chem.Bindung" (dts.)]
bunsod na kemikal[34X]  [= "chem.Bindung" (dts.)]
pagbunsod
 34X)  kemikal
kimikal
 35)  proporsiyonal (sa ...) [= "ist proportional (zu ...)" (dts.)]
proporsyonal (sa ...) (s.Lit.)
nang ayon sa proporsyon[35X] 
katimbang (sa ...) [= "ist proportional (zu ...)" (dts.)]
relatibo(ng)
kasukat (??) [= "angemessen", "ausreichend", "genug", "entsprechend" (dts.)]
Anm.:
 • "proportional" (dts.) =syn. zu: "verhältnismäßig" (dts.); "verhältnismäßig" =syn. zu: "nur" (dts.); "proportional" syn. zu: "nur" (dts.) = "only" (eng.) = "lamang" [postpos.] (tl.)
 • "relative" [Adj.] (eng.) = "paryente", "kabanay" (ceb.) =[s.Lehnwort:] "parientes" (esp.) ⇒
  • "parents" (eng.) = "Eltern" (dts.) = "(mga) magulang" (tl.)
  • "relatives" (eng.) = "Verwandschaft" (dts.) = "kamag-anak" (tl.)
 35X)  Beispielsatz mit einem postpos.Linker "nang" zw.Verb(alnomen (eines Nominalsatzes)) und dazugehörigem als Wortkette modifiz. Adverb [mit: "ayon sa" (tl.) = "according to" (eng.) = "gemäß" (dts.)]:
... pagbabago nang ayon sa proporsyon[35Y] 
=^= (... ay) nagbabago proporsyonal
 35Y)  proporsiyon
proporsyon
 36)  bullet
bala
bolitas
 37)  resonansiya ng elektron na spin (RES / ESR)
elektro-paramagnetikong resonansiya (EPR)
resonansiya ng ikot ng elektron spektroskopiya (??; maschin.Übers.) [Lit.]
 38)  elektronikong pagproseso ng (mga) data (= EPD (tl.); EDP (eng.))
pagproseso ng (mga) elektronikong data (= PED (tl.); PED (eng.))
elektronikong pagproseso ng (mga) elektronikong data (EPED)
 39)  pampasinayang =^= "pampasinaya" + "na"
panimulâ(ng) [="intro-..", "beginning ...", "introductory ...", "introduced ..." (eng.)] (s.Lit.)
bukas + na
butas + na
pagbubukas + na
sa pagtanggap + na
inagurong =^= "inaguro" + "na"
inagurahang =^= "inagurahan" + "na"
 40)  hindi maliwanag
malabo
dobleng ibig-sabihin
 41)  hindi malabo(ng)
maliwanag (na)
malinaw (na) ["sehr häufig im Gebrauch", s.Lit. https://www.tagalog.com/words/malinaw.php; "cebuano'isch" aber nicht "tagalog'isch", s.Lit. http://www.bohol.ph/diksyunaryo.php]
klaro(ng)
 42)  Chapter 5 (eng.)
Kabanata 5[43] 
 43)  5
lima
singko
sinko
 44)  saponipikasyon(g)
sabonipikasyon(g)[45]  (??)
 44X)  prosesong
proseso na
 45)a)b)  ..-asyon
..-asyong [Ligatur für = "..-asyon" + Bindepartikel "na"]
..-eyson [US-eng.-entlehnt]
 46)  molekula [Lehnwort aus esp.]
molekyul [Lehnwort aus eng.]
 47)  haydreyt [Lehnwort aus eng.]
nakakabit na tubig
nakalakip na tubig
tubig na nakadikit
hidrato(ng)
hydrato(ng)
mala-hidrato(ng)
mala-hydrato(ng)
 47X)  ng mala-hydratong[47]  porma ng DHA
ng DHA na porma, na[178]  kasama ng tubig
ng DHA na[178]  nakakabit sa tubig
ng pormang DHA, na[178]  kinabibilangan [="uncompleted, present form" (v.Verb "kabilangan")] ng tubig
 48)a)b)  dipole =^= di- + pole [Lehnwort aus eng.; "di-" (tl.) = "no(t)-", "in-" (eng.)]
dipolo =^= di- + polo [Lehnwort aus esp.; "di-" (tl.) = "no(t)-", "in-" (eng.); s.Lit.]
dipolog (??) [translate.google-Vorschlag]
dobleng polo [=^= "doppel-" + "pol"]
diypole (??)
daypolo (??)
dalawahang polo (??) [=^= "doppel-" + "pol"]
daltaluktok (??) (=^= "dal-" + "taluktok" =^=(kurz für:) "dalawa" - "taluktok" (s.Lit.)
Anm.: diese dal-Kurzformen sind in wiss.Texten unüblich;
z.B. wird in ilo.wikipedia.org die internat. "di"-Silbe (mit Bedeutung "2") mit dem Wortrest zusammengeschrieben (z.B. "diketo") und philip. "di"-Silbe (mit Bedeutung ≠) mit Trennstrich abgetrennt (z.B. "di-" = "≠")
 49)a)  diketo [=^= di- + keto [=Lehnwort aus eng.]; Warnung vor "falschem Freund": "di-" (tl.) = "no(t)-", "in-" (eng.) ist hier nicht gemeint!]
dalketo [leider unüblich: =^= dal- + keto =?=(kurz für:) dalawa - keto]
Anm.: "ketong grupo" anstatt "keto'ng grupo" (tl.) führt zu Nonsens ("Lepra-Gruppe" anstatt "Keto-Gruppe"), da "ketong" (tl.) = "Lepra" (dts.)
 50)  106
isang[1]  daan at anim
 51)  Über Bindepartikel (= "linker" [= "LK"] (eng.)) verbundene Kompositateile (1: Substantiv_1(=Modifizierer) + Substantiv_2(=Patient), 2: Adjektiv(=Modifizierer) + Substantiv(=Patient), 3: Adverb(=Modifizierer) + Verb(=Patient), 4: Nebensatz(=Modifizierer) + Substantiv(=Patient)) können ohne Sinnverlust reihenfolgengetauscht werden. Allerdings müssen die Bindepartikel gegebenenfalls ans Wortende von Komposita-Teil_1 ligatur-angepasst werden:
na [(tl.) = "nga" (ceb.)]
..-ng [ligatur-angepasst, solange ".."-Wort auf Vokal oder "n" endet; für Linker von Relativ(neben)sätzen wird meist auf diese Ligatur verzichtet und "na" separat gesetzt]
 52)a)b)  Kopula-sein (bei Äquationalsatz):
ay[137]  [= "identisch" (dts.) = "mao (ang)" (ceb.) = "amo (ang)" (hil.); s.Lit.; (z.B.:) "sein; bin, bist, ist, sind, seid; war(en), warst, wart" (dts.)]

Indogerm.Passivsätze können in tl. Äquational-Aktivsätze übersetzt werden (siehe hier z.B. Satz 14). Der Rückschluss v. Äquationalsatz zum Passivsatz ist nicht zwingend. Erfahrungsgemäß kann es hinderlich sein, die austronesische Satzstruktur über indogerman. Subjekt- und Objektsatzgefüge begreifen zu wollen, weil beide Satzsysteme grundverschieden sind.
vor dem Inversionsmarker "ay"[137]  [= "Kabalikang Anyo" (tl.) =(wfw:) "Gegenteil v. Form" (dts.): für SVO- anstatt VSO-Struktur"]. den manche fälschlicherweise für ein "Kopula" (= Äquationalsatz-Verbinder (wie z.B. "mao" (ceb.)=?=(tl.) = "sein" (dts.)] halten, kann linksseitig das im Fokus stehende (sog."topic")-Substantiv (markiert mit 'ang') oder ein Pronomen (ohne 'ang'-Markierung), rechtsseitig nach dem "ay" z.B. ein Partizip / Adjektiv und evtl. weitere Objekte (= die sogenante 'Satzaussage') stehen. Der Marker "ay"[137]  kann vor einer Satzaussage entfallen, falls diese Satzaussage ein Verb enthält und am Satzanfang steht, z.B.:
 • ang mga halaga ... ay bumago/nagbago[64] .
 • = ay bumago/nagbago[64]  ang mga halaga ... .
 • = "die Werte änderten sich" (dts.)
 • lahat ay bumago/nagbago[64] .
 • = ay bumago/nagbago[64]  lahat.
 • = "irgendwas änderte sich" (dts.)
im Bsp. Ang susunod ... ay[137]  isa-ng bahagi ... ist "susunod ..." der Satzgegenstand und "isa-ng bahagi ..." die Satzaussage.
Anm.: für eine Vergangenheits-Interpretation "war", "ist gewesen", "war gewesen" kann man "ay noong" [Wortstamm "noon", oder "dating", Wortstamm "dati"] anstatt "ay" schreiben.
 53)  Anders als bei den Akkusativsprachen ist im Tagalog die Fallunterscheidung. Der Obliquus [="schräger Fall" / "schiefer Kasus"] steht meist für alle Fälle ausser dem Nominativ, welcher dem Direkt-Fall im Tagalog und dem Absolutiv im Cebuano entsprechen kann. Dem Ergativ im Cebuano kann der Indirekt-Fall im Tagalog zugeordnet werden. Im Numerus "Plural" folgt sein Marker "mga" direkt dem Kasus-Marker. Im Detail:
S
p
r
a
c
h
e:
Num. DIR (tl.)
ABS (ceb.)
NOM., AKK., DAT. (germ.)
IND (tl.)
ERG (ceb.)
NOM., GEN. (germ.)
OBL (tl., ceb.)
GEN., DAT., AKK., ABL. (germ.)
GEN (tl., ceb.; germ.)
no-name name no-name name no-name name no-name name
Tl. [sg.] ang
'yung
iyong
si ng
n'ung
niyong
ni sa kay ng ni
[pl.] ang mgá
'yung mgá
iyong mgá
sina ng mgá
n'ung mgá
niyong mgá
nina sa mgá kina ng mga nina
Ceb.[sg.] ang si sa ni sa (def.)
og (indef.)
kang sa (def.)
og (indef.)
ni
[pl.] ang mga sila si
silang
sa mga nila ni
nilang
sa mga (def.)
og mga (indef.)
kanila ni
kanilang
sa mga (def.)
og mga (indef.)
nila ni
nilang
Genitiv-"ng" (fett + kursiv), z.B: "Ingles ng Estados Unidos" (tl.) = "Englisch der USA" (dts.)
 54)  susunod na[51]  pahina
kasunod na[51]  pahina
gleichbedeutende Vertauschung von Adjektiv und Nomen im Nominal-Kompositum möglich, z.B.:
pahinang susunod =^= pahina na[51]  susunod
 55)  ipinakita
iniharap
 56)  Pandaigdigang Web
malawak na web sa buong mundo
buong mundo web
 57)a)b)  kasamang     =^= Ligatur v. "kasama + na"; falls Gebrauch v. "kasama" ...
 • ... nominal [= "Compagnon" (frz.) = "Begleiter" (dts.) = "fellow", "companion" (eng.)] ist, dann steht es nach "ang" [als Subjekt] oder "ng" [als Objekt];
 • ... präpositional/adjektivisch ["zusammen mit" (dts.) = "together with" (eng.)] ist, dann steht es vor "ang" [als Subjekt ] oder "ng" [als Objekt, z.B. "kasama ng tulong"]
na may [=(wfw:) "welcher hat" =[Präpos.:] "mit" (dts.); "may" (tl.) ist unkonjugierbares Pseudo-Verb mit Besitzerfokus (d.h. der Besitzer steht im Direkt-Fall/ABSolutiv) "es gibt", "es hat", "es ist" (dts.) = "there is/are" (eng.) = "il y a" (frz.); das Substantiv/Pronomen, welches dem "may" gehört, steht im OBLiquus-Fall (ohne Linker oder Marker; also ohne "ang" oder "ng"), z.B. "na may tulong", nicht: "na may ng tulong", "na may ang tulong"
na mayroon [=(wfw:) "welcher hat", "welcher besitzt" =[Präpos.:] "mit" (dts.); "mayroon" (tl.) ist unkonjugierbares Pseudo-Verb mit Besitzerfokus (d.h. der Besitzer steht im Direkt-Fall/ABSolutiv); das Substantiv/Pronomen, welches dem "mayroon" gehört, steht im OBLiquus-Fall (ohne Linker oder Marker; also ohne "ang" oder "ng")]
Anm.: "sa tulong" als Synonym zu "na may tulong" ist zwar möglich, kann aber zu Mehrdeutigkeiten oder falscher Übersetzung führen.
erstaunlicherweise ergibt sich bei Weglassen von "na", die gleiche korrekte Übersetzung, z.B.:
 • ... may-akda may kanyang ...
 • ... may-akda ayon kanyang ...
 57X)  [im OBLiquus-Fall ("sa"):]
kanya(ng) =^= "kanya (+ na)" [s.google]
kaniya(ng) =^= "kaniya (+ na)" [s.Wikpedia, www.tagalog.com]
 57Y)  may[138]  [=(wfw:) "es gibt", "es hat", "es ist" (dts.) = "there is/are" (eng.) = "il y a" (frz.) = "may" (ceb.) = "may", "may ara" (hil.); "may" (tl.) ist unkonjugierbares Pseudo-Verb mit Besitzerfokus (d.h. der Besitzer steht im Direkt-Fall/ABSolutiv); das Substantiv/Pronomen, welches dem "may" gehört, steht im OBLiquus-Fall (ohne Linker oder Marker; also ohne "ang" oder "ng"); bei "may" sei "... na"/"..'ng"-Linker unüblich (s.Lit.)]
mayroon[138]  =^= may + roon[87D]  [=(wfw:) "es hat" + "dort" = "hat", "besitzt" (dts.); "mayroon" (tl.) = "may ara" (hil.) = "may" (ceb.) ist unkonjugierbares Pseudo-Verb mit Besitzerfokus (d.h. der Besitzer steht im Direkt-Fall/ABSolutiv); das Substantiv/Pronomen, welches dem "mayroon" gehört, steht im OBLiquus-Fall (ohne Linker oder Marker; also ohne "ang" oder "ng"); bei "mayroon" sei "... na"/"..'ng"-Linker üblich (s.Lit.)]
 58)  Muster/Beispiel (dts.) / halimbawa (tl.) eines Tagalog/Filipino Fokus/Trigger-Systems (unfertig, fehlerhaft)
ma-..Verben können sowohl Agent-/ Aktor- / Subjekt-fokussiert [intrans.V.] als auch Patient-/Goal-/ Objekt-fokussiert [trans.V.] sein.

Sprache: | (Wurzel-)Verb | Akk.Objekt
(inkl. Präposition)
(inkl. Artikel) | Subjekt
(inkl. Artikel) | Dat.Objekt
(inkl. Präposition)
(inkl. Artikel) | Gen.Objekt
(inkl. Präposition)
(inkl. Artikel) | Präp.Objekt
(inkl. Präposition)
(inkl. Artikel) | OBL.IQUS | DIR.ect (=^= Absolutiv, Nominativ) | IND.irect (=^= Ergativ, Akkusativ, Genitiv)

Tag.: | ...
Muster: Dts.: | Konzentration (= Subj. / Agent / Aktor) | reduziert (= Präd.) | die Säure (Akk.Obj./Dir.Obj. / Patient ) | im Bereich (Dat.Obj.) | wegen der Verseifung (Gen.Obj.)
Muster: meta_1: | reduziert (= Präd.) | die Säure (Akk.Obj./Dir.Obj.) | Konzentration (= Subj.) | im Bereich (Dat.Obj.) | wegen der Verseifung (Gen.Obj.)
Muster:
meta_2: "bawas" (= Verbwurzel /trans.)
="wenig (-er,-e,-es)" (=Adjektiv)
="Reduktion" (=Nomen)
die "Säure" (Akk.Obj. / Dir.Obj.)
Patient in den Fokus
(bei transitiv-Verben üblich)
↦ Patient-Marker = "+ ang"
Aktor-Marker = "+ ng"
+ Verb-Fokus = Objekt-Trigger III
⇒ Meta_4
"konsentrasyon" (= Subj.)
Aktor in den Fokus
(bei Intransitiv-Verben üblich)
↦ Aktor-Marker = "+ ang"
Patient-Marker = "+ ng"
+ Verb-Fokus = Aktor-Trigger ??
⇒ Meta_3
im Bereich (=Dat.Obj.) wegen der Verseifung (Gen.Obj.)

Muster:
meta_3: "binabawasan" ?? (= Verb-Form: ??) ng (=IND.) "asido" (Akk.Obj. / Dir.Obj.) ang (=DIR.) "konsentrasyon" (= Subj.) sa (=OBL.) "lugar[63] " (=Dat.Obj.) dahil sa "saponification" (Gen.Obj.)

Muster:
meta_4 (google): "binabawasan" (= Verb-Form Obj.-Trigger III (warum III ?), Präsens (Progressiv), d.h.:
1.Suffix "-(h)an" (mit "h" falls Vokal-final) ans Verb-Ende: "(to) reduce" ↦ "(to) reduce something" (mit etwas = "asido" gemeint) =
"bawasan"
2. wegen Präsens = progressive Form ⇒ initiale Verbsilbe "ba" v. bawasan wird dupliziert =: "babawasan" , dann Infix "-in" nach 1.Buchstaben eingeführt: "binabawasan[62] ")
ng (=IND.) "konsentrasyon" (= Subj.) ang (=DIR.) "asido" (Akk.Obj. / Dir.Obj.) sa (=OBL.) "lugar[63] " (=Dat.Obj.) dahil sa "saponification" (Gen.Obj.)
 59)a)  lex.Wurzel "taas":
mataas
 60)a) lex.Wurzel: "bawas":
bawasan[58]  (+ Patient- / Obj.-Fokus)
kabawasan [=(die) Reduktion]
pagbabawas [=(das) Reduzieren; ... google-Funde bei chem.Reduktion(sreaktion) ??]
pagbawas [=(die) Reduktion; ... google-Funde bei chem. Reduktion(sreaktion) ??]
 61)  lex.Wurzel: "asim":
kaasiman
pKk
pKa
 62)  lex.Verbwurzel: "bawas"; INF.=^= Infinitiv
Anm.: da nicht zu jeder Art Objekt-Fokus (/ ..-Trigger) ein Agent-Fokus (/ ..-Trigger) existiert, scheint durch das Verb selbst die Art der Triggerung/Fokusierung festgelegt und nicht frei tauschbar zu sein.
 • Basis für Agent-Trigger I (Konjugations-Typ "..-um-.."):
  "bumawas" (INF. +past +Imperat.) ="reduzieren" (dts.) ↦ bumabawas (=Präs.; für interne "direkte Aktion mit Einzelobjekt", z.B.: "einkaufen", "einladen", "nehmen" (vergl. Obj.-Trigger.I))
 • Basis für Agent-Trigger II (Konj.-Typ "mag-.."):
  "magbawás" (INF.) ↦ nagbabawás (=Präs.; für externe "direkte Aktion mit Einzelobjekt", z.B.: "verkaufen", "ausladen", "geben" (vergl. Obj.-Trigger.II))
 • Basis für Agent-Trigger III (Konj.-Typ "ma-.."; existiert für "bawas" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "mabawas" (INF.) ↦ nababawas (= (inexist.!) Präs.: Präfix "ma-" wird nur für wenige intransitive Verben (z.B. "schlafen") benutzt)
 • Basis für Agent-Trigger IV (Konj.-Typ "mang-.."; existiert für "bawas" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "mangbawas" (INF.) ↦ nangbabawas (= (inexist.!) Präs.: Präfix "man-" / "mang-" wird benutzt für eine Aktion, welche ist
  • a: gewohnheitsmäßig / habitual,
  • b: professionell,
  • c: gerichtet an viele Objekte
  Musterverb z.B.:
  • A: "yari" ↦ "mangyari" = "passieren", "auftreten", "zustandekommen", "materialisieren", "sich ereignen";
  • B: "gulo" ↦ "manggulo" = "Ärger verursachen/machen",
  • C: "hiram" ↦ "manghiram" = "borgen", "leihen",
  • D: "hiya" ↦ "manghiya" = "demütigen", "beschämen",
  • E: "harana(h)" ↦ "mangharana" = "ein Ständchen bringen / darbieten / vortragen / vorspielen" (eng.)
  )
 • Basis für Objekt-Trigger I (komplizierter Konj.-Typ "..-in"):
  "bawasin" ↦ (INF.) binabawas (=Präs.; für Obj.,
  • a: die auf den Aktor zubewegt werden (vergl. Agent-Trigger I),
  • b: die permanent verändert werden (z.B. getötet),
  • c: an die gedacht wird
  )
 • Basis für Objekt-Trigger II (Konj.-Typ "i-.."):
  "ibawas" (INF.) ↦ ibinabawas (=Präs.; für Obj., die einen Zustandswechsel erfahren (z.B. vom Aktor wegbewegt werden (vergl. Agent-Trigger II)))
 • Basis für Objekt-Trigger III (Konj.-Typ "..-an"):
  "bawasan" (INF.) binabawasan (=Präs.; für Obj., die einer Oberflächenveränderung (z.B. "Reinigung (=Schmutzreduktion)", "chem.Ladungsreduktion" usw.) unterzogen werden)
 • Basis für Lokativ-Trigger (existiert für "bawas" nicht! Hypothetische Form entspricht Obj.-Trigger.III):
  "bawasan" (INF.) binabawasan (=Präs.; für Ortsobj., wird nur für Bewegungs-Verben (z.B. "pumunta" = "gehen", "kommen" (dts.)) benutzt)
 • Basis für Benefikativ-Trigger (Form entspricht Obj.-Trigger.II; unklar (??), ob Form für "bawas" exisiert))
  "ibawas" (INF.) ↦ ibinabawas (??) (=Präs.; für ... (unfertig, fehlerhaft))
 • Basis für Instrumental-Trigger (unklar (??), ob Form für "bawas" exisiert):
  "ipabawas" (INF.) ↦ ipinababawás (=Präs.; "ipa-" + root: [affix/verb] =: "to let (/ have / make) someone do something" (eng.); also: "ipa-" + "bawas" = "(to) let (/ have / make) someone reduce" (eng.) = "jemand reduzieren lassen" (dts.))
 • Basis für Kausal-Trigger (unklar (??), ob Form für "bawas" exisiert):
  "ikabawas" (INF.) ↦ ikinababawás (=Präs.; "ika-" + root: [affix/verb] =: "to cause something" (eng.); also: "ika-" + "bawas" = "(to) cause reduction" (eng.) = "Reduktion verursachen" (dts.))
  Anm.: der Infix "-in-" in den Präfix "ika" ↦ zur PräfixForm "ikina-" hat nichts mit der Bewegungsrichtung des Objekts wie bei "binabawas" zu tun, weil in Internet-Musterbeispielen steht, ein Mustermann sei über die Ankunft eines Affen überrascht. Wäre der Mustermann über die Abreise eines Affen überrascht, wäre die PräfixForm ebenfalls "ikina-" und nicht z.B. "nakika-" oder "iikina-".
 63)  antas (??) [= "Ebene", "Niveau" (dts.)]
bakyum (??) [= "Vakuum" (dts.); eng.Lehnwort]
basyo (??) [= "Vakuum", "leerer Kontainer" (dts.)]
hanay (??) [= "Bereich", "Reihe", "Linie" (dts.)]
hangganan (??) [= "Rand", "Grenze" (dts.)]
himpapawid (??) [= "Atmosphäre" (dts.)]
interbalo (??) [= "Interval", "Bereich" (dts.)]
kapaligiran(g) (??) [= "Umgebung" (dts.)]
kapaligirán(g) (??) [= "Umgebung" (dts.)]
kinaroroonan (??) [= "Aufenthaltsort" (dts.)]
kalayò (??) [= "Entfernung", "Distanz zw. 2 Punkten" (dts.)]
layò (??) [= "Bereich" (dts.)]
libot (??) [= "Umgebung" (dts.)]
lokasyon (??) [= "Lage" (dts.)]
lugar [= "Bereich", "Platz", "Ort" (dts.)]
pagitan (??) [= "Interval", "Zwischenraum" (dts.)]
paligid (??) [= "Umgebung" (dts.)]
patlang (??) [= "Interval", "Leerraum", "Hohlraum", "Spalt", "Kluft" (dts.)]
puwang (??) [= "Leerraum", "Hohlraum", "Spalt", "Kluft" (dts.)]
rehiyon(g) [= ("Landschafts-"/)"Region", "Bereich" (dts.)]
saklaw [= "Bereich", "Feld", "Umfang" (dts.)]
 • saklaw ng sahig [=(wfw:) "Umfang vom Boden" = "Fläche", "Areal" (dts.)]
 • saklaw na magnetiko [=(wfw:) "magnetisches Feld" (dts.)]
sektor (??)
silid (??) [= "Raum", "Zimmer" (dts.)]
sona (??) [= "Zone", "Gebiet" (dts.) = "zone" (eng.)]
sukad (??) [= "Flächeninhalt" (dts.) = "area" (eng.)]
 64)  lex.Verbwurzel: "bago"; INF.=^= Infinitiv Anm.: da nicht zu jeder Art Objekt-Fokus (/ ..-Trigger) ein Agent-Fokus (/ ..-Trigger) existiert, scheint durch das Verb selbst die Art der Triggerung/Fokusierung festgelegt und nicht frei tauschbar zu sein.
 • Basis für Agent-Trigger I (Konj.-Typ "..-um-.."; existiert für "bago" nicht!? Hier nur hypothetische Form):
  "bumago" (INF.) ↦ bumago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für interne "direkte Aktion mit Einzelobjekt", z.B.: "einkaufen", "einladen", "nehmen" (vergl. Obj.-Trigger.I))
 • Basis für Agent-Trigger II (Konj.-Typ "mag-.."):
  "magbago" (INF.) nagbago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für externe "direkte Aktion mit Einzelobjekt", z.B.: "verkaufen", "ausladen", "geben", "ändern" (vergl. Obj.-Trigger.II))
 • Basis für Agent-Trigger III (Konj.-Typ "ma-.."; existiert für "bago" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "mabago" (INF.) ↦ nabago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; Präfix "ma-" wird nur für wenige intransitive Verben (z.B. "schlafen") benutzt)
 • Basis für Agent-Trigger IV (Konj.-Typ "mang-.."; existiert für "bago" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "mangbago" (INF.) ↦ nangbago (= (inexist.!) =Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; Präfix "man-" / "mang-" wird benutzt für eine Aktion, welche ist
  • a: gewohnheitsmäßig / habitual,
  • b: professionell,
  • c: gerichtet an viele Objekte
  Musterverb z.B.:
  • A: "yari" ↦ "mangyari" = "passieren", "auftreten", "zustandekommen", "materialisieren", "sich ereignen";
  • B: "gulo" ↦ "manggulo" = "Ärger verursachen/machen",
  • C: "hiram" ↦ "manghiram" = "borgen", "leihen",
  • D: "hiya" ↦ "manghiya" = "demütigen", "beschämen",
  • E: "harana(h)" ↦ "mangharana" = "ein Ständchen bringen / darbieten / vortragen / vorspielen" (eng.)
  )
 • Basis für Objekt-Trigger I (komplizierter Konj.-Typ "..-in"; existiert für "bago" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "bagohin" (INF.) ↦ binago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für Obj.,
  • a: die auf den Aktor zubewegt werden (vergl. Agent-Trigger I),
  • b: die permanent verändert werden (z.B. getötet),
  • c: an die gedacht wird
  )
 • Basis für Objekt-Trigger II (Konj.-Typ "i-.."; existiert evtl. für "bago" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "ibago" (INF.) ↦ ibinago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für Obj., die einen Zustandswechsel erfahren (z.B. vom Aktor wegbewegt werden (vergl. Agent-Trigger II)))
 • Basis für Objekt-Trigger III (Konj.-Typ "..-an"; existiert für "bago" nicht! Hier nur hypothetische Form):
  "bagohan" (INF.) ↦ binagohan (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für Obj., die einer Oberflächenveränderung (z.B. "Reinigung (=Schmutzreduktion)", "chem.Ladungsreduktion" usw.) unterzogen werden)
 • Basis für Lokativ-Trigger (existiert für "bago" nicht! Hypothetische Form entspricht Obj.-Trigger.III):
  "bagohan" (INF.) ↦ binagohan (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für Ortsobj., wird nur für Bewegungs-Verben (z.B. "pumunta" = "gehen", "kommen" (dts.)) benutzt)
 • Basis für Benefikativ-Trigger (Form entspricht Obj.-Trigger.II; unklar (??), ob Form für "bago" exisiert))
  "ibago" (INF.) ↦ ibinago (??) (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; für ... (unfertig, fehlerhaft))
 • Basis für Instrumental-Trigger (unklar (??), ob Form für "bago" exisiert):
  "ipabago" (INF.) ↦ ipinabago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; "ipa-" + root: [affix/verb] =: "let (/ had / made) someone done something" (eng.); also: "ipa-" + "bago" = "let (/ had / made) someone change/alter" (eng.) = "jemand wechseln/ändern gelassen haben" (dts.))
 • Basis für Kausal-Trigger (unklar (??), ob Form für "bago" exisiert):
  "ikabago" (INF.) ↦ ikinabago (=Komplett: =dts.Imperf.,dts.Perf.; "ika-" + root: [affix/verb] =: "caused something" (eng.); also: "ika-" + "bago" = "caused change" (eng.) = "´Wechsel/Änderung verursacht haben" (dts.))
 65)  folgender Nominalsatz kann als unpersönlicher Passivsatz übersetzt werden:
 • Tl./Fil. nominaler Äquationalsatz
  1.Nomen 2.Nomen
  isang signal ang natagpuan
  dts. Passiv-Äquivalenz (wfw:)
  1.(Subjekt)Nomen 2.(Verbal)Nomen
  1 Signal (ist) Gefundenes
  Passiv-Form
  es wurde 1 Signal gefunden
 • =^= die Aktor-Fokusform kann ebenfalls als Passivsatz interpretiert werden: "isang signal ay natagpuan" (s.nach www.tagalog.com/words/matagpuan.php)
 • =^= "Natagpuan daw[87A]  isang signal." (= Passiv-Ersatz (=unpersönliches man-Aktiv): "man fand 1 Signal" (dts.) = "one found 1 signal" (eng.; + generic "you" / "one")
 • =^= "Natagpuan ang isang tao isang signal" (= Passiv-Ersatz (=unpersönliches irgendeiner-Aktiv): "irgendeiner fand 1 Signal" (dts.) = "someone found 1 signal" (eng.; + generic "you" / "one")
 • Anm.: in der Chavacano-Kreolsprache wird die 3p.Pl. für unpersönlich.Aktiv verwendet (= noch unklar, ob auch im Tagalog möglich ??)
lex.Verbwurzel: "tagpo"; INF.=^= Infinitiv ; Konjugationstyp = "ma-...-an" (siehe Nr.66)
"matagpuán" (tl.) (INF.) ↦ "natagpuán" [= komplette Verbform (dts.Imperfekt, dts.Perfekt) hier wegen "ang" als Verbalnomen]; erfordert:
 • Objekt-Fokus/Trigger (=OF), falls es "etwas finden" [=Aktiv] bedeutet,
 • Agent/Aktor-Fokus/Trigger (=AF), falls es "gefunden werden" [=Pssiv] bedeutet.
...= prima!!, = jedoch noch unklar, warum ??; ... bedarf noch Studienzeit
 66)  naíimpluwensyahan[67]  (von tagalog.com favorisiert)
naíimpluwensyahan[67]  (??; von google favorisiert)
naáapéktuhán[67] 
 67)a)  folgender Nominalsatz kann als unpersönlicher Passivsatz übersetzt werden:
 • Tl./Fil. nominaler Äquationalsatz
  1.+2.Nomen 3.Nomen
  pagbawas at oksidasyon ang naíimpluwensyahan
  ang naáapéktuhán
  dts. Passiv-Äquivalenz (wfw:)
  2 Stück (Subjekt)Nomen (Verbal)Nomen
  Reduktion und Oxidation (sind) Beeinflusstseiende
  Passiv-Form
  Reduktion und Oxidation werden beeinflusst
lex.Verbwurzel: "apekto"; INF.=^= Infinitiv ; Konjugationstyp = "ma-...-(h)an" (siehe Nr.65)
"maapéktuhán" (tl.) (INF.) ↦ "naáapektuhán" [= Progressiv (dts.Präs.) hier wegen "ang" als Verbalnomen]; erfordert:
 • Objekt-Fokus/Trigger (=OF), falls es "etwas beeinflussen" [=Aktiv] bedeutet,
 • Agent/Aktor-Fokus/Trigger (=AF), falls es "beeinflusst werden" [=Passiv] bedeutet.
...= prima!!, = jedoch noch unklar, warum ??; ... bedarf noch Studienzeit
 68)  iugnay
maúugnay (??)
maíugnay (??)
 69)  bukod dito, lumilitaw
bukod dito, napag-alaman
lumitaw pa ito,
bilang karagdagan lumitaw ito
at saka lumabas ito
at napag-alaman
 70)  alle 3 Formen sollen "extinction" (eng.) = "Extinktion", "Auslöschung" (dts.) heissen:
pagkalipol
paglipol (??)
lipol (??)
 71)  folgender Nominalsatz kann als unpersönlicher Passivsatz übersetzt werden:
 • Tl./Fil. nominaler Äquationalsatz
  1.Nomen 3.Nomen
  mga problema ... ang sinuri / sinaliksik
  dts. Passiv-Äquivalenz (wfw:)
  (Subjekt)Nomen (Verbal)Nomen
  Probleme ... (sind) Untersuchte
  Passiv-Form
  Probleme ... wurden untersucht
 72)  folgender Nominalsatz kann als unpersönlicher Passivsatz übersetzt werden:
 • Tl./Fil. nominaler Äquationalsatz
  1.Nomen 3.Nomen
  mga nagagamit[150]  na kaugnayan ... ang natutukoy
  dts. Passiv-Äquivalenz (wfw:)
  (Subjekt)Nomen (Verbal)Nomen
  ..-abhängige Zusammenhänge
  funktionale Beziehungen von ..
  (sind) Ermittelte / Bestimmte
  Passiv-Form
  ..-abhängige Zusammenhänge
  funktionale Beziehungen von ..
  wurden ermittelt / bestimmt
 73)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb/Adverb "matatag" (tl.) = "stabil sein" (dts.) = "be stabile" (eng.); siehe Mustertabelle_2):
.., ang DKG ay pa napakamatatag[73X]  sa ...
.., pa napakamatatag[73X]  ang DKG sa ...
 73X)  napakamatatag[73Y]  [Superlativ]
eher unpassend, da im Sinne von "zu sehr" (dts.) = "too" (eng.) anstatt "sehr" (dts.) = "very/quiet" (eng.):
masyadong matatag[73Y] 
totoong tunay matatag[73Y] 
 73Y)  (..)matatag
(..)panatag
 74)  Agent-Fokus / Aktor-Fokus (AF) z.Muster: "Bäcker macht Brot" [P=Prädikat/Verb, S=Subjekt, O=Objekt, Hpt.s.=Hauptsatz, Nbn.s.=Nebensatz]:
Typ a+d: Verbform
b+c: Agent
a: -
b: Verbinder
c: Relativpron.
a: Agent
b+c: Verbform
d: Patient
a+b: Patient
d: Agent
a: Norm-Satz [PSO] gumagawa ang asido (=DKG) ng dekarboksilasiyon
b: Äquationalsatz [S = PO] ang asido (=DKG) ay gumagawa ng dekarboksilasiyon
c: Relativsatz [O/S(Hpt.s.)=S(Nbn.s.)], PO] MARKER + asido (=DKG) na gumagawa ng dekarboksilasiyon
d: KeinNorm-Satz [POS] gumagawa ng dekarboksilasiyon ang asido (=DKG)
 75)  reaksyon
reaksiyon
pagtugon
tumutugon [= "(das) Reagieren", "Antworten" [Verbalnomen]; "reagieren", "antworten" [Verb-Präs.] (dts.)]
 75X)  reaksyong
reaksyon[75]  na [= LINKER]
 75Y)  reaksyon ng [=GENITIV]
Anm.: diese Form ist geeigneter für Komponenten-Nomen (compound nouns, wie z.B. "Reduktionsreaktion", "Oxidationsreaktion") als die Verknüpfungs-Form[75X] 
 76)  die Interpretation
 • "kanino" (tl.) = "whom", "to whom", "from whom" (eng.) bzw.
 • "alin" (tl.) = "which", "to which", "from which" (eng.)
hängt von der tagalog/filipino-Verbform ab
"para kanino" (tl.) = "to/for whom" (eng.; Lit.)
"para alin" (tl.) = "to/for which" (eng.)
"kaya nga, dahil dito" (??) (tl.; s.Lit.)
"kaya nga" (tl.; =^= "that's excactly why" (eng.); s.Lit.)
"dahil dito" (tl.; =^= "because of + this thing here", "for this" (eng.); s.Lit.)
para sa niyán [Indir./ERG] (= "für jenes/dortiges (dts.))
 77)  substansya
substansiya
sabstans
 78)  nyutral
neutral
 79)  mit Ligatur (Silben-Verschmelzung):
solusyon(g) = solusyon (na)
solusiyon(g) = solusiyon (na)
Anm.:
gemeint ist hier: "wässrige Lösung" (dts.) = "watery solution" (eng.) = "solusyong matubig", "matubig na solusyon" (tl.)
nicht gemeint ist : "mathematische Lösung (einer Gleichung)" (dts.) = "mathematical solution (of an equation)" (eng.) = "solusyon na pangmatematika (ng isang tumbasan o ekwasyon)" (tl.)
Nota (??): "löslich", "(auf)gelöst" (dts.) = "soluble", "dissolved" (eng.) = "matunaw", "tunaw", "tinunaw", "soluto" (tl.) =^= "geschmolzen" (dts.) = "melted" (eng.)
"Lösungsmittel" (dts.) = "pagitan ng panunaw (=Druckfehler?? / patunaw)" (tl.) = "solvent" (eng.)
 80)  mala-kristal [gemäß: "mala-" [Präfix] + ROOT: Präfix bedeutet "semi-" oder "etwas von ..." / "Eigenschaft von ..." der ROOT (Lit.)
tulad-kristal[96] 
parang-kristal
 81)a)  inpra-red[25]  na ispektroskopiya[33] 
bibrasyunal na ispektroskopiya[33] 
[evtl. falsch (?), da es links von "Spektroskopie" stehen müsse, falls "IR-" als Adjektiv aufgefasst wird; rechtsstehend kann es nur als Genitiv "des Infraroten" interpretiert werden:]
ispektroskopiyang[33]  inpra-red[25] 
ispektroskopiyang[33]  bibrasyunal

Vokabeln:
ABS/ERG-MARKER + "isang tao" (tl.) =(wfw:) "eine Person" =^= "man", "irgendeiner", "(irgend-)jemand" (dts.)
"naka-" (tl.) = PRÄFIX für Potentialis
"makapag-" + VERBROOT/WURZEL (tl.) = PRÄFIX "in der Lage sein" + INFINITIV (dts.)
"nakapag-" + VERBROOT/WURZEL (tl.) = PRÄFIX "in der Lage gewesen sein" + INFINITIV (dts.)
"makapagsalita" (tl.) = "to be able to speak" (eng.) = "fähig sein zu sprechen" (dts.)
"siyá'y nakapagsásalitâ ng Tagalog" (tl.) = "er/sie/es konnte Tagalog sprechen" (dts.)
"siyá'y nakapagpinaghiwalay ng" + OBJEKT (tl.) = "er/sie/es konnte den/die/das" + OBJEKT + "trennen" (dts.)
"prekuwensiya" [= "Frequenz" (dts.)]
"dálásan" [= "Frequenz" (dts.)]
"siklo kada segundo" [= "Zyklen pro Sekunde" (dts.)]
"bahagdan" [= "Prozent" (dts.)]
"kabuuang puwersa" [= "Gesamtkraft" (dts.)]
"puwersa ng pag-inog" [= "Zentripedalkraft" (dts.)]
"kontak" [= "Kontakt" (dts.)]
"indaksyon" [= "Induktion" (dts.)]
"epektong Coriolis" [= "Coriolis Effekt" (dts.)]
"bunsod na kobeylent" [eng.Lehnwort; = "kovalente Bindung" (dts.)]
"kawing kobalente" [esp.Lehnwort; = "kovalente Bindung" (dts.)]
"metalikong pagbunsod" [= "metallische Bindung" (dts.)]
"pag-uugali" [= "Verhalten" (dts.)]
"difyusyon", "dayfyusyon" [= "Diffusion" (dts.)]
"dayploid" [= "diploid" (dts.)]
"lindol" [= "Erdbeben" (dts.)]
"pagkabisa" [= "Effizienz" (dts.)]
"eleastikong potensyal na enerhiya" [= "elastische potentielle Energie" (dts.)]
"daloy ng koryente" [= "elektrische Ladung" (dts.)]
"panahon" [= "Periode", "Zeit", "Dauer" (dts.)]
"kompuwestong kimikal na may tubig" [= "Hydrat", "chem.Verbindung mit H2O" (dts.)]
"di-matukoy na ilaw" [= "inkohärentes Licht" (dts.)]
"maykroskop" [= "Mikroskop" (dts.)]
 82)  paghahatak [Nomen]
lumalawak[82X] [Verb; uncompleted; ergibt Übersetzungsfehler]
paglawak [Nomen]
(ang) pagbabanat [Nomen]
 82X)  zur Zeit (13.9.2020) einzigste Tagalog/Filipino-Internetfundstelle ausserhalb Wikipedia, Lit.: https://chromoscience.com/research-article-ft-ir-microspectroscopy-of-rat-ear-cartilage/
"simetriko na lumalawak na panginginig" (tl./fil.) =[weg.falscher Vokabel evtl. fehlerhafte Übersetzung:] "symmetrische Streckschwingung" (dts.)
 83)  folgender Nominalsatz kann als unpersönlicher Passivsatz übersetzt werden:
 • Tl./Fil. nominaler Äquationalsatz
  1.Nomen 2.Nomen
  Mga malinaw pagkakaiba ng inpra-­pula espektro­skopiya ang natagpuan
  dts. Passiv-Äquivalenz (wfw:)
  1.(Subjekt)Nomen 2.(Verbal)Nomen
  klare IR-spektroskopische Unterschiede (sind) Gefundenes
  Passiv-Form
  es wurden klare IR-spektroskopische Unterschiede gefunden
 • =^= die Aktor-Fokusform kann ebenfalls als Passivsatz interpretiert werden: "mga malinaw pagkakaiba ng inpra-­pula espektro­skopiya ay natagpuan" (s.nach www.tagalog.com/words/matagpuan.php)
 • =^= "Natagpuan daw[87A]  mga malinaw pagkakaiba ng inpra-­pula espektro­skopiya." (= Passiv-Ersatz (=unpersönliches man-Aktiv): "man fand klare IR-­spek­tro­sko­pi­sche Un­ter­schie­de" (dts.) = "one found clear IR-­spec­tro­sco­pic differences" (eng.; + generic "you" / "one")
 • =^= "Natagpuan ang isang tao mga malinaw pagkakaiba ng inpra-­pula espektro­skopiya." (= Passiv-Ersatz (=unpersönliches irgendeiner-Aktiv): "irgendeiner fand klare IR-spektroskopische Unterschiede" (dts.) = "someone found clear IR-spectroscopic differences" (eng.; + generic "you" / "one")
 • Anm.: in der Chavacano-Kreolsprache wird die 3p.Pl. für unpersönlich.Aktiv verwendet (= noch unklar, ob auch im Tagalog möglich ??)
lex.Verbwurzel: "tagpo"; INF.=^= Infinitiv ; Konjugationstyp = "ma-...-an" (siehe Nr.66)
"matagpuán" (tl.) (INF.) ↦ "natagpuán" [= komplette Verbform (dts.Imperfekt, dts.Perfekt) hier wegen "ang" als Verbalnomen]; erfordert:
 • Objekt-Fokus/Trigger (=OF), falls es "etwas finden" [=Aktiv] bedeutet,
 • Agent/Aktor-Fokus/Trigger (=AF), falls es "gefunden werden" [=Passiv] bedeutet.
...= prima!!, = jedoch noch unklar, warum ??; ... bedarf noch Studienzeit
 84)  singsing
siklo
 85)  makabuo o hindi makabuo
maaaring mabuo o hindi mabuo
 86)  sa kaurian(g)
sa husay (na)
sa kalidad (na)
kwalitatibo(ng)
 87)  folgende Sequenz ist inkorrekt:
at din[87B]  ...

folgende Sequenz ist korrekt, da "din"/"rin" (enklitisch=^=) dem Bezugswort folgt:
z.B.:
... at ... din[87C] 
z.B.:
at gayon din[87B] 
at gayundin
 87A)  daw [= nach Konsonant]
raw [= nach Vokal]
Anwendungsbeispiele (unterstrichene VerbForm ergibt im Dts. (meistens) den (2.)Konjunktiv (d.Vergangenheit)):
A: Verbalnomen + "ni" + NAME1 + Verbform + "daw/raw" + ANG-Pers.pronom. + "ni" + NAME2
B: Verbalnomen + "daw/raw" + "ni" + NAME1 + Verbform + DIR-Pers.pronom. + "ni" + NAME2
C: Verbalnomen + "daw/raw" + "ni" + NAME1 + Verbform + "daw/raw" + DIR-Pers.pronom. + "ni" + NAME2
 87B)  din [= nach Konsonant (z.B. "t") = "may" (ceb.) = "too", "also" (eng.) = "auch" (dts.)]
rin [= nach Vokal (z.B. "a") = "may" (ceb.) = "too", "also" (eng.) = "auch" (dts.)]
 87C)  ... at ... at saka ...
... at ... at ... din[87][183]  ...
 87D)  doon [= "dort" (dts.) = "there" (eng.); keine postkonsonant.Präferenz]
roon [= "dort" (dts.) = "there" (eng.); keine postvokale Präferenz]
 88)  sariling momentum na angular
intrinsikong angular na momentum
intrinsikong anggular na momentum
intrinsikong ánggulóng momentum
ikot
pag-ikot (ng sarili)
hugis[10]  na intrinsikong momentum na angular [?? taglish, filipinglish]
magsulid (??)
spin [eng.Lehnwort]
espin [esp.Lehnwort]
 89)  AF: Aktorfokus (= "tagagawa" (tl.)) bedingen meistens intransitive Verben (die kein Objekt benötigen), zunächst unsortiert (siehe auch 2F). Verschiedene Affixe bedingen folgende AF-Konjugationstypen:
 • "..-um-..": für nach innen gerichtete Aktion (z.B. "einkaufen" = "bumili" (tl.):
  "bumilí ng saging ang lalaki" [=AF] (tl.) = "einkaufen [=Verb,Verg.] + der/von Banane(n) [=Patient, =Hilfsobjekt des Verbs] + ein/der Mann [=Aktor]" (dts.) = "der Mann kaufte Bananen ein" (dts.); ergänzt werden müsste:
  • ein Tatort mit "sa ..-Phrase",
  • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase"
  • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
  • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
  ), z.B.:
  • Verbwurzel: "labas", d.h.: Infin.[=^= lex.] "lumabas" = "erscheinen", "herauskommen", "hervorkommen", "ausgehen", "aussteigen", "beenden" (dts.), abgeschl./Verg.: "lumabas", nichtabgeschl./Gegenw.: "lumalabas", geplant/Futur: "lalabas"
   (Verwendung: i.Satz 4:) lumabas
  • Verbwurzel: "laki", d.h.: Infin.[=^= lex.] "lumaki" = "(auf)wachsen", "groß werden", "expandieren", "sich entwickeln", "anwachsen" (dts.), abgeschl./Verg.: "lumaki", nichtabgeschl./Gegenw.: "lumalaki", geplant/Futur: "lalaki"
   (Verwendung: i.Satz 13:) lumaki
  • Verbwurzel: "sunod", d.h.: Infin.[=^= lex.] "sumunód" = "folgen", "gehorchen", "erfüllen", "sich anpassen" (dts.), abgeschl./Verg.: "sumunód", nichtabgeschl./Gegenw.: "sumúsunód", geplant/Futur: "súsunód"
   (Verwendung: i.Satz 18:) sumusunod
   Anm.: kann i.Satz 18 falsch sein (unklar ??)
  • Verbwurzel: "tugon", d.h.: Infin.[=^= lex.] "tumugon" = "reagieren", "erwidern" (dts.), abgeschl./Verg.: "tumugón", nichtabgeschl./Gegenw.: "tumútugón", geplant/Futur: "tútugón"
   (Verwendung: i.Satz 10:) tumutugon
  • ...kein Eintrag...
 • "mag-..": für nach außen gerichtete Aktion (z.B. "verkaufen"), z.B.:
  • Verbwurzel: "aral", d.h.: Infin.[=^= lex.] "mag-aral" = "studieren" (dts.), abgeschl./Verg.: "nag-aral", nichtabgeschl./Gegenw.: "nag-aaral", geplant/Futur: "mag-aaral"
   (Verwendung: keine)
  • Verbwurzel: "bago", d.h.: Infin.[=^= lex.] "magbago" = "(sich ??) ändern", "variieren", "alternieren", "changieren" (dts.), abgeschl./Verg.: "nagbago", nichtabgeschl./Gegenw.: "nagbabago", geplant/Futur: "magbabago"
   (Verwendung: i.Satz 4:) nagbago
  • Verbwurzel: "laman", d.h.: Infin.[=^= lex.] "maglamán" = "enthalten", "(bein)halten", "unterbringen" (dts.), abgeschl./Verg.: "naglamán", nichtabgeschl./Gegenw.: "naglálamán", geplant/Futur: "maglálamán"
   (Verwendung: i.Satz 2 + 17:) naglalaman
  • Verbwurzel: "simula", d.h.: Infin.[=^= lex.] "magsimula" = "anfangen", "beginnen", "starten", "einsteigen", "initieren" (dts.), abgeschl./Verg.: "nagsimula", nichtabgeschl./Gegenw.: "nagsisimula", geplant/Futur: "magsisimula"
   (Verwendung: i.Satz 7:) nagsisimula
  • Verbwurzel: "tagumpay", d.h.: Infin.[=^= lex.] "magtagumpay" = "erfolgen", "gelingen", "managen" (dts.), abgeschl./Verg.: "nagtagumpay", nichtabgeschl./Gegenw.: "nagtatagumpay", geplant/Futur: "magtatagumpay"
   (Verwendung: i.Satz 7:) nagtagumpay
  • Verbwurzel: "ugnay", d.h.: Infin.[=^= lex.] "mag-ugnáy" = "assoziieren", "sich beziehen" (dts.), abgeschl./Verg.: "nag-ugnay", nichtabgeschl./Gegenw.: "nag-úugnay", geplant/Futur: "mag-úugnay"
   (Verwendung: keine) siehe Satz 13 "ma-úugnay" oder "maúugnay" (AF oder OF ??)
  • ...kein Eintrag...
 • "ma-..": für Aktion ohne Aufnahme eines Objektes (z.B. "schlafen") [vergleiche Einträge zu OF], z.B.:
  • Verbwurzel: "buo", d.h.: Infin.[=^= lex.] "mabuô" = "vollständig werden", "(sich) entwickeln" (dts.); abgeschl./Verg.: "nabuô", nichtabgeschl./Gegenw.: "nabubuô", geplant/Futur: "mabubuô"
   (Verwendung: keine)
  • Verbwurzel: "ugnay", d.h.: Infin.[=^= lex. ??] "ma-ugnáy" =?= "assoziieren", "sich beziehen" (dts.), abgeschl./Verg.: "na-ugnay", nichtabgeschl./Gegenw.: "na-úugnay", geplant/Futur: "na-úugnay"
   (Verwendung: i.Satz 13:) ma-úugnay (AF oder OF ??)
  • ...kein Eintrag...
 • "ma-..-an": für ... [vergleiche Einträge zu OF], z.B.:
  • Verbwurzel: "impluwensya", d.h.: Infin.[=^= lex.] "maimpluwensyahan" = "beeinflusst werden" (dts.), abgeschl./Verg.: "naimpluwensyahan", nichtabgeschl./Gegenw.: "naíimpluwensyahan", geplant/Futur: "maíimpluwensyahan"
   (Verwendung: i.Satz 15:) naíimpluwensyahan (AF für indogerm.Passiv-Satz)
  • Verbwurzel: "tagpo", d.h.: Infin.[=^= lex.] "matagpuán" = "gefunden werden" (dts.), abgeschl./Verg.: "natagpuán", nichtabgeschl./Gegenw.: "natátagpuán", geplant/Futur: "matátagpuán"
   (Verwendung: i.Satz 14 + 17 + 19:) natagpuán (AF für indogerm.Passiv-Satz)
  • ...kein Eintrag...
 • "mang-..": für ... ??, z.B.:
  • ...kein Eintrag...

OF (=^= OF1): Objektfokus (= "layon" (tl.)) bedingen meistens transitive Verben (die ein Objekt benötigen), zunächst unsortiert (siehe auch 2F,3F). Verschiedene Affixe bedingen folgende OF-Konjugationstypen:
 • "..-in" [komplizierte Konj.Regeln (unerledigt)]:
  • für Aktionen (z.B. "(etwas) essen"; "(etwas) kaufen" = "bilhin" (tl.):
   "binili ng lalaki ang saging" [=OF] (tl.) = "(etw.) kaufen [=Verb,Verg.] + eines/des Mannes [=Aktor, =Hilfsobjekt des Verbs] + eine/die Banane(n)" [=Patient, Objekt] (dts.) = "der Mann kaufte Bananen (ein)" (dts.); ergänzt werden müsste:
   • ein Tatort mit "sa ..-Phrase"
   • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase"
   • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
   • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
   ) an in Richtung des Aktor bewegten Objekten,
  • für nach Aktionen (wie z.B. "aufspalten", "töten") permanent veränderte Objekte,
  • für Aktionen (z.B. "(etwas) denken") an mentalen Objekten
  , z.B.:
  • Verbwurzel: "suri", d.h.: Infin.[=^= lex.] "suriin" = "(etwas) analysieren, ..untersuchen, ..studieren, ..inspizieren, ..testen, ..sezieren, ..diagnostizieren, ..kritisieren" (dts.); abgeschl./Verg.: "sinuri", nichtabgeschl./Gegenw.: "sinusuri", geplant/Futur: "suriin"
   (Verwendung i.Satz 3:) sinuri
  • ...kein Eintrag...
 • "..-an": für Oberflächenmodifikations-Aktionen an Objekten, z.B.: "hugasan" (tl.) = "(etwas) spülen","(etwas) waschen" (dts.), "labhan" (tl.) = "(etwas/Kleid(er) waschen/reinigen" (dts.), "walisán" (tl.) = "(etwas) fegen" (dts.); hier z.B.:
  • Verbwurzel: "bawas", d.h.: Infin.[=^= lex.] "bawasan" = "(etwas) reduzieren", "(etwas) verringern"; "(etwas) ablenken"; "(etwas) lindern" (dts.); abgeschl./Verg.: "binawasan", nichtabgeschl./Gegenw.: "binábawasan", geplant/Futur: "bábawasan"
   (Verwendung i.Vorspann:) binabawasan
  • ...kein Eintrag...
 • "i-..": für Zustandsänderungs-Aktionen an Objekten, wie z.B. eine Entfernung vom Akteur, z.B.: "ibigáy" (tl.) = "(etwas) geben" (dts.), "ilagáy (tl.) = "(etwas) fragen" (dts.), "itaním" (tl.) = "(etwas) pflanzen" (dts.); hier z.B.:
  • Verbwurzel: "lagay", d.h.: Infin.[=^= lex.] "ilagay" = "(etwas) setzen", "(etwas) stellen", "(etwas) legen", "(etwas) platzieren" (dts.); abgeschl./Verg.: "inilagay", nichtabgeschl./Gegenw.: "inilalagay", geplant/Futur: "ilalagay"
   (Verwendung i.Vorspann:) inilagay
  • Verbwurzel: "salin", d.h.: Infin.[=^= lex.] "isalin" = "(etwas) übersetzen", "(etwas) transferieren" (dts.); abgeschl./Verg.: "isinalin", nichtabgeschl./Gegenw.: "isinasalin", geplant/Futur: "isasalin"
   (Verwendung i.Vorspann:) isinalin
  • ...kein Eintrag...
 • "ma-..": für ... ?? [vergl. Einträge zu AF], z.B.:
  • Verbwurzel: "buo", d.h.: Infin.[=^= lex.] "mabuô" = "(etwas) formen", "(etwas) entwickeln" (dts.); abgeschl./Verg.: "nabuô", nichtabgeschl./Gegenw.: "nabubuô", geplant/Futur: "mabubuô"
   (Verwendung i.Satz 19:) mabuo
  • Verbwurzel: "ganap", d.h.: Infin.[=^= lex.] "maganap" = "(etwas) passieren", "(etwas) stattfinden" (dts.); abgeschl./Verg.: "naganap", nichtabgeschl./Gegenw.: "nagaganap", geplant/Futur: "magaganap"
   (Verwendung i.Satz 6b:) naganap
  • Verbwurzel: "masdan", d.h.: Infin.[=^= lex.] "mapagmasdán" = "(etwas) beobachten (können (wegen Fähigkeit oder Chance))" (dts.); abgeschl./Verg.: "napagmasdán", nichtabgeschl./Gegenw.: "napagmamasdán", geplant/Futur: "mapagmamasdán"
   (Verwendung i.Satz 12:) napagmasdán
  • Verbwurzel: "tukoy", d.h.: Infin.[=^= lex.] "matukoy" = "(etwas) identifizieren, (etwas) bestimmen (+können)" (dts.); abgeschl./Verg.: "natukoy", nichtabgeschl./Gegenw.: "natutukoy", geplant/Futur: "matutukoy"
   (Verwendung i.Satz 6b:) natukoy
  • ...kein Eintrag...
 • "ma-..-an": für ... [vergleiche Einträge zu AF], z.B.:
  • Verbwurzel: "tagpo", d.h.: Infin.[=^= lex.] "matagpuán" = "(etwas) (heraus)finden", "(etwas) entdecken" (dts.), abgeschl./Verg.: "natagpuán", nichtabgeschl./Gegenw.: "natátagpuán", geplant/Futur: "matátagpuán"
   (Verwendung: i.Satz 14 + 17 + 19:) natagpuán (AF für indogerm.Passiv-Satz)
  • ...kein Eintrag...
 • "pag-..": für ... ?? , z.B.:
  • Verbwurzel: "aral", d.h.: Infin.[=^= lex.] "pag-aralan" = "(etwas) studieren" (dts.); abgeschl./Verg.: "pinag-aralan", nichtabgeschl./Gegenw.: "pinag-aaralan", geplant/Futur: "pag-aaralan"
   (Verwendung i.Satz 1:) pinag-aralan
  • ...kein Eintrag...
 • "ipa-..": für ... ?? , z.B.:
  • Verbwurzel: "kita", d.h.: Infin.[=^= lex.] "ipakita" = "(etwas) (an)zeigen", "(etwas) demonstrieren" (dts.); abgeschl./Verg.: "ipinakita", nichtabgeschl./Gegenw.: "ipinapakita", geplant/Futur: "ipapakita"
   (Verwendung i.Vorspann/Titel:) ipinakita
  • ...kein Eintrag...

BF (=^= OF2): Benefaktorfokus (= Nutzen/Nutzer/Empfänger-Fokus) (= "tagatanggap" (tl.)) bedingen meistens transitive Verben (für eine Wohltat an einem Empfänger, z.B. "für etw./jdn. +(etwas) kaufen" = "ibili" (tl.):
"ibinilí ng lalaki ng saging ang unggóy." [=BF] (tl.) = "dafür-einkaufen [=Verb,Verg.] + eines/des Mann [=Aktor, =Hilfsobjekt 1 des Verbs] + der/von Banane(n) [=Patient, =Hilfsobjekt 2 des Verbs] + ein/der Affe [=Nutznieser/Empfänger]" [bei BF ist diesbezüglich keine tagal. Empfänger-Präposition für "für" nötig, weil dies aus der Verbform hervorgeht] (dts.) = "der Mann kaufte Bananen für einen/den Affen" (dts.); ergänzt werden müsste:
 • ein Tatort mit "sa ..-Phrase"
 • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
 • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
), zunächst unsortiert (siehe auch 3F), z.B.:
 • Verbwurzel: "anak", Konj.Typ: ipa-.., d.h.: Infin.[=^= lex.] "ipanganak" = "geboren werden", "gebären" [beidemale liegt der Fokus auf d.geborenen Person] (dts.); abgeschl./Verg.: "ipinanganak", nichtabgeschl./Gegenw.: "ipinapanganak", geplant/Futur: "ipapanganak"
  (Verwendung i.Titel/Vorspann) ipinanganak
 • ...kein Eintrag...

LF (=^= OF3): Lokativfokus (= "ganapan"/"panlunan" (tl.)) bedingen meistens transitive Verben (die einen TatOrt, Tatbereich, Tatrichtung benötigen; DF oder LF hängt von der Verbart ab, Affix(e) =(=) identisch), z.B. "irgendwo(bei) +(etwas) kaufen" =?= "bilhan" (tl.) [pagbilhan =!= "(etwas) verkaufen" nach Lit.]:
"binilhán (s.Lit.) (/ pinagbilhán (s.Lit.)) ng lalaki ng saging ang tindahan." [=LF] (tl.) = "da/dort_einkaufen(/.._verkaufen) [=Verb,Verg.] + eines/des Mann [=Aktor, =Hilfsobjekt 1 des Verbs] + der/von Banane(n) [=Patient, =Hilfsobjekt 2 des Verbs] + ein/das Geschäft [=Tatort]" [bei LF ist diesbezüglich keine tagal. Tatort-Präposition für "in, auf, bei" nötig, weil dies aus der Verbform hervorgeht] (dts.) = "der Mann (/ ver-)kaufte Bananen im Geschäft/Laden" (dts.); ergänzt werden müsste:
 • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
 • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase"
 • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
), zunächst unsortiert, z.B.:
 • Verbwurzel: "sunod", Konj.Typ: ..-in [komplizierte Konj.Regeln (unerledigt)], d.h.: Infin.[=^= lex.] "sundin" = "(wobei + etwas) folgen" (dts.); abgeschl./Verg.: "sinunod", nichtabgeschl./Gegenw.: "sinusunod", geplant/Futur: "susundin"
  (Verwendung i.Satz 5:) sundin
  Anm.: "sundin" hat etwas mit "befolgen, gehorchen, beachten" zu tun, kann i.Satz 5 falsch sein (unklar ??)
 • Verbwurzel: "sunod", Konj.Typ: ..-an, d.h.: Infin.[=^= lex.] "sundan" = "(wobei?? + etwas) folgen" (dts.); abgeschl./Verg.: "sinundan", nichtabgeschl./Gegenw.: "sinusundan", geplant/Futur: "susundan"
  (Verwendung i.Satz 11a:) sinundan
 • ...kein Eintrag...

IF (=^= OF??): Instrumentalfokus (= "gamit" (tl.)) bedingen meistens transitive Verben (die einen Instrument/Tatwerkzeug benötigen), z.B. "womit +(etwas) kaufen" = "ipambili" (tl.):
"ipinambilí ng lalaki ng saging ang pera." [=IF] (tl.) = "damit-einkaufen [=Verb,Verg.] + eines/des Mann [=Aktor, =Hilfsobjekt 1 des Verbs] + der/von Banane(n) [=Patient, =Hilfsobjekt 2 des Verbs] + ein/das Geld [=Tatwerkzeug]" (dts.) = "der Mann kaufte Bananen mit dem Geld" (dts.); ergänzt werden müsste:
 • ein Tatort mit "sa ..-Phrase",
 • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase"
 • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
), zunächst unsortiert, z.B.:
 • ...kein Eintrag... (IF zur Verbform "nagawa" (i.Satz 9) =?= "pangnagawa" oder "pamnagawa" (noch unbekannt ??; siehe [111]))

CF (=^= OF??): Kausalfokus (= "sanhi" (tl.)) bedingen meistens Verben (die einen Tatgrund / eine Tatursache benötigen), z.B.
"Ikinagulat ng lalaki ang pagdatíng ng unggóy. [=CF] (tl.) = "deswegen überrascht_gewesen [=Verb,Verg.] + eines/des Mann [=Aktor, =Hilfsobjekt 1 des Verbs] + eine/die Ankunft [=Tatgrund] + von/des Affen" (dts.) = der Mann war überrascht wegen der Ankunft des Affen" (dts.); ergänzt werden müsste:
 • ein Tatort mit "sa ..-Phrase"
 • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase"
 • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
, zunächst unsortiert, z.B.:
 • ...kein Eintrag... (es gibt in meinem Text Vorgänge, die wegen einer Ursache passiert sind: noch unerledigt!! )
 • Frage: geht der CF auch für das Verb "kaufen" oder andere Verben? - "ikinabilí ng lalaki ng saging ang pagdatíng ng unggóy." =?= "der Mann kaufte die Banane(n) wegen der Ankunft des Affen" (dts.) - Diese meine Idee verwirrt den online-Translator.

DF (=^= OF3): Direktionsfokus/Richtungsfokus (= "direksyunal" (tl.)) bedingen meistens Verben (die einen Tatrichtung benötigen; DF oder LF hängt von der Verbart ab, Affix(e) =(=) identisch); z.B. "irgendwohin + gehen" = "puntahan" (tl.):
"Pinuntahan ng lalaki ang tindahan. [=DF] (tl.) = "irgendwohin_gegangen [=Verb,Verg.] + eines/des Mann [=Aktor, =Hilfsobjekt 1 des Verbs] + eine/die Geschäft/Laden [=Tatrichtung]" (dts.) = der Mann ging ins Geschäft" (dts.); ergänzt werden müsste:
 • ein Tatort mit "sa ..-Phrase"
 • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase"
 • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
 • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
), zunächst unsortiert, z.B.:
 • ...kein Eintrag... ( noch unerledigt!! )

RF (=^= OF3): Reziprokalfokus (= "resiprokal" (tl.)) bedingen meistens Verben (für wechselseitige Aktion, d.h. die einen Taterwiderung benötigen); z.B. "einander + küssen" = "naghalikan" (tl.). Das Subjekt ist eine Verbindung (z.B. Paar), eine Pluralform (z.B. Eltern, Kinder) oder ein Kollektiv(z.B. Paar / Herde / Rudel / Truppe / Gruppe):
"naghalikan ang magkasintahan. [=RF] (tl.) = "einander_geküsst [=Verb,Verg.] + ein/das Paar [=Aktor, =Subjekt, =Hilfsobjekt 1 des Verbs]" (dts.) = das Paar küsste sich" (dts.); ergänzt werden müsste:
 • ein Tatort mit "sa ..-Phrase"
 • ein Empfänger mit "para sa ..-Phrase" (??)
 • ein Tatwerkzeug mit "sa ..-Phrase (Sache)", "kay .. [sg.]-Phrase (Person)" oder "kina .. [pl.]-Phrase (Person)" oder (??) mit "na may ..-Phrase" oder (??) mit "ng ..-Phrase"
 • ein Tatgrund mit "dahil sa ..-Phrase"
), zunächst unsortiert, z.B.:
 • ...kein Eintrag... ( noch unerledigt!! )

2F: je nach Bedeutung/Verwendung sowohl Aktorfokus als auch Objektfokus; zunächst unsortiert, z.B.:
 • Verbwurzel: "gawa", Konj.Typ: ma-.., d.h.: Infin.[=^= lex.] "magawa" = (OF): "(etwas) tun können, (etwas) machen können, (etwas) reparieren können" (dts.), (AF): "tun können", "repariert werden", "repariert bekommen" (dts.); abgeschl./Verg.: "nagawa", nichtabgeschl./Gegenw.: "nagagawa", geplant/Futur: "magagawa"
  (Verwendung i.Satz 5:) nagawa, (... i.Satz 9:) nagawang + VERB = nagawa na + VERB (=Verbal-Kompositum)
 • ...kein Eintrag...

3F: je nach Bedeutung/Verwendung sowohl Objektfokus als auch Benefaktorfokus; zunächst unsortiert, z.B.:
 • Verbwurzel: "sulat", Konj.Typ: i-.., d.h.: Infin.[=^= lex.] "isulat" = (OF): "(etwas) schreiben" (dts.), (BF): "(für irgendjdn. etwas) schreiben" (dts.); abgeschl./Verg.: "isinulat", nichtabgeschl./Gegenw.: "isinusulat", geplant/Futur: "isusulat"
  (Verwendung i.Vorspann:) isinulat
 • ...kein Eintrag...

?F: kein Fokus ausgezeichnet/Fokus unbekannt, zunächst unsortiert, z.B.:
 • Verbwurzel: "danas", Konj.Typ: maka-.., d.h.: Infin.[=^= lex.] "makaranas" = "(etwas) erleben (können)", "erleben" (dts.); abgeschl./Verg.: "nakaranas", nichtabgeschl./Gegenw.: "nakakaranas", geplant/Futur: "makakaranas"
  (Verwendung i.Satz 2:) nakaranas
 • Verbwurzel: "hiwatig", Konj.Typ: magpa-.., d.h.: Infin.[=^= lex.] "magpahiwatig" = "(etwas) implizieren; (etwas) anzeigen" (dts.); abgeschl./Verg.: "nagpahiwatig", nichtabgeschl./Gegenw.: "nagpapahiwatig", geplant/Futur: "magpapahiwatig"
  (Verwendung i.Satz 14:) nagpapahiwatig
 • Verbwurzel: "tunay", Konj.Typ: ma-.. oder (??): mapa-..-an (??), d.h.: Infin.[=^= lex.] "mapatunayan" = "beweisen können", "aussagen können", "verifizieren können", "bestätigen können", "validieren können" (dts.); abgeschl./Verg.: "napatunayan", nichtabgeschl./Gegenw.: "napatutunayan", geplant/Futur: "mapatutunayan"
  (Verwendung i.Satz 18:) nagpapahiwatig
 • ...kein Eintrag...
 90)  nagtagumpay [Verb: "erfolgte" (dts.) = "succeeded" (eng.)]
naging matagumpay [Hilfsverb + AdVerb: "war gewesen erfolgreich" (dts.) = "has been successful" (eng.)]
matagumpay [AdVerb: "war erfolgreich" (dts.) = "was successful" (eng.)]
 91)  pag-ilaw
kumikinang
ploresensiya
 92)a)  Ligatur:
halagang ... =^=(Ligatur:) "halaga + na ..."
biling ... =^=(Ligatur:) "bili + na ..."
balor na ...
 93)  hangin (?? = "Luft", "Wind" (dts.) = "wind" (eng.))
himpapawid (?? = "Luft", "Himmel" (dts.) = "sky" (eng.))
 94)  lamang [Langform; wird gerne postpositional plaziert]
lang [Kurzform]
 95)  (mga) ... degring Celsius
(mga) ... digring Celsius
(mga) ... gradong Celsius
... digris Celsius [= z.B.: "37[95X]  digris Celsius" (tl.)]
(mga) ... digri Celsius
sa paligid ng ... °C
sa temperaturang (mga) ... °C
 95X)  37
treynta y siyéte
tatlumput[95Y]  pito (= 30 + 7 )
tatlumpu at pito (= 30 + 7 )
Anm.: der Präfix "ika-" erzeugt Ordinalzahl, z.B.: "ikatatlumput pito" = "37." = "siebenunddreissigste(-m,-n,-r,-s)"
 95Y)  at-Ligatur (= "at-contraction" (eng.)) (Lit. ??)
..-Vokal + "at"
..-Vokal't
 96)  tulad
katulad
 97)  balido
may-bisa
totoó
toto-o
 98)  pagkakasunud-sunod na reaksyon[75]  [= Reaktions(an)ordnung/..-rang]
reaksyong[75]  pagkakasunud-sunod [= Reaktions(an)ordnung/..-rang]
pagkakasunud-sunod ng mga reaksyon[75]  (??) [=(Ab)Folge, Sequenz v. Reaktionen]
reaksyong[75]  order [= eng.Lehnwort]
reaksyong[75]  pag-order [= eng.Lehnwort]
reaksyong[75]  orden [= esp.Lehnwort]
siehe auch [180] [nach erneuter Revision zusammenfassen]
... ab hier zu revidieren ...: ...
sunod ng reaksiyon[75]  (??)
serye ng pagkakasunud-sunod ... [Serien-Folge]
kasunud [Sequenz]
pagsusunud-sunod [Reihenfolge]
kasunran ng reaksyon[75]  (??) [= "(höchster) Exponent im Polynom von Reaktionen"]
kasundan ng reaksyon[75]  (??) [= "(höchster) Exponent im Polynom von Reaktionen"]
utos [= "Befehl", "Kommando", "Bestellung" (dts.) = "order", "command" (eng.)] ...
 99)  pagsisiyasat
imbestigasyon
 100)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb/Nomen "bahagi"[100X]  (tl.) = "Teil sein"; siehe Mustertabelle_1):
bahagi[100X]  ng isang serye ng mga kuwadrong HTML ang pahinang ito.
ang pahinang ito ay bahagi[100X]  ng isang set ng mga kuwadrong HTML.
inkorrekt:
pahinang ito ang bahagi[100X]  ng isang set ng mga kuwadrong HTML.
evtl. korrekt (??):
ang pahinang ito ang bahagi[100X]  ng isang set ng mga kuwadrong HTML.
 100X)  bahgi [Nomen] (= "Teil (von)" (dts.))
parté [Nomen] (= "Teil (von)" (dts.))
madamay [Aktorfokus-Verb] (= "verwickelt sein", "betroffen sein", "Teil von etwas sein" (dts.))
kabilangan [Aktorfokus-Verb] (= "aus etwas bestehen", "zu etwas (einem Team / einer Organisation / einer Gesellschaft / usw.) gehören", "ein Teil von etwas sein", "etwas einbeziehen" (dts.))
 101)  korrekt: siya'y[137]  [=Ligatur: "siya + ay"]
inkorrekt: ang siya'y[137]  ["siya" ist bereits im "direkt-Modus", der bei sächlichen/unpersönlichen Substantiven mit Marker "ang" gekennzeichnet wird]
 102)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "ipakta"; siehe Mustertabelle_2):
Ang pamagat ng tesis ay ipinakita[55]  ni Detlep Pagel.
Ipinakita[55]  ni Detlep Pagel ang pamagat ng tesis.
 103)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verben "isulat"/ "makinílyahín", "isalin", "ilagay"; siehe Mustertabelle_2):
Siya (Ang pahina) ay minakinilya[104]  (/ isinalin, inilagay) ng may-akda[156] 
minakinilya[104]  (/ isinalin, inilagay) ng may-akda[156]  siya (ang pahina)
Anm.: es gibt auch ein Aktorfokusverb "magmakinilya"
 104)  minakinilya
makinilyang isinulat =^= "makinilya + na + isinulat" [= Verbalkompositum aus Nomen und Verb 'isulat']
may[57]  makinilyang isinulat =^= "makinilya + na + isinulat" [= Verbalkompositum aus Nomen und Verb 'isulat']
isinulat na may[57]  isang[1]  makinilya [= Verbalkompositum aus Verb 'isulat' und Nominalausdruck]
nai-type (eng.Lehnwortverb; ="wurde abgetippt" (dts.))
 105)a)b)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "pag-aralan"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2):
Pinag-aralan ko[156]  parehong ang oksidasyon ... (DKG) sa disertasyong ito. [Aktiv/Pseudopassiv]
Pinag-aralan ko[156]  sa disertasyong ito parehong ang oksidasyon ... (DKG). [Aktiv/Pseudopassiv]
Pinag-aralan ng awtor[156]  parehong ang oksidasyon at reduksyon sa disertasyong ito. [Aktiv/Pseudopassiv]
Pinag-aralan parehong ang oksidasyon ... (DKG) sa disertasyong ito. [Passiv]
Parehong ang oksidasyon ... (DKG) sa disertasyong ito ay pinag-aralan. [Passiv]
Parehong ang oksidasyon ... (DKG) ay pinag-aralan sa disertasyong ito. [Passiv]
Parehong ang oksidasyon ... (DKG) ang pinag-aralan sa disertasyong ito. [Passiv]
Sa disertasyong ito parehong ang oksidasyon ... (DKG) ay pinag-aralan. [Passiv]
falsch ist (A, B, C):
A: Sa disertasyong ito ay pinag-aralan parehong ang oksidasyon ... (DKG).
B: Sa disertasyong ito pinag-aralan parehong ang oksidasyon ... (DKG).
C (weil "ng ..." auch als GENitiv interpretiert werden kann und also "die Oxidation und Reduktion des Autors" wäre):
C: ... Pinag-aralan parehong ang oksidasyon at reduksyon ng awtor sa disertasyong ito.
[Aktiv/Pseudopassiv]
 106)  muss wegen Satzumstrukturierung überprüft werden (unerledigt!):
gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb "makaranas" (= "maka-" + "danas"); siehe Mustertabelle_2):
Ang interpretasyon at ... ay nakaranas ng isang mahalagang suporta ...
Nakaranas ang interpretasyon at ... ng isang mahalagang suporta ...
gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Patient/Objektfokus-Verb "maranasan" (= "maka-" + "danas"); siehe Mustertabelle_2):
Ang isang mahalagang suporta ... ay naranasan ng pareho, interpretasyon at ...
Naranasan ng pareho, interpretasyon at ..., ang isang mahalagang suporta ...
 107)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "suriin"; siehe Mustertabelle_2):
... ang mga problema ng tautomerismong keto-enol ay sinuri[71]  ...
... sinuri[71]  ang mga problema ng tautomerismong keto-enol ...
... sinaliksik[71]  ang mga problema ng tautomerismong keto-enol ...
 108)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb "bumago"/"magbago"; siehe Mustertabelle_2):
..., na ang mga halaga ... ay nagbagong[109]  pahambing ...
..., na nagbago ang mga halaga ... kanilang ... (??)
 109)  bumago(ng)[64] 
nagbago(ng)[64] 
 110)  .. sa ihahambing paraan[10] 
..-ng(/ na) pahambing
 111)  gleichbedeutende modale (Patient/Objekt-Fokus-)PASSIV-Sätze (mit Modalverbal-Kompositum: =^= Vergangenheit "magawa" [+ (aktiver) Objektfokus] + LINKER + Infinitiv "sundin" [+ (inaktiver) Lokativfokus]; siehe [120]; siehe Mustertabelle_2):
 1. (OF =: Patient/Objekt Fokus:) Ang penomenong[19]  hidrasyon sa* mga keto'ng grupong isang simpleng molekula (butanal) ay nagawa[112]  sundin ng inpra-pulang espektroskopiya.
 2. =^=(OF =: Patient/Objekt Fokus:) Nagawa[112]  sundin ng inpra-pulang espektroskopiya ang penomenong[19]  hidrasyon sa* mga keto'ng grupong isang simpleng molekula (butanal).
 3. =^=(IF =: Instrumental Fokus:) Ang inpra-pulang espektroskopiya ay ipinagawa[112]  sundin ng penomenong[19]  hidrasyon sa mga grupong keto sa isang simpleng molekula (katulad ng butanal)
 4. =^=(??-F =: ..?-Fokus:) Ang inpra-pulang espektroskopiya ay matagumpáy [= Adjektiv/PartizipPerfekt] na[112]  sundin ng penomenong[19]  hidrasyon sa mga grupong keto sa isang simpleng molekula (katulad ng butanal)
Anm.:
 1. anstelle von "sa*" führt zu falschen Übersetzungen: "ng" (tl.) = "durch" (dts.) = "by" (eng.) oder "na" ergibt Nonsens; evtl. ist "para sa" eine erlaubte Alternative
 2. es kann eine Richtung "hin zu" mit "patungo sa" und "her von" mit "mula sa" gebildet werden
 3. "ketong grupo" anstatt "keto'ng grupo" (tl.) führt zu Nonsens ("Lepra-Gruppe" anstatt "Keto-Gruppe"), da "ketong" (tl.) = "Lepra" (dts.)
 4. in Bsp. von Lit. tagalog.com wird der Tatort mit "sa" (OBLiquus Fall "sa") gebildet und die zu verfolgende Person (Patient = Objekt) mit "si" (Direkter Fall "ang"; ABSolutiv), was einem Objektfokus entspricht; die Person, welche verfolgen soll (Aktor = Subjekt), steht im Indirekten Fall ("ng"; ERGativ).
 5. theoret. kann man die Spektroskopie als Hilfsmittel zur Verfolgung / Beobachtung des Objekts betrachten (siehe obiges grüne LF-Satz-Bsp.(3)) Die Infinitivform heisst "ipagawa" (tl.) = "etwas reparieren", "jemanden etwas tun lassen", "jemanden reparieren lassen", "jemanden dazu bringen, etwas zu tun", "jemanden dazu bringen, zu reparieren" (dts.). Nun ist mein Spektrometer aber nicht irgendjemand, sondern irgendetwas und reparieren kann man damit auch kein Phänomen. - Habe keine weitere Idee hierzu!
 112)  folgende Bildungsvorschrift mit Linker ist evtl. falsch (nach Translate.google jedoch richtig, falls Verb am Satzanfang steht: gelb-markierter Bereich):
OF-passsives Verbal-Kompositum: =^= Vergangenheit "magawa" + LINKER + Infinitiv "sundin"
ay (/..'y[137] ) nagawang sundin (=^= "nagawa" + "na" + "sundin"
bzw. IF-passives Verbal-Kompositum: =^= Vergangenheit "ipagawa" + LINKER + Infinitiv "sundin"
ay (/..'y[137] ) ipinagawang sundin =^= "ipinagawa" + "na" + "sundin"
ay (/..'y[137] ) matagumpáy na sundin =(wfw:) "war erfolgreich zu verfolgen" =^= "konnte verfolgt werden" (dts.)
 113)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-adjektivisches Verb "maliwanag" = "klar sein"; siehe Mustertabelle_2):
Dahil ... impluwensya | ang interpretasyon ay hindi maliwanag[40]  pa para ... solusyon.
Ang interpretasyon | dahil ... impluwensya | ay hindi maliwanag[40]  pa para ... solusyon.
Ang interpretasyon ay hindi maliwanag[40]  pa para ... solusyon | dahil ... impluwensya.
Hindi maliwanag[40]  pa | dahil ... impluwensya | ang interpretasyon para ... solusyon.
 114)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-(evtl. Druckfehler ?? in www.tagalog.com: Objektfokus)-Verb "maganap"; siehe Mustertabelle_2):
..., ang mga malinaw ... hugis[10]  DHA ay naganap[114X]  sa saklaw ... O=C.
..., ang mga malinaw ... hugis[10]  DHA sa saklaw ... O=C ay naganap[114X] .
..., naganap[114X]  ang mga malinaw ... hugis[10]  DHA sa saklaw ... O=C.
 114X)  naganap [="es gab" (dts.)]
napakita ito [="es zeigten sich" (dts.)]
 115)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktor(fokus)-Verb "magtagumpay"; siehe Mustertabelle_2):
Hindi malabo[41] , ang deuterasyon ng mga grupong HO ay nagtagumpay[90]  para sa bis-DHA.
Hindi malabo[41] , nagtagumpay[90]  ang deuterasyon ng mga grupong HO para sa bis-DHA.
Ang deuterasyon ng mga grupong HO ay nagtagumpayn[90]  hindi malabo[41]  para sa bis-DHA.
Ang deuterasyon ng mga grupong HO para sa bis-DHA ay nagtagumpayn hindi malabo[116] .
Malinaw na natagumpay[116]  ang deuterasyon ng mga grupong HO para sa bis-DHA.
Malinaw na natagumpay[116]  para sa bis-DHA ang deuterasyon ng mga grupong HO.
 116)  nagtagumpayn[90]  hindi malabo[41] 
malinaw na natagumpay
 117)  kurz: gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "matukoy"; siehe Mustertabelle_2):
..., ang mga nagagamit[150]  ... mol ay natukoy[72][117X] .
..., natukoy[72][117X]  ang mga nagagamit[150]  ... mol.
ausführlich: gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "matukoy"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2; fehlende Beispiele analog zu [105]):
Natukoy ko[156]  ang nagagamit[150]  na mga kaugnayan ng temperatura at pH kasama ang isang enerhiya sa pag-aktibo ng 79.3 kJ / mol para sa prosesong sa­po­ni­pi­ka­syong DHA. [Aktiv/Pseudopassiv]
Ang nagagamit[150]  na mga kaugnayan ng temperatura at pH kasama ang isang enerhiya sa pag-aktibo ng 79.3 kJ / mol ay natukoy    para sa prosesong sa­po­ni­pi­ka­syong DHA. [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
 117X)  determinado (esp.Lehnwort):
magpasiya
natukoy
nahahanda [Adj.]
natatalaga [Adj.]
 118)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "magawa"; siehe Mustertabelle_2):
..., ang hanggang tatlong ... Redukton ay[52]  nagawang ihiwalay mula sa solusyong D2O.
..., nagawang ihiwalay mula sa solusyong D2O ang hanggang tatlong ... Redukton.
Anm.: ungeprüft:
"ang sa ..A.. ay magiging gaya ng sa ..B.." (tl.) = "der/die/das ..A.. wird sein wie der/die/das ..B.." (dts.)
"ang sa ..A.. ay gaya ng sa ..B.." (tl.) = "der/die/das ..A.. ist wie der/die/das ..B.." (dts.)
 119)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb "tumugon"; siehe Mustertabelle_2):
Ang halagang pKa ... (DKG) na inimbestigahan ... espektroskopiya ay umaayon[119X]  sa kilala ... okso-karboniko.
Umaayon[119X]  ang halagang pKa ... (DKG) na inimbestigahan ... espektroskopiya sa kilala ... okso-karboniko.
 119X)  wegen (unerled.) Interpretations-Problemen in Ceb.,Hil.,Ilo.:
tumugon (Aktorfokus-Verb; = "(to) respond" (eng.); Präs.: "tumútugón")
rumespondé (Aktorfokus-Verb; = "(to) respond" (eng.); Präs.: "rumerespondé")
sumagot ?? (Aktorfokus-Verb; = "(to) reply" (eng.))
sang-ayunan (Lokativfokus-Verb; "(to) agree (with)" (eng.) = "übereinstimmen (mit)" (dts.); Präs.: "sinasang-ayunan")
umayon (Aktorfokus-Verb; "(to) agree (with)" (eng.) = "übereinstimmen (mit)" (dts.); Präs.: "umaayon")
tumugmâ (Aktorfokus-Verb; = "(to) match (with) (eng.) = "passen zu" (dts.); Präs.: "tumutugmâ")
mátaón (Aktorfokus-Verb; = "(to) coincide (with) (eng.) = "zusammenfallen (mit)" (dts.); Präs.: "nátataón"
... ?? (...fokus-Verb; = "(to) correspond (to) (eng.) = "korrespondieren (mit)" (dts.))
... ?? (...fokus-Verb; = "(to) congruent (with) (eng.))
 120)  gleichbedeutende modale PASSIV-Sätze (mit Modalverbal-Kompositum: =^= Gegenwart "magawa" [+ (aktiver) Objektfokus] + LINKER + Infinitiv "sundin" [+ (inaktiver) Lokativfokus]; siehe [111]; siehe Mustertabelle_2):
Ang paglaki na CO2 sa mga espektro ng mga bolitas ay nagagawang[121]  sunding pabalik sa DKG na gumagawa ng dekarboksilasiyon.
Nagagawang[121]  sunding pabalik sa DKG na gumagawa ng dekarboksilasiyon ang paglaki na CO2 sa mga espektro ng mga bolitas.
 121)  nur im Präsens sinnvoll:
puwede(ng) [=Pseudo-Verb "können", esp. Lehnwort]
maaari(ng)
nagagawa(ng)
 122)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "mapagmasdan"; siehe Mustertabelle_2):
Ang mga reaksiyong agnas na DKG ay napagmasdan kwalitatibong nagsisimula mula sa ...
Napagmasdan kwalitatibo ang mga reaksiyong agnas na DKG na nagsisimula mula sa ...
 122X)  napag-masdan (??) (=?= "mapag + ROOT")
napag masdan (=^= "mapag + ROOT")
napagmasdan (??) (=?= "mapag + ROOT"; ist richtig 1) nach www.tagalog.com;)
napag na masdan (??) (=≠= "mapag + ROOT")
 122Y)  napag-masdan (= "was/were able to observe s.th." (eng.))
nagawa-masdan (??) (= "was/were able to produce/do/make to observe s.th." (eng.))
nagawa pagmasdan (??)
 123)  gleichbedeutende modale PASSIV-Sätze (mit PseudoModalverbal-Kompositum: =^= Pseudo-Verb [unkonjugierbares Adverb "maaari" + LINKER "-ng"] + Infinitiv "iugnay" [+ (aktiver)Objektfokus]; siehe Mustertabelle_2):
Ang rubi'ng pula na sustansiya'ng lumaki ... sa hangin, ay maáaring iugnay[68]  sa mga ... radikal.
Maáaring iugnay[68]  ang rubi'ng pula na sustansiya'ng lumaki ... sa hangin, sa mga libreng radikal na proseso.
Revision erforderlich: Sorry, muss ab morgen noch mal nachdenken wegen Präs. lumalaki oder Past lumaki " (unerledigt!! ??)
"neither ... nor ..." (eng.) = "weder ... noch ..." (dts.) = "ni ... ni ..." (tl.)
 124)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "matagpuan"; siehe Mustertabelle_2):
Ang isang ESR na signal ay natagpuan[65]  na ... .
Natagpuan[65]  ang isang ESR na signal na ... .
Anm.: trotz Präfix "na-.." statt "ma-.." wird ohne postverbalen Zusatz von "ng awtor" in die Gegenwartsform übersetzt
 125)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "maíimpluwensyahan"; siehe Mustertabelle_2):
... ito na ang pagbawas at oksidasyon ay naíimpluwensyahan[66]  ng mga rupok ng DHA at DKG.
... ito na naíimpluwensyahan[66]  ng mga rupok ng DHA at DKG ang pagbawas at oksidasyon.
 126)  zum Verb reduzieren findet man diverse Verbformen, die aber nicht alle praktisch sind.
 • "bawasan", "bawasin", "ibawas" sind alles transitive Patientenfokusverben(Objektfokusverben):
  • Suffix "-an" wird für Gegenstände verwendet, die einer Oberflächenveränderung unterzogen werden; ist hier bei der Oberflächen-Ladungsreduktion am geeignetsten
  • Suffix "-in" wird für Gegenstände verwendet, die
   • auf den Agent/Aktor zubewegt werden
   • permanent verändert werden
   • bedacht werden
   Ist ziemlich ungeeignet.
  • Präffix "i-" wird für Gegenstände verwendet, die einen Zustandswechsel erfahren wie z.B. vom Aktor wegbewegt zu werden "um etwas zu geben". Dieses Verb ist evtl. sinnvoll, falls man nicht davon spricht, dass ein Molukül reduziert wird, sondern wenn es heisst, das Molekül wurde um sounsoviel Elementarladungungen erleichtert.
 • "bumawas", "magbawas", "magbawa"(??;s.Lit.), "makabawas"; "awasan", "mabawasan" sind hier unpassend, weil sie kein Objekt/keinen Patienten erfordern, also intransitiv.
Gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "bawasan" (tl.) = "etwas reduzieren"; "etwas verringern"; "etwas ablenken"; "etwas lindern" (dts.): "(NADH = Subj.) reduce(s) (DHA = Obj.)"; siehe Mustertabelle_2):
Samakatuwid ang DHA [=Patient/Subjekt] ay binabawasan[60] (,) lamang hindi kumpleto(,) nasa saklaw na pisyolohikal na pH dahil sa karagdagang saponipikasyong DHA ng mga parehong molar na konsentrasyong NADH [=Aktor = Objekt vom Objektfokus-Verb].
Samakatuwid binabawasan[60]  ang DHA [=Patient/Subjekt], lamang hindi kumpleto, nasa saklaw na pisyolohikal na pH dahil sa karagdagang saponipikasyong DHA ng mga parehong molar na konsentrasyong NADH [=Aktor = Objekt vom Objektfokus-Verb].
=^=(A): Samakatuwid binabawasang lamang hindi kumpleto ang DHA[=Patient/Subjekt] nasa saklaw na pisyolohikal na pH dahil sa karagdagang saponipikasyong DHA ng mga parehong molar na konsentrasyong NADH[=Aktor = Objekt vom Objektfokus-Verb].

Gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "bawasan" (tl.) = "etwas reduzieren"; "etwas verringern"; "etwas ablenken"; "etwas lindern" (dts.): "(NADH = Subj.) reduce(s) (DHA = Obj.)"; siehe Mustertabelle_2):
Samakatuwid {} ng mga parehong-molar na konsentrasyong NADH[=Aktor/Subjekt = Objekt vom Objektfokus-Verb] ay binabawasan ang DHA lamang hindi kumpleto nasa saklaw na pisyolohikal na pH dahil sa karagdagang saponipikasyong DHA.
Samakatuwid binabawasan ng mga parehong molar na konsentrasyong NADH[=Aktor/Subjekt = Objekt vom Objektfokus-Verb] ang DHA[=Patient/Akk.-Objekt] lamang hindi kumpleto nasa saklaw na pisyolohikal na pH dahil sa karagdagang saponipikasyong DHA.
Anstelle der unterstrichenen Stelle kann "ay binabawasan" auch an der {}-Stelle stehen. Würde nach "ang DHA" und vor dem "lamang hindi ..." stehen, bildet der online-Translator wieder einen Passivsatz.

Anm.: nur durch die Nebensatzeinfügung von ", lamang hindi-kumpleto," hinter den Patient "ang DHA" wird mit "nur inkomplett" übersetzt, sonst nur mit "inkomplett", falls "lamang hindi kumpleto" vor das Verb "binabawasan" gestellt wird. Steht dieser Ausdruck links vor "ang DHA", wird er als "nur unvollständige DHA" falsch interpretiert; beim Verb "bawasin" gelingt die richtige Zuordnung über den Linker zu "binabawasang lamang hindi kumpleto"; dieser gleiche Trick gelingt leider beim Verb "mabawasan" nicht.
manche Adjektive/Adverbien sollen nach dem Verb gestellt (postverbal) mit dem Linker "nang" verbunden werden können: hat beim Verb "bawasin" nicht funktioniert. Steht der Ausdruck lamang hindi kumpleto nach "ay" und vor dem Verb "bawasan" wie folgt: "ay lamang hindi-kumpletong binabawasan", so funktioniert die Übersetzung korrekt.
 127)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-adjektivisches Verb "balido" = "gültig sein", "gelten"; siehe Mustertabelle_2):
Ang kapareho ay balido[97]  sa mga pagbawas ...
Balido[97]  ang kapareho sa mga pagbawas ...
Totoo rin[183]  iyan sa mga pagbawas ...
Anm.: "iyan" ist demonstratives "ang"-Pronomen/Partikel/..er Artikel (= "that" (eng.) = "der/die/das/welche(r,,s) (dts.) im Gegensatz zu "niyan", dem demonstrativen "ng"-Pronomen/Partikel/..er Artikel (= "of that" (eng.) = "deren/dessen" (dts.))
 128)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Patientenfokus-/Objektfokus-Verb "matagpuan"; siehe Mustertabelle_2):
para alin[76]  ang isang ...-sunod[98]  ay natagpuan katulad ...
para alin[76]  {} natagpuan ang isang ...-sunod[98]  katulad ...
an der {}-Stelle ist kein Marker "ay" nötig
 129)  ang hanggang tatlong [= "(das) Limit 3", "bis 3"]
hindi bababa sa tatlong [= "nicht weniger als 3"]
 130)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb "sumunod"; Aktor ist "tunay ...", daher "ang"-Marker; siehe Mustertabelle_2):
ang ..., pagkatapos nito alin {} sumusunod ang tunay[131]  na pagbawas na reaksyon ng DHA, ay ...
ang ..., pagkatapos nito alin ang tunay[131]  na pagbawas na reaksyon ng DHA ay sumusunod, ay ...
Anm.: dem "pagkatapos" mzss eine "ng"-Phrase (Indirekt-Fall) folgen;
an der {}-Stelle ist kein Marker "ay" nötig
 131)  tunay na [= keine "ng"-Ligatur bei "y"-finalem Wort, da "y" im Tagalog (anders als in Cebuano) als Konsonant gilt]
totoong
 132)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit (passivem) Objektfokus-Verb "mapatunayan"; Aktor = "inpra-pula espektroskopiya", Patient = "isang intermedyang estado"; siehe Mustertabelle_2):
Pero, ang isang intermedyang estado, ..., ay napatutunayan sa pamamagitan[177]  ng inpra­pulang espektroskopiya ...
pero, napatutunayan ang isang intermedyang estado, ..., sa pamamagitan[177]  ng inpra-pulang espektroskopiya ...
Anm.: dem "sa pamamagitan" (= "durch", "mittels" (dts.)) muss eine "ng"-Phrase (Indirekt-Fall) folgen
 133)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit (passivem) Objektfokus-Verb "matagpuan"; Aktor = "inpra-pula espektroskopiya", Patient = "isang intermedyang estado"; siehe Mustertabelle_2):
Ang mga malinaw na pagkakaiba ng inpra-pulang espektroskopiya ay natagpuan[83]  sa ...
Natagpuan[83]  ang mga malinaw na pagkakaiba ng inpra-pulang espektroskopiya sa ...
 134)  gleichbedeutende AKTIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "mabuo"; Aktor = "deribatib, na", Patient = "singsing"; siehe Mustertabelle_2):
na ang isang singsing ... ay maaaring mabuo o hindi mabuo.
na maaaring mabuo o hindi mabuo ang isang singsing ...
Anm.: direkt hinter "na" braucht vor "maaaring" kein "ay" zu stehen, da der Nebensatz mit "maaaring+Verb" beginnt
 135)  upang ... (evtl. falsch ??; wird benutzt vor ...-Verb-Infinitiv)
sa ... (evtl. inkorrekt ??; wird benutzt zusammen mit Richtungsverb)

papunta [Richtungs-Adjektiv] sa ...
papuntang =^= papunta na
patungo sa
patungong =^= patungo na
patuloy (evtl. inkorrekt ??; = "padayon" (hil.) = "continuous(ly)", "constant"; (to) "continue" (eng.)) sa
 136)  para sa [= "für den" (dts.)]
ang sa (??) [= "für den/die/das" (dts.)]
ng sa (??) [= "für den/die/das" (dts.)]
 137)a)b)  predicate inversion marker = PIM (eng.):
ay[52]  [nach Konsonant]
'y [nach Vokal, sei schriftsprachlich unüblich, aber bei informeller Rede üblich; z.B. "ito'y" = "ito ay"]
 138)a)b)c)  zur Wortart der "existentials" (eng.) = "..." (dts.) gehören:
may [= "es gibt/hat" (dts.) = "there is"/"it has" (eng.); Existenz v. Substantiv [sg.; ="isahan" (tl.)]]
mayroon [= "es gibt/hat" (dts.) = "there is"/"it has" (eng.); Existenz v. Substantiv [sg.]]
marami [= "(es gibt/hat) viele" (dts.) = "(there are) many" (eng.); Existenz v. Substantiven [pl.; ="maramihan" (tl.)]]
wala [= "(es gibt/hat) kein(e)" (dts.) = "there isn't" (eng.); Verneinung v. Substantiv(en) [sg./pl.]]
 139)  maraming [=^= (Ligatur) "marami[138]  + na"]
 140)a)b)c)  ergibt ungeschickte Übersetzung (für: "sowohl ... als auch ..." (dts.)):
parehong ... at saka[87C]  ... [=^= (Ligatur) "pareho + na ... at saka ..."; siehe: TB_2020-11-22.html]
ergibt bessere Übersetzung:
... [=DIR-Fall] at ... [=DIR-Fall] ay pareho(ng)[140X]  + VERB(alnomen) ... mit: [parehong =^=(Ligatur:) "pareho + na]
pareho[140X] , ... [=DIR-Fall] at ... [=DIR-Fall]
 140X)  pareho(ng)
kapuwa(ng)
kapwa(ng)
Anm.: "kapwa" = Kurzform für "kapwa-tao" (s.Lit.)
 141)  sa[57]  tulong ng ...
kasama[57]  ng tulong ng ...
na may[57]  tulong ng ...
na mayroon[57]  tulong ng ...
 142)  ["kung" steht vor Fragepronomen (z.B. "saan" (tl.) = "where" (eng.)), falls diese keinen Fragesatz einleiten; "kung" verlinkt also als Linker einen Relativ(neben)satz mit dem Hauptsatz]
kung saan [=^= (Ligatur) "kun + na" + "saan"; "kun/kung" (tl.) =^= "kon" (hil.)]
kong saan [= dialekt.Form; mehrdeutig! auch =^= "ko" + "-ng" für Pers.Pronom.-Ligatur von "ko + na"]
 143)  kung saan[142]  may ...
kung saan[142]  ay[52]  ... [wird zwar richtig v.Automaten übersetzt, kann aber trotzdem ungrammatisch sein]
na may ... [eigentlich ist "may" überflüssig]
na[178]  ...
 144)  Potentialis-Beispielsatz z. tagalog'schen Objektfokus-Verbalausdruck "magawang sundan/sundin" (tl.) = "folgen können" (dts.):
"Nagawang sundin ni Paolo si Maria." [Aktiv], "Nagawang sundin si Maria ni Paolo." [Aktiv], "Si Maria ay nagawang sundin ni Paolo." [Aktiv] (tl.)
= "Nakapagsunod ni Paolo si Maria." [Aktiv] [Potentialis durch "maka"-/"naka"-Präfix] (ceb.)
= "Nahimong sundin ni Paolo si Maria." [Aktiv], "Nahimo si Maria nga sundin ni Paolo." [Passiv], "Si Maria nahimo nga sundin ni Paolo." [Passiv] (ceb.)
= "Paolo was able to follow Maria." [Aktiv], "Maria was able to be followed by Paolo" [Passiv] (eng.)
= "Paolo war fähig Maria zu (ver)folgen", "Paolo konnte Maria (ver)folgen" [Aktiv], "Maria konnte vpn Paolo gefolgt/verfolgt werden" [Passiv] (dts.)
Anm.: die Präferenz ergibt bei "magawang sundin" einen Passivsatz, bei "magawang sundan" einen Aktivsatz (noch unklar, warum; "-in": der Patient "Phänomen" wird zum Aktor "IR-Spektroskopie" bewegt; "-an": der Patient erfährt eine (Oberflächen)Änderung durch "IR-Spektroskopie" [s. https://en.wikipedia.org/wiki/Tagalog_grammar#Trigger]); daher "sundin" samt Potentialis-Konstruktion "magawa sundin" durch neues Beispiel[144X]  ersetzt
 144X)a)  Potentialis-Beispielsatz z. tagalog'schen Objektfokus-Verbalausdruck "napanood" (tl.) = "beobachten können" (dts.):
Ang penomenong[19] hidrasyon[145] sa mga grupong[16] keto ay[52] napanood ng awtor sa pamamagitan[177]  ng inpra-pulang[25] espektroskopiya[33] sa isang[1] simpleng molekula[46] (katulad ng butanal). [Pseudo-Passiv, da nur Objekt-Fokus, aber der Aktor/Täter "awtor" vorhanden ist]
Ang penomenong[19] hidrasyon[145] sa mga grupong[16] keto ay[52] napanood sa pamamagitan[177]  ng inpra-pulang[25] espektroskopiya[33] sa isang[1] simpleng molekula[46] (katulad ng butanal). [echter Passiv, da Objekt-Fokus und Aktor/Täter fehlen]
 145)  pagsasama ng tubig
pagsama-sama ng tubig
pagkakasama ng tubig
hidrasyon
 146)  askorbikong[3X]  asido at iso-askorbikong[3X]  asido
= dalawang kumpuestong[149]  may mga magkakaparehong pormulang kemikal ngunit mga magkakaibang istrkutura ng molekula at mga hugis
 147)  J
Joule
yunit ng enerhiya ayon sa SI
 148)  ... kJ / mol
... kilong Joule[147]  kada mol
... kilong Joule[147]  bawat mol
Anm.:
 1. "bawa't kilos" / "bawat kilos" (tl.) = "jede Bewegung" (dts.) ≠ "pro kilo" (dts.)
 2. "taling" (tl.) = "mole" [animal] (eng.) = "Maulwurf" [Tier] (dts.) ≠ "mol" [Mengeneinheit] (dts.)
 148X)  enerhiya sa pag-aktibo
enerhiya sa aktibasyon
enerhiyang aktibasyon =^= enerhiya na aktibasyon [Aktivierungsenergie ≠ Energieaktivierung]
 149)  kumpuestong
kumpuesto + na
 150)  nagagamit
panksyunal [=eng.Lehnwort]
punksyonal [=esp.Lehnwort]
punksiyonal (s.Lit.)
 151)a)  grupong[16]  bunsod na kemikal[34] 
grupong[16]  pagtaling[163]  kemikal[34] 
grupong[16]  panksyunal[150] 
grupo nga nagbugkos sa kemikal
grupong[16]  kawing kimikal[34] 
 152)  nagawang[118]  separasyon
nagawang[118]  ihiwalay[152X] 
(nur Präsens:) "maaari na ihiwalay" (tl.) = "kann getrennt werden" (dts.)
(nur Präsens:) "pero maaari rin[183]  ito ihiwalay" (tl.) = "kann getrennt werden" (dts.)
(Negation:) "bigo na ihiwalay" = "bigong ihiwalay" (tl.) =(wfw:) "ist/sind gescheitert zu trennen" =^= "konnten nicht isolieren" (dts.)
(Bejahung:) hindi bigo na ihiwalay = hindi bigong ihiwalay (tl.) =(wfw:) "ist/sind nicht gescheitert zu trennen" =^= "konnten isolieren" (dts.)
(Bejahung:) matagumpáy na ihiwalay (tl.) =(wfw:) "ist/sind erfolgreich zu trennen" =^= "konnten isolieren" (dts.)
nakapag [AktorfokusVerb] ohne "na"-LINKER + ROOT(z.B.): hiwalay
 152X)  paghihiwalay = "(die) Trennung" [Nomen]
ihiwalay = "trennen", "(das) Trennen" [Verb, Verbalnomen]
 153)  ang tagsulat ay
ang may-akda ay
ang awtor ay
ersatzweise:
siya'y (= "er/sie/es" (dts.))
ang isang tao'y (= "irgendeiner", "jemand", "man" (dts.))

zur Zeit nicht verwendet ??
 154)  inimbestigahan
magpasiya ??
 155)  sa ilalim ng
laban sa
 156)  awtor
may-akda
maykatha
manlilikha
maygawa
 157)  ganti-ganti(ng)
magkapareho(ng)
magkakabit (na) (??)
(z.B. "impluwensya" + "ng") isa't-isá [=^= "isa at isa" =(wfw:) "1+1" (tl.; siehe "usag usa" (ceb.)]
 158)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "sinuri"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2):
Sinuri ko[156]  ang mga problema ng tautomerismong ... sa kontekstong ito. [Aktiv/Pseudopassiv]
Sinuri ng awtor[156]  sa kontekstong ito ang mga problema ng tautomerismong ... . [Aktiv/Pseudopassiv]
Sinuri ang mga problema ng tautomerismong ... sa kontekstong ito. [Passiv]
Ang mga problema ng tautomerismong ... sa kontekstong ito ay sinuri. [Passiv]
Ang mga problema ng tautomerismong ... ay sinuri sa kontekstong ito. [Passiv]
Ang mga problema ng tautomerismong ... ang sinuri sa kontekstong ito. [Passiv]
Sa kontekstong ito ang mga problema ng tautomerismong ... ay sinuri. [Passiv]
falsch wäre:
Sinuri ng tautomerismong ... ang mga problema sa kontekstong ito.
[Passiv]
 159)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb "makapag sundin"; die "makapag"-Verbkomponente_1 steht meist zusammen mit der Root/Verbwurzel (z.B.: "biyahe", "sundin", "trabaho") von "mag-"-Konjugationstyp-Verben (z.B.: "magbiyahe", "magtrabaho") als Verbkomponente_2;
Konjugation am Beispiel v.Aktor-Fokus-Verb "makapagtrabaho":
ASPEKT/Zeitform ROOT:
trabaho
"mag-"-Verb:
magtrabaho
ROOT:
sunod
"in-"-Verb:
sundin
ROOT:
obserba
"mag-"-Verb:
mag-obserba
ROOT:
siyasat
"mag-"-Verb:
magsiyasat
Infinitiv: makapagtrabaho makapagsundin makapagobserba makapagsiyasat
Imperativ: makapagtrabaho makapagsundin makapagobserba makapagsiyasat
Vergangenheit: nakapagtrabaho nakapagsundin nakapagobserba nakapagsiyasat
Präsens: nakákapagtrabaho nakakapagsundin nakakapagobserba nakakapagsiyasat
Futur: makákapagtrabaho makakapagsundin makakapagobserba makakapagsiyasat
Anm.: die "sunod"-Spalte ist sandfarben markiert, weil unklar ist, ob diese Verbformen existieren
Die Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2; nur mit Hilfe von Objektfokus-Verb[159X]  lässt sich ein sinnvoller Passivsatz konstruieren):
Nakapag ang awtor[156]  sundin ng penomenong ... (katulad ng butanal). [Aktiv/Pseudopassiv]
Nakapag sundin ng penomenong ... ang awtor[156]  ... (katulad ng butanal). [Aktiv/Pseudopassiv]
Ang awtor[156]  ay nakapag sundin ng penomenong ... (katulad ng butanal). [Aktiv/Pseudopassiv]
problematisch wäre wegen "indirect case/ERGativ =^= GENitiv":
Nakapag sundin ang awtor[156]  ng =^= ng penomenong ... (katulad ng butanal).
[Aktiv/Pseudopassiv]
... ?? [Passiv]
 159X)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "magawa sundin"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2; mit Hilfe von Aktorfokus-Verb[159]  lässt sich kein sinnvoller Passivsatz konstruieren):
Nagawa ng awtor[156]  sundin ang penomenong hidrasyon sa mga grupong keto sa inpra-pulang ... [Aktiv, Pseudopassiv]
Nagawa    sundin ang penomenong hidrasyon sa mga grupong keto sa inpra-pulang ... [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
Ang penomenong hidrasyon sa mga grupong keto ay nagawa    sundin sa inpra-pulang ... [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
 159Y)  nagawa-sundin
napag-sundin
 160)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Aktorfokus-Verb "makapag + ROOT" =^= "makapag hiwalay"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2; fehlende Beispiele analog zu [159]; nur mit Hilfe von Objektfokus-Verb[160X]  lässt sich ein sinnvoller Passivsatz konstruieren):
Nakapag ang awtor[156]  hiwalay ng hanggang ... . [Aktiv/Pseudopassiv]
Nakapag hiwalay ng hanggang ... Redukton ang awtor[156]  mula sa ... . [Aktiv/Pseudopassiv]
Ang awtor[156]  ay nakapag hiwalay ng hanggang tatlong inpra-pulang istandard na espektro, lalo ng DHA, DKG, at isa pang sangkap na katulad ng Redukton mula sa solusyong D2O sa tulong ng elektronikong pagproseso ng data (EPD/EDP). [Aktiv/Pseudopassiv]
problematisch wäre wegen "indirect case/ERGativ =^= GENitiv":
Nakapag hiwalay ang awtor[156]  ng =^= ng hanggang tatlong infra-pulang istandard na espektro, ... .
[Aktiv/Pseudopassiv]
... ?? [Passiv]
 160X)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "magawa hiwalay"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2; mit Hilfe von Aktorfokus-Verb[160]  lässt sich kein sinnvoller Passivsatz konstruieren):
Nagawa ng awtor[156]  hiwalay ang hanggang tatlong inpra-pulang istandard na espektro mula sa solusyong D2O, lalo ng DHA, DKG, at isa pang sangkap na katulad ng Redukton sa tulong ng elektronikong pagproseso ng data (EPD/EDP). [Aktiv, Pseudopassiv]
Nagawa    hiwalay ang hanggang tatlong inpra-pulang istandard na espektro mula sa solusyong D2O, lalo ng DHA, DKG, at isa pang sangkap na katulad ng Redukton sa tulong ng elektronikong pagproseso ng data (EPD/EDP). [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
Ang hanggang tatlong inpra-pulang istandard na espektro mula sa solusyong D2O, lalo ng DHA, DKG, at isa pang sangkap na katulad ng Redukton ay nagawa    hiwalay sa tulong ng elektronikong pagproseso ng data (EPD/EDP). [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
 160Y)  nagawa-hiwalay
napag-hiwalay
 161)  nakapag-sundin (??) (=?= "makapag + ROOT")
nakapag sundin (=^= "makapag + ROOT")
nakapagsundin (??) (=?= "makapag + ROOT"; ist richtig 1) nach www.tagalog.com;)
nakapag na sundin (??) (=≠= "makapag + ROOT")
 161X)  nakapag-hiwalay (??) (=?= "makapag + ROOT")
nakapag hiwalay (=^= "makapag + ROOT")
nakapaghiwalay (??) (=?= "makapag + ROOT"; ist richtig 1) nach www.tagalog.com;)
nakapag na hiwalay (??) (=≠= "makapag + ROOT")
 161Y)  nagagawa-sundin(g) (??) (=?= "nagagawa + ROOT")
nagagawa sundin(g) (=^= "nagagawa + ROOT")
nagagawasundin(g) (??) (=?= "nagagawa + ROOT"; ist richtig 1) nach www.tagalog.com; 2) nach translate.google, falls satzinitial)
nagagawang sundin(g) (??) (=≠= "nagagawa + ROOT"; ist nach translate.google richtig, falls satzinitial)
 162)  gleichbedeutende PASSIV-Sätze (mit Objektfokus-Verb "magawa sundin(g)"; Satzaussage beginnt mit "ay", falls nicht am Satzanfang, Satzthema beginnt mit "ang", Adjunkt beginnt mit "sa"; siehe Mustertabelle_2; fehlende Beispiele analog zu [159,160]):
Nagagawa ng awtor[156]  sunding pabalik sa DKG ang paglaki na CO2 sa mga espektro ng mga bolitas ... . [Aktiv/Pseudopassiv]
Nagagawa    sunding pabalik sa DKG ang paglaki na CO2 sa mga espektro ng mga bolitas ... [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
Ang paglaki na CO2 sa mga espektro ng mga bolitas ay nagagawa    sunding pabalik sa DKG ... [Passiv, weil ERGativ-Position leer ist]
 163)  pagtaling (= "pagtali + na")
nagbubuklod ng
 164)  paksa
pamagat
 165)  dehidro-
dehidroheno[165X] 
dehidrohino[165X] 
deidrohino[165X] 
 165X)  idrohino
hidroheno
hidrohino
tubig-nabubuo
 166)  hindi [Verneinungspartikel für "nicht" + Verbform]
di (= Kurzform v. "hindi"; auch als Präfix! "di-")
 167)  Vokabeln:
batubalani [= "Magnet" (dts.)]
bato-balani [= "Magnetismus" (dts.)]
magnetismo [= "Magnetismus" (dts.)]
magnetikong paligid [= "Magnetfeld" (dts.)]
i-magnetisa [= "magnetisieren" (dts.)]
i-demagnetisa [= "entmagnetisieren", "demagnetisieren" (dts.)]
magnetikong sandali [=?= "magnetisches Moment" (dts.)]
magnetisasyon [= "Magnetisierung" (dts.)]
magnetikong dipolong sandali [=?= "magnetisches Dipol-Moment" (dts.)]
Heograpikong Polong Timog [= "geografischer Südpol" (dts.)]
Timog Magnetikong Polo [= "magnetischer Südpol" (dts.)]
mulasik [= "(das) Proton" (dts.)]
proton
gumalaw [= "sich bewegen" (dts.) = "(to) move" (eng.)]
paikot [= "zirkular" (dts.) = "(to) move" (eng.)]
sa paikot [="(der) Kreisverkehr" (dts.) = "(the) roundabout" (eng.)]
gumagalaw [=Präs.] sa paikot sa [= "sich herum bewegen" (dts.)]
kuwark [= "(das) Quark" (dts.)]
yunit ng masang atomiko [= "atomare Masseneinheit" (dts.)]
Elektrikong dipolong sandali [=?= "elektrisches Dipolmoment" (dts.)]
komposisyon [= "Zusammensetzung" (dts.)]
isospin [= "(der) Isospin" (dts.)]
 168)  espektropotometriya
ispektropotometriya
espektro-potometrya
 169)  obserbasyon
pagmamalas
pagmamasid
pagmamatyag
pagmasid
pag-oobserba
pagsubaybay
 170)  nakita(ng)[15X]  (= "erkannten" (dts.))
nahanap (na) (= "gefunden" (dts.))
natuklasan(g)[15X]  (= "entdeckten" (dts.))
pinaimbestigahan(g)[15X]  (= "untersuchten" (dts.))
inimbestigahan(g)[15X]  (= "untersuchten" (dts.))
naimbestigahan(g)[15X]  (??) (= "untersuchten" (dts.))
sinunod (na) (??) (= "beobachteten", "gefolgten" (dts.); =(google:) "folgenden" )
sinusunod (na) (??) (= "beobachtenden", "folgenden" (dts.); =(google:) "beobachteten")
nagkuha(ng)[15X]  (= "erhaltenen", "herausbekommenen" (dts.))
nakuha(ng)[15X]  (= "erhaltenen", "herausbekommenen" (dts.))
kumuha(ng)[15X]  (??) (= "erhaltenen", "herausbekommenen" (dts.))
 171)  Regel für "ma-"-initiale Adjektive:
Singular (z.B.): "(ang) malinaw na pagkakaiba"
Plural (z.B.): "(ang) malilinaw na pagkakaiba" =^=: "(ang) mga malinaw na pagkakaiba"
 172)  mala-kristal[80]  na bis-DHA[9] 
bis-DHA[9]  sa kristal[80]  na hugis[10] 
 173)  espektros [=(translate.google:) "Spektrum" (dts.)]
espektro [=(Wikipedia:) "Spektrum" (dts.; s.Lit.)]
spektro [=(translate.google:) "Spektrum" (dts.)]
ispektrum [Sg.]
ispektra [Pl.]
konträr:
espektro [=(translate.google:) "Brille" (dts.) = "spectacles" (eng.)]
salamin [=(tagalog.com:) "Brille(ngläser)" (dts.; s.Lit.)]
bahaghari (=(wfw:) "bahag" + "hari" (tl.) = "Regenbogen" (dts.); s.Lit.)
bahagsubay (=(wfw:) "bahag" + "subay" (tl.) =^= "Regenbogen" (dts.); s.Lit.)
balangaw (=(wfw:) "...??" (tl.) =^= "Regenbogen" (dts.); s.Lit.)
 174)  kawalang-tatag
kawala na tatag
wala katatagan
rupok (??)
 175)  parehon(g)-molar
eki-molar
ekimolar
ekwimolar [tl.wikipedia.org leitet "ekwi-libriyo" auf "eki-libriyo" weiter]
gayundin(g) molar
gayon din(g) molar
iyon din(g) molar
 176)  [Vokabel] "Physikalische Chemie":
kimikang pisikal
kimikang pampisika
kimikang makapisika
 177)  pormedyo (ceb.; esp.Lehnwort "por medio")
lahos (ceb.)
pinaagi (ceb.; vergl.: siehe[188] )
sa
sa pamamagitan (ng)[132]  [= "durch" (dts.); = "pa-" + "ma-" + "bagit ↝ magit" + "-an"]
mit Vokabel: "bagit" (ceb.) = "provoke" (eng.) = "provozieren, reizen, erregen, verursachen, herausfordern, entfachen, ärgern, aufreizen" (dts.)]
 178)a)b)c)d)e)  0: Direkte Frage (üblich):
0.0: "alin" (=Fragepronomen) + "ang" [=DIR.] + (Personal/Possessiv-Pronomen als "sein"-loses Verbalnomen)
0.1: "alin" (=Fragepronomen) + "ang" [=DIR.] + (gebeugtes Adjektiv als "sein"-loses Verbalnomen)
0.2: "alin" (=Fragepronomen) + "ang" [=DIR.] + (konj.Verbform als Verbalnomen)
0.3: "aling" (=^= "alin" + "na" [=LINKER, d.h. Fragepronomen als Adjektiv]) + (Subjekt, z.B.: "welches Buch/Dokument/usw.") + "ang" [=DIR.] + (konj.Verbform als Verbalnomen) (+ "ng" [GEN.] + (weitere(s) Substantiv(e))
0.4: "alin" (=Fragepronomen) + "sa" [=OBL. als GEN.Marker] (+ "mga" [=Plural-Marker]) (Subjekt, z.B.: "welches von den Büchern/usw.") + "ang" [=DIR.] + (konj.Verbform als Verbalnomen) (+ "ng" [GEN.] + (weitere(s) Substantiv(e))
1: Indirekte Frage ("kung" steht vor Fragepronomen, falls damit keine Frage eingeleitet wird; üblich):
1.1 (siehe 0.3): [Verb(alsequenz)] + "kung alin(g)" + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt, welche Blüte rot ist(/sei))
1.2 (siehe 0.4): [Verb(alsequenz)] + "kung alin sa" + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt, welche von den Blüten rot ist(/sei)
1.3 (siehe 0.2): [Verb(alsequenz)] + "kung alin ang" + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: ... (??; Lit.))

Relativsatz-Einleitung (üblich):
2.1: [Subst.] + ", na" + [Verbalgruppe] (z.B.: die Blüte, welche rot ist)[192] 
3: unüblich:
3.1: [Subst.] + "kung alin" (+ "sa") + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt nach der Blüte, welche rot ist(/sei); entweder nach Muster 1: oder 2: übersetzen)
3.2: ("kung" +) alin" + "ng" [=IND.]

unklar, ob passend?? / ungeprüft!:
kung saan (??) [= "wobei" anstatt "wofür" (dts.)]
kayá ngâ (??) [= "that's exactly why" (eng.) = "genau deshalb" (dts.)
 179)  rate[179X]  ng batas [=^= "Rate von/des Gesetzes" (dts.) = "rate of law" (eng.) ??; ≠: "rateng batas", "batas ng rate"; s.Lit.]
equation ng rate[179X]  [(=^= "Gleichung von/der Rate" (dts.) = "equation of rate" (eng.)); s.Lit.]
 179X)  ang rate
ang bahágimbilang [=?= "bahági ng bilang" =?= "bahági na bilang" (tl.) = "Teil von Nr.", "(math.) Bruch", "Quotient" (dts.); n. translate.google (evtl. falsch!?): "Artikel-Nummer" = "Teile-Nummer" (??)]
ang bahagi ng sangkap
ang dami[179Z]  ng sangkap na na-konbert[179Y]  bawat yunit ng oras
ang dami[179Z]  ng sangkap na binago bawat yunit ng oras
ang dami[179Z]  ng sangkap na ay nagbago bawat yunit ng oras
 179Y)  na-konbert [= "umwandeln", "konvertieren", "(stoff)umsetzen", "metabolisieren" (dts.)]
na-convert
 179Z)  halaga
dami
 180)  siehe auch [98][180Y]  [nach erneuter Revision zusammenfassen]
(translate.google-Vorschlag): (kabuuan ng mga) tagapagpahiwatig[180Z]  ng rate[179]  ng ekwasyon ng batas ng reaksyong kemikal (??)
wfw. (mit ng = "of" [Genitiv]): =^= (sum of many) exponent of rate of equation of law of chemical reaction (eng.)
evtl. besser (??): "(...) tagapagpahiwatig[180Z]  ng equation ng batas na rate[179]  ng reaksyong kemikal" (??)
 180Y)  VOKABELN (unklar, warum translate.google beides gleich übersetzt):
Ikalawang Reaksyon ng Pagkakasunod-sunod (??: evtl. automat. übersetzt + falsch) (s.Lit.)

Reaksyon ng Ikalawang Pagkakasunod-sunod (=^= "Reaktion (von/der) 2.Ordnung; s.Lit.)
 180Z)  tagapagpahiwatig ["tagapag-" bildet Funktionswörter wie z.B.Berufsbezeichnungen]:
=^= "tagapag- + pahiwatig" (tl.) = "Person/Sache, die" + "etwas anzeigt", "Indikator" (dts.)

eksponente
esponente
 181)  diperensiya
pagkakaiba
 182)  kondado [= "Landkreis" (dts.); s.Lit.]
distrito
distritong rural [= "Landkreis" (dts.); s.Lit.]
 183)  rin ["en-klitisch" =^= "als (Suffix oder) Postposition dem Bezugswort nachgestellt"; nach Vokalauslaut]
din ["en-klitisch" =^= "als (Suffix oder) Postposition dem Bezugswort nachgestellt"; nach Konsonantauslaut oder stummen "-y"]
 184)  Voice-System (Fokus) im Tagalog (z.Zt. noch nicht verlinkt):
Bsp.Satzbsp. (dts.)Satzbsp. (Tl.)
a: Der Mann kaufte Fisch im Geschäft. B-um-ili ang=lalake ng=isda sa=tindahan.
Der Mann ... (s.o.) PERF. AV-kaufen NOM/DIR=Mann GEN/IND=fisch DAT=Geschäft
b: Der Mann kaufte Fisch im Geschäft. B-in-ili ng=lalake ang=isda sa=tindahan.
Der Fisch wurde gekauft vom Mann im Geschäft. PERF.-kaufen-OV GEN/IND=Mann NOM/DIR=Fisch DAT=Geschäft
korr.: Der Fisch wurde vom Mann im Geschäft gekauft.
c: Der Mann kaufte Fisch im Geschäft. B-in-ilh-an ng=lalake ng=isda ang=tindahan.
Das Geschäft verkaufte dem Mann den Fisch. PERF.-kaufen-DV GEN/IND=Mann GEN/IND=Fisch NOM/DIR=Geschäft
korr.: Das Geschäft wurde vom Mann um Fisch bekauft. ??
d: Der Mann kaufte Fisch mit Geld. Ip-in-am-bili ng=lalake ng=isda ang=pera.
Das Geld benutzte der Mann für den Kauf von Fisch. IV-PERF.-kaufen GEN/IND=Mann GEN/IND=Fisch NOM/DIR=Geld
e: Der Mann kaufte Fisch für das Kind. I-b-in-ili ng=lalake ng=isda ang=bata.
Das Kind bekam vom Mann den Fisch gekauft. BV-PERF.-kaufen GEN/IND=Mann GEN/IND=Fisch NOM/DIR=Kind
Abk.:
DIR = direkt-Fall, IND = indirekt-Fall = GEN = Genitiv, NOM = Nominativ, DAT = Dativ; PERF = Perfektiv = abgeschlossene Handlung
AV = Active Voice = Aktorfokus, OV = Object voice = Goalfocus = Objektfokus, DV = Dative Voice = Locative Voice = Ortsfokus, IV = instrumenal voice = Instrumentfokus, BV = Beneficative voice = Wofürfokus
 185)  interpretasyon
pagbibigay kahulugan
 186)  mahalaga(ng)
makabuluhan(g)
 187)  natuklasan(-g ... oder ... na ...) (= "discovered" (eng.))
nakita(-ng ... oder ... na ...) (= "detected" (eng.))
 188)  Pluralbildung mit oder ohne "mga", dafür aber mit Adjektiv (1.Silbe hinter dem Präfix "ma-" wird verdoppelt; s.Lit.):
mga + Hauptwort + na + ma-Adjektiv
mga + ma-Adjektiv + na + Hauptwort
ma-Adjektiv + na + mga + Hauptwort
ma-1.Silbe-Rest_incl.1.Silbe + na + Hauptwort
 189)  alternative Wortfolge/Syntax zu Satz 2:
   Ang pamamaraan para sa inpra-pulang[25]  espektroskopiskong pag­ma­ma­sid[169]  ng mga reaksyon[75]  at ang interpretasyon[185]  ay nakaranas[106]  kapwa[140]  ng isang[1]  mahalagang[186]  suporta, sa tulong ng nakitang[170]  mga parameter na banda, ng istandard[4]  at pagkakalibrate na mga espektro[173]  mula sa mga inpra-pulang[25]  pagsukat nasa mga sangkap[28] , kung alin[178]  sa nag­la­la­man ng mga gru­pong pagtaling kemikal[151]  na H–O at C=O.
 190)  VERB + Reflexiv-Pronomen (s.Lit. ):
Singular:
VERB [i.Obj.Fokus] + Personal-Pronomen (sg.,IND/ERG) + "mag-isa"
Plural:
VERB [i.Obj.Fokus] + postpos.Personal-Pronomen (pl.,IND/ERG) + "nang" [= LINKER zw. VERB und modifiz. ADVERB] + Personal-Pronomen (pl.,DIR/ABS) + "lang" (=Adverb "allein" (dts.))
 191)  VERB + ERG/IND-Marker + präpos.Pers.Pron.(ERG) + Adverb:
nagbago[108]  ng kanilang sarili [= "(sie) änderten sich" [3p.Pl.] (dts.) mit Aktorfokus-Verb (s. translate.google)]
VERB + ERG/IND-Marker + Adverb + postpos.Pers.Pron.(ERG):
nagbago[108]  ng sarili nila [= "(sie) änderten sich" [3p.Pl.] (dts.) mit Aktorfokus-Verb (s. translate.google)]
nagbago[108]  nila nang sila lang[190]  [= "(sie) änderten sich" [3p.Pl.] (dts.) mit Aktorfokus-Verb (unklar, ob richtig, da in Lit. Obj.-Fokus)]
nagbago[108]  ang sila lang[190]  [= "(sie) änderten sich" [3p.Pl.] (dts.) mit Aktorfokus-Verb (unklar, ob richtig, da in Lit. Obj.-Fokus)]
 192)  Unterschied zw. "Dir. und Indir.Rede":
Dir.Rede: Prädikat(Verb + INDIR Name) + "Aussage" (=: in Anführungsstrichen ohne linksseitigem "Artikel" (z.B. "ang" od. "ng")).
Indir.Rede: Prädikat(Verb + INDIR Name) + Rel.Pron. "na" + Aussage (gegebenenfalls Korr. in der ANG/SI-Person).
es gibt ...
 • ... 2 Strukturen:
  1. eine, bei der die Rede/Aussage (="speech report" (eng.)) das thematische oder nichtthematische Argument ist; d.h:
   1. Aussage = TOP/Thema, falls gilt:
    • objektfokus-Verb + INDIR-Artikel + Name/Objekt + "Aussage"
    • objektfokus-Verb + INDIR-Artikel + Name/Objekt + SA + Pers./Ort + "Aussage"
    • z.B.: "ich liebe dich" (nicht: "ich liebe eine andere") sagte Romeo (zur Julia)
   2. Aussage ≠ TOP/Thema, falls gilt:
    • aktorfokus-Verb + DIR-Artikel + Name + "Aussage"
    • aktorfokus-Verb + DIR-Artikel + Name + SA + Pers./Ort + "Aussage"
    • lokativfokus-Verb + ANG-Pers.Pronomen + INDIR-Artikel + Name/Objekt + "Aussage"
    • z.B.: Romeo (nicht Paul) sagte (zur Julia): "ich liebe dich"
   3. Anm: beide, die topic-Aussage oder nicht-topic-Aussage dürfen identisch sein
  2. eine, bei der die Rede/Aussage (="speech report" (eng.)) die Rolle des Prädikats einnimmt; d.h.:
   1. reales Verb (=^= zitierendes Wort (= "quoting word" (eng.))) wird gebeugt:
    • (ang) Objektfokus-Verb + INDIR-Artikel + Name/Objekt + ay + "Aussage"
    • "Aussage" + (ang) Objektfokus-Verb + INDIR-Artikel + Name/Objekt.
    • "Aussage" + ang Objektfokus-Verb + NG-Pers.pronomen + sa + Pers./Ort
   2. reales Verb (=^= zitierendes Wort (= "quoting word" (eng.))) wird nicht gebeugt (=^= Verbalnomen/Root / Nominalsatz):
    • (ang) Verbalnomen + INDIR-Artikel + Name/Objekt + ay + "Aussage"
    • "Aussage" + (ang) Verbalnomen + INDIR-Artikel + Name/Objekt.
   3. Anm: DIR-Artikel darf vor realem Verb(alnomen) stehen
 • ... dieselben Strukturen für direkte und indirekte Rede; verwendet wird häufig ein Komplimentierer (= "complimentiser" (eng.)), d.h.:
  1. ... ein LINKER "na" (bekannt aus den meisten Komplementations- und Modifikationsstrukturen), der die Aussage/den Imperativ ...
  2. ... ein Partikel "kung", der die Frage ...
  3. ... ein Partikel "daw" / "raw" [= hearsay marker (HS) for reported information][87A] , der die Vom-Hören-Sagen-Information ...
  als Nebensatz an einen Hauptsatz anbindet.
 193)  problema
suliranin
 194)  Redensart(en) (dts.) / expression(s) (eng.):
alalaong baga [Lit.]
alalaong baga'y[137]  [=^= "ala-laon na baga ay" (tl.) = "that is to say", "that is", "namely" (eng.)]
kumbaga [=^= "kung bagá" (tl.) = "that is to say" (eng.)]
ang ibig sabihin [= "the + want + to say something" (eng.); Lit.]
sa ibang pangungusap [= "in other words" (eng.) = "in anderen Worten" (dts.); Lit.]
katulad ng [= "similar to" (eng.)]
lalo [= "especially" (eng.)]
lalu ng
na[178]  kung saan ay [= "which is/are" (eng.)]
 195)  mga susi-salita
mga susing salita
mga mahalagang salita
mga keyword
 196)  Aufzählung ("beides, {1} und {2}" = "sowohl {1} als auch {2}" (dts.)):
... [Substantiv_1-Sequenz] at ... [Substantiv_2-Sequenz] ay[52]  ... [Verb(al(nomen)-sequenz_Teil1(=VERB))] kapwa ... [Verb(al(nomen)-sequenz_Teil2(=dir.OBJEKT_zum_Verb))]
... ?? [alternative Formen siehe: [87B] oder [140]]
 197)  bukód
bukot (??)
 198)  ipinasok
inilagay
nai-post [=eng.Lehnwort]

Susi-salita
(keywords)[195] :
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPD,
agnas, aktibasyon, alkalino, asetil, aseton, asido, askorbiko, banda, bibrasyon, bis, bolitas, buod, butanal, dehidro, deuterasyon, diketo, dipolo, disertasyon, elektroniko, enerhiya, enol, espektro, espektroskopiya, espin, estado; grupo, guloniko, halaga, hidrasyon, hidrolisis, inpra-pula, integral, intermedya, interpretasyon, iso, istandard, karboniko, kawalang-tatag, keto, koepisyento, konsentrasyon, mala-hydrato, mala-kristal, matatag, momentum, neutral, oksihenasyon, okso, pagbawas, pagkakalibrate, pagkakasunud-sunod, pagkalipol, paglaki, paglawak, pagsukat, pagtali, paksa, pampasinaya, paramagnetik, parameter, pisyolohikal, ploresensiya, potometrya, produkto, punksiyonal, radikal, reaksiyon, redoks, redukton, rehiyon, resonansiya, saklaw, saponipikasyon, singsing, solusyon, stock, tautomerismo, temperatura, titrasyon,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.